Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μοντέλο Μετάβασης από τον Ψηφιακό Δήμο στην Πόλη της Γνώσης Επίκ. Καθ. Δημήτριος Ασκούνης Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης ΕΜΠ Infosystem, 2009.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μοντέλο Μετάβασης από τον Ψηφιακό Δήμο στην Πόλη της Γνώσης Επίκ. Καθ. Δημήτριος Ασκούνης Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης ΕΜΠ Infosystem, 2009."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μοντέλο Μετάβασης από τον Ψηφιακό Δήμο στην Πόλη της Γνώσης Επίκ. Καθ. Δημήτριος Ασκούνης Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης ΕΜΠ Infosystem, 2009

2 Infosystem 28.11.2009 2 Ο Ψηφιακός Δήμος Στόχος: παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών και ευρεία χρήση των ΤΠΕ από πολίτες & επιχειρήσεις, ευρεία χρήση των ΤΠΕ από πολίτες & επιχειρήσεις, μέσα από δράσεις που παρέχουν: μέσα από δράσεις που παρέχουν: Πληροφόρηση για τις δραστηριότητες του δήμου Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ επισκεπτών και φορέων Ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ δήμων και δημοτών Δεν αποτελεί ολοκληρωμένη προσέγγιση ανάπτυξης:  χαρακτηρίζονται από κατακερματισμένες δράσεις,  χωρίς ενιαίο στρατηγικό πλάνο  με μειωμένη συνέργεια μεταξύ τους

3 Οικονομία της Γνώσης – Βασισμένη στην Γνώση Ανάπτυξη Οι πολιτικές «βασισμένης στην γνώση ανάπτυξης» (Knowledge-Based Development) επιφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όπως:  Διευκολύνουν τη διάδοση και ευρεία χρήση προηγμένων ΤΠΕ από όλους τους πολίτες  Επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό, μέσω της ενίσχυσης της εκπαίδευσης και κατάρτισης  Προσφέρουν δυνατότητα για καινοτομία και επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης  Εφαρμόζουν δραστικές πολιτικές για την τόνωση της ζήτησης για καινοτομία και την ευρεία διάχυση της γνώσης  Διευκολύνουν την δημιουργία νέων επιχειρήσεων μέσω της πρόσβασης σε κεφάλαια υψηλού ρίσκου για επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, κλπ Infosystem 28.11.2009 3

4 H Έννοια των Πόλεων της Γνώσης Infosystem 28.11.2009 4 Ι. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

5 Πόλη της Γνώσης # Ψηφιακός Δήμος Infosystem 28.11.2009 5 Ι. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ  Πολλές προσπάθειες ανάπτυξης Ψηφιακών Δήμων, δεν είχαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ούτε την αναγκαία βιωσιμότητα.  Η έννοια της Πόλης της Γνώσης είναι πολύ πιο ευρεία και έχει έντονο αναπτυξιακό και στρατηγικό χαρακτήρα.  Τα τελευταία χρόνια, πολλές πρωτοπόρες πόλεις παγκοσμίως έχουν υιοθετήσει ολοκληρωμένες στρατηγικές ανάπτυξης υπό τον όρο Knowledge City.

6 Τα πλεονεκτήματα των Πόλεων της Γνώσης (1/2)  Παροχή απρόσκοπτης και χαμηλού κόστους πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για όλους τους πολίτες.  Ερευνητική υπεροχή, η οποία παρέχει και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στην γνώση.  Ενεργή υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.  Δυνατότητα δημιουργίας, προσέλκυσης και διατήρησης πολιτών με υψηλό επίπεδο κατάρτισης και γνώσεων σε διάφορους τομείς. Infosystem 28.11.2009 6

7 Τα πλεονεκτήματα των Πόλεων της Γνώσης (2/2)  Πανεπιστημιακά ιδρύματα που διατηρούν αμοιβαία ευεργετικές σχέσεις με την πόλη και υποστηρίζουν ενεργά την διάχυση της γνώσης και των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς τους ενδιαφερόμενους φορείς.  Ύπαρξη στρατηγικών που διασφαλίζουν ότι όλοι οι πολίτες επωφελούνται από την οικονομική ανάπτυξη που σχετίζεται με την γνώση.  Πολύπλευρες πολιτιστικές δραστηριότητες. Infosystem 28.11.2009 7

8 Ανάπτυξη Πόλεων της Γνώσης – Πολυσύνθετη Διαδικασία  Ανάγκη ικανοποίησης των προσδοκιών διαφορετικών φορέων και κοινωνικών ομάδων της πόλης, οι οποίοι και αντιπροσωπεύουν ενδεχομένως αντικρουόμενα συμφέροντα και ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν  Πολλές από τις αναγκαίες παρεμβάσεις είναι εντάσεως κεφαλαίου  Στην διαδικασία του σχεδιασμού σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα αναφοράς  Οποιαδήποτε προβλήματα ή αδυναμίες που αντιμετωπίζει η πόλη τη δεδομένη περίοδο επηρεάζουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων  Σημαντικός παράγοντας είναι το γενικότερο πολιτικό και κοινωνικό- οικονομικό πλαίσιο της χώρας στην οποία βρίσκεται η πόλη Infosystem 28.11.2009 8

9 Ανάπτυξη Πόλεων της Γνώσης – Πολυσύνθετη Διαδικασία Infosystem 28.11.2009 9

10 Ανάπτυξη Πόλεων της Γνώσης – Βασικές Προϋποθέσεις  Ενεργή υποστήριξη του συνόλου της κοινωνίας: τοπική διοίκηση, κυβέρνηση, πολίτες, ιδιωτικός τομέας, δημόσιοι / ιδιωτικοί οργανισμοί, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικές οργανώσεις, κτλ  Ύπαρξη μιας συμπαγούς και καλά καθορισμένης στρατηγικής, πολιτικής θέλησης από την πλευρά της τοπικής διοίκησης, δέσμευσης των απαραίτητων πόρων, και ικανότητας του πληθυσμού να αναπτύξει μια κουλτούρα ευνοϊκά διακείμενη προς την διάχυση της γνώσης  Εξασφάλιση της βιωσιμότητας του εγχειρήματος.  Διασφάλιση της ισότιμης και ενεργής συμμετοχής των απλών πολιτών και των σημαντικών φορέων στην διαδικασία καθορισμού της στρατηγικής, στην λήψη αποφάσεων και στον προσδιορισμό των απαιτούμενων παρεμβάσεων Infosystem 28.11.2009 10

11 Ανάπτυξη Πόλεων της Γνώσης Αναγκαία η διαμόρφωση μιας μεθοδολογίας υποστήριξης αποφάσεων για την επιλογή και κατάταξη των αναγκαίων παρεμβάσεων, δηλαδή την διαμόρφωση της στρατηγικής μιας Πόλης της Γνώσης Infosystem 28.11.2009 11

12 Infosystem 28.11.2009 12 1 Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Μεθοδολογίας Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Παρεμβάσεων Μοντέλο Σχεδιασμού Πόλεων της Γνώσης Εκτίμηση Αναγκαιότητας Παρέμβασης και Καθορισμός Προσαρμοσμένης Παρέμβασης Μέσω Εμπειρίας 2 Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την Υλοποίηση της Μεθοδολογίας Κατάταξη Παρεμβάσεων Μέσω Πολυκριτηριακής Υποστήριξης Αποφάσεων Μοντελοποίηση Πιθανών Παρεμβάσεων με τη Χρήση Δεικτών 3 Πιλοτική Εφαρμογή των Στρατηγικών Παρεμβάσεων και Ανάπτυξη Πιθανών Έργων, Δράσεων και Υπηρεσιών

13 Μεθοδολογικές Ανάγκες Προβλήματος ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ • Σαφής καθορισμός στόχων • Μοντελοποίηση παρεμβάσεων • Διάγνωση τρέχουσας κατάστασης • Δυνατότητα παρακολούθησης εξέλιξης στόχων • Αξιοποίηση υπάρχουσας γνώσης και εμπειρίας • Διαχείριση πολυπλοκότητας • Εκτίμηση της αναγκαιότητας παρέμβασης • Επιλογή του κατάλληλου τρόπου παρέμβασης • Αξιολόγηση και κατάταξη των προτεινόμενων παρεμβάσεων • Πολυκριτηριακή φύση του προβλήματος ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΓΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

14 Αρχιτεκτονική Πληροφοριακού Συστήματος Πληροφοριακό Σύστημα 1 ο Υποσύστημα ΠαρεμβάσειςΔείκτες Κατώφλια ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Expert System Shell ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Πολύ-Κριτηριακή Υποστήριξη Αποφάσεων ΚριτήριαΒάρηΒαθμολογίες 2 ο Υποσύστημα Εκτίμηση Αναγκαιότητας Παρεμβάσεων και Καθορισμός Σεναρίων Υλοποίησης Αξιολόγηση και Κατάταξη Παρεμβάσεων Προτεινόμενες Παρεμβάσεις / Σενάρια Υλοποίησης Κατάταξη Προτεινόμενων Παρεμβάσεων ΒΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ Συμπεράσματα Διάγνωσης

15 Δυνατότητα χρήσης του προτεινόμενου μοντέλου από όλους τους Δήμους  On-line κεντρική διάθεση συστήματος σε όλους τους Δήμους  Προτάσεις για συγκεκριμένες στρατηγικές παρεμβάσεις και έργα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, τη δυναμικότητα, την εμπειρία και τις ανάγκες κάθε Δήμου  Δυνατότητα παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων και των έργων και επακόλουθης αναπροσαρμογής τους  Δυνατότητα δημιουργίας βάσης γνώσης με τα αποτελέσματα που προκύπτουν για όλους τους δήμους, σε σειρά ετών. Infosystem 28.11.2009 15


Κατέβασμα ppt "Μοντέλο Μετάβασης από τον Ψηφιακό Δήμο στην Πόλη της Γνώσης Επίκ. Καθ. Δημήτριος Ασκούνης Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης ΕΜΠ Infosystem, 2009."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google