Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Θεσσαλονίκη 08/05/2009 Θεσσαλονίκη 08/05/2009 Βαγγέλης Νάστος Στέλεχος Μονάδας Γ της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ Βαγγέλης Νάστος Στέλεχος Μονάδας Γ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Θεσσαλονίκη 08/05/2009 Θεσσαλονίκη 08/05/2009 Βαγγέλης Νάστος Στέλεχος Μονάδας Γ της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ Βαγγέλης Νάστος Στέλεχος Μονάδας Γ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Θεσσαλονίκη 08/05/2009 Θεσσαλονίκη 08/05/2009 Βαγγέλης Νάστος Στέλεχος Μονάδας Γ της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ Βαγγέλης Νάστος Στέλεχος Μονάδας Γ της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ

2 Θέματα Παρουσίασης  Σκοπός της Διαχειριστικής Επάρκειας  Προβλήματα που έχουν εντοπισθεί στις αιτήσεις  Υποδείξεις για την ορθή συμπλήρωση τους  Συμπεράσματα  Σκοπός της Διαχειριστικής Επάρκειας  Προβλήματα που έχουν εντοπισθεί στις αιτήσεις  Υποδείξεις για την ορθή συμπλήρωση τους  Συμπεράσματα - 2 -

3 - 3 -  Νέα διαδικασία του ΕΣΠΑ  Αρμόδια κεντρικά η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης του Υπ. Οικονομικών  Σκοπός:  Να αποδείξουν οι Δικαιούχοι ότι μπορούν να υλοποιήσουν έργα του ΕΣΠΑ  προϋποθέσεις για αποτελεσματικότερη / αποδοτικότερη υλοποίηση έργων  Στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» οι επιβεβαιώσεις συντονίζονται από την Μονάδα Γ  Νέα διαδικασία του ΕΣΠΑ  Αρμόδια κεντρικά η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης του Υπ. Οικονομικών  Σκοπός:  Να αποδείξουν οι Δικαιούχοι ότι μπορούν να υλοποιήσουν έργα του ΕΣΠΑ  προϋποθέσεις για αποτελεσματικότερη / αποδοτικότερη υλοποίηση έργων  Στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» οι επιβεβαιώσεις συντονίζονται από την Μονάδα Γ Η επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας: Σκοπός της παρουσίασης:  Εντοπισμός λαθών, αστοχιών, παραλείψεων στην συμπλήρωση των αιτήσεων  Βελτίωση των αιτήσεων  μείωση του χρόνου αξιολόγησης τους  Εντοπισμός λαθών, αστοχιών, παραλείψεων στην συμπλήρωση των αιτήσεων  Βελτίωση των αιτήσεων  μείωση του χρόνου αξιολόγησης τους Διαχειριστική Επάρκεια

4 Συνηθισμένα Προβλήματα στις Αιτήσεις (1/3) - 3 -  Πλημμελής συμπλήρωση (π.χ. χωρίς περιγραφή των διαδικασιών – απλή παραπομπή στο εγχειρίδιο, χωρίς αναφορά των εμπλεκόμενων μονάδων, χωρίς θεσμικό πλαίσιο κλπ)  Αδυναμία σχηματισμού σαφούς και ξεκάθαρης εικόνας για την δυνατότητα του φορέα να υλοποιεί έργα  Αδυναμία ελέγχου της αίτησης  Σύγχυση ως προς τις εμπλεκόμενες μονάδες (π.χ. υπηρεσιακές ή λειτουργικές, παράλληλα οργανογράμματα, αρμοδιότητες κλπ)  Αναντιστοιχία εγγράφων με τα αναφερόμενα στην αίτηση  Πλημμελής συμπλήρωση (π.χ. χωρίς περιγραφή των διαδικασιών – απλή παραπομπή στο εγχειρίδιο, χωρίς αναφορά των εμπλεκόμενων μονάδων, χωρίς θεσμικό πλαίσιο κλπ)  Αδυναμία σχηματισμού σαφούς και ξεκάθαρης εικόνας για την δυνατότητα του φορέα να υλοποιεί έργα  Αδυναμία ελέγχου της αίτησης  Σύγχυση ως προς τις εμπλεκόμενες μονάδες (π.χ. υπηρεσιακές ή λειτουργικές, παράλληλα οργανογράμματα, αρμοδιότητες κλπ)  Αναντιστοιχία εγγράφων με τα αναφερόμενα στην αίτηση

5 - 3 -  Έλλειψη νομιμοποιητικών εγγράφων / υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου  Αναφορά σε πιστοποιητικό ISO που δεν καλύπτει τις διαδικασίες υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων  Έλλειψη δέσμευσης φορέων ιδιωτικού δικαίου για την τήρηση του δημόσιου λογιστικού  Ανεπαρκής αναφορά του θεσμικού πλαισίου επιλογής αναδόχων  Ανεπαρκής στελέχωση – απουσία διάκρισης καθηκόντων (βασική προϋπόθεση για διαφάνεια και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση)  Συγκρότηση επιτροπών χωρίς εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας  Έλλειψη νομιμοποιητικών εγγράφων / υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου  Αναφορά σε πιστοποιητικό ISO που δεν καλύπτει τις διαδικασίες υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων  Έλλειψη δέσμευσης φορέων ιδιωτικού δικαίου για την τήρηση του δημόσιου λογιστικού  Ανεπαρκής αναφορά του θεσμικού πλαισίου επιλογής αναδόχων  Ανεπαρκής στελέχωση – απουσία διάκρισης καθηκόντων (βασική προϋπόθεση για διαφάνεια και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση)  Συγκρότηση επιτροπών χωρίς εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας Συνηθισμένα Προβλήματα στις Αιτήσεις (2/3)

6 - 3 -  Χειρισμός ενστάσεων σε αντίθεση με τον Κανονισμό Προμηθειών (ΠΔ 118/07) του δημοσίου  Πλασματική κατάρτιση ετήσιου προγράμματος έργων  Σύγχυση για την έννοια του χρονοδιαγράμματος έργου  Σύγχυση για την έννοια της διαχείρισης εγγράφων / επικοινωνίας  Αναφορά σε διαδικασίες ελέγχου (π.χ. έκτακτοι / επιτόπιοι έλεγχοι) που δεν έχουν εφαρμογή  Αναφορά σε διαδικασίες πληρωμών (π.χ. έμμεσες / άμεσες) που δεν έχουν εφαρμογή  Χειρισμός ενστάσεων σε αντίθεση με τον Κανονισμό Προμηθειών (ΠΔ 118/07) του δημοσίου  Πλασματική κατάρτιση ετήσιου προγράμματος έργων  Σύγχυση για την έννοια του χρονοδιαγράμματος έργου  Σύγχυση για την έννοια της διαχείρισης εγγράφων / επικοινωνίας  Αναφορά σε διαδικασίες ελέγχου (π.χ. έκτακτοι / επιτόπιοι έλεγχοι) που δεν έχουν εφαρμογή  Αναφορά σε διαδικασίες πληρωμών (π.χ. έμμεσες / άμεσες) που δεν έχουν εφαρμογή Συνηθισμένα Προβλήματα στις Αιτήσεις (3/3)

7 - 3 -  στο μέγεθος του Φορέα  στο κανονιστικό πλαίσιο του Φορέα  στη δραστηριότητα του Φορέα  στο μέγεθος του Φορέα  στο κανονιστικό πλαίσιο του Φορέα  στη δραστηριότητα του Φορέα Το εγχειρίδιο διαδικασιών πρέπει να ανταποκρίνεται: Δηλαδή:  ΌΧΙ μεγάλα λόγια  ΌΧΙ περίπλοκες διαδικασίες  Συστήματα που μπορούν να εφαρμοσθούν στην πράξη  ΌΧΙ μεγάλα λόγια  ΌΧΙ περίπλοκες διαδικασίες  Συστήματα που μπορούν να εφαρμοσθούν στην πράξη Συμπεράσματα Γιατί θα πρέπει να αποδείξετε την εφαρμογή τους κατά τον έλεγχο της υλοποίησης των έργων… Γιατί θα πρέπει να αποδείξετε την εφαρμογή τους κατά τον έλεγχο της υλοποίησης των έργων…

8 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ευχαριστώ για την προσοχή σας Περισσότερες πληροφορίες στα: www.psifiakiellada.gr/op Περισσότερες πληροφορίες στα: www.psifiakiellada.gr/op www.espa.gr www.espa.gr Περισσότερες πληροφορίες στα: www.psifiakiellada.gr/op Περισσότερες πληροφορίες στα: www.psifiakiellada.gr/op www.espa.gr www.espa.gr Βαγγέλης Νάστος Στέλεχος Μονάδας Γ της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ Βαγγέλης Νάστος Στέλεχος Μονάδας Γ της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ


Κατέβασμα ppt "ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Θεσσαλονίκη 08/05/2009 Θεσσαλονίκη 08/05/2009 Βαγγέλης Νάστος Στέλεχος Μονάδας Γ της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ Βαγγέλης Νάστος Στέλεχος Μονάδας Γ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google