Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η διακίνηση κεφαλαίων από ευρωπαϊκά εταιρικά σχήματα & οι μηχανισμοί διαφάνειας των τραπεζών Αλεξία Κ. Κουκκουλλή Δικηγόρος - Εταίρος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η διακίνηση κεφαλαίων από ευρωπαϊκά εταιρικά σχήματα & οι μηχανισμοί διαφάνειας των τραπεζών Αλεξία Κ. Κουκκουλλή Δικηγόρος - Εταίρος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η διακίνηση κεφαλαίων από ευρωπαϊκά εταιρικά σχήματα & οι μηχανισμοί διαφάνειας των τραπεζών Αλεξία Κ. Κουκκουλλή Δικηγόρος - Εταίρος

2 •Διοικητική υπηρεσία ερευνών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως οργανωμένη ως Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό την πολιτική ευθύνη του αρμοδίου αντιπροέδρου για τη διοίκηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την καταπολέμηση της απάτης •Εξουσιοδοτημένη να διενεργεί διοικητικές έρευνες ενώ οι ελεγκτές της μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους στις επιχειρήσεις των αποδεκτών επιχορήγησης της ΕΕ. Δύναται επίσης να παρέμβει σε τρίτες χώρες σε περιπτώσεις όπου διακυβεύονται ευρωπαϊκά κονδύλια. OLAF «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης» Αρμοδιότητες και καθήκοντα • έρευνα και συντονισμός, •πληροφόρηση •ανάπτυξη της πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης

3 Societas Europaea - Ευρωπαϊκή Εταιρεία - SE  Ιδρύεται: Από 2 τουλάχιστον νομικά πρόσωπα που εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη μέλη 1.Μέσω της συγχώνευσης δύο ή περισσοτέρων ανωνύμων εταιρειών 2.Μέσω της ίδρυσης μητρικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, γνωστή και ως Holding Company, με πρωτοβουλία ανωνύμων εταιρειών ή και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 3.Μέσω ίδρυσης πρωτογενώς θυγατρικής Societas Europaea, όπου εδώ αναφερόμαστε συνήθως στην περίπτωση των joint ventures και βρισκόμαστε στον αντίποδα της σύστασης Ευρωπαϊκή Εταιρεία χαρτοφυλακίου 4.Μέσω μετατροπής υφιστάμενης κοινοτικής ανώνυμης εταιρείας που διατηρεί τουλάχιστον επί 2 χρόνια θυγατρική υπαγόμενη στο δίκαιο άλλου κράτους μέλους.  Εταιρικό Κεφάλαιο: 120.000 ευρω  Εταιρική Διακυβέρνηση : δύο συστήματα διοίκησης το μονιστικό - one tier system όπου η διαχείριση της εταιρείας και η νομική εκπροσώπηση της πραγματοποιείται από το ένα, το μοναδικό όργανο διοίκησης και η διεύθυνση της εταιρείας ανατίθεται από το όργανο αυτό σε ένα ή και περισσότερα μέλη του. Η αναλογία με το οικείο σε εμάς διοικητικό συμβούλιο των ανωνύμων εταιρειών είναι σαφής το δυαδικό - 2 tier system Όπου υφίσταται ένα «διευθυντικό όργανο», που ασκεί τη διοίκηση της Societas Europaea, μέλος του οποίου εκπροσωπεί και την εταιρεία και ένα «εποπτικό» όργανο, που ελέγχει τη διοίκηση που ασκεί το «διευθυντικό όργανο». Στο δυαδικό σύστημα διοίκησης τα μέλη των δύο οργάνων δεν μπορεί να ταυτίζονται.

4  Η έδρα  Η έδρα προδήλως πρέπει να βρίσκεται σε ένα εκ των κρατών μελών της Ενώσεως, από όπου θα ασκείται η διοίκηση της εταιρείας και στο νομικό πλαίσιο του οποίου και θα εμπίπτει Η καινοτομία, η οποία εισάγεται και για την οποία πολύς λόγος γίνεται, είναι η δυνατότητα μεταφοράς της έδρας της Ευρωπαϊκής εταιρείας μεταξύ των κρατών μελών χωρίς τη διάλυση του νομικού προσώπου.  Υποχρεωτική συμμετοχή των εργαζομένων στην διοίκηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας όχι όμως σε επίπεδο καθημερινής διαχείρισης της εταιρείας, η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα της διεύθυνσης, αλλά σε επίπεδο ενημέρωσης, διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων αλλά και συμμετοχής στην ανάπτυξη των στρατηγικών της επιχείρησης.  Φορολογικό Καθεστώς Δεν αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης του Κανονισμού με αποτέλεσμα οι εθνικές φορολογικές διαφοροποιήσεις να οδηγούν σε εμφάνιση του φαινομένου του «country shopping». Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία οφείλει να υποβάλλει μόνο έναν ισολογισμό, ή αλλιώς κοινά αποτελέσματα χρήσης σε μία χώρα, εκεί όπου έχει την έδρα της.

5 Ενδεικτικές κυρώσεις στα τραπεζικά ιδρύματα και τα όργανα αυτών •φυλάκιση μέχρι δύο ετών •διοικητικό πρόστιμο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται από το προκύψαν όφελος •οριστική ή προσωρινή για χρονικό διάστημα από ένα μήνα έως δύο έτη ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας •απαγόρευση άσκησης ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για το ίδιο χρονικό διάστημα •οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό διάστημα αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προμήθειες, διαφημίσεις και διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα

6 Ύποπτες διακινήσεις κεφαλαίων μεταξύ εταιρειών •οι εισερχόμενες μεταφορές κεφαλαίων μεγάλων ποσών, οι οποίες εισπράττονται στο όνομα ξένου πελάτη, χωρίς να υπάρχει σαφής λόγος ή να παρέχονται ικανοποιητικές εξηγήσεις •η κίνηση κεφαλαίων είναι ανεξήγητη, επαναλαμβανόμενη ή εμφανίζει ασυνήθεις μορφές •παρατηρείται αποδοχή πληρωμών ή εισπράξεων χωρίς εμφανείς δεσμούς µε νόµιµες συμβάσεις, αγαθά ή υπηρεσίες •κεφάλαια αποστέλλονται ή λαμβάνονται από το ίδιο νομικό πρόσωπο από και προς διαφορετικούς λογαριασμούς •πραγματοποιούνται αδικαιολόγητες ηλεκτρονικές μεταφορές κεφαλαίων µε σκοπό την παρεμπόδιση ανίχνευσης των τελικών δικαιούχων •πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες μεταφορές κεφαλαίων σε δικαιούχο στο εξωτερικό µε την εντολή ο δικαιούχος να πληρωθεί σε μετρητά •δίδεται εντολή μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό και στη συνέχεια γίνεται αντίστοιχα λήψη ισόποσων κεφαλαίων στο όνομα του εντολέα από διαφορετική χώρα ή / και χρηματοπιστωτικό ίδρυμα •εµβάσµατα αξίας μικρών ποσών λαμβάνονται στο όνομα εταιρίας, η οποία στη συνέχεια δίδει εντολή διασυνοριακής μεταφοράς μεγάλων ποσών

7 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Αλεξία Κ. Κουκκουλλή


Κατέβασμα ppt "Η διακίνηση κεφαλαίων από ευρωπαϊκά εταιρικά σχήματα & οι μηχανισμοί διαφάνειας των τραπεζών Αλεξία Κ. Κουκκουλλή Δικηγόρος - Εταίρος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google