Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας ΔΑΣΤΑ Ημερίδα Ενημέρωσης Νικόλαος Καρανικόλας Συντονιστής / Διαχειριστής Εργασιών ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας ΔΑΣΤΑ Ημερίδα Ενημέρωσης Νικόλαος Καρανικόλας Συντονιστής / Διαχειριστής Εργασιών ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας ΔΑΣΤΑ Ημερίδα Ενημέρωσης Νικόλαος Καρανικόλας Συντονιστής / Διαχειριστής Εργασιών ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

2 1. Γενικά Στοιχεία ΔΑΣΤΑ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και στον εξορθολογισμό των υπαρχουσών δομών του Ιδρύματος που αφορούν στη σταδιοδρομία των φοιτητών και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Ο ρόλος της είναι συντονιστικός, αλλά συνάμα και καθοριστικός, καθώς είναι εκείνο το όργανο που μεριμνά για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και σταθερής προσέγγισης των επιμέρους δομών και πολιτικών του Ιδρύματος στον τομέα της απασχόλησης και της επαγγελματικής απορρόφησης των μελών της φοιτητικής του κοινότητας. Οι δραστηριότητές της αφορούν στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και στους προσφάτως αποφοιτήσαντες.

3 2. Χρηματοδότηση Η πράξη ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)) και από εθνικούς πόρους.

4 ΔΑΣΤΑ Γραφείο Διασύνδεσης Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Συντονιστική Επιτροπή Ιδρυματική Επιτροπή Συμβουλευτική Επιτροπή 3. Οργανόγραμμα Δομών

5 4. Απολογισμός  Έναρξη Λειτουργίας Γραφείου ΔΑΣΤΑ: 15 Δεκεμβρίου 2010  Ωφελούμενοι φοιτητές από δράσεις της ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζομένων πράξεων (ΓΔ, ΠΑ, ΜΚΕ): 189 (μεμονωμένοι φοιτητές, έως 30/6/2011)  Ωφελούμενοι φοιτητές μόνο από δράσεις της ΔΑΣΤΑ: 73 (μεμονωμένοι φοιτητές, έως 1/11/2011)  Αριθμός πραγματοποιηθεισών εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης: 5

6 5. Επιμέρους Συνεργαζόμενες Πράξεις Η ΔΑΣΤΑ έχει στην ευθύνη της το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση : του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Γραφείου Διασύνδεσης της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών πράξεων αποτελεί ο σημαντικός βαθμός συμπληρωματικότητας που παρουσιάζουν μεταξύ τους, αφού όλες ουσιαστικά στοχεύουν στη διασύνδεση και την εξοικείωση των φοιτητών με τον κόσμο της παραγωγικής διαδικασίας, με σκοπό τη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Η ΔΑΣΤΑ εφαρμόζει τις αρχές της συνέργιας και της συμπληρωματικότητας με τις τρεις αυτές πράξεις.  Όλες οι δράσεις που αναπτύσσει η ΔΑΣΤΑ εμπλέκουν κατά περίπτωση τις τρεις επιμέρους πράξεις.

7 6. Συμβολή της ΔΑΣΤΑ στη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας  Αποσπασματική αντιμετώπιση  Σπατάλη πόρων  Επικαλύψεις  Διαφορετικές προσεγγίσεις  Αποσπασματική αντιμετώπιση  Σπατάλη πόρων  Επικαλύψεις  Διαφορετικές προσεγγίσεις Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας  Κοινή στρατηγική / κοινή ταυτότητα  Σφαιρική αντιμετώπιση  Εξοικονόμηση πόρων / Οικονομίες κλίμακας  Συμπληρωματικότητα / Συνέργια  Κοινή στρατηγική / κοινή ταυτότητα  Σφαιρική αντιμετώπιση  Εξοικονόμηση πόρων / Οικονομίες κλίμακας  Συμπληρωματικότητα / Συνέργια

8 7. Στόχοι της ίδρυσης και λειτουργίας ΔΑΣΤΑ Κεντρικός στόχος:  Η αποτελεσματικότερη διασύνδεση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με την αγορά εργασίας Επιμέρους στόχοι:  Η ενιαία αντιμετώπιση των ζητημάτων σταδιοδρομίας και απασχόλησης.  Η διεξαγωγή κοινών δράσεων των επιμέρους δομών.  Η μεγιστοποίηση των συνεργιών μεταξύ των δομών και η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας, μέσω της αποφυγής επικαλύψεων και της εξοικονόμησης πόρων.  Η βελτιστοποίηση του συντονισμού και της διαχείρισης.  Η διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης και συνεργασίας με άλλα ιδρύματα, την αγορά εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης.  Η αναγνωρισιμότητα / σύνδεση της ΔΑΣΤΑ και των δομών της με την απασχόληση και τη σταδιοδρομία (μέσα και έξω από το Ίδρυμα).  Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και του καινοτομικού πνεύματος των φοιτητών και αποφοίτων.  Η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας.

9 8i. Οι δράσεις που αναπτύσσει η ΔΑΣΤΑ  Η δικτύωση με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς προώθησης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης  Αξιοποίηση / διεύρυνση υπάρχουσας δικτύωσης  Υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας  Η δημιουργία πλαισίου λειτουργίας και κώδικα δεοντολογίας (και για τις συνεργαζόμενες δομές)  Προστασία προσωπικών δεδομένων  Ισότητα ευκαιριών / μη διάκριση  Η ανάπτυξη και λειτουργία ενιαίου για όλες τις δομές πληροφοριακού συστήματος  Ενοποίηση πληροφορίας / βελτιστοποίηση διαχείρισης  Μεγιστοποίηση συμμετοχής του συνόλου εμπλεκομένων  Συλλογή και διαχείριση δεδομένων και υποστήριξη παραγωγής επιτελικών αναφορών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους δομών  Η ανάπτυξη και λειτουργία ιστοσελίδας (http://dasta.ucg.gr/), με αναφορές και στις συνεργαζόμενες δομές  Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους δομών  Υλικό εκδηλώσεων, στοιχεία επικοινωνίας κλπ.

10 8ii. Οι δράσεις που αναπτύσσει η ΔΑΣΤΑ  Η διοργάνωση ημερίδων με συμμετοχή των επιμέρους πράξεων, φορέων από την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, τοπικών αρχών, κλπ  Ημερίδες ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης  Έμφαση σε « ανοιχτές » δράσεις / Συμμετοχή των παραγωγικών φορέων  Στρογγυλά τραπέζια  Η συμμετοχή σε εκθέσεις  Διεθνής Έκθεση « Εκπαίδευση και Εργασία », Νέο Φάληρο  Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας  Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, οι οποίες αφορούν στη στήριξη και την προώθηση της απασχόλησης και της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας  Πανεπιστήμια, αναπτυξιακοί φορείς, Υπουργείο, κλπ  Η δημιουργία έντυπου υλικού πληροφόρησης (ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες)

11 8iii. Οι δράσεις που αναπτύσσει η ΔΑΣΤΑ  Οι δημοσιεύσεις στον τύπο  Η δημιουργία Ενιαίου Οδηγού Σπουδών για το Πανεπιστήμιο  Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους δομών  Εσωτερική: από Συντονιστική Επιτροπή, Επιστημονικό Υπεύθυνο, Γραφείο ΔΑΣΤΑ  Εξωτερική: από μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ  Η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και η τυποποίηση διαδικασιών των δομών μέσω πιστοποίησης κατά ISO

12 9. Αποτελέσματα στα οποία στοχεύει η ΔΑΣΤΑ  Πλήρης αξιοποίηση όλων των στοιχείων και πληροφοριών  Δημιουργία ενιαίου δικτύου πληροφόρησης  Ενιαία βάση δεδομένων επιχειρήσεων, οργανισμών, φορέων  Εποπτεία και συντονισμός των δράσεων: ημερίδες, ανοιχτά σεμινάρια, εκδηλώσεις φορέων, κλπ  Ανάπτυξη σχέσεων με επιχειρήσεις και φορείς  Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκριση

13 10. Προκλήσεις  Κουλτούρα και Νοοτροπία  Αντίληψη για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα  Σχέσεις Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας – Κοινωνίας – Παραγωγικών Φορέων  Δίκτυο ΔΑΣΤΑ  Ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και καλών πρακτικών  Επιμόρφωση στελεχών  Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα – Συμβατότητα και Επικοινωνία  Βιωσιμότητα των δομών

14 11. Προσωπικό / Επικοινωνία Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Παναγιωτόπουλος, Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Προσωπικό Γραφείου: Νικόλαος Καρανικόλας, Χρυσάνθη Μπέλλη Διεύθυνση: Υψηλάντου 101 (1 ος όροφος), Τ.Κ. 351 00, Λαμία Τηλέφωνο: 22310 – 66700 Fax: 22310 – 66709 E-mail: dasta@ucg.gr Ιστοσελίδα: http://dasta.ucg.gr

15 Σας ευχαριστώ.


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας ΔΑΣΤΑ Ημερίδα Ενημέρωσης Νικόλαος Καρανικόλας Συντονιστής / Διαχειριστής Εργασιών ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google