Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΑ και ΚΥΡΙΑ Πρωτόκλιτα νεανίας... Παροξύτονα βορρᾶς... Περισπώμενο συνηρημένο ποιητής... Οξύτονα (κλητική σε -ά) 'Ατρείδης...

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΑ και ΚΥΡΙΑ Πρωτόκλιτα νεανίας... Παροξύτονα βορρᾶς... Περισπώμενο συνηρημένο ποιητής... Οξύτονα (κλητική σε -ά) 'Ατρείδης..."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΑ και ΚΥΡΙΑ Πρωτόκλιτα νεανίας... Παροξύτονα βορρᾶς... Περισπώμενο συνηρημένο ποιητής... Οξύτονα (κλητική σε -ά) 'Ατρείδης... Παροξύτονα (κλητική σε -η) κομήτης... Παροξύτονα (κλητική σε -α) `Ερμῆς... Περισπώμενα συνηρημένα

3 Τα αρσενικά της πρώτης κλίσης είναι ισοσύλλαβα και λήγουν σε -ας και -ης.  Έχουν στον πληθυντικό και τον δυϊκό αριθμό τις ίδιες καταλήξεις με αυτές των αντίστοιχων αριθμών των πρωτόκλιτων θηλυκών.  Η γενική του πληθυντικού τονίζεται πάντοτε στη λήγουσα και παίρνει περισπωμένη. Εξαιρείται το προσηγορικό όνομα ο ἱ ἐ τησίαι (τ ῶ ν ἐ τησίων).  Το α στην κατάληξη -ας της ονομαστικής του ενικού και της αιτιατικής του πληθυντικού, στην κατάληξη -αν της αιτιατικής του ενικού, καθώς και στην κατάληξη α του δυϊκού είναι πάντοτε μακρόχρονο.  Το α στην κλητική του ενικού είναι μακρόχρονο στα ονόματα που λήγουν σε -ας και βραχύχρονο στα ονόματα που λήγουν σε -ης και σχηματίζουν την κλητική σε -α και όχι σε -η.

4 ὁ ταμίας τοῦ ταμίου τῷ ταμίᾳ τὸν ταμίαν (ὦ) ταμία οἱ ταμίαι τῶν ταμιῶν τοῖς ταμίαις τοὺς ταμίας (ὦ) ταμίαι ὁ ποιητής τοῦ ποιητοῦ τῷ ποιητῇ τὸν ποιητήν (ὦ) ποιητά οἱ ποιηταί τῶν ποιητῶν τοῖς ποιηταῖς τοὺς ποιητάς (ὦ) ποιηταί ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

5 ὁ βορρ ᾶ ς / βορέας το ῦ βορρ ᾶ / βορέου τ ῷ βορρ ᾷ / βορέ ᾳ τ ὸ ν βορρ ᾶ ν / βορέαν ( ὦ ) βορρ ᾶ / βορέα ὁ `Ερμ ῆ ς το ῦ `Ερμο ῦ τ ῷ `Ερμ ῇ τ ὸ ν `Ερμ ῆ ν ( ὦ ) `Ερμ ῆ ὁ 'Απελλ ῆ ς το ῦ 'Απελλο ῦ τ ῷ 'Απελλ ῇ τ ὸ ν 'Απελλ ῆ ν ( ὦ ) 'Απελλ ῆ Περισπώμενα συνηρημένα

6 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ ΚΟΙΝΑ και ΚΥΡΙΑ Πρωτόκλιτα Πρωτόκλιτα γενεά... Οξύτονα με α καθαρόκαθαρό πολιτεία... Παροξύτονα με α καθαρό μυ ῖ α... Προπερισπώμενα με α καθαρό α ὐ λήτρια/α ὐ λητρίας... Προπαροξύτονα με α καθαρό γλ ῶ σσα/γλώσσης... Προπερισπώμενα και παροξύτονα με α μη καθαρό τράπεζα/τραπέζης... Προπαροξύτονα με α μη καθαρό μν ᾶ... Περισπώμενα συνηρημένα τιμή... Οξύτονα κώμη... Παροξύτονα συκ ῆ... Περισπώμενα συνηρημέναΠερισπώμενα συνηρημένα

7 Καθαρό λέγεται το α της κατάληξης πρωτόκλιτων θηλυκών ονομάτων που πριν από αυτήν έχουν φωνήεν ή ρ. Το καθαρό α φυλάσσεται σε όλες τις πτώσεις του ενικού αριθμού. Στα πρωτόκλιτα θηλυκά ονόματα σε -α που πριν από την κατάληξη έχουν σύμφωνο (εκτός από το ρ) το α της κατάληξης λέγεται μη καθαρό, είναι κανονικά βραχύχρονο και στη γενική και τη δοτική του ενικού τρέπεται σε η.

8 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ἡ χαρά τ ῆ ς χαρ ᾶ ς τ ῇ χαρ ᾷ τ ὴ ν χαράν ( ὦ ) χαρά α ἱ χαραί τ ῶ ν χαρ ῶ ν τα ῖ ς χαρα ῖ ς τ ὰ ς χαράς ( ὦ ) χαραί ἡ μέλισσα τ ῆ ς μελίσσης τ ῇ μελίσσ ῃ τ ὴ ν μέλισσαν ( ὦ ) μέλισσα α ἱ μέλισσαι τ ῶ ν μελισσ ῶ ν τα ῖ ς μελίσσαις τ ὰ ς μελίσσας ( ὦ ) μέλισσαι

9 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ἡ συκῆ τῆς συκῆς τῇ συκῇ τὴν συκῆν (ὦ) συκῆ αἱ συκαῖ τῶν συκῶν ταῖς συκαῖς τὰς συκᾶς (ὦ) συκαῖ ἡ μνᾶ τῆς μνᾶς τῇ μνᾷ τὴν μνᾶν (ὦ) μνᾶ αἱ μναῖ τῶν μνῶν ταῖς μναῖς τὰς μνᾶς (ὦ) μνα ῖ


Κατέβασμα ppt "ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΑ και ΚΥΡΙΑ Πρωτόκλιτα νεανίας... Παροξύτονα βορρᾶς... Περισπώμενο συνηρημένο ποιητής... Οξύτονα (κλητική σε -ά) 'Ατρείδης..."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google