Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: Πιλοτικά αποτελέσματα της "Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA)" στη μεταφορά των κύριων καυσίμων στην Ελλάδα ( εκτιμήσεις εκπομπών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: Πιλοτικά αποτελέσματα της "Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA)" στη μεταφορά των κύριων καυσίμων στην Ελλάδα ( εκτιμήσεις εκπομπών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: Πιλοτικά αποτελέσματα της "Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA)" στη μεταφορά των κύριων καυσίμων στην Ελλάδα ( εκτιμήσεις εκπομπών & διαρροών κατά τη διακίνηση και Πρωτόκολλο καλών πρακτικών ) Εισηγητές: Στέφανος Παπαϊωάννου, Χημικός Μηχανικός, MSc Βαγγέλης Βαγγέλογλου, ΜΠΔ, ΜSc Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Γεώργιος Παπαδάκης Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Βιομηχανικής Ασφάλειας ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

2  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, LIFE+ Environment Policy and Governance  Διάρκεια: 4 έτη (Έναρξη 1/01/2011 – Λήξη 31/12/2014)  Εταίροι : ΣΚΟΠΟΣ : Ανάπτυξη Πρωτοκόλλου καλών πρακτικών με τις απαραίτητες προβλέψεις συστημάτων διαχείρισης ΥΑΠΕ για την πρόληψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων & ατυχηματικών διαρροών σε όλα τα στάδια του κύκλου μεταφοράς και διακίνησης πετρελαιοειδών & άλλων επικίνδυνων ουσιών. «PROTEAS» 2011- 2014 www.proteas-reach.gr ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

3 ____________________________________________________________________ PROTEAS : Χημικοί κίνδυνοι  Επιλεγμένες Επικίνδυνες Ουσίες: Καύσιμα και Πετροχημικά προϊόντα που διακινούνται από τους εταίρους και έχουν καταχωρισθεί κατά REACH  Άλλα χημικά που διαχειρίζεται η πετρελαϊκή/ πετροχημική βιομηχανία με τις δυσμενέστερες συνέπειες στον άνθρωπο & το περιβάλλον Τελικά προϊόντα, α΄ ύλες, επικίνδυνα υλικά που μεταφέρονται συχνά ή σε ποσότητες. Τελικά προϊόντα, α΄ ύλες, επικίνδυνα υλικά που μεταφέρονται συχνά ή σε ποσότητες.  Κρίσιμες Διεργασίες : στην τροφοδοσία, τον κύκλο διακίνησης, τη φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά

4 PROTEAS: εμπλεκόμενοι στη διαχείριση χημικών κινδύνων  Βιομηχανία – Παραγωγοί επικίνδυνων ουσιών  Εταιρείες αποθήκευσης-διακίνησης πετρελαιοειδών και άλλων χημικών  Μεταφορείς επικίνδυνων φορτίων (θαλάσσιες, οδικές, σιδηροδρομικές μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών)  Πρατήρια καυσίμων  Σταθμοί ανεφοδιασμού  Διανομείς πετρελαιοειδών  Aεροδρόμια, Λιμάνια, Σιδηροδρομικοί Σταθμοί  Αρμόδιες Αρχές (Λιμενικές Αρχές, ΓΧΚ, κλπ.)  Άλλοι πιθανοί χρήστες - πολίτες ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

5 Κύριες Δράσεις & Αποτελέσματα Προγράμματος  Καταγραφή και Εκτίμηση υφιστάμενης κατάστασης  Μεταφορά & φορτοεκφόρτωση: Νομοθεσία και πρότυπα  Ανάλυση και καθορισμός κρίσιμης πληροφορίας για τις Αυστηρά Ελεγχόμενες Συνθήκες (SCC)  ΒΔΤ ανίχνευσης εκπομπών & διαρροών επικινδύνων & Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης  Πλαίσιο REACH για παραμέτρους ΥΑΠΕ: SDS Databank & Μετρήσεις - αναλύσεις εκπομπών σε κρίσιμα σημεία  Πλαίσιο ΑΚΖ (LCA) & εφαρμογές  Ανάπτυξη και Επικύρωση καινοτόμου Πρωτοκόλλου καλών πρακτικών  Κέντρο Πληροφόρησης: λειτουργικές απαιτήσεις και e-tools  Διάχυση και εκπαίδευση ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

6 Διαγνωστικό εργαλείο για την εκτίμηση και σύγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος. Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες:  Ανθρώπινη Υγεία (π.χ. Καρκινογένεση, Εισπνοή Οργανικών και Ανόργανων, κ.α.)  Ποιότητα Οικοσυστήματος (π.χ. Οικοτοξικότητα, Κλιματική Αλλαγή, Οξίνιση/Ευτροφισμός, κ.α.)  Φυσικο ί Πόροι (π.χ. Ορυκτά Καύσιμα, Ορυκτά, Χρήση Γης, κ.α.) Στόχος: Σχεδιασμός πλαισίου LCA και ανάπτυξη εφαρμογών (Case Studies) Κύκλου Ζωής ενδεικτικών καυσίμων στην Ελλάδα με σκοπό τη συγκριτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των σταδίων του κύκλου ζωής του καυσίμου. Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) – Life Cycle Assessment (LCA) Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) – Life Cycle Assessment (LCA)____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

7 Other installations Λοιπές περιπτώσεις Όρια εγκατάστασης Τελικό Προϊόν Ενδιάμεσο Προϊόν Πρατήρια & Λοιπές Διεργασίες Κύκλος Ζωής (ΚΖ) επικίνδυνης ουσίας ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014 Διεργασίες που καλύπτονται από το έργο

8 Κύρια Βήματα Ανάπτυξης LCA Τα κύρια βήματα για την ανάπτυξη του LCA ενός προϊόντος είναι τα εξής:  Καθορισμός του σκοπού και των στόχων της ανάλυσης  Σχεδιασμός του υπολογιστικού μοντέλου που περιγράφει τον κύκλο ζωής του προϊόντος και καθορισμός των εισροών και εκροών του συστήματος, (στο στάδιο αυτό λαμβάνει χώρα συλλογή και αξιολόγηση των απαιτούμενων δεδομένων)  Προσδιορισμός των αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιδράσεων για κάθε εισροή και εκροή του συστήματος  Εισαγωγή των στοιχείων στο υπολογιστικό μοντέλο – Εξαγωγή και αξιολόγηση αποτελεσμάτων ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

9 LCA Case Studies: Επιλογή καυσίμων και μοντέλων Σύμφωνα με ταξινόμηση των Επικίνδυνων Χημικών σε συμφωνία με τις UNRTDG κλάσεις κινδύνου και τις ποσότητες διακίνησης, τις συχνότητες και τις επιπτώσεις μεγάλων ατυχημάτων στην Ελλάδα, επιλέγονται από τη Κλάση 3:  Βενζίνη  Πετρέλαιο Ντίζελ (Κίνησης & Θέρμανσης) Τύποι μοντέλων που μελετήθηκαν:  LCA model: O.P. (“Only Product”): Λαμβάνονται υπόψη μόνο διαρροές του προϊόντος κατά την προμήθεια και διακίνησή του  LCA model: E-O (“Energy – Operation”): Λαμβάνονται υπόψη διαρροές του προϊόντος και κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές κινητήρων εσωτερικής καύσης κατά την προμήθεια και διακίνησή του ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

10 LCA Case Studies: Χαρακτηριστικά κύκλου ζωής καυσίμων στην Ελλάδα Για την ανάπτυξη των LCA μοντέλων «Προμήθεια και Διακίνηση Καυσίμων στην Ελλάδα» λαμβάνονται τα παρακάτω στάδια:  Φόρτωση (Loading)  Εκφόρτωση (Unloading)  Μεταφορά (Transportation)  Προσωρινή Αποθήκευση (Temporary Storage)  Διακίνηση (Distribution)  Παράδοση στον Τελικό Χρήστη (Delivery to End User) Καθοριστικές παράμετροι για την ανάπτυξη των LCA μοντέλων:  Χρήση παραδοχών σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής κάθε σταδίου  Χρήση συντελεστών εκπομπής (emission factors) της CONCAWE και της EPA  Χρήση τυπικού κρίσιμου εξοπλισμού ανά στάδιο, σύμφωνα με τους εταίρους. ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

11 LCA Case Study Βενζίνης στην Ελλάδα ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

12 LCA Case Study Ντίζελ στην Ελλάδα ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

13 Δεδομένα Κύκλου Ζωής των εξεταζόμενων πετρελαιοειδών στην Ελλάδα

14 Λογισμικό SimaPro 8 Για το σχεδιασμό και την παροχή εργαλείων ανάλυσης του LCA χρησιμοποιείται το λογισμικό SimaPro 8 (System for Integrated environMental Assessment of PROducts) της Ολλανδικής Εταιρίας PRé Consultants.  Διεθνώς αναγνωρισμένο και επικυρωμένο εργαλείο από Συμβούλους, Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια για τη μελέτη Εκτίμησης του Κύκλου Ζωής (LCA). Λειτουργίες: Κατασκευή μοντέλου LCA Κατασκευή μοντέλου LCA Παροχή πληθώρας στοιχείων και πληροφοριών απαραίτητα σε μία μελέτη LCA από βάσεις δεδομένων (π.χ. Ecoinvent Database v.3.0 - Swiss Centre for Life Cycle Inventories, 2013) Παροχή πληθώρας στοιχείων και πληροφοριών απαραίτητα σε μία μελέτη LCA από βάσεις δεδομένων (π.χ. Ecoinvent Database v.3.0 - Swiss Centre for Life Cycle Inventories, 2013) Εξαγωγή αποτελεσμάτων LCA Εξαγωγή αποτελεσμάτων LCA Απογραφική Ανάλυση (LCIA) Απογραφική Ανάλυση (LCIA) Αξιολόγηση Επιπτώσεων με διάφορες μεθόδους Αξιολόγηση Επιπτώσεων με διάφορες μεθόδους Σενάρια Διαχείρισης Αποβλήτων Σενάρια Διαχείρισης Αποβλήτων Ανάλυση Ευαισθησίας Ανάλυση Ευαισθησίας Έλεγχος ποιότητας του αποτελέσματος Έλεγχος ποιότητας του αποτελέσματος Εύκολη ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης Εύκολη ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

15 Life Cycle Inventory (LCI) Analysis Σε κάθε μοντέλο LCA πραγματοποιήθηκε απογραφή του κύκλου ζωής ενδεικτικών ουσιών(LCIs) σύμφωνα με τις εκπομπές που παρουσιάζουν στον αέρα, στο νερό ή/και στο έδαφος. Η επιλογή των ουσιών έγινε με βάση:  τη σύνθεση της Βενζίνης και του Ντίζελ  την επικινδυνότητα των ουσιών (π.χ. Καρκινογένεση, Τοξικότητα, Μεταλλαξιγένεση, Επικινδυνότητα προς το Περιβάλλον, κ.α.)  τις εκπομπές των κινητήρων εσωτερικής καύσης (LCA models “E-O”) Χημικές ΟυσίεςΒενζίνηΝτίζελ Hydrocarbons, aliphatic, alkanes √√ Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated √√ Benzene √√ Toluene √√ Xylenes √√ Hydrocarbons, other aromatic √√ MTBE √ PAHs √ CO2 √√ SO2 √√ Lead √√ Zinc √√

16 Final SimaPro LCA model: Gasoline (O.P.) Στον 1 ton (μετρικός τόνος) προμήθειας και μεταφοράς Βενζίνης:  η συμβολή του Gasoline Transportation είναι 89,6%, εκ του οποίου το 85,5% οφείλεται σε Gasoline Sea Transportation  η συμβολή του Gasoline Vehicle Refueling (to End Users) είναι 5,89%  η συμβολή του Gasoline Distribution είναι 2,9% ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

17 Final SimaPro LCA model: Gasoline (O.P.) ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

18 Final SimaPro LCA model: Gasoline (O.P.) ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

19 Final SimaPro LCA model: Gasoline (E-O) Στον 1 ton προμήθειας και μεταφοράς Βενζίνης:  η συμβολή του Gasoline Transportation είναι 72,8%, εκ του οποίου το 46,7% οφείλεται σε Road Transportation  η συμβολή του Gasoline Distribution είναι 24,5%, εκ του οποίου το 23,6% οφείλεται σε Road Distribution  η συμβολή των εκπομπών κινητήρων 32ton Road Trucks είναι 62% ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

20 Final SimaPro LCA model: Gasoline (E-O) ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

21 Final SimaPro LCA model: Gasoline (E-O) ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

22 Final SimaPro LCA model: Diesel(O.P.) ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014 Στον 1 ton προμήθειας και μεταφοράς Ντίζελ:  η συμβολή του Diesel Sea Transportation είναι 71,7%  η συμβολή του Diesel Ship Loading είναι 10,3%  η συμβολή του Diesel Sea Distribution είναι 8,81%  η συμβολή του Diesel Ship Unloading είναι 8,41%

23 Final SimaPro LCA model: Diesel (E-O) Στον 1 ton προμήθειας και μεταφοράς Ντίζελ:  η συμβολή του Diesel Transportation είναι 59,6%, εκ του οποίου το 49,2% οφείλεται σε Diesel Road Transportation  η συμβολή του Diesel Distribution είναι 37,3%, εκ του οποίου το 34,7% οφείλεται σε Diesel Road Distribution  η συμβολή των εκπομπών κινητήρων 32ton Road Trucks είναι 69% ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

24 Εκτίμηση Επιπτώσεων Κύκλου Ζωής – Life Cycle Impact Assessment (LCIA) Εκτίμηση Επιπτώσεων Κύκλου Ζωής – Life Cycle Impact Assessment (LCIA) Ο υπολογισμός των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βασίζεται:  Στην Ταξινόμηση και τον Χαρακτηρισμό  Στην Κανονικοποίηση  Στην Αξιολόγηση (Βαρύτητα) Χρήση της Μεθόδου Eco-Indicator 99: Μετατροπή των δεδομένων απογραφής σε 3 κατηγορίες επιπτώσεων:  Επιπτώσεις στην Ανθρώπινη Υγεία  Επιπτώσεις στην Ποιότητα Οικοσυστήματος  Επιπτώσεις στους Φυσικούς Πόρους ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

25 Εκτίμηση Επιπτώσεων Κύκλου Ζωής (LCIA) – Gasoline (O.P.) ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

26 Εκτίμηση Επιπτώσεων Κύκλου Ζωής (LCIA) – Gasoline (E-O) ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

27 Εκτίμηση Επιπτώσεων Κύκλου Ζωής (LCIA) – Diesel(O.P.) ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

28 Εκτίμηση Επιπτώσεων Κύκλου Ζωής (LCIA) – Diesel(E-O) ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

29 Επίδραση των ποσοστών συμμετοχής Θαλάσσιας – Οδικής μεταφοράς στο τελικό μοντέλο LCΑ: GASOLINE (O.P.) Επίδραση των ποσοστών συμμετοχής Θαλάσσιας – Οδικής μεταφοράς στο τελικό μοντέλο LCΑ: GASOLINE (O.P.)____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

30 Επίδραση των ποσοστών συμμετοχής Θαλάσσιας – Οδικής μεταφοράς στο τελικό μοντέλο LCΑ: GASOLINE (E-O) Επίδραση των ποσοστών συμμετοχής Θαλάσσιας – Οδικής μεταφοράς στο τελικό μοντέλο LCΑ: GASOLINE (E-O)____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

31 Επίδραση των ποσοστών συμμετοχής Θαλάσσιας – Οδικής μεταφοράς στο τελικό μοντέλο LCΑ: DIESEL (O.P.) Επίδραση των ποσοστών συμμετοχής Θαλάσσιας – Οδικής μεταφοράς στο τελικό μοντέλο LCΑ: DIESEL (O.P.)____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

32 Επίδραση των ποσοστών συμμετοχής Θαλάσσιας – Οδικής μεταφοράς στο τελικό μοντέλο LCΑ: DIESEL(E-O) Επίδραση των ποσοστών συμμετοχής Θαλάσσιας – Οδικής μεταφοράς στο τελικό μοντέλο LCΑ: DIESEL(E-O)____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

33  Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες προς ανάλυση:  Υδατικά δείγματα: o Κανονικά-Αλκάνια (n-Alkanes), Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAHs), Πτητικές αρωματικές ενώσεις ΒΤΕΧ, Ολικοί Πετρελαϊκοί Υδρογονάνθρακες (TPH)  Στερεά δείγματα: o Κανονικά-Αλκάνια (n-Alkanes), Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAHs),  Αέρια δείγματα: o Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOCs) Μετρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις εκπομπών και διαρροών στην ατμόσφαιρα, το έδαφος και το νερό ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

34 Αξιολόγηση της ανάλυσης δειγμάτων Ταυτοποίηση (fingerprinting) για την εύρεση επικίνδυνων πετρελαϊκών ουσιών και αξιολόγηση αποτελεσμάτων :  Δειγματοληψία για την αναγνώριση E.X.O (PAHs, κ-Αλκάνια, ΒΤΕΧ)  Μέθοδοι ανάλυσης για τον προσδιορισμό Ε.Χ.Ο.  Αποτελέσματα αναγνώρισης Ε.Χ.Ο.  Αξιολόγηση ρύπανσης σύμφωνα με τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ).  Σύγκριση αποτελεσμάτων του προγράμματος με άλλες μελέτες σε ίδιες και διαφορετικές περιοχές  Τα αποτελέσματα κατέδειξαν συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα πρότυπα. ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

35 Σύγκριση αποτελεσμάτων με άλλες μελέτες Επίπεδα κ-Αλκανίων σε ιζήματα Περιοχή Μελέτης Επίπεδα Συγκεντρώσεων (μg/g) -ppm- Βιβλιογραφία Ποταμός Μ., Χανιά (2007-2008)147,6Θεσσαλού-Λεγάκη et al., 2008 Οδική Αρτηρία Λ. (2012) 35,7 - 98,1LIFE-PROTEAS 2012 Ευρύτερη Περιοχή Κ. Σ. (2013) 0,3 – 45,2LIFE-PROTEAS 2013 Κόλπος Σούδας (2007-2008)15 - 27,1Θεσσαλού-Λεγάκη et al., 2008 Βιομηχανική Περιοχή, γ (2013) 0,3 – 19,2LIFE-PROTEAS 2013 Ποταμός Μ. (2012) 2,2 - 13,1LIFE-PROTEAS 2012 Κερατσίνι, Σαρωνικός Κόλπος (2000)13Hatzianestis et al., 2003 Βιομηχανική Περιοχή, β (2012) 0,6 - 11,5LIFE-PROTEAS 2012 Ψυττάλεια, Σαρωνικός Κόλπος (2000)11,1Hatzianestis et al., 2003 Κόλπος Ελευσίνας (2000)6,3 - 9,1Hatzianestis et al., 2003 Π Π.Χ. (2012) 0,6 - 7,1LIFE-PROTEAS 2012 ανοιχτά Σαρωνικού Κόλπου (2000)2 - 5,7Hatzianestis et al., 2003 Βιομηχανική Ζώνη, α (2012) 2,3 - 4,4LIFE-PROTEAS 2012 Βιομηχανική Ζώνη, δ (2013) 3 – 3,2LIFE-PROTEAS 2013 Ποταμός Κ. (2012) 2,5LIFE-PROTEAS 2012 Συνολικά Επίπεδα PAHs σε Ιζήματα Συνολικά Επίπεδα PAHs σε Ιζήματα Περιοχή Μελέτης Επίπεδα Συγκεντρώσεων (μg/Kg) -ppb- Βιβλιογραφία Λιμάνι Victoria, Κίνα1200 - 14000Hong et al., 1995 Σαρωνικός Κόλπος (2004-2005)108,5 – 9370MEDPOL, 2006 Βιομηχανική Ζώνη, δ (2013) 59 - 8815LIFE-PROTEAS 2013 Σαρωνικός Κόλπος, Κερατσίνι (2000)7057Hatzianestis et al., 2003 Λιμάνι Vendres, Γαλλία6900Baumard et al., 1998 Κόλπος Ελευσίνας (2000)1657 – 5738Hatzianestis et al., 2003 Ηράκλειο (2004-2005)140 - 4786MEDPOL, 2006 Κόλπος Ελευσίνας (2004-2005)1615,6 - 3700MEDPOL, 2006 Σαρωνικός Κόλπος, Ψυτάλλεια (2000)3518Hatzianestis et al., 2003 Κόλπος Σούδας (2007-2008)64 - 1501Θεσσαλού-Λεγάκη et al., 2008 Ποταμός Μ., Χανιά (2007-2008)947Θεσσαλού-Λεγάκη et al., 2008 Θερμαϊκός Κόλπος (2004)5,6 - 845MEDPOL, 2006 Οδική Αρτηρία Λ. (2012) 526,8 - 570LIFE-PROTEAS 2012 Αγκόνα, Ιταλία33,8 - 306,7Magi et al., 2002 Ποταμός Μ. (2012) 13,3 - 252LIFE-PROTEAS 2012 Χανιά (2004-2005)110 - 158,8MEDPOL, 2006 Βιομηχανική Ζώνη, α (2012) 73 - 138,3LIFE-PROTEAS 2012 Βιομηχανική Περιοχή, γ (2013) < LOQ - 98LIFE-PROTEAS 2013 Βιομηχανική Ζώνη, ε (2012) 48 - 85LIFE-PROTEAS 2013 Π Π.Χ. (2012) 82,8LIFE-PROTEAS 2012 Ευρύτερη Περιοχή Κ. Σ. (2013) { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/10/2691170/slides/slide_35.jpg", "name": "Σύγκριση αποτελεσμάτων με άλλες μελέτες Επίπεδα κ-Αλκανίων σε ιζήματα Περιοχή Μελέτης Επίπεδα Συγκεντρώσεων (μg/g) -ppm- Βιβλιογραφία Ποταμός Μ., Χανιά (2007-2008)147,6Θεσσαλού-Λεγάκη et al., 2008 Οδική Αρτηρία Λ.", "description": "(2012) 35,7 - 98,1LIFE-PROTEAS 2012 Ευρύτερη Περιοχή Κ. Σ. (2013) 0,3 – 45,2LIFE-PROTEAS 2013 Κόλπος Σούδας (2007-2008)15 - 27,1Θεσσαλού-Λεγάκη et al., 2008 Βιομηχανική Περιοχή, γ (2013) 0,3 – 19,2LIFE-PROTEAS 2013 Ποταμός Μ. (2012) 2,2 - 13,1LIFE-PROTEAS 2012 Κερατσίνι, Σαρωνικός Κόλπος (2000)13Hatzianestis et al., 2003 Βιομηχανική Περιοχή, β (2012) 0,6 - 11,5LIFE-PROTEAS 2012 Ψυττάλεια, Σαρωνικός Κόλπος (2000)11,1Hatzianestis et al., 2003 Κόλπος Ελευσίνας (2000)6,3 - 9,1Hatzianestis et al., 2003 Π Π.Χ. (2012) 0,6 - 7,1LIFE-PROTEAS 2012 ανοιχτά Σαρωνικού Κόλπου (2000)2 - 5,7Hatzianestis et al., 2003 Βιομηχανική Ζώνη, α (2012) 2,3 - 4,4LIFE-PROTEAS 2012 Βιομηχανική Ζώνη, δ (2013) 3 – 3,2LIFE-PROTEAS 2013 Ποταμός Κ. (2012) 2,5LIFE-PROTEAS 2012 Συνολικά Επίπεδα PAHs σε Ιζήματα Συνολικά Επίπεδα PAHs σε Ιζήματα Περιοχή Μελέτης Επίπεδα Συγκεντρώσεων (μg/Kg) -ppb- Βιβλιογραφία Λιμάνι Victoria, Κίνα1200 - 14000Hong et al., 1995 Σαρωνικός Κόλπος (2004-2005)108,5 – 9370MEDPOL, 2006 Βιομηχανική Ζώνη, δ (2013) 59 - 8815LIFE-PROTEAS 2013 Σαρωνικός Κόλπος, Κερατσίνι (2000)7057Hatzianestis et al., 2003 Λιμάνι Vendres, Γαλλία6900Baumard et al., 1998 Κόλπος Ελευσίνας (2000)1657 – 5738Hatzianestis et al., 2003 Ηράκλειο (2004-2005)140 - 4786MEDPOL, 2006 Κόλπος Ελευσίνας (2004-2005)1615,6 - 3700MEDPOL, 2006 Σαρωνικός Κόλπος, Ψυτάλλεια (2000)3518Hatzianestis et al., 2003 Κόλπος Σούδας (2007-2008)64 - 1501Θεσσαλού-Λεγάκη et al., 2008 Ποταμός Μ., Χανιά (2007-2008)947Θεσσαλού-Λεγάκη et al., 2008 Θερμαϊκός Κόλπος (2004)5,6 - 845MEDPOL, 2006 Οδική Αρτηρία Λ. (2012) 526,8 - 570LIFE-PROTEAS 2012 Αγκόνα, Ιταλία33,8 - 306,7Magi et al., 2002 Ποταμός Μ. (2012) 13,3 - 252LIFE-PROTEAS 2012 Χανιά (2004-2005)110 - 158,8MEDPOL, 2006 Βιομηχανική Ζώνη, α (2012) 73 - 138,3LIFE-PROTEAS 2012 Βιομηχανική Περιοχή, γ (2013) < LOQ - 98LIFE-PROTEAS 2013 Βιομηχανική Ζώνη, ε (2012) 48 - 85LIFE-PROTEAS 2013 Π Π.Χ. (2012) 82,8LIFE-PROTEAS 2012 Ευρύτερη Περιοχή Κ. Σ. (2013)

36 Μετρήσεις Αερίων Εκπομπών Μετρήσεις εκπομπών VOCs από ελαφριά και μεσαία πετρελαϊκά κλάσματα στα στάδια Κύκλου Ζωής :  Φόρτωση Β/Ο σε σταθμούς ανεφοδιασμού  Ανεφοδιασμός οχημάτων σε πρατήριο καυσίμων  Εκφόρτωση Β/Ο σε πρατήριο καυσίμων  Μεταφορά Β/Ο  Προσωρινή αποθήκευση σε δεξαμενές καυσίμων  Μεταφορά με αγωγό  Προβλήτα σταθμού ανεφοδιασμού δεξαμενόπλοιου ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

37 Μελλοντικός Στόχος Επέκταση της δράσης «Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA) στη προμήθεια και μεταφορά της Βενζίνης και του Ντίζελ στη Ελλάδα», λαμβάνοντας υπόψη τις ατυχηματικές διαρροές των προϊόντων. Σκοπός:  Καταγραφή των νέων LCA μοντέλων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  Μελέτη της συνεισφοράς των σταδίων του κύκλου ζωής του προϊόντος ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις  Συγκριτική αποτίμηση των επιπτώσεων που οφείλονται στις ατυχηματικές διαρροές σε σχέση με τις διαρροές σε κανονικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τη πιθανότητα πραγματοποίησης ατυχήματος. ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014

38 Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Βιομηχανικής Ασφάλειας Τηλ. Επικοινωνίας : 2821037316, 6937145264 E-mail: gpap@dpem.tuc.gr, evag@safety.tuc.gr, papaioannou_stefanos@yahoo.gr website: www.proteas-reach.gr Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Βιομηχανικής Ασφάλειας Τηλ. Επικοινωνίας : 2821037316, 6937145264 E-mail: gpap@dpem.tuc.gr, evag@safety.tuc.gr, papaioannou_stefanos@yahoo.gr website: www.proteas-reach.gr ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ____________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 5 ο Forum Διαλόγου – ELINA Project, Αθήνα 25 Απριλίου 2014


Κατέβασμα ppt "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: Πιλοτικά αποτελέσματα της "Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA)" στη μεταφορά των κύριων καυσίμων στην Ελλάδα ( εκτιμήσεις εκπομπών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google