Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαδικασίες που αφορούν στην απασχόληση ξένων ερευνητών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαδικασίες που αφορούν στην απασχόληση ξένων ερευνητών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαδικασίες που αφορούν στην απασχόληση ξένων ερευνητών
Εύα Μιχελιδάκη Προϊσταμένη Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης

2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (άρθρο 43)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (άρθρο 43) Ασφάλεια – Αστυνομικό Τμήμα ΡΕΘΥΜΝΟ 4 φωτογραφίες ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης του ερευνητή (φωτοτυπία) επικυρωμένο αντίγραφο της Σύμβασης του με τον ΕΛΚΕ

3 ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (άρθρο 43)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4 φωτοτυπίες διαβατηρίου επικυρωμένες 4 φωτοτυπίες της σύμβασης επικυρωμένες Επικυρωμένο αντίγραφο του τόπου διαμονής 5 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

4 ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ ( σύμβαση έργου)
προσκόμιση του Κοινοτικού Εντύπου Ε101, συμπληρωμένου από τον Ασφαλιστικό Φορέα που καλύπτει τον Ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του Οι μισθωτοί( τύπου ΙΚΑ ή Δημοσίου) κάνουν αίτηση στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα της χώρας τους το οποίο έρχεται σε επαφή με το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο εν καιρώ στέλνει απαλλακτικό μερικής ή πλήρους ασφάλισης στο ΤΕΒΕ ( για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα)

5 ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Δ.Ο.Υ.)
Εγγραφή στο Εμπορικό Επιμελητήριο Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ Μισθωτήριο κατοικίας (θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ) ή αντίστοιχη βεβαίωση διαμονής από την διεύθυνση του ξενοδοχείου ή ενοικιαζόμενα δωμάτια Υπεύθυνη Δήλωση κατοικίας, υπογεγραμμένη από τον ερευνητή.

6 ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Δ.Ο.Υ.)
Ακριβές αντίγραφο της Σύμβασης με τον φορέα απασχόλησης Φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής Φωτοτυπία του Διαβατηρίου Φωτοτυπία του Α.Φ.Μ

7 ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α.Φ.Μ. (γραφείο μητρώου)
Ακριβές αντίγραφο της Σύμβασης πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο ή όνομα και επώνυμο του Αντικλήτου (φυσικό πρόσωπο) Φωτοτυπία του Διαβατηρίου / ταυτότητα Φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής Συμπλήρωση του Εντύπου Μ1 (Μ7 αντίκλητος)

8 ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ&ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Βεβαίωση για θεώρηση βιβλίων ( από το Ι.Κ.Α) Φωτοτυπία του Διαβατηρίου Φωτοτυπία της Έναρξης Επαγγέλματος Φωτοτυπία της Σύμβασης Συμπλήρωση του Εντύπου Β1 σημείωμα Κ.Β.Σ και υπογραφή από τον ερευνητή Σφραγίδα με τα στοιχεία του ερευνητή και σφράγισμα όλων των σελίδων των Αποδείξεων / Τιμολογίων Αγορά από βιβλιοπωλείο του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων και του Μπλόκ των Αποδείξεων / Τιμολογίων

9 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 20% ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Εάν υπάρχει διακρατική συμφωνία για την απαλλαγή διπλής φορολογίας Βεβαίωση Φορολογικής Κατοικίας (Fiscal Residence Certification) που θα προσκομίσει ο ερευνητής από την χώρα του Φωτοτυπία της Σύμβασης με τον φορέα απασχόλησης Φωτοτυπία του Συμβολαίου του Έργου

10 ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ διακοπή ασφάλισης στον ΟΑΕΕ διακοπή επαγγέλματος
Κλείσιμο των Βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα

11 ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Γραφείο Αλλοδαπών Περιφέρειας (μέσω του αντιστοίχου γραφείου του Δήμου) 3 φωτογραφίες Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του Διαβατηρίου, επικυρωμένο Ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της Σύμβασης με τον φορέα απασχόλησης Βεβαίωση του φορέα από την οποία προκύπτει ότι το πρόγραμμα τελεί υπό την εποπτεία του και ότι ο υπήκοος Τρίτης Χώρας συμμετέχει στην εκπόνησή του.

12 ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Επικυρωμένη επίσημη μετάφραση από δικηγόρο της κάρτας ασφάλισης διεθνούς εμβέλειας του Ερευνητή (έχει εκδοθεί στην χώρα προέλευσής του) Πιστοποιητικό υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο. Το Γραφείο Αλλοδαπών χορηγεί στον ερευνητή ειδικό έντυπο για το Νοσοκομείο Παράβολο 150,00 ευρώ -Γραφείο Αλλοδαπών Συμπλήρωση Εντύπου Μ1 – Αίτηση για άδεια διαμονής του Γραφείου Αλλοδαπών

13 ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε φωτοτυπία εγγράφου που έχει εκδοθεί σε άλλη χώρα για να θεωρηθεί έγκυρη και αποδεκτή επίσημα από τον Δήμο ΠΡΕΠΕΙ να φέρει την σφραγίδα APOSTILE στην πίσω σελίδα. Η σφραγίδα τίθεται από τον Ελληνικό Προξενείο / Πρεσβεία της κατοικίας του ερευνητή.

14 ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών ο Ερευνητής λαμβάνει από το Γραφείο Αλλοδαπών μια «Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής» Μετά την πάροδο δύο εβδομάδων ο ερευνητής ελέγχει τις αναρτημένες λίστες του Γραφείου Αλλοδαπών και αφού δει το όνομα του, λαμβάνει την επίσημη Άδεια- sticker επί σελίδας του διαβατηρίου του, προσκομίζοντας την πρωτότυπη «Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής».

15 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ραντεβού για Ακτινογραφία Θώρακος και εμβόλιο Μαντού
Συμπλήρωση Αίτησης του Νοσοκομείου με τα Προσωπικά Δεδομένα του Ερευνητή Φωτοτυπία Διαβατηρίου και Σύμβασης Προσκόμιση του Ειδικού Εντύπου που έχει δοθεί στον Ερευνητή από το Γραφείο Αλλοδαπών Ραντεβού, μετά την πάροδο 3 ημερών από το εμβόλιο, με Παθολόγο ή Πνευμονολόγο

16 • ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) Ερευνητές από Η.Π.Α και Καναδά δικαιούνται απαλλαγή από τον ΟΑΕΕ (σύμφωνα με τις αντίστοιχες διακρατικές συμφωνίες). ο ερευνητής πρέπει να απευθυνθεί στον Ασφαλιστικό του Φορέα και να αιτηθεί της απαλλαγής του στην Ελλάδα Ο Ασφαλιστικός Φορέας των Η.Π.Α / Καναδά με τη σειρά του θα στείλει το σχετικό αίτημα (Έντυπα GR-USA 1 και GR-CAN 4 αντίστοιχα) επισήμως στην Αρμόδια Ελληνική Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα, η οποία με την σειρά της θα ενημερώσει με σχετική αλληλογραφία τον Ο.Α.Ε.Ε

17 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΑΕΕ
Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης του Φωτοτυπία του διαβατηρίου του Άδεια παραμονής Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης (για το καθεστώς απασχόλησης) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Δεν δικαιούνται απαλλαγής

18 ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) ΑΦΜ (βλέπε ΑΦΜ) Βεβαίωση Σύμβασης από το φορέα απασχόλησης
ακριβές αντίγραφο της Σύμβασης με τον φορέα φωτοτυπία Διαβατηρίου φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής Βεβαίωση από τον Ασφαλιστικό Φορέα του Ερευνητή για το Α΄ έτος ασφάλισης του στον Φορέα. Η βεβαίωση αυτή προσκομίζεται από τον Ερευνητή και ο νομικός σύμβουλος του φορέα αναλαμβάνει την επίσημη μετάφραση και επικύρωσή της. Πληρωμή 198,00 ευρώ για την εγγραφή στο Ταμείο του ΟΑΕΕ

19 ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) γίνεται η προεγγραφή, αφού συμπληρωθούν τα σχετικά έντυπα που απαιτούνται με τα προσωπικά στοιχεία του ερευνητή και την υπογραφή του. Μετά την Έναρξη Επαγγέλματος στην Δ.Ο.Υ ο ερευνητής επιστρέφει στον ΟΑΕΕ με το Έντυπο ‘Έναρξης και τότε ολοκληρώνεται η επίσημη εγγραφή στον ΟΑΕΕ .

20 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ (Γραφείο ΜΗΤΡΩΟΥ)
• ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ (Γραφείο ΜΗΤΡΩΟΥ) Ότι και σε κοινοτικό ερευνητή


Κατέβασμα ppt "Διαδικασίες που αφορούν στην απασχόληση ξένων ερευνητών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google