Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

2 Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 1ος Στρατηγικός Στόχος: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» 2ος Στρατηγικός Στόχος: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας» 3ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων» 4ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας»

3 Α.Π. 1 / 2 / 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» Ε.Σ.1: Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος – ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού  Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού πρωτο βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού αν ώτατης εκπαίδευσης  Σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων και πιστοποίηση στην ανώτατη εκπαίδευση  Υποστήριξη Διεθνούς Πανεπιστημίου  Αποκέντρωση εκπαιδευτικού συστήματος Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

4 Α.Π. 1 / 2 / 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» Ε.Σ.2: Αποτίμηση της προόδου στην εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας - αξιολόγησης όλων των συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος  Αξιολόγηση πρωτο βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  Αξιολόγηση ανώτατης εκπαίδευσης Ε.Σ.3: Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία  Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού  Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ  Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην πρωτο βάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση  Πιστοποίηση μαθητών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

5 Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Α.Π. 1 / 2 / 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» Ε.Σ.4: Ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ)  Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για άτομα με αναπηρία  Επιμόρφωση εκπαιδευτικών & εκπαιδευτών για άτομα με αναπηρία  Προμήθεια εξοπλισμού για άτομα με αναπηρία και ανάπτυξη ειδικού λογισμικού  Ενισχυτική διδασκαλία  Ολοήμερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο  Διαπολιτισμική εκπαίδευση  Διδακτική στήριξη σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (μαθησιακά προβλήματα)

6 Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Α.Π. 1 / 2 / 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» Ε.Σ.5: Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με έμφαση στη καινοτομία και στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  Επιμόρφωση εκπαιδευτικών  Μελέτες  Προγράμματα ευαισθητοποίησης

7 Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Α.Π. 4 / 5 / 6: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας» Ε.Σ.1: Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου της  Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών στα ΙΕΚ και στις σχολές αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  Υποτροφίες, με προτεραιότητα στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού και στα άτομα με αναπηρία  Ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης  Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για ΙΕΚ

8 Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Α.Π. 4 / 5 / 6: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας» Ε.Σ.2: Αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο την βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητάς της  Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στη δευτεροβάθμια τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση Ε.Σ.3: Αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας  Γραφεία διασύνδεσης σε ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και στην ανώτατη εκπαίδευση  Πρακτική άσκηση σε ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και στην ανώτατη εκπαίδευση  Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την αρχική επαγγελματική κατάρτιση  Επιχειρηματικότητα νέων

9 Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Α.Π. 7 / 8 / 9: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων» Ε.Σ.1: Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτή – αύξηση της συμμετοχής μέσω της παροχής ειδικών κινήτρων  Επέκταση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων  Ενίσχυση των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια, τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στους λοιπούς φορείς  Επέκταση και η ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων και υπηρεσιών του Ανοικτού Π ανεπιστημίου  Ανάπτυξη ανοικτού συστήματος επικύρωσης πιστωτικών μονάδων και εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς και θεσμοθέτηση της διαδικασίας αναγνώρισης της πρότερης εμπειρίας και γνώσης Ε.Σ.2: Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

10 Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Α.Π 10 / 11 / 12: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας» Ε.Σ.1: Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό Ε.Σ.2: Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέας γνώσης, με έμφαση στις θετικές επιστήμες και τις ΤΠΕ  Χορήγηση Υποτροφιών με έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

11 Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Α.Π. 13 / 14 / 15: «Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του Ε.Π» Ε.Σ.1: Ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης Ε.Σ.2: Πληροφόρηση και δημοσιότητα

12 Χρηματοδοτική βαρύτητα Στρατηγικών Στόχων

13 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013  ΥΠΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΕΠ)

14 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ  ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Εξετάζεται εάν για την υλοποίηση της Δράσης υπάρχει σαφής προσδιορισμός ή απαιτείται περαιτέρω ανάλυση του περιεχομένου της.  ΝΟΜΙΚΟ / ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Εξετάζεται η επάρκεια και η καταλληλότητα του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της Δράσης ή αν απαιτείται νέο θεσμικό πλαίσιο.  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ: Εξετάζεται η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων για την υλοποίηση έργων της περιόδου 2007-2013.

15 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΩΡ: Βαθμός Ωριμότητας


Κατέβασμα ppt "ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google