Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Παναγιώτης Καρκατσούλης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Παναγιώτης Καρκατσούλης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Παναγιώτης Καρκατσούλης

2 Η ε π ιταγή του μνημονίου Μια ασαφής ε π ιταγή για « λειτουργική αξιολόγηση ». Η λειτουργική αξιολόγηση ως μεθοδολογική καινοτομία Μεθοδο - λογία Συστημική π ροσέγγιση της διοίκησης : Αρμοδιότητες, δομές, ανθρώ π ινο δυναμικό, υ π οδομές και π ροϋ π ολογισμός ως αυτόνομα τμήματα ενός όλου. Μικτές ομάδες καταγραφής : Τα μισά μέλη π ροέρχονταν α π ό το υ π ό εξέταση Υ π ουργείο και τα υ π όλοι π α α π ό άλλα Υ π ουργεία. Ερωτηματολόγια για την α π οτύ π ωση στάσεων και αντιλήψεων των δημοσίων υ π αλλήλων. Βάση δεδομένων με δυνατότητα π ολλα π λών συσχετίσεων (Filemaker). Ομάδες εστίασης. Η ΕΥΣΣΕΠ ως ε π ικεφαλής.

3

4 Λεπτομερείς αρμοδιότητες σε χιλιάδες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις  23.142 αρμοδιότητες  10.765 επιτελικές ( Α )  9,816 υποστηρικτικές ( Β )  998 παροχής υπηρεσιών (C)  1563 Ελεγκτικές (D)  Α : Στρατηγικός σχεδιασμός  Β : Απλούστευση διαδικασιών  C: Αξιολόγηση επιπτώσεων  D: Προγραμματισμός οικονομικής λειτουργίας  Ε : Συντονισμός  F: Επικοινωνία / διαχείριση γνώσης  G: Έλεγχος παρακολούθησης αποτελεσμάτων πολιτικής Επιτελικές αρμοδιότητες

5 13 σημεία απόφασης / διακλαδώσεις 120 πιθανές διαδρομές 5  Γραφειοκρατικό βάρος που εκτιμάται στο 6,8% ΑΕΠ (≈14 δις €)

6 Πολλές, διάσπαρτες δομές σε 15 Υπουργεία 149 Γενικές Διευθύνσεις 886 Διευθύνσεις 3720 Τμήματα

7 1200 78 21 9 Σύμβουλοι Γενικοί & Ειδικοί Γραμματείς Υφυπουργοί Αναπληρωτές Υπουργοί 15 Υδροκεφαλισμός του πολιτικού συστήματος ….

8 Συντονισμός δημόσιων πολιτικών Πρωθυπουργός Υπουργικό Συμβούλιο Κυβερνητικές Επιτροπές Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης Υπουργός Επικρατείας B’ Αντιπρόεδρος Διυπουργικές Επιτροπές ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΣΑΗΔ ΥΠΟΙΚ ΥΠΟΙΑΝ ΥΠΡΟΠΟ ΥΠΕΘΑ ΥΠΠΟ&ΤΥΠΕΘ ΥΠΥΓΥΠΕΡ Γραφείο Πρωθυπουργού ΓΓΚ ΓΓ Επικοινωνίας & Ενημέρωσης ΥΠΕΞ ΥΠΥΠ &Μ

9 69 ΔΝΠ για την εκ π αίδευση & κατάρτιση 54 ΔΝΠ για την ε π ιχειρηματικότητα & την α π ασχόληση 209 ΔΝΠ για τον π ολιτισμό & την ψυχαγωγία 69 ΔΝΠ για την εκ π αίδευση & κατάρτιση 54 ΔΝΠ για την ε π ιχειρηματικότητα & την α π ασχόληση 209 ΔΝΠ για τον π ολιτισμό & την ψυχαγωγία Πολυπλήθεια Δημόσιων Νομικών Προσώπων 56 ΔΝΠ για την έρευνα & ανάπτυξη. 19 ΔΝΠ για χωροταξικό σχεδιασμό & έλεγχο δόμησης

10 Προσωπικό κεντρικής διοίκησης ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΤΕΔΕΥΕΑ.Κ.Α.Κ. ΣΥΝ 203405818179142434643453440

11 Γηρασμένο προσωπικό * OECD, GREECE: Review of the Central Administration, 2011 Ποσοστό του π ροσω π ικού με π ερισσότερα α π ό 20 έτη π ροϋ π ηρεσίας Ποσοστό του π ροσω π ικού ηλικίας 51-65 έτη Μεγάλης ηλικίας – κοντά στη σύνταξη Νέοι, χωρίς εμ π ειρία

12 Απαρχαιωμένο σύστημα διοίκησης → Περιορισμένη δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης του δημοσίου υπαλλήλου. Απουσία περιγραμμάτων θέσεων → Αύξηση του κόστους λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης. Απουσία σύνδεσης εκπαιδευτικών εναγκών και εκπαίδευσης → Μειωμένη ικανότητα της δημόσιας διοίκησης να εφαρμόσει με ολοκληρωμένο τρόπο δημόσιες πολιτικές και προγράμματα. Ασαφής διαχωρισμός της πολιτικής από την διοικητική ιεραρχία → Απουσία διαφάνειας και λογοδοσίας. Βασικά προβλήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και οι συνέπειές τους

13 Οι μύθοι για τους δημοσίους υπαλλήλους Οι δημόσιοι υπάλληλοι ζητούν διαρκώς αύξηση του προσωπικού Δεν υποστηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις Αγαπούν την πολυνομία ΕΣ

14 Πλήθος κτιρίων και τεχνολογικών υποδομών  Κτίρια  263 Μισθωμένα  271 Ιδιόκτητα  70 Παραχωρημένα  Τεχνολογικές υποδομές  54.927 τερματικά ( ποσοστό κάλυψης 102%)  2.983 servers  Μόνο 332 ΟΠΣ / Βάσεις δεδομένων  Μόνο 13.343 υπηρεσιακά emails ( ποσοτό κάλυψης 25%) Ενώ υπάρχει πληθώρα κτιρίων και ψηφιακών υποδομών παρουσιάζεται έλλειμμα χωροταξικού ορθολογισμού και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Συμπέρασμα

15 Προϋπολογισμός : Πολυάριθμοι κωδικοί εσόδων – εξόδων χωρίς συσχέτιση δαπανών και αποτελεσμάτων  6.500 κωδικοί. Ανομοιόμορφη - μη τυποποιημένη λογιστική κωδικοποίηση.  Αδυναμία επιμερισμού κόστους.  Η μετακίνηση ή μετονομασία δομών δυσχεραίνει την ταυτοποίησή τους.  Αδυναμία σύνδεσης χρηματο – οικονομικών στοιχείων με δομές, λειτουργίες, πολιτικές και αποτελέσματα.  Συγκεντρωτικό σύστημα διαχείρισης : Το ΥΠΟΙΚ εμπλέκεται στην κατανομή & ανακατανομή πιστώσεων αντί να έχει επιτελικό ρόλο.  Οι 1504 « εντός γενικής κυβέρνησης » και οι 2500 « εκτός γενικής κυβέρνησης » Προϋ π ολογισμός π ρογραμμάτων

16 Οι συστάσεις της λειτουργικής αξιολόγησης Γενική Οργάνωση – Προγραμματισμός & σχεδιασμός, ευελιξία δομών, εκχώρηση ελέγχων, συντονισμός, eGovernment, διαχείριση γνώσης, αναχωροθέτηση. Ανθρώπινο δυναμικό – Σύστημα αξιολόγησης, περιγράμματα θέσεων, κινητικότητα, δημιουργία κεντρικής αρχής για την πολιτική του ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτιση, μεταρρύθμιση συστήματος προσλήψεων. Προϋπολογισμός – Μακροπρόθεσμες προβλέψεις, προϋπολογισμός προγραμμάτων, μεταβίβαση ευθύνης εκτέλεσης του προϋπολογισμού στα Υπουργεία, ενίσχυση ΓΛΚ. Διαμόρφωση και εφαρμογή δημοσίων πολιτικών – Καλή νομοθέτηση, κεντρική μονάδα στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσία, απλούστευση διαδικασιών

17 Η περιπέτεια της εφαρμογής  Ασυνέχειες, λάθη και πειραματισμοί  Πολιτική αβελτηρία και αστάθεια  Αλλεπάλληλα μέτρα λιτότητας που εξουθενώνουν τους εργαζόμενους  Αναζητώντας ψύχραιμους και αξιόπιστους συμμάχους : Οι απόφοιτοι της σχολής δημόσιας διοίκησης

18 pkarka@yahoo.grpkarka@yahoo.gr www.inerp.gr


Κατέβασμα ppt "Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Παναγιώτης Καρκατσούλης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google