Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Να καταργήσουμε τη ΓΛΩΣΣΑ και να κρατήσουμε μόνο την ψευδογλώσσα Χρ. Κοίλιας Αναπλ. Καθ. Τμ. Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Να καταργήσουμε τη ΓΛΩΣΣΑ και να κρατήσουμε μόνο την ψευδογλώσσα Χρ. Κοίλιας Αναπλ. Καθ. Τμ. Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Να καταργήσουμε τη ΓΛΩΣΣΑ και να κρατήσουμε μόνο την ψευδογλώσσα Χρ. Κοίλιας Αναπλ. Καθ. Τμ. Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

2 ή ποιες επεκτάσεις χρειάζεται η ψευδογλώσσα, ώστε να μην είναι απαραίτητη η ΓΛΩΣΣΑ

3 1. Μεταβλητές  Πινάκων. Όπως και οι απλές μεταβλητές, αλλά ακολουθούνται από ζεύγος παρενθέσεων ή αγκυλών που περικλείουν έναν ή περισσότερους δείκτες (indexes) χωριζόμενους με κόμμα. Π.χ. Α(3) ή Α[3] και Χ(i, j) ή X[i, j] αλλά και Α 3 και Χ ij αντίστοιχα.

4 2. Τελεστές  Αριθμητικοί +, -, *, /, mod, div, ^ αλλά και 2 3 Σημ. Ωστόσο η γραφή δεικτών και εκθετών με τον υπολογιστή είναι πρόβλημα.

5 Συναρτησιακοί τελεστές ή Συναρτήσεις  Αριθμητικές Τριγωνομετρικές: ημ(x), συν(x), εφ(x), τοξεφ(x) Μαθηματικές: abs(x), exp(x), log(x), ln(x), sqr(x), int(x). αλλά και [x], |x|,  x  Αλφαριθμητικές left(x, 1), right(x, 2), mid(x, i, j), len(x)

6 3. Είσοδος και Έξοδος τιμών α) Είσοδος Διάβασε λίστα_μεταβλητών β) Έξοδος {Γράψε | Εμφάνισε | Εκτύπωσε} λίστα_μεταβλητών ή/και σταθερών Προβλήματα Γράψε "Αποτελέσματα:", x, 2, 5 Λύσεις  τελεία αντί για κόμμα στις αριθμ. σταθερές  Αλλαγή του κόμματος ως διαχωριστή στη λίστα  Οι σταθερές πάντα σε εισαγωγικά (δηλ. αλφαριθμητικές)

7 Εναλλακτικά Χρήση των εντολών Δεδομένα και Αποτελέσματα Αλγόριθμος Άθροισμα_1 Διάβασε α, β γ  α + β Γράψε γ Τέλος Άθροισμα_1 Αλγόριθμος Άθροισμα_2 Δεδομένα // α, β // γ  α + β Αποτελέσματα // γ // Τέλος Άθροισμα_2

8 Σε άλλα βιβλία χρησιμοποιούνται οι εντολές Είσοδος και Έξοδος, π.χ. Αλγόριθμος Άθροισμα_2 Είσοδος : α, β Έξοδος : γ γ  α + β Τέλος Άθροισμα_2

9  Πρόβλημα 1. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει τα στοιχεία του πίνακα Α και να ….  Λύση. Γράφονται οι εντολές ανάγνωσης των στοιχείων του πίνακα και μετά οι εντολές επεξεργασίας του.  Πρόβλημα 2. Δίδεται ο πίνακας Α. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος ….  Λύση. Ο αλγόριθμος ξεκινά με τη γραμμή Δεδομένα // Α() // και ακολουθούν οι εντολές επεξεργασίας του πίνακα.

10 Συμπέρασμα Οι εντολές Δεδομένα και Αποτελέσματα  Συντομεύουν τη γραφή των αλγορίθμων  Απαλλάσσουν από τη γραφή τετριμμένου κώδικα και επικεντρώνουν την προσοχή στο προς επίλυση πρόβλημα.  Προτρέπουν το δομημένο προγραμματισμό  Είναι απαραίτητες για την κλήση αλγόριθμου από αλγόριθμο (βλ. παρακάτω).

11 4. Πολλαπλή εντολή επιλογής Επίλεξε έκφραση Περίπτωση τιμές_1 εντολές­_1 Περίπτωση τιμές_2 εντολές­_2............................... Περίπτωση τιμές_ν εντολές­_ν Περίπτωση αλλιώς εντολές­_αλλιώς Τέλος_επιλογών Οι τιμές_i μπορεί να είναι:  διάφορες τιμές χωριζόμενες με κόμμα π.χ. 1, 3, 7, 11  τιμές που ορίζονται με τη χρήση ενός σχεσιακού τελεστή π.χ. > 10  τιμές που είναι όροι αριθμητικής προόδου

12 5. Γενικό επαναληπτικό σχήμα 1η σύνταξη Κάνε [ {όσο | μέχρις ότου} συνθήκη ] εντολές επανάληψη 2η σύνταξη Κάνε εντολές επανάληψη [ {όσο | μέχρις ότου} συνθήκη ]

13 6. Κλήση αλγόριθμου από αλγόριθμο Ένας αλγόριθμος μπορεί να καλεί έναν άλλο με χρήση της εντολής Κάλεσε

14 α) Με χρήση καθολικών μεταβλητών Αλγόριθμος Καλών Καθολικές Μεταβλητές α, β, γ Διάβασε α, β Κάλεσε Καλούμενος Γράψε "Αποτέλεσμα = ", γ Τέλος Καλών Αλγόριθμος Καλούμενος γ  α + β Τέλος Καλούμενος

15 β) Με μεταβίβαση τιμών Αλγόριθμος Καλών Διάβασε α, β Κάλεσε Καλούμενος (α, β, γ) Γράψε "Αποτέλεσμα = ", γ Τέλος Καλών Αλγόριθμος Καλούμενος Δεδομένα // x, y // z  x + y Αποτελέσματα // z // Τέλος Καλούμενος Η αντιστοιχία των μεταβλητών των δύο αλγορίθμων γίνεται με τη σειρά που αναφέρονται στις αντίστοιχες γραμμές, δηλ. α  x, β  y και γ  z. Ερώτηση Με αναφορά ή με τιμή; Απάντηση Με τιμή

16 γ) Αναδρομή Αλγόριθμος ΜΚΔ Δεδομένα // x, y // z  x mod y Αν z  0 τότε Κάλεσε ΜΚΔ (y, z, m) αλλιώς m  y Τέλος­_αν Αποτελέσματα // m // Τέλος ΜΚΔ

17 7. Συναρτήσεις Συνάρτηση F Δεδομένα // x, y // F←x^2+y^2+x*y Τέλος F κλήση Εμφάνισε F(1,2)

18 8. Αποθήκευση αποτελεσμάτων και είσοδος προαποθηκευμένων τιμών

19 Είσοδος Διάβασε [από πληκτρολόγιο] α Διάβασε από αρχείο α Έξοδος Εμφάνισε [στην οθόνη] α Γράψε [στον εκτυπωτή] α Γράψε στο αρχείο α

20 Παραδείγματα  Διάβασε “STOCK.DAT”, α  Γράψε “CUSTOMER.TXT”, α ή πιο τυπικά  Άνοιξε “STOCK.DAT” για Είσοδο ως f1  Διάβασε f1, α  Άνοιξε “CUSTΟMER.TXT” για Έξοδο ως f2  Γράψε f2, α

21 ή αλά BASIC  Άνοιξε “STOCK.DAT” για Είσοδο ως #1  Διάβασε#1, α  Άνοιξε “CUSTΟMER.TXT” για Έξοδο ως #2  Γράψε#2, α

22 Παραδείγματα a) Εκτύπωση διαδοχικού αρχείου Αλγόριθμος List_Seq_File Άνοιξε "CUST.SEQ" για Είσοδο ως #1 Όσο όχι ΕΟF(1) επανάλαβε Διάβασε#1, κωδ, ον_μο, ΑΦΜ, υπολ Εκτύπωσε ον_μο, υπολ Τέλος_επανάληψης Κλείσε#1 Τέλος List_Seq_File

23 β) Εκτύπωση άμεσου αρχείου (random) Αλγόριθμος List_Rnd_File Άνοιξε "CUST.DAT" ως #1 Πεδία#1, κωδ, ον_μο, ΑΦΜ, υπολ αρ_εγγρ  0 Όσο όχι ΕΟF(1) επανάλαβε αρ_εγγρ  αρ_εγγρ +1 Διάβασε#1, αρ_εγγρ Εκτύπωσε ον_μο, υπολ Τέλος_επανάληψης Κλείσε#1 Τέλος List_Rnd_File

24 τελειώνοντας  Το μάθημα δεν πρέπει να ασχολείται με άλλες δομές δεδομένων εκτός από τον πίνακα

25 και τέλος … Το όνομα του μαθήματος να γίνει [Εισαγωγή στην] Αλγοριθμική


Κατέβασμα ppt "Να καταργήσουμε τη ΓΛΩΣΣΑ και να κρατήσουμε μόνο την ψευδογλώσσα Χρ. Κοίλιας Αναπλ. Καθ. Τμ. Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google