Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης ΛΥΟΜΑΙΛΥΟΜΑΙ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης ΛΥΟΜΑΙΛΥΟΜΑΙ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης ΛΥΟΜΑΙΛΥΟΜΑΙ

2 ΟΡΙΣΤΙΚΗ λύομαι λύει / λύῃ λύεται λυόμεθα λύεσθε λύονται ἐλυόμην ἐλύου ἐλύετο ἐλυόμεθα ἐλύεσθε ἐλύοντο λύσομαι λύσει / λύσῃ λύσεται λυσόμεθα λύσεσθε λύσονται λυθήσομαι λυθήσει / λυθήσῃ λυθήσεται λυθησόμεθα λυθήσεσθε λυθήσονται ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

3 ἐλυσάμην ἐλύσω ἐλύσατο ἐλυσάμεθα ἐλύσασθε ἐλύσαντο ἐλύθην ἐλύθης ἐλύθη ἐλύθημεν ἐλύθητε ἐλύθησαν λέλυμαι λέλυσαι λέλυται λελύμεθα λέλυσθε λέλυνται ἐλελύμην ἐλέλυσο ἐλέλυτο ἐλελύμεθα ἐλέλυσθε ἐλέλυντο λελυμένος ἐσοίμην / λελύσομαι λελυμένος ἔσοιο / λελύσει / λελύσῃ λελυμένος ἔσοιτο /λελύσεται λελυμένοι ἐσοίμεθα / λελυσόμεθα λελυμένοι ἔσοισθε / λελύσεσθε λελυμένοι ἔσοιντο / λελύσονται ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

4 λύωμαι λύῃ λύηται λυώμεθα λύησθε λύωνται λύσωμαι λύσῃ λύσηται λυσώμεθα λύσησθε λύσωνται λυθῶ λυθῇς λυθῇ λυθῶμεν λυθῆτε λυθῶσι / λυθῶσιν λελυμένος ὦ λελυμένος ᾖς λελυμένος ᾖ λελυμένοι ὦμεν λελυμένοι ἦτε λελυμένοι ὦσι / λελυμένοι ὦσιν ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

5 λυθησοίμην λυθήσοιο λυθήσοιτο λυθησοίμεθα λυθήσοισθε λυθήσοιντο λυοίμην λύοιο λύοιτο λυοίμεθα λύοισθε λύοιντο λυσοίμην λύσοιο λύσοιτο λυσοίμεθα λύσοισθε λύσοιντο ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

6 λυσαίμην λύσαιο λύσαιτο λυσαίμεθα λύσαισθε λύσαιντο λυθείην λυθείης λυθείη λυθείημεν / λυθεῖμεν λυθείητε / λυθεῖτε λυθείησαν / λυθεῖεν λελυμένος εἴην λελυμένος εἴης λελυμένος εἴη λελυμένοι εἴημεν / λελυμένοι εἶμεν λελυμένοι εἴητε / λελυμένοι εἶτε λελυμένοι εἴησαν / λελυμένοι εἶεν λελυσοίμην λελύσοιο λελύσοιτο λελυσοίμεθα λελύσοισθε λελύσοιντο ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

7 - λύου λυέσθω - λύεσθε λυέσθων / λυέσθωσαν - λῦσαι λυσάσθω - λύσασθε λυσάσθων / λυσάσθωσαν - λέλυσο λελύσθω - λέλυσθε λελύσθων / λελύσθωσαν - λύθητι λυθήτω - λύθητε λυθέντων / λυθήτωσαν ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

8 λύεσθαι λύσεσθαι λύσασθαι λυθῆναι λυθήσεσθαι λελύσθαι λελύσεσθαι ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

9 τὸ λυόμενον τοῦ λυομένου τῷ λυομένῳ τὸ λυόμενον (ὦ) λυόμενον τὰ λυόμενα τῶν λυομένων τοῖς λυομένοις τὰ λυόμενα (ὦ) λυόμενα ἡ λυομένη τῆς λυομένης τῇ λυομένῃ τὴν λυομένην (ὦ) λυομένη αἱ λυόμεναι τῶν λυομένων ταῖς λυομέναις τὰς λυομένας (ὦ) λυόμεναι ὁ λυόμενος τοῦ λυομένου τῷ λυομένῳ τὸν λυόμενον (ὦ) λυόμενε οἱ λυόμενοι τῶν λυομένων τοῖς λυομένοις τοὺς λυομένους (ὦ) λυόμενοι ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΤΟΧΗ

10 τὸ λυσόμενον τοῦ λυσομένου τῷ λυσομένῳ τὸ λυσόμενον (ὦ) λυσόμενον τὰ λυσόμενα τῶν λυσομένων τοῖς λυσομένοις τὰ λυσόμενα (ὦ) λυσόμενα ἡ λυσομένη τῆς λυσομένης τῇ λυσομένῃ τὴν λυσομένην (ὦ) λυσομένη αἱ λυσόμεναι τῶν λυσομένων ταῖς λυσομέναις τὰς λυσομένας (ὦ) λυσόμεναι ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ὁ λυσόμενος τοῦ λυσομένου τῷ λυσομένῳ τὸν λυσόμενον (ὦ) λυσόμενε οἱ λυσόμενοι τῶν λυσομένων τοῖς λυσομένοις τοὺς λυσομένους (ὦ) λυσόμενοι

11 ὁ λυθησόμενος τοῦ λυθησομένου τῷ λυθησομένῳ τὸν λυθησόμενον (ὦ) λυθησόμενε οἱ λυθησόμενοι τῶν λυθησομένων τοῖς λυθησομένοις τοὺς λυθησομένους (ὦ) λυθησόμενοι ἡ λυθησομένη τῆς λυθησομένης τῇ λυθησομένῃ τὴν λυθησομένην (ὦ) λυθησομένη αἱ λυθησόμεναι τῶν λυθησομένων ταῖς λυθησομέναις τὰς λυθησομένας (ὦ) λυθησόμεναι τὸ λυθησόμενον τοῦ λυθησομένου τῷ λυθησομένῳ τὸ λυθησόμενον (ὦ) λυθησόμενον τὰ λυθησόμενα τῶν λυθησομένων τοῖς λυθησομένοις τὰ λυθησόμενα (ὦ) λυθησόμενα ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

12 ὁ λυσάμενος τοῦ λυσαμένου τῷ λυσαμένῳ τὸν λυσάμενον (ὦ) λυσάμενε οἱ λυσάμενοι τῶν λυσαμένων τοῖς λυσαμένοις τοὺς λυσαμένους (ὦ) λυσάμενοι ἡ λυσαμένη τῆς λυσαμένης τῇ λυσαμένῃ τὴν λυσαμένην (ὦ) λυσαμένη αἱ λυσάμεναι τῶν λυσαμένων ταῖς λυσαμέναις τὰς λυσαμένας (ὦ) λυσάμεναι τὸ λυσάμενον τοῦ λυσαμένου τῷ λυσαμένῳ τὸ λυσάμενον (ὦ) λυσάμενον τὰ λυσάμενα τῶν λυσαμένων τοῖς λυσαμένοις τὰ λυσάμενα (ὦ) λυσάμενα ΑΟΡΙΣΤΟΣ

13 ὁ λυθείς τοῦ λυθέντος τῷ λυθέντι τὸν λυθέντα (ὦ) λυθείς οἱ λυθέντες τῶν λυθέντων τοῖς λυθεῖσι / λυθεῖσιν τοὺς λυθέντας (ὦ) λυθέντες ἡ λυθεῖσα τῆς λυθείσης τῇ λυθείσῃ τὴν λυθεῖσαν (ὦ) λυθεῖσα αἱ λυθεῖσαι τῶν λυθεισῶν ταῖς λυθείσαις τὰς λυθείσας (ὦ) λυθεῖσαι τὸ λυθέν τοῦ λυθέντος τῷ λυθέντι τὸ λυθέν (ὦ) λυθέν τὰ λυθέντα τῶν λυθέντων τοῖς λυθεῖσι / λυθεῖσιν τὰ λυθέντα (ὦ) λυθέντα ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

14 ὁ λελυμένος τοῦ λελυμένου τῷ λελυμένῳ τὸν λελυμένον (ὦ) λελυμένε οἱ λελυμένοι τῶν λελυμένων τοῖς λελυμένοις τοὺς λελυμένους (ὦ) λελυμένοι ἡ λελυμένη τῆς λελυμένης τῇ λελυμένῃ τὴν λελυμένην (ὦ) λελυμένη αἱ λελυμέναι τῶν λελυμένων ταῖς λελυμέναις τὰς λελυμένας (ὦ) λελυμέναι τὸ λελυμένον τοῦ λελυμένου τῷ λελυμένῳ τὸ λελυμένον (ὦ) λελυμένον τὰ λελυμένα τῶν λελυμένων τοῖς λελυμένοις τὰ λελυμένα (ὦ) λελυμένα ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

15 ὁ λελυσόμενος τοῦ λελυσομένου τῷ λελυσομένῳ τὸν λελυσόμενον (ὦ) λελυσόμενε οἱ λελυσόμενοι τῶν λελυσομένων τοῖς λελυσομένοις τοὺς λελυσομένους (ὦ) λελυσόμενοι ἡ λελυσομένη τῆς λελυσομένης τῇ λελυσομένῃ τὴν λελυσομένην (ὦ) λελυσομένη αἱ λελυσόμεναι τῶν λελυσομένων ταῖς λελυσομέναις τὰς λελυσομένας (ὦ) λελυσόμεναι τὸ λελυσόμενον τοῦ λελυσομένου τῷ λελυσομένῳ τὸ λελυσόμενον (ὦ) λελυσόμενον τὰ λελυσόμενα τῶν λελυσομένων τοῖς λελυσομένοις τὰ λελυσόμενα (ὦ) λελυσόμενα ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

16


Κατέβασμα ppt "Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης ΛΥΟΜΑΙΛΥΟΜΑΙ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google