Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 Κανονιστικό Πλαίσιο Προγράμματος
Σκοπός Η δημιουργία, ενθάρρυνση και την ενίσχυση της καινοτομικής Επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και  περιβαλλοντική ευαισθησία. Κανονιστικό Πλαίσιο Προγράμματος Κανονισμός ΕΚ 1998/2006 (De minimis) (Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των € την τελευταία τριετία-έτος υποβολής και δύο προηγούμενα οικονομικά έτη)

3 Βασικοί ‘’Τύποι’’ Ενισχυόμενης Καινοτομίας
Τεχνολογική Καινοτομία Μη Τεχνολογική Καινοτομία Οργανωτική Καινοτομία ‘’Πράσινη’’-Οικολογική Καινοτομία

4 Φορείς Διαχείρισης - Υλοποίησης
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΓΓΒ-Διεύθυνση ΜΜΕ) & ΕΦΕΠΑΕ Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης ,00€ για όλη την επικράτεια (Η Δημόσια Δαπάνη κατανέμεται κατά 60% δηλ ,0 € για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση επιχείρησης ή από επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και κατά 40% δηλ ,00 € για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και πέντε διαχειριστικές χρήσεις, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράμματος.

5 Δικαιούχοι του προγράμματος α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν / συστήσουν (start –up) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό Χώρο στους επιλέξιμους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος, και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

6 β) Νεοσύστατες (επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μία διαχειριστική χρήση) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο, οι οποίες έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη δραστηριότητας χωρίς να έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση αλλά δραστηριοποιούνται (ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν) στους επιλέξιμους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος, και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος

7 γ) Υφιστάμενες (νέες) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες έχουν κλείσει από μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, δραστηριοποιούνται (ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν) στο Ελληνικό Χώρο σε επιλέξιμους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος, και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

8 Επισημάνσεις Οι υπό ίδρυση και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο, να ιδρύονται με κατ΄ ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 51% και αποκλειστικής διαχείρισης από φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι άνεργα ή μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από την (για τις προτάσεις που θα υποβληθούν το 2012 από ) μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος, και να τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. Τα άτομα αυτά δεν πρέπει να έχουν τη γεωργική ιδιότητα, να μην αποτελούν μέλος αγροτικής οικογένειας και να μην είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.

9 Ως επιλέξιμες δραστηριότητες θεωρούνται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών όπως αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος. Για τις υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις επιλέξιμα εταιρικά σχήματα είναι εκείνα στα οποία το επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο /α συμμετέχει/ ουν με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο και η διαχείριση της εταιρείας ασκείται αποκλειστικά από ένα ή περισσότερα από τα επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα (επιλέξιμοι εταίροι), τα οποία σύμφωνα με τα ανωτέρω πριν τη υποβολή της πρότασης δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα. Για το υπόλοιπο 49% του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται: α) η συμμετοχή Εταιρειών Παροχής Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Venture Capitals) με ποσοστό μέχρι 25% του μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου.. β) η συμμετοχή φυσικών προσώπων και μέχρι ποσοστού 25% του μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου για κάθε διακριτή συμμετοχή έκαστου φυσικού προσώπου, τα οποία ασκούσαν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος) και μετά την και μέχρι την υποβολή της πρότασης. Αυτά τα φυσικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να μετέχουν στη διοίκηση της υπό σύσταση εταιρίας.

10 Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης). Σε κάθε περίπτωση, η υπό ίδρυση και η νεοσύστατη επιχείρηση θα πρέπει, το αργότερο μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να πληροί και τις ακόλουθες προϋποθέσεις: να ασκεί επιχειρηματική κερδοσκοπική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.), να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης . να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη, να έχει καταστατική έδρα και η παραγωγική της δραστηριότητα να είναι στην Ελλάδα, να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται).

11 Για τις νέες και νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται ήδη σε επιλέξιμη οικονομική δραστηριότητα (είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα) θα πρέπει να κάνουν έναρξη νέας δραστηριότητας στη ΔΟΥ, με αντίστοιχη τροποποίηση καταστατικού όπου απαιτείται, που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, πριν την υποβολή της πρότασης ή, το αργότερο, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. Όμως οι ατομικές επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να κάνουν έναρξη νέας δραστηριότητας στη ΔΟΥ που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.

12 Για τις νέες και νεοσύστατες επιχειρήσεις απαιτείται :
Να είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του κανονισμού 800/2008 της Επιτροπής Να μην είναι προβληματικές Να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.), Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, και να μην εκκρεμούν σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης, Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., και να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες,

13 Να λειτουργούν νομίμως έχοντας στην επωνυμία τους εν ισχύ άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητά της ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο για τη νόμιμη λειτουργία της (π.χ. βεβαίωση των αρμοδίων για απαλλαγή ή ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωση ή της έκδοση νέας αδείας) όπου αυτό απαιτείται. Να δραστηριοποιούνται και να έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα, Να είναι εγγεγραμμένες στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται).

14 Ποσοστό επιχορήγησης Προϋπολογισμός Έργων
60% στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας Προϋπολογισμός Έργων € έως €  για το τομέα της μεταποίησης € έως €   για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης

15 Επιλέξιμες Κατηγορίες Ενέργειας - Δαπάνης
Α/Α Επιλέξιμες Κατηγορίες Ενέργειας - Δαπάνης Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου 1. Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις 25% 2. Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός 80% 3. Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες 45 % 4. Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας 40% 5. Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων 6. Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 20% Για δαπάνες που αντιστοιχούν σε εξειδικευμένες μελέτες και εν γένει στοχευμένες συνεργασίες / συνέργιες παν/κών ιδρυμάτων, ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων, εξειδικευμένων κέντρων ή φορέων τεχνικής – επιστημονικής υποστήριξης, επί τη βάσει συμφώνου συνεργασίας κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ 10% και μέχρι του ποσού των € για δαπάνες που αντιστοιχούν σε όλες τις άλλες ενέργειες της κατηγορίας 7. Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας 20% 8. Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων 9. Ανάπτυξη Πρωτοτύπων και Τεχνικού Φακέλου 10. Λειτουργικές Δαπάνες**(μόνο για υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις) 5% και μέχρι ,0€

16 {(1)+(2)+(3)+ (4) +(5)+(7)} ≥ (50% * Π/Υ)
Επιπρόσθετα Επί ποινής αποκλεισμού, η κατανομή του προϋπολογισμού έκαστης πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+ (4) +(5)+(7)} ≥ (50% * Π/Υ) Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την προκήρυξη (27/5/2011) του προγράμματος. Για τους υπόλοιπους κύκλους μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης. Στην κατηγορία των δαπανών προμήθειας εξοπλισμού είναι δυνατή η αγορά μεταφορικού μέσου έως 10% του π/υ της κατηγορίας και αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της καινοτόμου ιδέας. Οι δαπάνες για ανέγερση ή/και επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση θα γίνει σε ΒΕΠΕ.

17 Οι δαπάνες για την υποκατάσταση ενεργειακών αναγκών από συμβατικές πηγές ενέργειας είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το 15% του π/υ του έργου

18 Κριτήρια Αξιολόγησης Βαθμός βάσης : 550 μονάδες
Υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις : 1. Κριτήριο καινοτομικότητας (Βαρύτητα 40%) 2. Κριτήριο Αξιοπιστίας Επιχειρηματικού φορέα (Βαρύτητα 30%) 3. Κριτήριο βιωσιμότητας Επιχειρηματικού σχεδίου (Βαρύτητα 30%) Νέες Επιχειρήσεις : Στο εν λόγω κριτήριο ανάλογα με τις χρήσεις που έχει κλείσει η επιχείρηση λαμβάνονται υπ’ όψη και τα υφιστάμενα οικονομικά στοιχεία. Βαθμός βάσης : 550 μονάδες Αριστα : 1000 μονάδες (1.100 για γυναίκες)

19 Στόχοι -Υποχρεώσεις Υποβολή προτάσεων
Η επίτευξη των στόχων είτε στην ολοκλήρωση είτε ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση του έργου είναι βασική προϋπόθεση για την λήψη του 10% της δημόσιας χρηματοδότησης Η επιχείρηση μετά την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να τηρεί για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών συγκεκριμένα στοιχεία της επένδυσης Υποβολή προτάσεων Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων. Εντός επτά (7) ημερών η υποβολή φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε κύκλους. Για τον Α΄ κύκλο η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής λήγει στις 30/9/2011. Για τους υπόλοιπους κύκλους είναι από 7 Μαϊου έως 30 Ιουνίου έκαστου έτους.

20 Πληροφορίες Ιστοσελίδες www.startupgreece.gr www.ggb.gr
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας EΦΕΠΑΕ και εταίροι του Επιμελητήρια, Αναπτυξιακοί Φορείς μέλη των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ Συνεταιριστικές Τράπεζες KEΠΑ-ΑΝΕΜ (για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) τηλ


Κατέβασμα ppt "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google