Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

2 Το Κοινοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων
ΠΑΛΑΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Είδος της σύμβασης Κατώτατο όριο Οδηγία ΕΕ Συμβάσεις δημόσιων έργων ευρώ Οδηγία σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων: 93/37/ΕΟΚ Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ευρώ Οδηγία σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών: 92/50/ΕΟΚ Συμβάσεις παροχής προμηθειών Οδηγία σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων παροχής προμηθειών: 93/36/ΕΟΚ Προμήθειες στους τομείς ύδατος, ενέργειας και μεταφορών ευρώ Τομεακή οδηγία: 93/38/ΕΟΚ Προμήθειες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ευρώ

3 Το Κοινοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων
ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Είδος της σύμβασης Οδηγία ΕΕ Κατώτατο όριο Συμβάσεις δημόσιων προμηθειών Οδηγία 2004/18/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. ευρώ για προμήθειες και υπηρεσίες κεντρικών κυβερνητικών αρχών ευρώ για προμήθειες και υπηρεσίες μη κεντρικών κυβερνητικών αρχών Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Συμβάσεις δημόσιων έργων ευρώ για δημόσιες συμβάσεις έργων Οδηγία 2004/17/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. ευρώ για προμήθειες και υπηρεσίες

4 Το Κοινοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων
Οδηγία 2004/18/ΕΚ της «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» Καταργεί τις οδηγίες 92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ. Βασίζεται στην υπάρχουσα νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα κράτη μέλη υποχρεώνονται να θέσουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις έως τις Ευνοεί την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών διαδικασιών.

5 Το Κοινοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων
Οδηγία 2004/18/ΕΚ της «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» Οι «δημόσιες συμβάσεις» είναι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Οι «δημόσιες συμβάσεις έργων» είναι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση, είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση, εργασιών ή ενός έργου, είτε ακόμη την πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από την αναθέτουσα αρχή ανάγκες.

6 Το Κοινοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων
Οδηγία 2004/18/ΕΚ της «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» Οι «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» είναι δημόσιες συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση – πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Οι «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» είναι δημόσιες συμβάσεις, πλην των δημοσίων συμβάσεων έργων ή προμηθειών, που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

7 Το Κοινοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων
Οδηγία 2004/18/ΕΚ της «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» «Ανοικτές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά. «Κλειστές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες στις οποίες κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει αλλά στο πλαίσιο των οποίων μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή μπορούν να υποβάλλουν προσφορά.

8 Το Κοινοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων
Οδηγία 2004/18/ΕΚ της «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» «Διαδικασία με διαπραγμάτευση» - με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού - χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού «Ανταγωνιστικός διάλογος» είναι η διαδικασία στην οποία κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει και στην οποία η αναθέτουσα αρχή διεξάγει διάλογο με τους υποψήφιους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή προκειμένου να βρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να υποβάλουν προσφορά.

9 Το Κοινοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων
Οδηγία 2004/18/ΕΚ της «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» Ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται: Το κράτος Οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης Οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου Οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου

10 Το Κοινοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων
Οδηγία 2004/18/ΕΚ της «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» Ως «οργανισμός δημοσίου δικαίου», νοείται κάθε οργανισμός: ο οποίος έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στον βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα, ο οποίος έχει νομική προσωπικότητα, και η δραστηριότητα του οποίου υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς, ή του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου του, διορίζεται από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Οι κατάλογοι, μη εξαντλητικοί, οργανισμών δημοσίου δικαίου στα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

11 Το Κοινοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων
Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων Τα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι αναθέτουσες αρχές για να αναθέσουν τις δημόσιες συμβάσεις τους είναι: Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, ή, Όταν η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, διάφορα κριτήρια που συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να διευκρινίζει τη σχετική στάθμιση κάθε κριτηρίου.

12 Το Κοινοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων
Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας Οι δημόσιες συμβάσεις των οποίων τα ποσά υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια των οδηγιών υπόκεινται σε υποχρέωση πληροφόρησης και διαφάνειας καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

13 Το Κοινοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων
Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας Οι προκηρύξεις, συντάσσονται με τα τυποποιημένα έντυπα της Επιτροπής, και δημοσιεύονται στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα διακρίνονται: Η γνωστοποίηση της δημοσίευσης προκαταρτικής προκήρυξης (μη υποχρεωτική), Η προκαταρτική προκήρυξη (μη υποχρεωτική), Η προκήρυξη διαγωνισμού/σύμβασης, Η ανακοίνωση σχετικά με τις συναφθείσες σύμβάσεις και σχετικά με τα αποτελέσματα διαγωνισμών.

14 Το Κοινοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων
Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις Ο Κανονισμός ΕΚ/2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της καθιερώνει ένα ενιαίο λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CVB- Common Procurement Vocabulary). Με την τυποποίηση των αναφορών που χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές βελτιώνεται η διαφάνεια των δημόσιων συμβάσεων που υπόκεινται στις κοινοτικές οδηγίες. To CVB αποδίδει σε κάθε αριθμητικό κωδικό μία περιγραφή αντικειμένου σύμβασης για την οποία υπάρχει έκδοση σε κάθε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

15 Το Κοινοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων (ως τροποποιήθηκε με την 92/50). Οι διαδικασίες προσφυγής σε όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα λήψης προσωρινών μέτρων, ακύρωσης των παρανόμων πράξεων και επιδίκασης αποζημίωσης στα ζημιωθέντα από την παράβαση πρόσωπα. Προβλέπεται δε ειδική διαδικασία πριν από τη τη σύναψη της σύμβασης με την οποία δίδεται η δυνατότητα στην Επιτροπή, εφόσον κρίνει ότι έλαβε σαφής και κατάφωρη παράβαση των κοινοτικών διατάξεων, να γνωστοποιεί στο οικείο Κ-Μ και να ζητά την επανόρθωσή της.


Κατέβασμα ppt "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google