Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ταχύτητα αντίδρασης Ως ταχύτητα αντίδρασης ορίζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης ενός από τα αντιδρώντα ή τα προϊόντα στη μονάδα του χρόνου: ΔC C 2 - C.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ταχύτητα αντίδρασης Ως ταχύτητα αντίδρασης ορίζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης ενός από τα αντιδρώντα ή τα προϊόντα στη μονάδα του χρόνου: ΔC C 2 - C."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ταχύτητα αντίδρασης Ως ταχύτητα αντίδρασης ορίζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης ενός από τα αντιδρώντα ή τα προϊόντα στη μονάδα του χρόνου: ΔC C 2 - C 1 υ = = Δt t 2 - t 1 Οι μονάδες μέτρησης της ταχύτητας είναι: mol/L ・ s ή M/s ή M ・ s -1

2 Ρυθμός μεταβολής της συγκέντρωσης αντιδρώντος: Το αρνητικό πρόσημο εισάγεται, ώστε ο ρυθμός μεταβολής της συγκέντρωσης να έχει θετική τιμή, αφού ΔC αντιδρώντος = C τελικό -C αρχικό < 0

3 Ρυθμός μεταβολής της συγκέντρωσης προϊόντος : ΔC προϊόντος = C τελικό -C αρχικό > 0

4 Οι ρυθμοί μεταβολής των συγκεντρώσεων των ουσιών που συμμετέχουν σε µία αντίδραση, είναι ανάλογοι των συντελεστών τους στη χημική εξίσωση της αντίδρασης.

5 ταχύτητας αντίδρασης N 2 O 4  2NO 2 η ταχύτητα κατανάλωσης του N 2 O 4 δίνεται από τον τύπο Συγκρίνοντας τους συντελεστές των σωμάτων στη χημική εξίσωση διαπιστώνουμε Τα πρόσημα - και + στις δύο τελευταίες εξισώσεις υποδηλώνουν ότι το N 2 O 4 καταναλώνεται και για το NO 2 παράγεται. η ταχύτητα σχηματισμού του NO 2 από τον τύπο

6 ταχύτητας αντίδρασης N 2 O 4  2NO 2 Για να εξισώσουμε τις ταχύτητες σχηματισμού και κατανάλωσης, πρέπει να διαιρέσουμε την ταχύτητα μετατροπής του NO 2 με το 2, οπότε προκύπτει ο ορισμός της ταχύτητας της συνολικής αντίδρασης:

7 Για αντίδραση του γενικού τύπου αA + βB  γΓ + δΔ

8 Γράψτε την σχέση που δίνει την ταχύτητα της αντίδρασης καύσης του μεθανίου (φυσικού αέριου): CH 4 (g) + 2 O 2 (g)  CO 2 (g) + 2 H 2 O (g) υ = -  [CH 4 ] tt = -  [O 2 ] tt 1 2 =  [H 2 O] tt 1 2 =  [CO 2 ] tt Προσέξτε το πρόσημο στα αντιδρώντα η συγκέντρωση τους μειώνεται με το χρόνο

9 Καμπύλη αντίδρασης ονομάζεται η γραφική παράσταση που µας δείχνει πως μεταβάλλεται η συγκέντρωση ενός αντιδρώντος ή ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια της αντίδρασης. A B

10 χρόνος A B υ = - [A][A] tt υ = [B][B] tt Καμπύλες αντίδρασης Αριθμός μορίων

11 Καμπύλη αντίδρασης Η κλίση κάθε καμπύλης δείχνει την ταχύτητα κατανάλωσης του αντιδρώντος ή παραγωγής του προϊόντος αντίστοιχα.

12 Καμπύλη αντίδρασης Παρατηρήσεις: Η κλίση κάθε καμπύλης είναι μεγαλύτερη στην αρχή και μικρότερη στη συνέχεια μέχρι που μηδενίζεται.

13 αυτό συμβαίνει γιατί: Στην αρχή καταναλώνεται πιο γρήγορα το αντιδρών και παράγεται πιο γρήγορα το προϊόν, δηλαδή έχω μέγιστη ταχύτητα αντίδρασης (λόγω μέγιστης αρχικής συγκέντρωσης αντιδρώντων). Στη συνέχεια καθώς μειώνεται η συγκέντρωση των αντιδρώντων, μειώνεται και η ταχύτητα της αντίδρασης.

14 Στο τέλος της αντίδρασης η συγκέντρωση του αντιδρώντος ή του προϊόντος σταθεροποιείται άρα έχω τις εξής περιπτώσεις:  Αν η αντίδραση είναι μονόδρομη (πλήρης): Καμπύλη αντίδρασης  Το αντιδρών καταναλώνεται πλήρως. Έτσι C=0, ΔC=0 κι άρα υ=0.  Το αντιδρών περισσεύει. Έτσι C=σταθερή, ΔC=0 κι άρα υ=0. ( σταματά η αντίδραση, αφού καταναλώνεται πλήρως το άλλο αντιδρών ) t C C αρχ 0 C τελ =0 t C C αρχ C τελ C τελ =σταθερή

15  Αν η αντίδραση είναι αμφίδρομη:  Κανένα από τα αντιδρώντα δεν καταναλώνεται πλήρως. Δηλ. C=σταθερή. Παρόλο ΔC=0 ισχύει υ=σταθερή ≠0 (Δυναμική ισορροπία). t C C αρχ C τελ C τελ =σταθερή Καμπύλη αντίδρασης

16 2C  2A +B Για κάθε 2 mol A παράγεται 1 mol B. Άρα υ Α =2υ Β. έτσι, η καμπύλη του Α έχει διπλάσια κλίση από την καμπύλη του Β.

17 Υπολογισμός μέσης ταχύτητας αντίδρασης 2 N 2 O 5 (g)  4 NO 2 (g) +O 2 (g)

18 Η μέση ταχύτητα κατανάλωσης του Ν 2 Ο 5 για το χρονικό διάστημα 300s-400s : Η μέση ταχύτητα παραγωγής του ΝΟ 2 για το χρονικό διάστημα 300s-400s : Η μέση ταχύτητα παραγωγής του Ο 2 για το χρονικό διάστημα 300s-400s : Παρατηρώ τη σχέση των ταχυτήτων ανάλογα με τους συντελεστές των σωμάτων στη χημική εξίσωση:

19 ΑΣΚΗΣΗ Για την αντίδραση 2Α + Β  C, έχουν ληφθεί τα παρακάτω πειραματικά δεδομένα ΛΥΣΗ α) 0,025 mol/L·s και 0,011 mol/L·s β) t[A][B] 00.80.5 100.30.25 300.140.17 600.040.12 α) Να βρεθεί η μέση ταχύτητα της αντίδρασης για τα χρονικά διαστήματα 0 - 10 και 0 - 30 s β) Να παρασταθούν γραφικά οι μεταβολές των Α, Β και Γ

20 Πειραματική μέτρηση ταχύτητας αντίδρασης Μετράμε τον παραγόμενο όγκο αερίου ανά ορισμένο χρονικό διάστημα

21 χρόνος 393 nm φως ανιχνευτής H μεταβολή της [Br 2 ] υπολογίζεται από τη μεταβολή της ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ. 393 nm Br 2 (aq)

22 2H 2 O 2 (aq) 2H 2 O (l) + O 2 (g) PV = nRT P = RT = [O 2 ]RT n V [O 2 ] = P RT 1 υ =  [O 2 ] tt RT 1 PP tt = H μεταβολή της [Ο 2 ] υπολογίζεται από τη μεταβολή της ΠΙΕΣΗΣ.

23 Υπολογισμός στιγμιαίας ταχύτητας από την καμπύλη αντίδρασης Για να υπολογίσουμε τη στιγμιαία ταχύτητα της αντίδρασης εργαζόμαστε ως εξής: Σχεδιάζουμε την καμπύλη της αντίδρασης. Φέρνουμε την εφαπτομένη της καμπύλης στο σημείο που θέλουμε να υπολογίσουμε τη στιγμιαία ταχύτητα. Υπολογίζουμε την κλίση της εφαπτομένης, η οποία είναι ίση με το ρυθμό μεταβολής της συγκέντρωσης του αντιδρώντος ή του προϊόντος της καμπύλης. Με τη βοήθεια του ρυθμού μεταβολής υπολογίζουμε τη στιγμιαία ταχύτητα.

24 Br 2 (aq) + HCOOH (aq) 2Br - (aq) + 2H + (aq) + CO 2 (g) υ = -  [Br 2 ] tt = - [Br 2 ] τελική – [Br 2 ] αρχική t τελικός – t αρχικός Κλίση της εφαπτωμένης Η στιγμιαία ταχύτητα υπολογίζεται γραφικά

25 Στιγμιαία ταχύτητα αντίδρασης


Κατέβασμα ppt "Ταχύτητα αντίδρασης Ως ταχύτητα αντίδρασης ορίζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης ενός από τα αντιδρώντα ή τα προϊόντα στη μονάδα του χρόνου: ΔC C 2 - C."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google