Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3 dekl. t- ja υ –vartalot, kertaus μα -loppuisia neutreja (τὸ πνεῦμα, πνεύματος – henki) ις -loppuisia feminiinejä (ἡ χάρις, χάριτος - armo) της -loppuisia.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3 dekl. t- ja υ –vartalot, kertaus μα -loppuisia neutreja (τὸ πνεῦμα, πνεύματος – henki) ις -loppuisia feminiinejä (ἡ χάρις, χάριτος - armo) της -loppuisia."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3 dekl. t- ja υ –vartalot, kertaus μα -loppuisia neutreja (τὸ πνεῦμα, πνεύματος – henki) ις -loppuisia feminiinejä (ἡ χάρις, χάριτος - armo) της -loppuisia abstraktifeminiinejä (ἡ ἁγιότης, ἁγιότητος - pyhyys) υ –vartaloisia kaikensukuisia (ὁ στάχυς, στάχυος – tähkä)

2 τὸ φῶς, -τός valo (epätavallinen nom., t-vartalo) N τὸ φῶς G τοῦ φωτός D τῷ φωτί A τὸ φῶς TAIVUTUSVARTALO: φωτ N τὰ φῶτα G τῶν φώτων D τοῖς φωσίν A τὰ φῶτα

3 3. deklinaatio: sijapäätteet yksikkö mask./fem. neutri monikko mask./fem. neutri nom. - / -ς --ες -α gen. -ος -ων dat. -ι -σι(ν) akk. -α / -ν --ας -α

4 ἡ νύξ, νυκτός, yö (epätavallinen nom., t-vartalo) ἡ νύξ (< κτς) τής νυκτός τῇ νυκτί τὴν νύκτα αἱ νύκτες τῶν νυκτῶν ταῖς νυξίν (<κτσιν) τὰς νύκτας

5 Käännä ja määrittele καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον (Mark. 1:12) Ja heti henki heitti hänet ulos erämaahan τὸ πνεῦμα ntri. yks. nom. τὸ πνεῦμα henki ἐκβάλλει akt. ind. prees. yks. 3 ἐκβάλλω heittää (ulos)

6 τί ἐστιν τοῦτο; τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. (Mark. 1:27) Mitä tämä on? Hän käskee saastaisia henkiä ja ne tottelevat häntä. πνεύμασι ntri. mon. dat. τὸ πνεῦμα henki ἐπιτάσσει akt. ind. prees. yks. 3 ἐπιτάσσω käskeä (+ dat) ὑπακούουσιν akt. ind. prees. mon. 3 ὑπακούω totella

7 παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα. (1 Kor. 1:10) Kehotan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen kautta, että puhuisitte kaikki samaa ja ettei keskuudessanne olisi riitoja. ὀνόματος ntri. yks. gen. τὸ ὄνομα nimi παρακαλῶ akt. ind. prees. yks. 1 παρακαλέω kehottaa λέγητε akt. konj. prees. mon. 2 λέγω sanoa ᾖ akt. konj. prees. yks. 3 εἰμί olla σχίσματα ntri. mon. nom. τὸ σχίσμα riita

8 3. dekl. k- ja ρ -vartalot

9 ἡ σάρξ, σαρκός liha ἡ σάρξ (<κς) τῆς σαρκός τῇ σαρκί τὴν σάρκα taivutusvartalo k- päätteinen σαρκ αἱ σάρκες τῶν σαρκῶν ταῖς σαρξίν (< κσ) τὰς σάρκας mon. datiivissa vartalon κ ja päätteen σ yhdistyvät kaksoiskonsonantiksi ξ.

10 ἡ γυνή, γυναικός nainen (epätavallinen nom. κ-vartalo) nom.γυνή gen.γυναικός dat.γυναικί akk.γυναῖκα vok. γύναι fem. vokatiivit yleensä kuten nominatiivi, mutta poikkeuksiakin on; nämä on annettu kirjan taulukoissa erikseen nom.γυναῖκες gen.γυναικῶν dat.γυναιξί(ν) akk.γυναῖκας

11 ἡ χείρ, χειρός käsi ἡ χείρ τῆς χειρός τῇ χειρί τὴν χεῖρα αἱ χεῖρες τῶν χειρῶν ταῖς χερσίν τὰς χεῖρας ρ-vartaloissa pieniä muutoksia erityisesti mon. dat. ks. s. 157

12 ὁ ἀνήρ tv: άνδρ- mies ὁ πατήρ tv: πατερ-, πατρ- isä ἡ μήτηρ tv: μητερ- μητρ- äiti ἡ θυγάτηρ tv: θυγατερ-, θυγατρ- tytär Y KSIKKÖ nom.ἀνήρπατήρμήτηρθυγάτηρ gen.ἀνδρόςπατρόςμητρόςθυγατρός dat.ἀνδρίπατρίμητρίθυγατρί akk.ἄνδραπατέραμητέραθυγατέρα vok.πάτερμῆτερθύγατερ M ONIKKO nom.ἄνδρεςπατέρεςμητέρεςθυγατέρες gen.ἀνδρῶνπατέρωνμητέρωνθυγατέρων dat.ἀνδράσινπατράσινμητράσινθυγατράσιν akk.ἄνδραςπατέραςμητέραςθυγατέρας

13 ν- ja ντ-vartalot

14 ὁ ποιμήν, ποιμένος paimen ποιμήν ποιμένος ποιμένι ποιμένα taivutusvartalo ποιμέν taivutusvartalo ei aina lyhempi kuin perusmuoto, ks. s. 160 ποιμένες ποιμένων ποιμέσιν ποιμένας ν katoaa sigman edeltä monikon datiivissa

15 εἷς, μία, ἕν = yksi (eräs) οὐδείς, οὐδεμία, οὐδἐν = ei kukaan, ei mikään, ei mitään tv: ἑν tv: οὐδεν

16 Interrogatiivipronomini τίς, τί kuka? mikä? Indefiniittipronomini τις, τι joku, jokin N τίς (ntri: τί) G τίνος D τίνι A τίνα (ntri: τί) Interrogatiivi painollinen, indefiniitti painoton (tai paino lopussa, ks. s. 161) N τίνες (ntri: τίνα) G τίνων D τίσιν A τίνας (ntri: τίνα)

17 ἦσαν δὲ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ (=siellä) (Mark.) – Siellä oli joitakin kirjanoppineita (sananmuk. ”joitakin kirjanoppineista”) ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι Ἰάϊρος, καὶ πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ (Mark. 5:22) – ὁ πούς, ποδός jalka – Eräs synagogan johtajista, nimeltään Jairos, tuli ja heittäytyi hänen jalkoihinsa.

18 πᾶς, πᾶσα, πᾶν kaikki MASK (NTRI) πᾶς (ntri: πᾶν) παντός παντἰ πάντα (ntri: πᾶν) πάντες (ntri: πάντα) πάντων πᾶσιν πάντας (ntri: πάντα) taivutusvartalo παντ mon. dat. ντ katoaa sigman tieltä  sijaispidennys FEM πᾶσα πάσης πάσῃ πᾶσαν πᾶσαι πάσων πάσαις πάσας 1 dekl. mukaan! θάλασσα-tyyppi, s. 64

19 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ (1 Kor. 1:3) χάρις fem. yks. nom. ἡ χάρις armo ἡ εἰρήνη rauha πατρὸς mask. yks. gen. ὁ πατήρ isä

20 σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις, σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου… (1 Kor. 2:6) Puhumme viisautta täydellisten keskuudessa, mutta emme tämän aikakauden viisautta σοφίαν fem. yks. akk. ἡ σοφία viisaus λαλοῦμεν akt. ind. prees. mon. 1 λαλέω puhua τελείοις mask. mon. dat. substantivoitu adjektiivista τέλειος, -α, -ον täydellinen αἰῶνος mask. yks. gen. ὁ αἰών aika(kausi)


Κατέβασμα ppt "3 dekl. t- ja υ –vartalot, kertaus μα -loppuisia neutreja (τὸ πνεῦμα, πνεύματος – henki) ις -loppuisia feminiinejä (ἡ χάρις, χάριτος - armo) της -loppuisia."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google