Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΟ ΕΡΓΟ GOGREEN» ΤΡΙΠΟΛΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Θέμα εισήγησης: « Πρότυπα και κανονισμοί.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΟ ΕΡΓΟ GOGREEN» ΤΡΙΠΟΛΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Θέμα εισήγησης: « Πρότυπα και κανονισμοί."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΟ ΕΡΓΟ GOGREEN» ΤΡΙΠΟΛΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Θέμα εισήγησης: « Πρότυπα και κανονισμοί περιβαλλοντικής και ενεργειακής Διαχείρισης » Εισηγητής: Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Σύμβουλος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Έργων, Επικεφαλής Αξιολογητής ΕΣΥΔ

2 Τι είναι Τυποποίηση; Τυποποίηση (Standardization) είναι η δραστηριότητα με την οποία καθιερώνονται για πραγματικά ή δυνητικά προβλήματα διατάξεις για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση, που αποσκοπούν στο να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός τάξης σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής (ορισμός από το ISO EN 45020:1996) Διεθνής Τυποποίηση (ISO), Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (ΕΝ), Ελληνική Τυποποίηση (ΕΛΟΤ) Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

3 Τι είναι Πρότυπο; Πρότυπο (Standard) ονομάζεται ένα έγγραφο, που καταρτίζεται με συναίνεση και εγκρίνεται από αναγνωρισμένο φορέα, το οποίο παρέχει για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση κανόνες, οδηγίες ή χαρακτηριστικά για δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα τους, με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου βαθμού τάξης σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής (ορισμός από το ISO EN 45020:1996). Τα πρότυπα διακρίνονται σε διεθνή (ISO), Ευρωπαϊκά (ΕΝ) ,εθνικά (ΕΛΟΤ) και κλαδικά (πχ. FCS) Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

4 Τι είναι Κανονισμοί; Ο κανονισμός είναι ένα νομοθετικό έγγραφο. Ο κανονισμός, ο οποίος εκδίδεται είτε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι μια γενική και δεσμευτική ως προς όλα τα μέρη της πράξη. Σε αντίθεση με τις οδηγίες, που απευθύνονται στα κράτη μέλη, και τις αποφάσεις, που έχουν συγκεκριμένους αποδέκτες, ο κανονισμός απευθύνεται προς όλους. Έχει άμεση εφαρμογή, δηλαδή δημιουργεί νομοθεσία που ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη, όπως ακριβώς οι εθνικοί νόμοι, χωρίς καμία άλλη παρέμβαση από τις εθνικές αρχές. Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

5 Τι είναι Περιβάλλον; περιβάλλον είναι ο περιβάλλων χώρος στον οποίο λειτουργεί ένας οργανισμός, συμπεριλαμβανομένου του αέρα, του νερού, του εδάφους, των φυσικών πόρων, της χλωρίδας, της πανίδας, των ανθρώπων και της μεταξύ τoυς σχέσης. περιβαλλοντική πλευρά είναι το στοιχείο των δραστηριοτήτων ή προϊόντων ή υπηρεσιών ενός οργανισμού ,το οποίο μπορεί να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον περιβαλλοντική επίπτωση κάθε μεταβολή στο περιβάλλον ,αρνητική ή θετική, η οποία προκύπτει, εν όλω ή εν μέρει, από τις περιβαλλοντικές πλευρές, ενός οργανισμού (ορισμοί από το ISO EN 14001) Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

6 Τι είναι Ενέργεια; Ενέργεια ονομάζεται η ικανότητα παραγωγής έργου ή ακόμη η ικανότητα οργάνωσης, μεταβολής ή αλλαγής της δομής της ύλης Ενέργεια: εν + έργο, δηλαδή έργο μέσα σε κάποιο σώμα. Κάθε πτυχή της ζωής μας έχει ένα ενεργειακό τίμημα το οποίο πρέπει να πληρώσουμε. Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

7 ενέργεια (σύμφωνα με την § 3.5 Όροι και Ορισμοί του ISO 50001),
ηλεκτρική, καύσιμα, ατμός, θερμότητα, πεπιεσμένος αέρας και άλλα παρόμοια μέσα ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Για τους σκοπούς αυτού του διεθνούς προτύπου, η ενέργεια αναφέρεται σε διάφορες μορφές πρωτογενούς ή δευτερογενούς ενεργείας, οι οποίες μπορεί να είναι προμηθεύσιμες, αποθηκεύσιμες, επεξεργάσιμες ή χρησιμοποιούμενες σε εξοπλισμό ή διεργασία, ή ανακτήσιμες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : Ενέργεια μπορεί να ορισθεί σαν η ικανότητα συστήματος να παράξει εξωτερική δραστηριότητα ή έργο. Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

8 Τι είναι τα διαχειριστικά συστήματα;
Σύστημα Διαχείρισης είναι ένα σύστημα που εγκαθιστά πολιτική και αντικειμενικούς στόχους και επιτυγχάνονται οι στόχοι αυτοί. (ορισμός από το ISO EN 9001) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ………………… Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

9 Τα σημαντικότερα πρότυπα και κανονισμοί περιβαλλοντικής και ενεργειακής Διαχείρισης
ISO 14001:2004 : Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης Κανονισμός 1221/2009 (EMAS III) :περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) ISO : 2011 : Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας FSC : FSC Forest Management διαχείριση των δασών, FSC Chain of Custody σύστημα διαχείρισης για την αποτελεσματική παρακολούθηση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων και FSC controlled wood. Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

10 Γιατί μας ενδιαφέρει η διαχείριση του περιβάλλοντος και της ενέργειας;
Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

11 Τι κοινά έχουν τα πρότυπα και οι κανονισμοί περιβαλλοντικής και ενεργειακής Διαχείρισης;
Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

12 Υλοποιώ: λειτουργία των διεργασιών
Σχεδιάζω: καθιέρωση των στόχων και των διεργασιών που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη αποτελεσμάτων σύμφωνα με την περιβαλλοντική /ενεργειακή πολιτική του οργανισμού Υλοποιώ: λειτουργία των διεργασιών Ελέγχω: παρακολούθηση και μέτρηση των διεργασιών έναντι της περιβαλλοντικής/ ενεργειακής πολιτικής, των αντικειμενικών σκοπών και στόχων, των νομικών και άλλων απαιτήσεων, και έκθεση των αποτελεσμάτων Βελτιώνω: ανάληψη ενεργειών για τη συνεχή βελτίωση της επίδοσης του συστήματος περιβαλλοντικής/ ενεργειακής διαχείρισης Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

13 Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

14 Άλλα κοινά στοιχεία…. Παρακολούθηση και μέτρηση
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης Δείκτες επίδοσης Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς Εφαρμόζονται σε κάθε τύπο και μέγεθος οργανισμού, ανεξάρτητα των γεωγραφικών, πολιτιστικών ή κοινωνικών συνθηκών. Η επιτυχής εφαρμογή εξαρτάται από την δέσμευση όλων των επιπέδων και λειτουργιών του οργανισμού, και ειδικότερα από την ανωτάτη διοίκηση. Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

15 ISO 14001:2004 : Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Αυτό το Διεθνές Πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που επιτρέπει στον Οργανισμό την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής και στόχων λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές απαιτήσεις και τις πληροφορίες για τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές. Ένα τέτοιο σύστημα δίδει τη δυνατότητα σε ένα οργανισμό να καθιερώσει περιβαλλοντική πολιτική, περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους για την επίτευξη των δεσμεύσεων της πολιτικής, την ανάληψη κατάλληλων ενεργειών για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης και την απόδειξη της συμμόρφωσης του συστήματος με τις απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου. Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

16 ISO 14001:2004 : Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο συνολικός στόχος αυτού του Διεθνούς προτύπου είναι η προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της πρόληψης της ρύπανσης παράλληλα με την ικανοποίηση των κοινωνικοοικονομικών αναγκών. Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

17 ISO 14001:2004 : Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Το παρόν Διεθνές πρότυπο απαιτεί από ένα οργανισμό α) την καθιέρωση της κατάλληλης περιβαλλοντικής πολιτικής β) την αναγνώριση των περιβαλλοντικών πλευρών από προηγούμενες, υπάρχουσες ή προβλεπόμενες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να εντοπιστούν οι σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις γ) τον εντοπισμό των εφαρμοστέων νομικών απαιτήσεων και των άλλων απαιτήσεων που ο οργανισμός έχει ενυπογράφως αποδεχτεί δ) τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κατάλληλων περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων ε) την καθιέρωση οργανωτικής δομής και προγραμμάτων για την υλοποίηση της πολιτικής και την επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων στ) την προαγωγή του σχεδιασμού, του ελέγχου, της παρακολούθησης, των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, της επιθεώρησης και ανασκόπησης, για να διασφαλίζεται και η συμμόρφωση με την πολιτική και η συνεχιζόμενη καταλληλότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, και ζ) την προσαρμοστικότητά του στις αλλαγές συνθηκών Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

18 Κανονισμός EMAS Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) είναι ένας μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του οποίου αναγνωρίζονται οι οργανισμοί εκείνοι που βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε διαρκή βάση. Η συμμετοχή στο EMAS είναι εθελοντική. Το Σύστημα βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και όπως τροποποιήθηκε με τον 1221/2009 (EMAS III) Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ .

19 Κανονισμός EMAS Στόχοι του EMAS είναι:
η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των οργανισμών που εδρεύουν στην Ευρώπη, δημοσίων και ιδιωτικών η αναγνώριση των οργανισμών εκείνων που έχουν υιοθετήσει συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και έχουν φροντίσει και για την εξωτερική πιστοποίησή τους και η γνωστοποίηση της περιβαλλοντικής προόδου των οργανισμών αυτών στο ευρύτερο κοινό τόσο για επιβράβευση των ιδίων όσο και για την ενθάρρυνση και άλλων να ακολουθήσουν στον ίδιο δρόμο . Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

20 Κανονισμός EMAS Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

21 Κανονισμός EMAS και ISO 14001
Oι ορισμοί των εννοιών στα δύο έγγραφα είναι ταυτόσημοι και ο κανονισμός EMAS αναγνωρίζει την εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

22 Διαφορές ISO 14001 και Κανονισμού EMAS
Η κυριότερη διαφορά μεταξύ του κανονισμού EMAS και του ISO είναι πως το πρώτο δεν επικεντρώνεται μόνο στην εγκατάσταση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, αλλά και στην έκθεση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιδόσεων του οργανισμού η οποία υπόκειται στην κρίση των ενδιαφερομένων μερών, των εργαζομένων και ευρύτερα της κοινωνίας. (περιβαλλοντική δήλωση) O κανονισμός EMAS είναι πιο αναλυτικός σε σύγκριση με το ISO 14001, περιγράφοντας με σαφήνεια την έκταση των απαιτήσεων, που αφορούν τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες περιβαλλοντικές πτυχές, καθώς αυτές θα αποτελέσουν αντικείμενο επιθεώρησης κατά τη διαδικασία καταχώρισης του οργανισμού. Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

23 Διαφορές ISO 14001 και Κανονισμού EMAS
Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

24 Σύστημα διαχείρισης ενέργειας ISO 50001
Energy policy Ενεργειακή πολιτική Energy Planning Σχεδιασμός Implementation and operation Υλοποίηση και λειτουργία Checking Ακρόαση Management review Ανασκόπηση διοίκησης Monitoring, measurement and analysis Επιτήρηση, μέτρηση και ανάλυση Non conformities, Correction, Corrective and preventive action Μη συμμορφώσεις, Διορθωτική και προληπτική δράση Continual improvement Συνεχής βελτίωση Internal audit Εσωτερική επιθεώρηση Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

25 Σκοπός του Συστήματος διαχείρισης ενέργειας
Ο σκοπός αυτού του Διεθνούς προτύπου είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να καθιερώσουν τα απαραίτητα συστήματα και διαδικασίες για την βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, της ενεργειακής χρήσης και της ενεργειακής κατανάλωσης. Η εφαρμογή του προτύπου θα οδηγήσει στην μείωση των ενεργειακών εξόδων, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθώς και διαφόρων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαμέσου της συστηματικής διαχείρισης της ενέργειας. Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

26 Η Ενεργειακή πολιτική όπως περιγράφεται στο πρότυπο
…………………... περιλαμβάνει δέσμευση για συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης περιλαμβάνει δέσμευση για την διασφάλιση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και των αναγκαίων πόρων προς επίτευξη σκοπών και στόχων περιλαμβάνει δέσμευση συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες θεσμικές και άλλες απαιτήσεις τις οποίες υπογράφει ο οργανισμός, συναφείς με την δική του χρήση ενεργείας παρέχει ένα πλαίσιο για τον ορισμό και την ανασκόπηση ενεργειακών σκοπών και στόχων υποστηρίζει την προμήθεια ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών ……………………… Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

27 Η Ενεργειακή Ανασκόπηση
αναλύει την χρήση ενεργείας με βάση μετρήσεις και άλλα δεδομένα προσδιορίζει τους υφιστάμενους ενεργειακούς πόρους αξιολογεί την παρελθούσα και παρούσα χρήση και κατανάλωση ενεργείας Με βάση την ανάλυση ενεργειακής χρήσεως, προσδιορίζει τις περιοχές σημαντικής χρήσεως και καταναλώσεως ενεργείας Προσδιορίζει τις εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, συστήματα, διεργασίες και προσωπικό εργαζόμενο δια τον οργανισμό το οποίο επηρεάζει σημαντικά την χρήση και κατανάλωση ενεργείας Προσδιορίζει άλλες συναφείς μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την χρήση και κατανάλωση ενεργείας Προσδιορίζει την τρέχουσα επίδοση των εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, συστημάτων και διεργασιών συναφών με τις προσδιορισθείσες σημαντικές χρήσεις ενεργείας Εκτιμά μελλοντική χρήση και κατανάλωση ενεργείας Προσδιορίζει, ιεραρχεί και αρχειοθετεί τις ευκαιρίες βελτιώσεως της ενεργειακής επιδόσεως Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

28 Energy baseline (Ενεργειακή Βάση)
Η γραμμή ενεργειακής βάσης θα διαμορφωθεί με χρήση πληροφοριών κατά την αρχική ανασκόπηση ενεργείας, επιλέγοντας μία περίοδο δεδομένων κατάλληλη για τη χρήση ενεργείας του οργανισμού. Αλλαγές στην ενεργειακή επίδοση θα μετρώνται έναντι της γραμμής ενεργειακής βάσεως. Απαιτείται δηλαδή πρώτα η ύπαρξη ενός μαθηματικού μοντέλου για το καθορισμό της baseline και μετά τίθενται οι στόχοι. Επιτρέπονται υπό προϋποθέσεις αλλαγές στην baseline Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

29 Δείκτες Ενεργειακής Επίδοσης
Ο οργανισμός θα προσδιορίσει δείκτες κατάλληλους προς επιτήρηση και μέτρηση της ενεργειακής επίδοσης. Η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό και επικαιροποίηση των δεικτών θα αρχειοθετείται και επανεξετάζεται τακτικά. Οι δείκτες θα αναθεωρούνται και θα συγκρίνονται τακτικά με την γραμμή ενεργειακής βάσεως Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

30 Θεμελιώδης αναπαράσταση της ενεργειακής επίδοσης
Ενεργειακή κατανάλωση ένταση αποδοτικότητα Άλλο επίδοση χρήση Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

31 Πιστοποίηση FSC To Forest Stewardship Council (FSC) είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1993 για να προωθήσει την υπεύθυνη διαχείριση των δασών μέσα από τη βιώσιμη δασοκομία. Η αποστολή του Forest Stewardship Council (FSC) είναι η προώθηση μιας περιβαλλοντικά κατάλληλης, κοινωνικά επωφελούς και οικονομικά βιώσιμης διαχείρισης των δασών του πλανήτη. Η πιστοποίηση FSC συνδέει την υπεύθυνη διαχείριση των δασών με την κατανάλωση προϊόντων που προέρχονται από αυτά (όπως ξυλεία, χαρτί) επιτρέποντας στους μεν καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα που προστατεύουν το περιβάλλον, στις δε επιχειρήσεις να προσδίδουν αξία στα προϊόντα τους. Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

32 Πρότυπα FSC Το FSC Forest Management Certification αφορά την πιστοποίηση του δάσους εξασφαλίζοντας ότι η διαχείριση των δασών πραγματοποιείται με υπεύθυνο και ορθό τρόπο. Το πρότυπο FSC Chain of Custody περιγράφει ένα σύστημα διαχείρισης που έχει στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων σε μία εταιρεία. Η παρακολούθηση αυτή αφορά όλα τα στάδια της επεξεργασίας των πρώτων υλών, μέχρι την παράδοση στους καταναλωτές, διασφαλίζοντας ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πρώτες ύλες και μετέπειτα διαδικασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου και της υπεύθυνης διαχείρισης των δασών. Το πρότυπο FSC Controlled wood περιγράφει την ελεγχόμενη Διαχείριση του ξύλου Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

33 Τεκμηρίωση Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

34 Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας
Τα Συστήματα που προαναφέρθηκαν πιστοποιούνται από Διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ Φορείς Πιστοποίησης που ακολουθούν το πρότυπο ELOT/ΕΝ/ISO Οι απαιτήσεις τους μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε συνδυασμένα συστήματα όπως το ISO ISO 14001, ISO ΕΜΑS- ISO κλπ. Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

35 Πιστοποίηση Συστήματος EMAS
H Ελληνική Επιτροπή EMAS είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταχώρηση των οργανισμών στο κοινοτικό σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS. Η Πιστοποίηση πραγματοποιείται από τους περιβαλλοντικούς επαληθευτές, οι οποίοι διαπιστεύονται από το ΕΣΥΔ Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

36 Πιστοποίηση Συστήματος FSC
Ο Οργανισμός FSC είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταχώρηση των οργανισμών στο μητρώο. Η Πιστοποίηση πραγματοποιείται από φορείς πιστοποίησης, οι οποίοι διαπιστεύονται από τον FSC Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

37 Οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση Συστήματος Διαχείρισης της Ενέργειας
Η καθιέρωση κατάλληλης περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής στον Οργανισμό. Η καθιέρωση ορθών πρακτικών διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας Ο καθορισμός συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων αναφορικά με την αποδοτική χρήση ενέργειας και πόρων του περιβάλλοντος H συγκριτική προτυποποίηση (benchmarking), η μέτρηση, η τεκμηρίωση και η αναφορά των βελτιώσεων της ενεργειακής έντασης και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον Η ύπαρξη διαφάνειας και καλύτερης επικοινωνίας σχετικά με την διαχείριση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών πόρων Ο προσδιορισμός των ενεργειακών αναγκών και ο εντοπισμός ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης Η αξιολόγηση και η ιεράρχηση της υλοποίησης νέων ενεργειακά αποδοτικών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών Η μείωση του κόστους της ενέργειας (π.χ. προώθηση μεθόδων καλύτερης χρήσης του εξοπλισμού που καταναλώνει ενέργεια) Ο περιορισμός κινδύνων που σχετίζονται με την ενεργειακή και περιβαλλοντική ασφάλεια (energy security), μέσω βελτίωσης της ενεργειακής και περιβαλλοντικής επίδοσης Η παροχή πλαισίου για τη θέσπιση προδιαγραφών ενεργειακής και περιβαλλοντικής αποδοτικότητας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα (π.χ. προμηθευτές) Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Ο προσδιορισμός των νομικών και άλλων απαιτήσεων αναφορικά με τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές πλευρές του οργανισμού Οικονομία στη λειτουργία του οργανισμού (Μείωση εξόδων, Πιθανές αποταμιεύσεις ενέργειας και πόρων, καλύτερη διαχείριση πρώτων υλών, καλύτεροι όροι δανεισμού, μικρότερες δαπάνες ασφάλισης) Καλύτερη επικοινωνία με τις αρχές και το κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον Εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και διείσδυση σε νέες αγορές Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

38 Βιβλιογραφία - Αναφορές
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO :2004 Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης – Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του ΕΛΟΤ ΕΝ 16001:2009 Συστήματα διαχείρισης ενέργειας – Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής ΕΛΟΤ EN ISO 50001:2011 Συστήματα διαχείρισης ενέργειας – Απαιτήσεις και οδηγίες χρήσης EMAS : FSC : Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

39 Σας ευχαριστώ για τη προσοχή σας …..
Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ


Κατέβασμα ppt "ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΟ ΕΡΓΟ GOGREEN» ΤΡΙΠΟΛΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Θέμα εισήγησης: « Πρότυπα και κανονισμοί."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google