Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΤ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ (Η σειρά βημάτων δεν καθορίζει απαραίτητα και χρονική διαδοχή) ΑΝΤΩΝΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΤ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ (Η σειρά βημάτων δεν καθορίζει απαραίτητα και χρονική διαδοχή) ΑΝΤΩΝΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΤ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ (Η σειρά βημάτων δεν καθορίζει απαραίτητα και χρονική διαδοχή) ΑΝΤΩΝΗΣ Μ. ΝΙΚΑΣ, ΜΗΧ ΜΗΧ ΜΟΔ ΑΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2 ΒΗΜΑ 1 Ο  Η ΕΔΑ του ΠΕΠ δημοσιεύει την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων - Σημείο 1 : Κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων / Κατηγορίες πράξεων της πρόσκλησης - Σημείο 2 : Ελάχιστες απαιτήσεις που θέτει η πρόσκληση

3 ΒΗΜΑ 2 ο  Σύνταξη και έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών (στο εξής τ/π) - Σημείο 1 : Ενιαίες τ/π από ΕΚΕΒΥΛ - Σημείο 2 : Τεχνικά Δελτία Υποστήριξης

4 ΒΗΜΑ 2 ο συνέχεια  Μη ενιαίες τ/π - Σημείο 3 : > Απόφαση ΔΣ για ορισμό Επιτροπής Σύνταξης τ/π > Ετοιμασία τ/π > Δημόσια Διαβούλευση > Έγκριση από ΔΣ > Αποστολή τους στην ΕΠΥ για έγκριση

5 ΒΗΜΑ 3 ο  Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου Προτει- νόμενης Πράξης (στο εξής ΤΔΠΠ) - Σημείο 1 : Υπογραφή από Διοικητή ΥΠε Υπογραφή από γ.γ. Περιφέρειας ή γ.γ. Υ.Υ.Κ.Α. - Σημείο 2 : Περιγραφή φυσικού αντικειμένου πράξης

6 ΒΗΜΑ 4 ο  Ετοιμασία του φακέλου της πρότασης - Σημείο 1 : Συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών και εγγράφων ιδίως χρηματοοικονομική ανάλυση για πράξεις π/υ > 1Μ€ - Σημείο 2 : Αργότερα μελέτη ακτινοπροστασίας

7 ΒΗΜΑ 5 ο  Υποβολή αιτήματος ένταξης της προμήθειας στο ΠΠΥΥ Σημείο 1 : Ηλεκτρονική υποβολή με συμπλήρωση φόρμας - Σημείο 2 : Επανυποβολή στο ΠΠΥΥ 11, προμηθειών του ΠΠΥΥ 10 που δεν εκτελέστηκαν ή δεν διακηρύχτηκαν μέχρι

8 ΒΗΜΑ 6 ο  Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στην ΕΔΑ - Σημείο 1 : Εάν ο ΦΟΡΕΑΣ δεν διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β, συνάπτει προγραμματική σύμβαση - Σημείο 2 : Προσοχή στον ελάχιστο π/υ των προς ένταξη πράξεων

9 ΒΗΜΑ 6 ο συνέχεια - Σημείο 3 : Προσοχή στον εξοπλισμό που είναι επιλέξιμος (1 η τροποπ. ΥΠΑΣΥΔ, ΚΕΦ. Ε΄ άρθρα 22 - τέλος) πχ ΔΕΝ είναι επιλέξιμες οι δαπάνες συντήρησης/επισκευής εξοπλισμού και αγοράς μεταχειρισμένου εξοπλισμού - Σημείο 4 : Η υποβολή του αιτήματος μετά την έκδοση ΚΥΑ για την έγκριση του ΠΠΥΥ 2011

10 ΒΗΜΑ 7 ο  Αξιολόγηση και ένταξη πράξης - Σημείο 1 : Η απόφαση ένταξης υπογράφεται από τον γ.γ. Περιφέρειας - Σημείο 2 : Σε προγραμματική σύμβαση, η απόφαση ένταξης στο όνομα του πιστοποιημένου φορέα

11 ΒΗΜΑ 8 ο  Τεύχη δημοπράτησης - Σημείο 1 : Ετοιμασία τευχών και έγκριση τους από ΔΣ φορέα - Σημείο 2 : Υποβολή τους στην ΕΔΑ για προέγκριση δημοπράτησης - Σημείο 3 : Δυνατότητα χρήσης πρότυπης διακήρυξης ΕΠΥ

12 ΒΗΜΑ 9 ο  Έναρξη & εκτέλεση της διαγωνιστικής διαδικασίας - Σημείο 1 : Πολύ στενά χρονικά περιθώρια στα διαδοχικά βήματα (2η τροποπ. ΥΠΑΣΥΔ, Κεφ. ΣΤ΄, άρθρα 42-τέλος) - Σημείο 2 : Προέγκριση σχεδίου σύμβασης από ΕΔΑ (για άνω του ορίου των οδηγιών)

13 ΒΗΜΑ 9 ο συνέχεια - Σημείο 3 : Κοινοποίηση σύναψης σύμβασης στην Ε.Ε. (για άνω του ορίου των οδηγιών) - Σημείο 4 : Προσοχή στις κρατήσεις στα ΧΕΠ - Σημείο 5 : Σε όλα τα βήματα της διαδικασίας, ανάρτηση αποφάσεων στο διαδίκτυο (Διαύγεια)

14 ΒΗΜΑ 10 ο  Υλοποίηση της προμήθειας - Σημείο 1 : Τακτική υποβολή ΜΔΔΔ και ΔΠΠ - Σημείο 2 : Τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας - Σημείο 3 : Τήρηση φακέλου πράξης Ευχαριστώ


Download ppt "ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΤ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ (Η σειρά βημάτων δεν καθορίζει απαραίτητα και χρονική διαδοχή) ΑΝΤΩΝΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Ads by Google