Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΜΑΛΟΣ

2 Περιγραφή /2 Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια των φορέων και των επιχειρήσεων της περιοχής με στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας των εταίρων του Τοπικού συμφώνου, σε θέματα διασφάλισης, βελτίωσης αλλά και ανάδειξης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και προώθησης αυτών προς μια ευρύτερη αγορά. Ειδικότερα η λειτουργία του Τοπικού Συμφώνου έχει σα στόχο να συμβάλλει: στην ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, στην προβολή της περιοχής, στη συνολική αναβάθμιση του Τουριστικού προϊόντος της περιοχής καθώς και στη συνεργασία επιχειρήσεων και παραγωγών. Δημιουργώντας μια εστία ποιότητας στην "καρδιά" της «ΠΕΡΙΟΧΗΣ», το Τοπικό Σύμφωνο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες από τη μια μεριά και οδηγό για τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής από την άλλη, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη συνολική αναβάθμιση του προϊόντος.

3 Περιγραφή /2 Στο τοπικό σύμφωνο συμμετέχουν ο Δήμος Πλατανιά, Τοπικές Ενώσεις, Επιμελητήρια, Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, καθώς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται με παραδοσιακές βιοτεχνικές και μεταποιητικές δραστηριότητες, όπως: Εστιατόρια και ταβέρνες, Ξενοδοχεία, Ξενώνες, και παραδοσιακά καταλύματα, Ενώσεις Καλλιεργητών και ενώσεις κτηνοτρόφων, Οινοποιεία, μελισσοκομικά εργαστήρια και ενώσεις βιοκαλλιεργητών,     Επιχειρήσεις τυποποίησης και εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων, Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού, καθώς και Επιχειρήσεις βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. Σκοπός του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας είναι, μέσα από τη συνεργασία και την αμοιβαία δέσμευση των Συμμετεχόντων μελών, να διαμορφωθεί συνολικά μια «Ταυτότητα Ποιότητας», η οποία θα γίνει συνώνυμο και θα χαρακτηρίζει τα προϊόντα που παράγονται καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις της περιοχής.

4 Σκοποί & Στόχοι /3 Η ίδρυση και λειτουργία του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας απαντά στην ανάγκη διαμόρφωσης ταυτότητας στο τουριστικό προϊόν της περιοχής καθώς και στην προβολή αυτής. Σε ένα ευρύτερο κοινό, στην ανάγκη δικτύωσης ομοειδών και συμπληρωματικών επιχειρήσεων, στη διασφάλιση και αναβάθμιση της ποιότητας τοπικά παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και στη διευκόλυνση της προώθησης αυτών στην τοπική αλλά και την ευρύτερη αγορά και τέλος στην προσέλκυση και τη διευκόλυνση επισκεπτών από τον ευρύτερο ελλαδικό αλλά και το διεθνή χώρο. Ειδικότερα οι Στόχοι του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας είναι οι ακόλουθοι: Η από κοινού δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής, διαφήμισης, ενίσχυσης και υποστήριξης της περιοχής και των δυνατοτήτων που προσφέρει στον επισκέπτη, με αφορμή το τοπικό προϊόν. Ο συντονισμός των ενεργειών και η διασφάλιση της συνεργασίας των επιχειρήσεων της περιοχής για την επίτευξη και διατήρηση της ποιότητας σε υψηλό επίπεδο.

5 Σκοποί & Στόχοι /3 Η κοινή προβολή και η αναβάθμιση της αναγνωρισιμότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Τοπικό Σύμφωνο. Ο συντονισμός των δράσεων για την προβολή και ανάδειξη τοπικών προϊόντων και η προώθησή τους προς μια ευρύτερη αγορά. Η υλοποίηση δράσεων με τις οποίες θα διευκολυνθούν διαδικασίες μεταφοράς τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις της περιοχής. Η δικτύωση των επιχειρήσεων της περιοχής με επιχειρήσεις αλλά και ενώσεις / δίκτυα επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διαφύλαξη των όρων υγιεινής και ασφάλειας. Η εφαρμογή συγκεκριμένων ποιοτικών προτύπων και προδιαγραφών, όπως HACCP και ISO, στις επιχειρήσεις. Η προστασία των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από την κερδοσκοπία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

6 Σκοποί & Στόχοι /3 Η προστασία των καταναλωτών και η ενημέρωση των επισκεπτών της περιοχής. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαφύλαξη αλλά και την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Η διαφύλαξη και ανάδειξη παραδοσιακών, αισθητικών και καταναλωτικών προτύπων της περιοχής. Η προστασία του περιβάλλοντος και η αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχών φυσικού κάλλους. Η συνεργασία με ανάλογες πρωτοβουλίες οι οποίες υλοποιούνται σε άλλες Ελληνικές αλλά και Ευρωπαϊκές περιοχές. Η δημιουργία συνθηκών βιώσιμης απασχόλησης στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Τοπικό σύμφωνο.

7 Βασικές Αρχές Η δημιουργία του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας διέπεται από τις παρακάτω αρχές: Δέσμευση όλων των εμπλεκομένων φορέων και επιχειρήσεων να συνεργάζονται μεταξύ τους για την προώθηση κοινών στόχων και πολιτικών για την τοπική ανάπτυξη. Ανάδειξη κοινών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. Δέσμευση όλων των μελών για συμμόρφωση με τους όρους και τις προδιαγραφές του Τοπικού Συμφώνου. Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων με τρόπο που να διασφαλίζει την αειφόρο ανάπτυξη. Διατήρηση της παράδοσης και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

8 Νομικό Πλαίσιο /4 Με το Ν.3852/10, δημιουργείται νέο περιβάλλον στη δομή και λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και αναβαθμίζεται ο ρόλος της Περιφέρειας και των νέων Δήμων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, με τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και την προσέλκυση νέων αγροτών. Ταυτόχρονα, με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναπτύσσεται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου, ενώ δύνεται ιδιαίτερη σημασία στην Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους Απέναντι στην αβεβαιότητα των κατοίκων της υπαίθρου για το μέλλον, ο Δήμος πρέπει να εφαρμόσει ενεργητικές πολιτικές στρατηγικού προσανατολισμού, καινοτομική επιχειρηματικότητα με έμφαση στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία της υπαίθρου, να σχεδιάσει την προσαρμογή της παραγωγής αγροτικών προϊόντων στις κλιματικές αλλαγές, στη μείωση της κατανάλωσης των υδάτινων πόρων, στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, στην ανάπτυξη τοπικών αγορών και στην αξιοποίηση των εδαφικών και κλιματικών πλεονεκτημάτων για τη παραγωγή τοπικών - ποιοτικών προϊόντων.

9 Νομικό Πλαίσιο – Σχέδιο Νόμου 2/4
Νομικό Πλαίσιο – Σχέδιο Νόμου /4 Βασικές Αρχές Μητρώο Η συμβατική ή ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία ενημερώνεται και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (Σ.Α.Ο.) α) οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), β) οι Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), και γ) οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

10 Νομικό Πλαίσιο – Σχέδιο Νόμου 3/4
Νομικό Πλαίσιο – Σχέδιο Νόμου /4 Βασικές Αρχές Αγροτικός Συνεταιρισμός (Α.Σ.) Κάθε πρωτοβάθμιος αγροτικός συνεταιρισμός, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2810/2000 (Α΄ 108) και έχει ως μέλη αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα. Ομάδα Παραγωγών (Ο.Π.) Κάθε εθελοντική συνένωση παραγωγών αγροτικών προϊόντων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, η οποία ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου και: α) οργανώνει την παραγωγή συγκεκριμένων κατά περίπτωση αγροτικών προϊόντων, ιδίως του αγροδιατροφικού τομέα, β) αναλαμβάνει την προμήθεια εισροών και εφοδίων, γ) παρέχει υπηρεσίες τυποποίησης, αποθήκευσης και διάθεσης αγροτικών προϊόντων και δ) αναλαμβάνει την εμπορία των προϊόντων αυτών.

11 Νομικό Πλαίσιο – Σχέδιο Νόμου 4/4
Νομικό Πλαίσιο – Σχέδιο Νόμου /4 Βασικές Αρχές Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.) Κεφαλαιουχικές εταιρείες με διατομεακό και διακλαδικό αντικείμενο, στο πλαίσιο του οποίου: α) αναλαμβάνουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αναφορικά με την παραγωγή, τυποποίηση, αποθήκευση, βιομηχανική επεξεργασία πρώτου και δεύτερου βαθμού και εμπορία αγροτικών προϊόντων, β) αναλαμβάνουν την παραγωγή και προμήθεια εισροών και εφοδίων και γ) συνάπτουν για τους ανωτέρω σκοπούς διεθνικές συνεργασίες και συμπράξεις με φορείς παρόμοιου σκοπού. Δημοπρατήριο Μια συμβατικά ή ψηφιακά οργανωμένη αγορά αγροτικών προϊόντων, στο πλαίσιο της οποίας οι παραγωγοί προσφέρουν τα προϊόντα αυτά σε ενδιαφερόμενους αγοραστές με ελεύθερα διαπραγματεύσιμες τιμές, ενώ η διαπραγμάτευση, η διαμόρφωση της τελικής τιμής ανά προϊόν, οι σχετικές πωλήσεις και οι πληρωμές λαμβάνουν χώρα εντός και διά του Δημοπρατηρίου.

12 Μεθοδολογία Υλοποίησης
Α. Σύσταση Τοπικού Συμφώνου Β. Ολοκληρωμένη Μελέτη Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Γ. Μνημόνιο Συνεργασίας και Συντονισμός Εμπλεκόμενων Φορέων Δ. Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ε. Εφαρμογή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ποιότητας Ζ. Σύσταση Συμφώνου Βιολογικών Προϊόντων Η. Στρατηγική Επικοινωνίας

13 Α. Σύσταση Τοπικού Συμφώνου 1/2
Α. Σύσταση Τοπικού Συμφώνου /2 Άξονες Ανάδειξη, Αναβάθμιση, Προβολή και Προώθηση των τοπικών προϊόντων (ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) με ιδιαίτερη έμφαση στον Αγροτικό τομέα. Ανάδειξη, Αναβάθμιση, Προβολή και Προώθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών (ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) με ιδιαίτερη έμφαση στον Τουρισμό. Ανάδειξη της αναπτυξιακής διάστασης του Αγροτικού/Κτηνοτροφικού Τομέα, με εξωστρεφή προσανατολισμό και  αξιοποίηση, τόσο του Αγροτικού Δυναμικού στον Δήμο, καθώς και του Τοπικού Τουριστικού Προϊόντος. Συγκρότηση και οργάνωση ενός ολοκληρωμένου Αγροτικού Σχεδιασμού και Πολιτικής, επενδύοντας στην καινοτομία, στην ποιότητα και τη δημιουργικότητα. Ενίσχυση Αγροτικών δικτύων, συνεργασίες αγροτών και επιστημόνων, περιφερειακά προγράμματα, ψηφιοποίηση του παραγωγικού αποθέματος, σύγκλιση και διάλογο με την κοινωνία, σύνδεση του τοπικού προϊόντος με  την ποιότητα ζωής, τον τουρισμό και το επιχειρείν.

14 Α. Σύσταση Τοπικού Συμφώνου 2/2
Α. Σύσταση Τοπικού Συμφώνου /2 Άξονες Ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων που συνοψίζονται σε 8 άξονες - αιχμές: Η ποιότητα ως κοινωνικό δικαίωμα Το Τοπικό Προϊόν ως αναπτυξιακή δύναμη Το Τοπικό Προϊόν και περιβάλλον Το Τοπικό Προϊόν ανοιχτό στους πολίτες Η Αγροτική Ανάπτυξη στην εκπαίδευση Το Τοπικό Προϊόν και εθελοντισμός Η Αγροτική Ανάπτυξη και δίκτυα Το Τοπικό Προϊόν και Τουρισμός

15 Β. Ολοκληρωμένη Μελέτη Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου 1/2
Β. Ολοκληρωμένη Μελέτη Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου /2 Άξονες Προώθηση σύγχρονων μεθόδων στην υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων στη βάση ενός εναλλακτικού μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης, που συμβάλλει στην τοπική οικονομική αναβάθμιση και βοηθά ιδιαίτερα τους νέους αγρότες να ξεπεράσουν δημιουργικά την κρίση και να παραμείνουν στις εστίες τους. Στήριξη του οικολογικού μετασχηματισμού της παραγωγικής βάσης, με εφαρμογή μεθόδων προστασίας του περιβάλλοντος και εισαγωγή νέων καλλιεργειών περισσότερο προσαρμοσμένων στο Μεσογειακό περιβάλλον, για εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και μεγαλύτερο όφελος για τους αγρότες. Στήριξη της οικολογικής διαχείρισης και αναβάθμισης των βοσκοτόπων.

16 Β. Ολοκληρωμένη Μελέτη Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου 2/2
Β. Ολοκληρωμένη Μελέτη Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου /2 Άξονες Προγραμματισμός για την άμεση ενημέρωση των αγροτών για όλα τα ζητήματα ανάπτυξης της υπαίθρου, με προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οργάνωση ειδικών τμημάτων για την ενημέρωση των αγροτών. Παρακολούθηση της πορείας των αγορών των γεωργικών προϊόντων και θέσπιση παρατηρητηρίου τιμών για την ενημέρωση των αγροτικών οργανώσεων. Προβολή και προώθηση των τοπικών αγροδιατροφικών μας προϊόντων σε χώρες της Ε.Ε και τρίτες χώρες. Δημιουργία ενός δικτύου προστασίας των γεωργικών προϊόντων από ζημιές και καιρικά φαινόμενα και φροντίδα για την ταχεία εξασφάλιση της αποζημίωσης των αγροτών. Προώθηση του αγροδιατροφικού μοντέλου, το οποίο προάγει την απορρόφηση των αγροτικών προϊόντων, τον αγροτουρισμό και τη δημόσια υγεία. Προώθηση της συνεργασίας του αγροτικού κόσμου με τα Πανεπιστήμια, σε διάφορους τομείς.

17 Γ. Μνημόνιο Συνεργασίας και Συντονισμός Εμπλεκόμενων Φορέων
Γ. Μνημόνιο Συνεργασίας και Συντονισμός Εμπλεκόμενων Φορέων Άξονες Δικτύωση των εμπλεκόμενων φορέων της περιοχής ανά τομέα και κατηγορία αλλά και μεταξύ τους ως μέλη του Τοπικού Συμφώνου. Συντονισμός των ενεργειών και τη διασφάλιση της συνεργασίας των φορέων της περιοχής για την επίτευξη και διατήρηση της ποιότητας σε υψηλό επίπεδο. Συντονισμός των δράσεων για την προβολή και ανάδειξη τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών και η προώθησή τους προς μια ευρύτερη αγορά. Υλοποίηση δράσεων με τις οποίες θα διευκολυνθούν διαδικασίες μεταφοράς τεχνογνωσίας προς τους φορείς της περιοχής. Δικτύωση των επιχειρήσεων και των φορέων της περιοχής με επιχειρήσεις αλλά και ενώσεις / δίκτυα επιχειρήσεων και φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συνεργασία με ανάλογες πρωτοβουλίες οι οποίες υλοποιούνται σε άλλες Ελληνικές αλλά και Ευρωπαϊκές περιοχές.

18 Δ. Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου
Άξονες Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου, σε σύγχρονη βάση, στηρίζοντας τους αγρότες και τους φορείς της υπαίθρου. Μελέτη καταγραφής για την εκτέλεση έργων τεχνικών υποδομών τοπικής σημασίας που αφορούν στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και την ανάγκη υλοποίησης του Τοπικού Συμφώνου. Χαρτογράφηση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής με στόχο τη Δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων του Δήμου.

19 Ε. Εφαρμογή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ποιότητας
Άξονες Εφαρμογή συγκεκριμένων ποιοτικών προτύπων και προδιαγραφών, όπως HACCP και ISO, στις στους εμπλεκόμενους φορείς και τις επιχειρήσεις. Διαφύλαξη των όρων υγιεινής και ασφάλειας. Προστασία των συμμετεχουσών φορέων από την κερδοσκοπία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Προστασία των καταναλωτών και ενημέρωση των επισκεπτών της περιοχής. Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαφύλαξη αλλά και την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Διαφύλαξη και ανάδειξη των παραδοσιακών, αισθητικών και καταναλωτικών προτύπων της περιοχής. Προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία της περιοχής. Δημιουργία συνθηκών βιώσιμης απασχόλησης στις επιχειρήσεις και τους φορείς που συμμετέχουν στο Τοπικό σύμφωνο.

20 Ζ. Σύσταση Συμφώνου Βιολογικών Προϊόντων
Άξονες Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Βιολογικών προϊόντων Δημοτικό Σχέδιο Δράσης για τη Βιολογική Γεωργία Στήριξη των υποδομών των υπαίθριων αγορών βιολογικών προϊόντων, σε περισσότερα σημεία της πόλης και σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα. Ενίσχυση του δικτύου εμπορίας βιολογικών προϊόντων σε νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς, σχολεία, αθλητικές και Δημοτικές εκδηλώσεις και σε άλλες κοινωνικές ομάδες καταναλωτών. Προώθηση βιολογικών μεθόδων για την καταπολέμηση φυτοπαρασίτων και την θρέψη των καλλιεργειών.

21 Η. Στρατηγική Επικοινωνίας
Άξονες Ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Τοπικού Συμφώνου και εφαρμογή των δράσεων για την υλοποίηση της. Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, τους στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών προϊόντων. Από κοινού δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής, διαφήμισης, ενίσχυσης και υποστήριξης της περιοχής και των δυνατοτήτων που προσφέρει στον επισκέπτη, με αφορμή το τοπικό προϊόν. Κοινή προβολή και η αναβάθμιση της αναγνωρισιμότητας των επιχειρήσεων και των φορέων που συμμετέχουν στο Τοπικό Σύμφωνο.

22 Διαθέσιμοι Πόροι Επιχειρησιακό «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Κρήτης. Ευρωπαϊκά Προγράμματα απευθείας χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA Σύμπραξη με ιδιώτες - Επενδυτές


Κατέβασμα ppt "ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google