Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ενημέρωση Γενικών Γραμματέων Περιφερειών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ενημέρωση Γενικών Γραμματέων Περιφερειών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ενημέρωση Γενικών Γραμματέων Περιφερειών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ”Κοινωνία της Πληροφορίας ΕΚΔΔΑ, 19 Σεπτεμβρίου 2005 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ, Υπεύθυνη Μέτρου 2.4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας www.infosociety.gr Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» στις 13 Περιφέρειες Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» στις 13 Περιφέρειες

2 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ποιο είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Καινοτόμο πολυτομεακό οριζόντιο πρόγραμμα Αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση της ψηφιακής σύγκλισης, σύμφωνα με: oE- Europe Initiative, Λισσαβόνα, Δεκέμβριος 1999 oΣχέδιο Δράσης E- Europe 2002, Φέϊρα, Ιούνιος 2000 oΣχέδιο Δράσης E- Europe 2005, Σεβίλλη, Ιούνιος 2002 Δυσκολία εφαρμογής: διαπερνά όλους τους φορείς ΔΔ και απαιτεί στενή συνεργασία με αυτούς

3 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 1: Παιδεία και Πολιτισμός Ε.Π. «ΚτΠ» ΑΞΟΝΑΣ 5: Τεχνική βοήθεια ΑΞΟΝΑΣ 4: Επικοινωνίες ΑΞΟΝΑΣ 3: Ανάπτυξη και Απασχόληση ΑΞΟΝΑΣ 2: Εξυπηρέτησ η του πολίτη ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΠ ΚτΠ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ ΚτΠ Συνολικός Προϋπολογισμός Ε.Π. 2.987 Μ€ Δημόσια Δαπάνη Ε.Π. 2.417 Μ€ Κοινοτική Συμμετοχή 1.793 Μ€ ΕΤΠΑ 1.321 Μ€ ΕΚΤ 472 Μ€ 81% 74% 25% Διαρθρωτικά Ταμεία Ιδιωτική Συμμετοχή Ε.Π. 569 Μ€ 19% Εθνική Συμμετοχή 624 Μ€ 26%

4 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Περιφερειακή διάσταση δράσεων ΚτΠ 1.Η πλειοψηφία των δράσεων του Ε.Π. έχει πανελλαδική εμβέλεια: με τοπικές υπηρεσίες (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) με ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις (Δικτυωθείτε, Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά, ΜΕΤΕΧΩ) με προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ με δημιουργία υπηρεσιών πανελλαδικής πρόσβασης μέσω του Διαδικτύου (taxisnet), Περιουσιολόγιο, Κτηματολόγιο με δημιουργία του Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα σε κάθε Περιφέρεια με δημιουργία 3500 εργαστηρίων πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και αναβάθμιση των σχολικών δικτύων 2.Eυρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες 3.Μέτρο 2.4 Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτόμες Ενέργειες, το οποίο χρηματοδοτεί δράσεις για τις 13 περιφέρειες

5 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Στόχοι: η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα των περιφερειών στις εκάστοτε συνθήκες, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους, να μειωθούν οι διαρθρωτικές ανισότητες, να περιοριστεί το ψηφιακό χάσμα και να δημιουργηθούν δυναμικές θέσεις απασχόλησης ανάπτυξη εφαρμογών με καινοτόμο χαρακτήρα, αναδεικνύοντας τις τοπικές ιδιαιτερότητες σε συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής εφαρμογής. να συνδράμει τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές (δυσπρόσιτες, νησιωτικές, μη αστικές, με υποβαθμισμένες αστικές λειτουργίες ή με ιδιαιτερότητες στην πληθυσμιακή σύνθεση) στην οικοδόμηση ενός περιφερειακού σχεδιασμού που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις του μέλλοντος, ιδίως στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και στην επιτάχυνση των τεχνολογικών αλλαγών. Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα & Καινοτόμες ενέργειες»

6 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  Υποκατηγορία 1.1 – Δράσεις Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης  Υποκατηγορία 1.2 – Δράσεις Πολιτισμού & Τουρισμού  Υποκατηγορία 1.3–Δράσεις Δημόσιας Διοίκησης  Υποκατηγορία 1.4 – Δράσεις Υγείας - Πρόνοιας  Υποκατηγορία 1.5 – Δράσεις Περιβάλλοντος  Υποκατηγορία 1.6 – Δράσεις Μεταφορών  Υποκατηγορία 1.7 – Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεω ν Μέτρο 2.4 Κατηγορία 1: Δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών πιλοτικού και καινοτόμου χαρακτήρα Μέτρο 2.4 Κατηγορία 1: Δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών πιλοτικού και καινοτόμου χαρακτήρα

7 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Υλοποίηση του μέτρου

8 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Αναμενόμενα αποτελέσματα  Καινοτόμες διαδικασίες στο εσωτερικό των φορέων  βελτιστοποίηση μηχανισμών λήψης αποφάσεων  αύξηση αποτελεσματικότητας  Σταδιακή καθιέρωση εταιρικών σχέσεων μεταξύ φορέων της δημόσιας διοίκησης, πανεπιστημίου και ιδιωτικού τομέα  Αύξηση διαθεσιμότητας δεδομένων  βελτίωση διαλειτουργικότητας  μείωση κόστους δημιουργίας ψηφιακής πληροφορίας  μείωση των επικαλύψεων  αύξηση της εξωστρέφειας και της εξυπηρέτησης του πολίτη μέσω online υπηρεσιών  Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας  αύξηση παραγωγικότητας  αύξηση της ανταγωνιστικότητας  Μείωση ψηφιακού χάσματος  άρση απομόνωσης  Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης  καταλύτης για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και ενίσχυσή της περιφέριας όχι μόνο στον αναπτυξιακό χάρτη της Ελλάδας, αλλά και στον ψηφιακό χάρτη της Ευρώπης.


Κατέβασμα ppt "Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ενημέρωση Γενικών Γραμματέων Περιφερειών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google