Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαδικασίες που αφορούν στην απασχόληση ξένων ερευνητών Εύα Μιχελιδάκη Προϊσταμένη Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαδικασίες που αφορούν στην απασχόληση ξένων ερευνητών Εύα Μιχελιδάκη Προϊσταμένη Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαδικασίες που αφορούν στην απασχόληση ξένων ερευνητών Εύα Μιχελιδάκη Προϊσταμένη Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης

2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (άρθρο 43)  Ασφάλεια – Αστυνομικό Τμήμα ΡΕΘΥΜΝΟ  4 φωτογραφίες  ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης του ερευνητή (φωτοτυπία)  επικυρωμένο αντίγραφο της Σύμβασης του με τον ΕΛΚΕ

3 ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (άρθρο 43) ΗΡΑΚΛΕΙΟ  4 φωτοτυπίες διαβατηρίου επικυρωμένες  4 φωτοτυπίες της σύμβασης επικυρωμένες  Επικυρωμένο αντίγραφο του τόπου διαμονής  5 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

4 ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ ( σύμβαση έργου)  προσκόμιση του Κοινοτικού Εντύπου Ε101, συμπληρωμένου από τον Ασφαλιστικό Φορέα που καλύπτει τον Ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του  Οι μισθωτοί( τύπου ΙΚΑ ή Δημοσίου) κάνουν αίτηση στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα της χώρας τους το οποίο έρχεται σε επαφή με το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο εν καιρώ στέλνει απαλλακτικό μερικής ή πλήρους ασφάλισης στο ΤΕΒΕ ( για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα)

5 ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Δ.Ο.Υ.)  Εγγραφή στο Εμπορικό Επιμελητήριο  Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ  Μισθωτήριο κατοικίας (θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ) ή αντίστοιχη βεβαίωση διαμονής από την διεύθυνση του ξενοδοχείου ή ενοικιαζόμενα δωμάτια  Υπεύθυνη Δήλωση κατοικίας, υπογεγραμμένη από τον ερευνητή.

6 ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Δ.Ο.Υ.)  Ακριβές αντίγραφο της Σύμβασης με τον φορέα απασχόλησης  Φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής  Φωτοτυπία του Διαβατηρίου  Φωτοτυπία του Α.Φ.Μ

7 ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α.Φ.Μ. (γραφείο μητρώου)  Ακριβές αντίγραφο της Σύμβασης  πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο ή όνομα και επώνυμο του Αντικλήτου (φυσικό πρόσωπο)  Φωτοτυπία του Διαβατηρίου / ταυτότητα  Φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής  Συμπλήρωση του Εντύπου Μ1 (Μ7 αντίκλητος)

8 ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ&ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Βεβαίωση για θεώρηση βιβλίων ( από το Ι.Κ.Α)  Φωτοτυπία του Διαβατηρίου  Φωτοτυπία της Έναρξης Επαγγέλματος  Φωτοτυπία της Σύμβασης  Συμπλήρωση του Εντύπου Β1 σημείωμα Κ.Β.Σ και υπογραφή από τον ερευνητή  Σφραγίδα με τα στοιχεία του ερευνητή και σφράγισμα όλων των σελίδων των Αποδείξεων / Τιμολογίων  Αγορά από βιβλιοπωλείο του Βιβλίου Εσόδων- Εξόδων και του Μπλόκ των Αποδείξεων / Τιμολογίων

9 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 20% ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Εάν υπάρχει διακρατική συμφωνία για την απαλλαγή διπλής φορολογίας  Βεβαίωση Φορολογικής Κατοικίας (Fiscal Residence Certification) που θα προσκομίσει ο ερευνητής από την χώρα του  Φωτοτυπία της Σύμβασης με τον φορέα απασχόλησης  Φωτοτυπία του Συμβολαίου του Έργου

10 ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  διακοπή ασφάλισης στον ΟΑΕΕ  διακοπή επαγγέλματος  Κλείσιμο των Βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα

11 ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Γραφείο Αλλοδαπών Περιφέρειας (μέσω του αντιστοίχου γραφείου του Δήμου)  3 φωτογραφίες  Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του Διαβατηρίου, επικυρωμένο  Ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της Σύμβασης με τον φορέα απασχόλησης  Βεβαίωση του φορέα από την οποία προκύπτει ότι το πρόγραμμα τελεί υπό την εποπτεία του και ότι ο υπήκοος Τρίτης Χώρας συμμετέχει στην εκπόνησή του.

12 ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ  Επικυρωμένη επίσημη μετάφραση από δικηγόρο της κάρτας ασφάλισης διεθνούς εμβέλειας του Ερευνητή (έχει εκδοθεί στην χώρα προέλευσής του)  Πιστοποιητικό υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο. Το Γραφείο Αλλοδαπών χορηγεί στον ερευνητή ειδικό έντυπο για το Νοσοκομείο  Παράβολο 150,00 ευρώ -Γραφείο Αλλοδαπών  Συμπλήρωση Εντύπου Μ1 – Αίτηση για άδεια διαμονής του Γραφείου Αλλοδαπών

13 ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ  ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε φωτοτυπία εγγράφου που έχει εκδοθεί σε άλλη χώρα για να θεωρηθεί έγκυρη και αποδεκτή επίσημα από τον Δήμο ΠΡΕΠΕΙ να φέρει την σφραγίδα APOSTILE στην πίσω σελίδα. Η σφραγίδα τίθεται από τον Ελληνικό Προξενείο / Πρεσβεία της κατοικίας του ερευνητή.

14 ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών ο Ερευνητής λαμβάνει από το Γραφείο Αλλοδαπών μια «Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής» Μετά την πάροδο δύο εβδομάδων ο ερευνητής ελέγχει τις αναρτημένες λίστες του Γραφείου Αλλοδαπών και αφού δει το όνομα του, λαμβάνει την επίσημη Άδεια- sticker επί σελίδας του διαβατηρίου του, προσκομίζοντας την πρωτότυπη «Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής».

15 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Ραντεβού για Ακτινογραφία Θώρακος και εμβόλιο Μαντού  Συμπλήρωση Αίτησης του Νοσοκομείου με τα Προσωπικά Δεδομένα του Ερευνητή  Φωτοτυπία Διαβατηρίου και Σύμβασης  Προσκόμιση του Ειδικού Εντύπου που έχει δοθεί στον Ερευνητή από το Γραφείο Αλλοδαπών  Ραντεβού, μετά την πάροδο 3 ημερών από το εμβόλιο, με Παθολόγο ή Πνευμονολόγο

16 •ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)  Ερευνητές από Η.Π.Α και Καναδά δικαιούνται απαλλαγή από τον ΟΑΕΕ (σύμφωνα με τις αντίστοιχες διακρατικές συμφωνίες).  ο ερευνητής πρέπει να απευθυνθεί στον Ασφαλιστικό του Φορέα και να αιτηθεί της απαλλαγής του στην Ελλάδα  Ο Ασφαλιστικός Φορέας των Η.Π.Α / Καναδά με τη σειρά του θα στείλει το σχετικό αίτημα (Έντυπα GR- USA 1 και GR-CAN 4 αντίστοιχα) επισήμως στην Αρμόδια Ελληνική Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα, η οποία με την σειρά της θα ενημερώσει με σχετική αλληλογραφία τον Ο.Α.Ε.Ε

17 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΑΕΕ  Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης του  Φωτοτυπία του διαβατηρίου του  Άδεια παραμονής  Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης (για το καθεστώς απασχόλησης) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ  Δεν δικαιούνται απαλλαγής

18 ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)  ΑΦΜ (βλέπε ΑΦΜ)  Βεβαίωση Σύμβασης από το φορέα απασχόλησης  ακριβές αντίγραφο της Σύμβασης με τον φορέα  φωτοτυπία Διαβατηρίου  φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής  Βεβαίωση από τον Ασφαλιστικό Φορέα του Ερευνητή για το Α΄ έτος ασφάλισης του στον Φορέα. Η βεβαίωση αυτή προσκομίζεται από τον Ερευνητή και ο νομικός σύμβουλος του φορέα αναλαμβάνει την επίσημη μετάφραση και επικύρωσή της.  Πληρωμή 198,00 ευρώ για την εγγραφή στο Ταμείο του ΟΑΕΕ

19 ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)  γίνεται η προεγγραφή, αφού συμπληρωθούν τα σχετικά έντυπα που απαιτούνται με τα προσωπικά στοιχεία του ερευνητή και την υπογραφή του.  Μετά την Έναρξη Επαγγέλματος στην Δ.Ο.Υ ο ερευνητής επιστρέφει στον ΟΑΕΕ με το Έντυπο ‘Έναρξης και τότε ολοκληρώνεται η επίσημη εγγραφή στον ΟΑΕΕ.

20 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ (Γραφείο ΜΗΤΡΩΟΥ)  Ότι και σε κοινοτικό ερευνητή


Κατέβασμα ppt "Διαδικασίες που αφορούν στην απασχόληση ξένων ερευνητών Εύα Μιχελιδάκη Προϊσταμένη Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google