Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ν. 4072/2012 Μέρος Δεύτερο Άρθρα 43-120 Εισηγητής: Γεράσιμος Γεωργόπουλος Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Δ/νση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ν. 4072/2012 Μέρος Δεύτερο Άρθρα 43-120 Εισηγητής: Γεράσιμος Γεωργόπουλος Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Δ/νση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ν. 4072/2012 Μέρος Δεύτερο Άρθρα 43-120 Εισηγητής: Γεράσιμος Γεωργόπουλος Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Δ/νση Α.Ε. & Πίστεως τηλ. 0030 210 38 93 566 E-mail : georgopoulos@gge.gr

2 Βασικά Χαρακτηριστικά 1/2  Κεφαλαιουχική Εταιρία (ανήκει στην κατηγορία της Α.Ε. & της Ε.Π.Ε.)  Υποχρεωτικό Κεφάλαιο κατ’ ελάχιστο 1 ευρώ  Τρία είδη εισφορών (συμμετοχών στην εταιρία)  Κεφαλαιακές (κεφάλαιο σε μετρητά ή σε είδος)  Εξωκεφαλαιακές (εργασία, παροχή υπηρεσιών κ.α.)  Εγγυητικές (ο εταίρος εγγυάται για τα χρέη της εταιρίας ως πρωτοφειλέτης)

3 Βασικά Χαρακτηριστικά 2/2  Δημοσιότητα είτε μέσω του Γ.Ε.ΜΗ. είτε μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας (δεν υπάρχει ΦΕΚ)  Ίδρυση με ιδιωτικό έγγραφο (όχι συμβολαιογραφικό)  Ακόμα και αν συσταθεί με συμβολαιογραφικό δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου  Διάρκεια της εταιρίας 12ετής, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, παρατεινόμενη.

4 Όργανα της Εταιρίας  Εταίροι - Συνέλευση των εταίρων  Αρμοδιότητες  Τροποποίηση καταστατικού  Διορισμός – Ανάκληση Διαχειριστή/ών  Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, εκλογή ελεγκτών, απαλλαγή διαχειριστή/ων  Λύση – Μετατροπή – Συγχώνευση – Παράταση Διάρκειας  Είσοδος νέου εταίρου

5 Όργανα της Εταιρίας  Διαχειριστής/ές  Νόμιμη Διαχείριση  Όλοι οι εταίροι από κοινού αν δεν ορίζεται κάτι στο καταστατικό  Καταστατική Διαχείριση  Εταίρος/οι ή τρίτος/οι για ορισμένο/αόριστο χρόνο  Εξουσίες/αρμοδιότητες Διαχειριστή  Εκπροσωπεί, διαχειρίζεται, τηρεί βιβλία, έχει υποχρέωση πίστης.

6 Πλεονεκτήματα ΙΚΕ  Σε σχέση με ΕΠΕ  Χαμηλότερο κόστος (όχι συμβολαιογραφικά, όχι ΦΕΚ)  Ευελιξία στον τρόπο συμμετοχής, στον τρόπο λήψης αποφάσεων, στην τήρηση εταιρικών βιβλίων, στην επίλυση εταιρικών διαφορών  Σαφέστερο, πληρέστερο και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο  Εν αντιθέσει με τις ΕΠΕ οι εταίροι ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ μόνο αν είναι και διαχειριστές

7 Πλεονεκτήματα ΙΚΕ  Σε σχέση με προσωπικές εταιρίες (ο.ε. και ε.ε.)  Είναι κεφαλαιουχική εταιρία, φορολογείται όπως η επε και δεν εμπλέκεται η περιουσία του εταίρου  Τηρεί βιβλία Γ’ Κατηγορίας, άρα είναι πιο αξιόπιστη για τους τρίτους  Έχει πλήρη δημοσιότητα μέσω του Γ.Ε.ΜΗ. αλλά και της ιστοσελίδας  Έχει σαφές θεσμικό πλαίσιο (τι και πώς επιτρέπεται μεταξύ των εταίρων) άρα προστατεύει καλύτερα τις σχέσεις των εταίρων.  Είναι εξίσου «φτηνή» στην σύσταση και στη λειτουργία

8 Επιχειρηματικές ανάγκες που εξυπηρετεί η ΙΚΕ Α •Σύγχρονη & ευέλικτη μορφή επιχ/σης •Ακολουθεί «ευρωπαϊκά πρότυπα» Β •Συνδυάζει χαρακτηριστικά Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. •Με ευελιξία προσωπικής εταιρείας Γ •Απευθύνεται σε όλες τις υφιστάμενες μορφές εταιρειών •Θα δημιουργήσει πεδίο «ανταγωνισμού»

9 Η Καινοτομία της ΙΚΕ  Η βασική καινοτομία της ΙΚΕ είναι η αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής και των μεριδίων από το κεφάλαιο. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επιλέξουν ένα ακραιφνώς κεφαλαιουχικό σχήμα, με αποκλειστικά και μόνο κεφαλαιακές εισφορές, από τη μια, ή να διαμορφώσουν ένα σύστημα με έντονα προσωπικά στοιχεία, παροχή εργασίας και ευθύνη για τα χρέη της εταιρίας  Tο καταστατικό και τα εταιρικά έγγραφα μπορούν να συντάσσονται και σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Στόχος, η διευκόλυνση των επενδύσεων και της εν γένει ανάπτυξης, εν μέσω οικονομικής κρίσης και συνεχούς ύφεσης στην εσωτερική αγορά

10 Τα μερίδια στην ΙΚΕ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  To κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 2€ & διαιρείται σε 2 εταιρικά μερίδια (εταίρος Α & εταίρος Β)  ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ:  Μπορεί να υπάρξει Εμπορική, Λογιστική, Τεχνολογική Ενότητα/Δραστηριότητα κτλ που αντιστοιχεί σε 100 μερίδια η κάθεμια & αναλαμβάνονται ανάλογα από τους εταίρους (εταίρος Α 200, εταίρος Β 100)  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ:  Εγγυητική εισφορά εταίρου Α €1,000 & εταίρου Β €400 που αντιστοιχούν σε 750 μερίδια του εταίρου Α & 300 μερίδια του εταίρου Β.

11 Η λογιστική της ΙΚΕ 1/3  ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: Α. X 18.20 “ Οφειλ. παρ. απο εξ/κες εισφορές εταίρων IKE ” Π 40.20 “ Οφειλ. εξ/κες εισφορές εταίρων IKE” Β. Χ 40.20 “ Οφειλ. Εξ/κες εισφορές εταίρων IKE” Π 40.25 “ Κατ/μενες εξ/κες εισφορές εταίρων IKE” Και σε περίπτωση ακύρωσης εταιρικών μεριδίων: X 40.20 “Οφειλ. εξ/κες εισφορές εταίρων IKE” Π 18.20 “Οφειλ. παρ. απο εξ/κες εισφορές εταίρων IKE” (τριτοβάθμιοι κατά εταίρο)

12 Η λογιστική της ΙΚΕ 2/3  ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: A. X 18.25 “Οφειλ. εισφ. από εγγ/κες εισφ. εταίρων ΙΚΕ” Π 40.30 “Οφειλ. εγγ/κες εισφ. εταίρων ΙΚΕ με μερίδια” Π 40.31 “Οφειλ. εγγ. εισφ. εταίρων ΙΚΕ χωρίς μερίδια” Β. Χ 40.30 “Οφειλ. εγγ/κες εισφ. εταίρων ΙΚΕ με μερίδια” Π 40.35 “ Κατ/νες εγγ. εισφ. εταίρων ΙΚΕ” {πάντοτε τριτοβάθμιοι λογ/σμοι κατά εταίρο}

13 Η λογιστική της ΙΚΕ 3/3  Εξαγορά υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές & μετατροπή σε κεφαλαιακές εισφορές (άρθρο 40) Α. Χ 38 “ Χρηματικά Διαθέσιμα” Π 18.20 “Οφειλ. παρ. απο εξ/κες εισφορές εταίρων IKE” {εξαγορά κεφαλαιακών εισφορών εταίρου Α} Β. Χ 40.20 “Οφειλ. εξ/κες εισφορές εταίρων IKE” Π 40.25 “ Καταβλ/νες εξωκ. εισφ. εταίρων ΙΚΕ” {Mτφ των μεριδίων του Α από τον 40.20 στον 40.25 λόγω εξαγοράς} – «πάντα τριτοβάθμιοι λογ/σμοί κατά εταίρο»

14 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Ν. 4072/2012 Μέρος Δεύτερο Άρθρα 43-120 Εισηγητής: Γεράσιμος Γεωργόπουλος Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Δ/νση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google