Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σελίδα 1 Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων: Η Πρόσκληση 93 Μιχαλακόπουλος Βασίλης ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σελίδα 1 Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων: Η Πρόσκληση 93 Μιχαλακόπουλος Βασίλης ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 σελίδα 1 Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων: Η Πρόσκληση 93 Μιχαλακόπουλος Βασίλης ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ

2 σελίδα 2 Πλαίσιο Πρόσκλησης 93 — Η Πρόσκληση 93 εντάσσεται στο Μέτρο 4.2: «Ανάπτυξη Υποδοµών ∆ικτύων Τοπικής Πρόσβασης»

3 σελίδα 3 Στόχοι Μέτρου 4.2 — Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής υποδομής ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης — Προσαρμογή στις βασικές αρχές και κατευθύνσεις της νέας πρωτοβουλίας eEurope 2005: An information society for all — Στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές, η εμπορική επένδυση ανάπτυξης νέων ή αναβάθμισης υπαρχουσών ευρυζωνικών δικτύων δεν είναι συμφέρουσα και χρειάζεται η κρατική παρέμβαση.

4 σελίδα 4 Στόχοι eEurope 2005 Ειδικότερα οι στόχοι που τίθενται στην πρωτοβουλία περιλαμβάνουν: — Ευρυζωνική πρόσβαση για όλη την Δημόσια Διοίκηση μέχρι το 2005 — Ενίσχυση της ευρυζωνικής πρόσβασης με έμφαση στις λιγότερο προνομιούχες περιοχές — Εισαγωγή πληροφοριακών δικτύων μεταξύ σημείων υγείας με ευρυζωνική πρόσβαση — Όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, καθώς και μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ, πρέπει να έχουν ευρυζωνική πρόσβαση μέχρι το 2005

5 σελίδα 5 Στόχοι Πρόσκλησης 93 — Άμεσος στόχος είναι η σταδιακή παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες για την εγκαθίδρυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την παροχή αποδοτικών διαλογικών υπηρεσιών προς τον πολίτη και — Η δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών τόσο πρόσβασης όσο και περιεχομένου, βασιζόμενη στην διαθεσιμότητα ανοικτών υποδομών οπτικών ινών με κοστοστρεφή τρόπο.

6 σελίδα 6 Τελικοί Δικαιούχοι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:ΟΤΑ Α’ Βαθμού Π/Υ 33.000.000€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:Ν.Π.Δ.Δ (Πανεπιστήμια) κλπ ως Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης σε επίπεδο Περιφέρειας Π/Υ 3.000.000€

7 σελίδα 7 Περιεχόμενο Πρόσκλησης 93 — Χρηματοδότηση δράσεων για την υλοποίηση: μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area Network - MAN). — Τα ευρυζωνικά δίκτυα, ως Μητροπολιτικά δίκτυα, θα διασύνδεουν τα κτήρια δημοσίου συμφέροντος στις περιοχές στις οποίες αναπτύσσονται (Φορείς: Εκπαίδευσης, Υγείας – Πρόνοιας, πολιτισμού, ΑΜΕΑ, κ.ά). και

8 σελίδα 8 Περιεχόμενο Πρόσκλησης 93 — Τα έργα θα περιλαμβάνουν κυρίως οπτικές ίνες, σημεία διασύνδεσης, εγκατάσταση παθητικού εξοπλισμού και ενεργού εξοπλισμού δικτύου που απαιτείται για την παροχή βασικής πρόσβασης στα δημόσια κτίρια καθώς και σημεία ασύρματης πρόσβασης. — Είναι δυνατή η χρηματοδότηση προτάσεων για γεωγραφικές περιοχές όμορων ΟΤΑ Α’ Βαθμού με την προϋπόθεση υποβολής της πρότασης από έναν ΟΤΑ Α’ Βαθμού ως τελικού δικαιούχου.

9 σελίδα 9 Περιεχόμενο Πρόσκλησης 93 — Ο τελικός δικαιούχος ΟΤΑ Α’ Βαθμού είναι και ο ιδιοκτήτης των υποδομών δικτύων που θα δημιουργηθούν. — Υπάρχει άνω όριο στον προϋπολογισμό των προτάσεων της Κατηγορίας 1 ύψους 80.000€ (συνολικό ανηγμένο κόστος) ανά χιλιόμετρο δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό κόστος της πρότασης διαιρούμενο με το μήκος του δικτύου σε χιλιόμετρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 80.000€.

10 σελίδα 10 Ποιοι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν Πρόταση — Οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού με πληθυσμό μεγαλύτερο από 10 χιλιάδες κατοίκους και περισσότερα από 20 σημεία Υπηρεσιών Δημόσιου ενδιαφέροντος σε ακτίνα μικρότερη των 20 χλμ. από το κέντρο της πόλης (με βάση τα στοιχεία απογραφής του έτους 2001). — Εξαιρούνται οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού που ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής και στο Νομό Θεσσαλονίκης.

11 σελίδα 11 Απαραίτητα έγγραφα υποβολής Υποχρεωτική υποβολή των παρακάτω: 1. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΤΔΕ/Υ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (ΚΤΗΡΙΩΝ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΝ 6. ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΝ

12 σελίδα 12 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΝ ·Συνοπτική καταγραφή της άθροισης της ζήτησης με τα σημεία Δημόσιου Ενδιαφέροντος που θα μπορούσε να καλύψει το ΜΑΝ · Τοπολογία - Διόδευση και ο - Υπολογισμός των αποστάσεων με τα σημεία και τους κόμβους απομάστευσης στο ΜΑΝ, η χάραξη των οπτικών ινών μέσα στην πόλη καθώς και η θέση των κόμβων ασύρματης πρόσβασης ·Συνολικό Μήκος δικτύου οπτικών ινών

13 σελίδα 13 Τοπολογία - Διόδευση

14 σελίδα 14 χάραξη των οπτικών ινών μέσα στην πόλη

15 σελίδα 15 Προκήρυξη έργων — Τα έργα θα προκηρυχθούν από τους ΟΤΑ Α’ με κοινές τεχνικές προδιαγραφές (τεύχος δημοπράτησης θα δοθεί από την ΕΥΔΕΠ ΚτΠ). — Το τεύχος δημοπράτησης θα προσαρμοστεί από τον Τελικό Δικαιούχο με την βοήθεια του Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης στα σημεία που αφορούν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ Α’ Βαθμού. Η προσαρμογή θα βασιστεί στα πορίσματα της αναλυτικής μελέτης εφαρμογής και διόδευσης των οπτικών ινών για τον συγκεκριμένο ΟΤΑ Α’ Βαθμού, που θα παραδοθεί από τον Τεχνικό Σύμβουλο Υποστήριξης. — Εναλλακτικά ο Τελικός Δικαιούχος μπορεί να προκηρύξει το έργο με βάση τεύχος δημοπράτησης που θα συνταχθεί απευθείας από τον ίδιο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα έχει εγκριθεί, ως προς το περιεχόμενό του, πρώτα από την ΕΥΔΕΠ ΚτΠ.

16 σελίδα 16 Προσμετρούμενα σημεία

17 σελίδα 17 Δυνητικοί Ανάδοχοι — Τα έργα θα υλοποιήσουν ως δυνητικοί Ανάδοχοι, λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου, εταιρίες ή κοινοπραξίες εταιριών με εμπειρία σε ανάλογο φυσικό αντικείμενο — Στις παραπάνω εταιρίες ή κοινοπραξίες των δυνητικών αναδόχων δεν επιτρέπεται η συμμετοχή καθοιονδήποτε τρόπο εταιρειών πάροχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

18 σελίδα 18 Ενέργειες Υποστήριξης των ΟΤΑ Α΄ — Θα επιλεγούν με συγκριτική αξιολόγηση 12 τεχνικοί σύμβουλοι ένας για κάθε Περιφέρεια — Πιστοποίηση και επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης

19 σελίδα 19 Βασικό έργο του «Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης» μιας Περιφέρειας είναι: — Η σύνταξη αναλυτικής μελέτης εφαρμογής και διόδευσης των οπτικών ινών — Η προσαρμογή των τευχών δημοπράτησης με βάση τα πορίσματα της αναλυτικής μελέτης — Η παρακολούθηση, επίβλεψη και πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης — Η εκπόνηση και υποβολή προς έγκριση στην ΕΥΔΕΠ ΚτΠ του Επιχειρηματικού Σχεδίου εκμετάλλευσης - αξιοποίησης των υποδομών

20 σελίδα 20 Βασικό έργο του «Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης» μιας Περιφέρειας είναι: — Το Επιχειρηματικό Σχήμα που πρέπει να δημιουργηθεί για την διοίκηση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των υποδομών που δημιουργούνται στην γεωγραφική έκταση της Περιφέρειας, διασφαλίζοντας και τις συνθήκες βιωσιμότητας των υποδομών. — Στα περιεχόμενα του Επιχειρηματικού Σχεδίου περιλαμβάνεται ως παραδοτέο η πρόταση του σχεδίου καταστατικού σύστασης και λειτουργίας του Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης – αξιοποίησης των υποδομών.

21 σελίδα 21 Ημερομηνία Υποβολής Κατηγορία Ημερομηνία ΈναρξηςΗμερομηνία Λήξης Κατηγορία 11/3/200430/6/2004 Κατηγορία 21/3/200430/4/2004

22 σελίδα 22 Αξιολόγηση Άμεση αξιολόγηση δηλ. αξιολόγηση των προτάσεων με τη σειρά με την οποία υποβάλλονται και ένταξή τους μέχρι εξαντλήσεως του διατιθέμενου με την παρούσα πρόσκληση προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή Τεχνικών Δελτίων Έργων και Υποέργων είναι υποχρεωτική και γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://deltia02.mnec.gr.

23 σελίδα 23 Δικτυακός Τόπος / Πληροφορίες — Ο δικτυακός τόπος http://www.infosoc.gr/ αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της Διαχειριστικής Αρχής με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.http://www.infosoc.gr/ — Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους τελικούς δικαιούχους στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», στη διεύθυνση: Βουλής και Ν.Νικοδήμου 11, 10557, Αθήνα κατά τις ώρες 9.00- 17.00, καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επίσης είναι δυνατή και η ταχυδρομική αποστολή τους, επί αποδείξει (στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία υποβολής λαμβάνεται η ημερομηνία της απόδειξης).


Κατέβασμα ppt "Σελίδα 1 Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων: Η Πρόσκληση 93 Μιχαλακόπουλος Βασίλης ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google