Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σουσάνα Πατσούμη Κάλφα (MSc AFM, Dip.AIA, Bsc AFM) Managing Α.TL.AS Consulting Business Strategist & Coach- Cert.Tax Accountant Κοινωνική Επιχειρηματικότητα:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σουσάνα Πατσούμη Κάλφα (MSc AFM, Dip.AIA, Bsc AFM) Managing Α.TL.AS Consulting Business Strategist & Coach- Cert.Tax Accountant Κοινωνική Επιχειρηματικότητα:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σουσάνα Πατσούμη Κάλφα (MSc AFM, Dip.AIA, Bsc AFM) Managing Director @ Α.TL.AS Consulting Business Strategist & Coach- Cert.Tax Accountant Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Διαδικασίες ίδρυσης Κοιν.Σ.Επ Φορολογικά & Εργατικά Θέματα

2 ΑΜΕΣΗ & ΑΤΕΛΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΔΑ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Πλεονεκτήματα σύστασης Κοιν.Σ.Επ. ΑΜΕΣΗ & ΑΤΕΛΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΔΑ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

3 Γενικά χαρακτηριστικά Κοιν.Σ.Επ. Είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα ΑΜΕΣΗ & ΑΤΕΛΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΔΑ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΥΝΟΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

4 Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. o N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) : «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» o Υπ’ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/12 (ΦΕΚ – 221 Β/9-2-2012) απόφαση του Υπουργού Εργασίας με θέμα : «Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α΄) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»» o Υπ’ αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200/12 (ΦΕΚ 1360 Β/25-4-2012) απόφαση του Υπουργού Εργασίας με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105 /02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β΄/09-02-2012) υπουργικής απόφασης «Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικ ής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α’) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις o Υπ’ αριθμόν 49/16-10-12 εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Ε. (ΑΔΑ: Β43Λ4691Ω3-Β6Φ) με θέμα : «Ανάκληση της αρ. 20/12 εγκυκλίου κατά το μέρος που αφορά τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)»

5 Απαραίτητα βήματα για την ίδρυση μιας Κοιν.Σ.Επ. ΒΗΜΑΤΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Βήμα 1 ο Ύπαρξη τουλάχιστον εφτά (7) ενδιαφερόμενων φυσικών προσώπων για την σύσταση μίας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ένταξης» και πέντε (5) για την σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού Σκοπού Εδάφιο α’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4019/11, όπως τροποποιήθηκε απο την παρ. ΙΓ2’ του άρθρου 138 του Ν. 4052/12 Βήμα 2 ο Σύνταξη καταστατικού Βήμα 3 ο Εγγραφή στο μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Τμήματος «Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας» της Διεύθυνσης «Κοινωνικής Προστασίας» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Από την εγγραφή η Κοιν.Σ.Επ. αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα Βήμα 4 ο Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. (μέσα σε 30 ημέρες απο την ημερομηνία οριστικής εγγραφής στο μητρώο)

6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ :  Καταστατικό υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη  Αίτηση προς το μητρώο  Ξεχωριστές υπεύθυνες δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένες από το ενδιαφερόμενο μέλος που να αναφέρει ότι δεν συμμετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. ή διαφορετικά τα στοιχεία της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στην οποία τυχόν συμμετέχει Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ε λέγχου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής χορηγείται έγγραφη Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο στην οποία αναφέρεται και ο αριθμός Μητρώου της Επιχείρησης Απαραίτητα βήματα για την δημιουργία μιας Κοιν.Σ.Επ.

7 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :  Η προσκόμιση γραμματείου κόστους σύστασης εταιρείας (70 € + 5 €/μέλος για περισσότερα απο 3)  Η κατάρτιση του καταστατικού απο συμβολαιογράφο (500 € + 6 €/φύλλο +5 €/φύλλο για κάθε αντίγραφο)  Η παρουσία δικηγόρου στην υπογραφή του καταστατικού  Η καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η. (10 €)  Η εγγραφή στον ΟΑΕΕ (περίπου 111 €/μέλος)  Η εγγραφή στο επιμελητήριο (ανάλογα με το επιμελητήριο)  Η καταβολή του Γραμμάτιου Κόστους Σύστασης  Η καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό)  Η καταβολή τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (1 ‰ επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό) Η εγγραφή στο μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης γίνεται Α Τ Ε Λ Ω Σ Πλεονεκτήματα από την ίδρυση μιας Κοιν.Σ.Επ.

8 Δικαιολογητικά για την έναρξη στην Δ.Ο.Υ. : Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Εγγεκριμένο Καταστατικό Αντίγραφο ταυτότητας όλων των μελών Συμπληρωμένη Δήλωση Έναρξης Εργασιών (έντυπο Μ2) Φυσική παρουσία Προέδρου Σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης Οι Κοιν.Σ.Επ. τηρούν Β’ κατηγορίας βιβλία (απλογραφικά). Σε ενδεχόμενο που μέσα σε μία χρήση (έτος) πραγματοποίησουν έσοδα μεγαλύτερα του 1.500.000 € τότε απο την αμέσως επόμενη εντάσσονται υποχρεωτικά στα βιβλία της Γ’ κατηγορίας (διπλογραφικά). Άρθρο 4 του Ν. 4111/2013 Έναρξη εργασιών στην Δ.Ο.Υ.

9 Πόροι N.4019 άρθρο 7 o Το κεφάλαιο της επιχείρησης, δωρεές τρίτων, έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας της, έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητά της o Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ε.Ε., διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, άλλα προγράμματα o Κληροδοτήματα, δωρεές, παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων, o Κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με το καταστατικό της.

10 Διανομή Κερδών N.4019 άρθρο 7 Τα κέρδη δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν είναι και εργαζόμενοι Διατίθενται κάθε χρόνο ως εξής: 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, έως 35% στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό τους Το υπόλοιπο για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Προς το παρόν οι Κοιν.Σ.Επ. υπόκεινται σε τέλος επιτηδεύματος

11 Ασφαλιστικά ζητήματα Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι και εργαζόμενοι της, οι οποίοι αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Παρ. 6, άρθρου 12 του Ν. 4019/11 Τα μέλη-εταίροι της Κοιν.Σ.Επ. με μόνη την ιδιότητα του μέλους, απαλλάσσονται από κάθε ασφαλιστική υποχρέωση ενώ για τα μέλη-εταίρους που είναι και εργαζόμενοι προβλέπεται ασφαλιστικό καθεστώς εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ) Υπ’ αριθμ. 49/16-10-12 Εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Ε. (ΑΔΑ: Β43Λ4691Ω3- Β6Φ)

12 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους - εταίρου, σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις Παρ. 4, άρθρου 3 του Ν. 4019/11 Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, γίνεται κατ' εφαρμογή των άρθρων 713 επ.ΑΚ με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του Ν. 2716/99 Παρ. 7, άρθρου 12 του Ν. 4019/11

13 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΗ ΚΟΝ.Σ.ΕΠ. ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥΣ (Π.Χ. ΙΚΑ) ΜΕΛΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ (ΑΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ)

14 Sousana Patsoumi Kalfa Mob. 6977 32 36 38 Tel. 2310 310 910 Read my articles through: Blog @ www.atlasconsulting.gr


Κατέβασμα ppt "Σουσάνα Πατσούμη Κάλφα (MSc AFM, Dip.AIA, Bsc AFM) Managing Α.TL.AS Consulting Business Strategist & Coach- Cert.Tax Accountant Κοινωνική Επιχειρηματικότητα:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google