Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΘΗΝΑ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2007-2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓ/ΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΘΗΝΑ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2007-2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓ/ΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΘΗΝΑ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2007-2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2 ΑΘΗΝΑ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2007-2013 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Επιτελικό σύστημα εποπτείας και διαχείρισης Έμφαση στη διαφάνεια, στην πρόληψη, στην αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος, στον περιορισμό του διαχειριστικού κόστους Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος υλοποίησης των ΕΠ (ενδυνάμωση της παρακολούθησης και εποπτείας υλοποίησης έργων) Βελτίωση διαχειριστικής ικανότητας δικαιούχων Υποστήριξη των φορέων της αυτοδιοίκησης για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους

3 ΑΘΗΝΑ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2007-2013 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ Ε.Π. Νέο θεσμικό πλαίσιο: Ν. 3614/2007 Εθνική Αρχή Συντονισμού (συντονίζει τον προγραμματισμό, την εφαρμογή των ΕΠ και καθοδηγεί τις ΔΑ) Διαχειριστική Αρχή (υπεύθυνη για τη διαχείριση του ΕΠ) Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ασκεί καθήκοντα διαχείρισης υπό την ευθύνη της ΔΑ) Αρχή Πιστοποίησης (υπεύθυνη για την πιστοποίηση των δηλώσεων δαπανών στην Επιτροπή) Αρχή Ελέγχου (υπεύθυνη για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης καιβΕλέγχου) Δικαιούχος (υπεύθυνος για την έναρξη ή υλοποίηση πράξεων)

4 ΑΘΗΝΑ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2007-2013 ΑρχήΠιστοποίησης ΔιαχειριστικήΑρχή Δικαιούχος ΑρχήΕλέγχου ΕθνικήΑρχήΣυντονισμού Επίβλεψη Συντονισμός Επαλήθευση Έλεγχος Έργο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Επιθεώρηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συνεργασία

5 ΑΘΗΝΑ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2007-2013 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. Διυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραμμάτων (συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των Κοινοτικών Προγραμμάτων) Διάσκεψη των Προέδρων των Επ. Παρακολούθησης (παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής των ΕΠ) Επιτροπή Παρακολούθησης Επ. Προγράμματος (παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα υλοποίησης του ΕΠ) Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξεων Εναλλασσόμενη προεδρία στα ΠΕΠ Κατάργηση του βέτο του προέδρου

6 ΑΘΗΝΑ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2007-2013

7 ΑΘΗΝΑ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2007-2013 ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Θεσπίζεται σύστημα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων Η επιβεβαίωση της επάρκειάς τους είναι αναγκαία πριν την έκδοση απόφασης ένταξης πράξης σε ΕΠ Στόχοι: αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων εκσυγχρονισμός και βελτίωση της λειτουργίας των φορέων της κεντρικής / περιφερειακής διοίκησης και αυτοδιοίκησης Η εφαρμογή του προτύπου επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας καθορίζεται με ΚΥΑ

8 ΑΘΗΝΑ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2007-2013 ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Ε.Π. Οι προκηρύξεις κατηγοριών πράξεων είναι ανοικτές για όλη την προγραμματική περίοδο και επικαιροποιούνται περιοδικά (ενίσχυση διαφάνειας, ικανός χρόνος προετοιμασίας προτάσεων). Οι αξιολογήσεις πράξεων διενεργούνται κατά κανόνα συγκριτικά (οι προτεινόμενες προτάσεις θα πρέπει να διαθέτουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο πληρότητας). Άμεση αξιολόγηση εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Προσδιορίζεται κατώτερος π/υ των υποβαλλόμενων προς ένταξη προτάσεων (μεγιστοποίηση των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων, περιορισμός διαχειριστικού κόστους).

9 ΑΘΗΝΑ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2007-2013 ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Ε.Π. Αξιολόγηση σε δύο φάσεις: Εξέταση πληρότητας πρότασης (πριν από την έναρξη αξιολόγησης) με δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων Αξιολόγηση σκοπιμότητας/συμβατότητας με πολιτικές, πληρότητας, ωριμότητας πρότασης. Πριν από την έκδοση της απόφασης ένταξης υπογράφεται Σύμφωνο Αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης. Η διαδικασία συντονισμού εφαρμόζεται για πράξεις π/υ ≥ 5 εκ.ευρώ και 2 εκ.ευρώ (ΕΚΤ). Η απόφαση ένταξης συνιστά αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ.

10 ΑΘΗΝΑ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2007-2013 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Πλήρης και επαρκής τεκμηρίωση της πρότασης (ΤΔΠ: σκοπιμότητα/ ωριμότητα / ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και π/υ/ κατάλογος των προς υπογραφή συμβάσεων/ συμπληρωματικά έγγραφα). Πριν από τη διακήρυξη /συμβασιοποίηση ή τροποποίηση σύμβασης, συγχρηματοδοτούμενης πράξης αιτείται η σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής. Συστηματική ενημέρωση της ΔΑ για τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί (αποστολή Δελτίου Δήλωσης Δαπανών και συνοδευτικών εγγράφων: αντίγραφα παραστατικών, στοιχεία πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου).

11 ΑΘΗΝΑ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2007-2013 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Ενημέρωση για τη φυσική πρόοδο εκτέλεσης του έργου. Εάν η πράξη παρουσιάζει καθυστερήσεις άνω των 6 μηνών η απόφαση ένταξης δύναται να ανακληθεί. Δημοσίευση των ανακλήσεων στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. Τήρηση κανόνων δημοσιότητας: πινακίδες στα εργοτάξια /μόνιμες πινακίδες στο έργο / ενημέρωση των συμμετοχόντων σε δράσεις ΕΚΤ / σχετική δήλωση σε όλα τα παραγόμενα έγγραφα. Τήρηση εγγράφων: Όλα τα στοιχεία τεκμηρίωσης των δαπανών και του παραδοτέου φυσικού αντικειμένου τηρούνται για διάστημα τριών ετών μετά την ολοκλήρωση του ΕΠ. Αποδοχή επιτόπιων επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και ελέγχων και παροχή κάθε αναγκαίας υποστήριξης.

12 ΑΘΗΝΑ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2007-2013 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης. Τήρηση όλων των στοιχείων που επιτρέπουν τη συμφωνία των ποσών που δηλώνονται στη ΔΑ και των αναλυτικών λογιστικών εγγραφών και δικαιολογητικών που τηρούνται. Παροχή των αιτούμενων πληροφοριών στη ΔΑ.

13 ΑΘΗΝΑ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2007-2013 ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού για τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών. Έλεγχος νομιμότητας συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο για συμβάσεις άνω των 5 εκ.ευρώ. Έλεγχος νομιμότητας συγχρηματοδοτούμενων προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ δύο αναθετουσών αρχών για συμβάσεις άνω των 10 εκ.ευρώ.

14 ΑΘΗΝΑ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2007-2013 ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Δημιουργία ετήσιου εθνικού αποθεματικού επίδοσης για την χρηματοδότηση δικαιούχων που ικανοποιούν τους ετήσιους στόχους τους. Ορισμός επισπεύδοντος οργάνου για την παρακολούθηση έργων άνω των 25 εκ.ευρώ. Επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων σε περιπτώσεις παρατυπιών ή μη επιλέξιμων δαπανών. Δυνατότητα επιβολής κατ΄ αποκοπή διορθώσεων.

15 ΑΘΗΝΑ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2007-2013 ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Σύσταση της ΔΗΜΟΣ ΑΕ για την ανάληψη εκτέλεσης τεχνικών έργων υποδομής ΟΤΑ α΄βαθμού. Υποστήριξη υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με τη συγκρότηση ομάδων έργου. Με ΚΥΑ καθορίζονται οι διαδικασίες σύστασης, στελέχωσης, αρμοδιότητες των ομάδων έργου. Σύσταση της ΑΕ Ψηφιακές Ενισχύσεις για την υποστήριξη ΕΦΔ δράσεων κρατικών ενισχύσεων ή την ανάληψη καθηκόντων δικαιούχου ή ΕΦΔ δράσεων σχετικών με ΤΠΕ. Εισαγωγή μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (ταμεία αστικής ανάπτυξης/ επιχειρηματικού κινδύνου /εγγυήσεων).


Κατέβασμα ppt "ΑΘΗΝΑ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2007-2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓ/ΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google