Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ξένιος Αντωνιάδης127/06/2014 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι Μάθημα 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ξένιος Αντωνιάδης127/06/2014 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι Μάθημα 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ξένιος Αντωνιάδης127/06/2014 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι Μάθημα 1

3 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης2 Στόχοι μαθήματος  Στάδια για την λύση προβλήματος με Η/Υ  Αλγόριθμος  Περιγραφή αλγορίθμου  Προκαταρκτική Εκτέλεση  Διαδοχική Δομή ή Δομή Ακολουθίας

4 Ξένιος Αντωνιάδης327/06/2014 ΣΣΣΣ ττττ άάάά δδδδ ιιιι αααα γ γ γ γ ιιιι αααα τ τ τ τ ηηηη νννν λ λ λ λ ύύύύ σσσσ ηηηη ππππ ρρρρ οοοο ββββ λλλλ ήήήή μμμμ αααα ττττ οοοο ςςςς μ μ μ μ εεεε Η Η Η Η //// ΥΥΥΥ  Καθορισμός του προβλήματος (δεδομένα και ζητούμενα) Καθορισμός του προβλήματος (δεδομένα και ζητούμενα) Καθορισμός του προβλήματος (δεδομένα και ζητούμενα)  Σύνταξη αλγορίθμου Σύνταξη αλγορίθμου Σύνταξη αλγορίθμου  Κωδικοποίηση Κωδικοποίηση  Έλεγχος αποτελεσμάτων Έλεγχος αποτελεσμάτων Έλεγχος αποτελεσμάτων  Συντήρηση

5 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης4 Αλγόριθμος  Σειρά από οδηγίες για τη λύση ενός προβλήματος ή  Μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε ορισμένο χρόνο, που περιγράφουν τη διαδικασία εκτέλεσης μιας εργασίας ή τον τρόπο επίλυσης ενός προβλήματος.

6 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης5 Περιγραφή αλγορίθμου  Λεκτική μορφή (Περιγραφή σε βήματα χρησιμοποιώντας λέξεις από την καθημερινή μας ζωή)  Ψευδοκώδικας (Ποιο τυποποιημένη περιγραφή χρησιμοποιώντας καθορισμένες εντολές και σύμβολα)  Σχηματική μορφή (Λογικά διαγράμματα - Flow Charts) Χρησιμοποιεί σύμβολα και σχήματα)

7 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης6 Παράδειγμα 1: Πρόσθεση 2 αριθμών (Λεκτική Περιγραφή) 1. Διάβασε τον πρώτο αριθμό 2. Διάβασε τον δεύτερο αριθμό 3. Πρόσθεσε τους δύο αριθμούς 4. Τύπωσε το άθροισμα

8 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης7 Παράδειγμα 1: Πρόσθεση 2 αριθμών (Ψευδοκώδικας) 1.Διάβασε number1 2. Διάβασε number2 3. Total =number1+number2 4. Τύπωσε Total

9 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης8 Σχηματική μορφή ( Λογικό Διάγραμμα ) ενέργεια απόφαση Αρχή ή τέλος Ροή δεδομένων ή ενεργειών Σύνδεσμος ΕΙΣΟΔΟΣ ή ΕΞΟΔΟΣ

10 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης9 Παράδειγμα 1: Πρόσθεση 2 αριθμών (Λογικό Διάγραμμα )

11 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης10 Αρχή Διάβασε number1 Διάβασε number2 Total  number1+ number2 Τύπωσε Total Τέλος

12 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης11 Προκαταρκτική Εκτέλεση • Δίνουμε τυχαίες τιμές (Δεδομένα) στον αλγόριθμο και τον εκτελούμε για να δούμε τι αποτελέσματα θα μας δώσει (Πληροφορίες)\ • Με την Προκαταρκτική Εκτέλεση ελέγχουμε την ορθότητα των αποτελεσμάτων του αλγορίθμου

13 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης12 Αρχή Διάβασε number1 Διάβασε number2 Total  number1+ number2 Τύπωσε Total Τέλος Num 1 Num 2 Tota l Αποτέ λεσμ α 150120270 -154530 -370-130-500

14 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης13 Διαδοχική Δομή ή Δομή Ακολουθίας • Είναι η δομή κατά την οποία η μια εντολή ακολουθεί την άλλη και εκτελούνται διαδοχικά.

15 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης14 Αρχή Διάβασε number1 Διάβασε number2 Total  number1+ number2 Τύπωσε Total Τέλος

16 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης15 Ασκήσεις • Φύλλο Εργασίας 1 Ασκήσεις 2,3 (Κλικ) (Σε φύλλο Α4) Ασκήσεις 2,3 (Κλικ) (Σε φύλλο Α4)Ασκήσεις 2,3 (Κλικ) (Σε φύλλο Α4)Ασκήσεις 2,3 (Κλικ) (Σε φύλλο Α4)

17 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης16 Βιβλιογραφία • Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) • http://www.moec.gov.cy/μέση εκπαίδευση/πληροφορική/Α’ Λυκείου/Αλγόριθμοι

18 Ξένιος Αντωνιάδης1727/06/2014 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι Μάθημα 2

19 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης18 Στόχοι μαθήματος  Επιθυμητά χαρακτηριστικά αλγορίθμου  Ασκήσεις

20 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης19 Επιθυμητά χαρακτηριστικά αλγορίθμου • Σαφής • Αποτελεσματικός • Πραγματοποιήσιμος • Ταχύς • Οικονομικός • Γενικός

21 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης20 Χαρακτηριστικά καλού αλγορίθμου  Σαφήνεια (λέξεις, ορθογραφία, σχήματα) (λέξεις, ορθογραφία, σχήματα)  Αποτελεσματικός (Να είναι πεπερασμένος και να οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα) (Να είναι πεπερασμένος και να οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα)

22 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης21 Χαρακτηριστικά καλού αλγορίθμου • Πραγματοποιήσιμος (Να έχει επαρκεί δεδομένα ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί) (Να έχει επαρκεί δεδομένα ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί) • Ταχύς (Να μην περιλαμβάνει αχρείαστες ενέργειες) (Να μην περιλαμβάνει αχρείαστες ενέργειες)

23 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης22 Χαρακτηριστικά καλού αλγορίθμου • Οικονομικός (Να μην χρησιμοποιεί θέσεις μνήμης (Μεταβλητές) που δεν είναι απαραίτητες) (Να μην χρησιμοποιεί θέσεις μνήμης (Μεταβλητές) που δεν είναι απαραίτητες) • Γενικός (Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παρόμοια προβλήματα) (Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παρόμοια προβλήματα)

24 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης23 Ασκήσεις • Φύλλο Εργασίας 1 Ασκήσεις 1,4 (Κλικ) Ασκήσεις 1,4 (Κλικ)Ασκήσεις 1,4 Ασκήσεις 1,4  Σπίτι Ασκήσεις 5 (Σε φύλλο Α4) (Κλικ) Ασκήσεις 5 (Σε φύλλο Α4) (Κλικ)Ασκήσεις 5 (Σε φύλλο Α4)Ασκήσεις 5 (Σε φύλλο Α4)

25 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης24 Βιβλιογραφία • Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) • http://www.moec.gov.cy/μέση εκπαίδευση/πληροφορική/Α’ Λυκείου/Αλγόριθμοι

26 Ξένιος Αντωνιάδης2527/06/2014 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι Μάθημα 3

27 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης26 Στόχοι μαθήματος  Δομή Διακλάδωσης

28 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης27 Συνδέσου (Κλικ) Δομή Διακλάδωσης Δομή Διακλάδωσης Δομή Διακλάδωσης

29 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης28 Ασκήσεις • Φύλλο Εργασίας 2 Ασκήσεις 1,2,3 (Κλικ) Ασκήσεις 1,2,3 (Κλικ)Ασκήσεις 1,2,3 Ασκήσεις 1,2,3  Σπίτι Ασκήσεις 4,5,6 (Σε φύλλο Α4) Ασκήσεις 4,5,6 (Σε φύλλο Α4)Ασκήσεις 4,5,6 (Σε φύλλο Α4)Ασκήσεις 4,5,6 (Σε φύλλο Α4) (Κλικ)

30 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης29 Βιβλιογραφία • Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) • http://www.moec.gov.cy/μέση εκπαίδευση/πληροφορική/Α’ Λυκείου/Αλγόριθμοι

31 Ξένιος Αντωνιάδης3027/06/2014 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι Μάθημα 4

32 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης31 Στόχοι μαθήματος  Ένθετη Δομή Διακλάδωσης

33 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης32 Συνδέσου (Κλικ) Ένθετη Δομή Διακλάδωσης Ένθετη Δομή Διακλάδωσης Ένθετη Δομή Διακλάδωσης

34 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης33 Άσκηση • Ένας αλγόριθμος ζητά τους βαθμούς ενός μαθητή στην Σεξουαλική Αγωγή, Μαθηματικά και Γυμναστική τους οποίους κατόπιν διαβάζει. Στην Συνέχεια βρίσκει τον μέσο όρο της βαθμολογίας. Αν ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος του 18 εμφανίζει το μήνυμα «είσαι μεγάλος γυναικάς». Αν ο μέσος όρος είναι μεταξύ 15 και 18 εμφανίζει το μήνυμα «Οι επιτυχίες σου είναι λιγοστές με τα κορίτσια». Τέλος αν ο μέσος όρος είναι μικρότερος του 15 εμφανίζεται το μήνυμα «Γίνε καλύτερα Μοναχός»

35 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης34 Αρχή Διάβασε Βαθμός_Σ.Α, Βαθμός_Μ, Βαθμός_Γ Μ.Ο >18 Τύπωσε «Γυναικάς» Τέλος Αληθή Ψευδή Μ.Ο ← (Βαθμός_Σ.Α + Βαθμός_Μ + Βαθμός_Γ) / 3 15<=Μ.Ο <=18 Αληθή Τύπωσε «Λιγοστές Επιτυχίες» Τύπωσε «Μοναχός» Ψευδή Απάντηση Τύπωσε “ Δώσε Βαθμό Σ.Α, Βαθμό Μ, Βαθμός Γ”

36 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης35 Ασκήσεις • Φύλλο Εργασίας 2 Άσκηση (Κλικ) Άσκηση (Κλικ)Άσκηση Άσκηση  Σπίτι Ασκήσεις 1,2 (Σε φύλλο Α4) Ασκήσεις 1,2 (Σε φύλλο Α4)Ασκήσεις 1,2 (Σε φύλλο Α4)Ασκήσεις 1,2 (Σε φύλλο Α4) (Κλικ)

37 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης36 Βιβλιογραφία • Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) • http://www.moec.gov.cy/μέση εκπαίδευση/πληροφορική/Α’ Λυκείου/Αλγόριθμοι

38 Ξένιος Αντωνιάδης3727/06/2014 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι Μάθημα 5

39 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης38 Στόχοι μαθήματος  Ένθετη Δομή Διακλάδωσης

40 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης39 Ασκήσεις • Φύλλο Εργασίας 2 Άσκηση 3 στην τάξη (Κλικ) Άσκηση 3 στην τάξη (Κλικ)Άσκηση 3 στην τάξη Άσκηση 3 στην τάξη  Σπίτι Άσκηση 4 (Σε φύλλο Α4) Άσκηση 4 (Σε φύλλο Α4)Άσκηση 4 (Σε φύλλο Α4)Άσκηση 4 (Σε φύλλο Α4) (Κλικ)

41 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης40 Βιβλιογραφία • Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) • http://www.moec.gov.cy/μέση εκπαίδευση/πληροφορική/Α’ Λυκείου/Αλγόριθμοι

42 Ξένιος Αντωνιάδης4127/06/2014 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι Μάθημα 6

43 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης42 Στόχοι μαθήματος  Δομή Επανάληψης

44 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης43 Συνδέσου (Κλικ) Δομή Επανάληψης Δομή Επανάληψης Δομή Επανάληψης

45 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης44 Παράδειγμα 1 • Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει ένα αριθμό. Στην συνέχεια διαβάζει τον αριθμό και εξετάζει αν είναι μεγαλύτερος του 15. Αν είναι μεγαλύτερος του 15 τον παρουσιάζει στην οθόνη του Η/Υ ενώ αν δεν είναι ζητά την επανάληψη της διαδικασίας δηλαδή ζητά ξανά ένα νέο αριθμό κ.λ.π

46 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης45 Αρχή Τύπωσε «Δώσε Αριθμό» Arithmos >15 Τύπωσε Arithmos Τέλος Αληθή Ψευδή Απάντηση Διάβασε Arithmos

47 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης46 Ασκήσεις Άσκηση 1 στην τάξη (Κλικ) Άσκηση 1 στην τάξη (Κλικ)Άσκηση 1 στην τάξη Άσκηση 1 στην τάξη  Σπίτι Φύλο Εργασίας 1 (Σε φύλλο Α4) (Κλικ) Φύλο Εργασίας 1 (Σε φύλλο Α4) (Κλικ)Φύλο Εργασίας 1 (Σε φύλλο Α4)Φύλο Εργασίας 1 (Σε φύλλο Α4)

48 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης47 Βιβλιογραφία • Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) • http://www.moec.gov.cy/μέση εκπαίδευση/πληροφορική/Α’ Λυκείου/Αλγόριθμοι

49 Ξένιος Αντωνιάδης4827/06/2014 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι Μάθημα 7

50 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης49 Στόχοι μαθήματος  Δομή Επανάληψης

51 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης50 Παράδειγμα 1 • Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει δύο αριθμούς. Στην συνέχεια διαβάζει τους δύο αριθμούς και τους προσθέτει. Αν το άθροισμα των αριθμών είναι μικρότερο του 30 τότε ζητά άλλους δύο αριθμούς και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η διαδικασία θα σταματήσει όταν το άθροισμα των αριθμών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30 οπότε και παρουσιάζει το μήνυμα «Είσαι Γουρουνοκέφαλος» Να γίνει προκαταρκτική εκτέλεση χρησιμοποιώντας διαδοχικά σαν είσοδο τα ζεύγη των αριθμών (5,23),(14,15),(5,3),(15,15),(5,15)

52 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης51 Αρχή Print «Δώσε Αριθμούς» Athrisma < 30 Print ‘Γουρουνοκέφαλος’ Τέλος Αληθή Ψευδή Read Aritmos_Α, Aritmos _Β Athrisma← Aritmos _Α + Aritmos _Β

53 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης52 ΜεταβλητέςΣυνθήκη Αποτέλ εσμα Athris ma Aritmo s_Α Aritmo s_B Athris ma < 30 T/ F

54 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης53 ΜεταβλητέςΣυνθήκη Αποτέλ εσμα Athris ma Aritmo s_Α Aritmo s_B Athris ma >= 30 T/ F Είσαι Γουρουνο κέφαλος 28523 28<30 T 291415 29 < 30 T 753 7 < 30 T 301515 30 < 30 F

55 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης54 Παράδειγμα 2 • Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει ένα αριθμό. Στην συνέχεια διαβάζει τον αριθμό και εξετάζει αν είναι μεγαλύτερος του 10. Αν είναι μεγαλύτερος του 10 τον παρουσιάζει στην οθόνη του Η/Υ ενώ αν δεν είναι ζητά την επανάληψη της διαδικασίας δηλαδή ζητά ξανά ένα νέο αριθμό κ.λ.π. Αν η διαδικασία επαναληφθεί πάνω από πέντε φορές η προσπάθεια σταματά και ο αλγόριθμος εμφανίζει το μήνυμα «Κουράστηκα»

56 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης55 Αρχή Γράψε «Δώσε Αριθμό» Arithmos >10 Παρουσίασε Arithmos Τέλος Αληθή Ψευδή Απάντηση Διάβασε Arithmos Metritis← 1 Metritis >5 Αληθή Ψευδή Γράψε «Κουράστηκα» Metritis ← Metritis + 1 1 1

57 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης56 Άσκηση για το σπίτι • Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει δύο αριθμούς. Στην συνέχεια διαβάζει τους δύο αριθμούς και τους προσθέτει. Αν το άθροισμα των αριθμών είναι μικρότερο του 30 τότε ζητά άλλους δύο αριθμούς και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η διαδικασία θα σταματήσει όταν το άθροισμα των αριθμών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30 οπότε και παρουσιάζει το μήνυμα «Είσαι Γουρουνοκέφαλος αρ 2» ή αν ο αριθμός των επαναλήψεων ξεπεράσουν τις 5 οπότε και παρουσιάζει το μήνυμα «Παρέτα με». Να γίνει προκαταρκτική εκτέλεση χρησιμοποιώντας σαν είσοδο τα ζεύγη των αριθμών (5,23),(14,15),(5,3),(15,15),(5,15)

58 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης57 Βιβλιογραφία • Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) • http://www.moec.gov.cy/μέση εκπαίδευση/πληροφορική/Α’ Λυκείου/Αλγόριθμοι

59 Ξένιος Αντωνιάδης5827/06/2014 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι Μάθημα 8

60 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης59 Στόχοι μαθήματος  Δομή Επανάληψης

61 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης60 Λύση άσκησης για το σπίτι • Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει δύο αριθμούς. Στην συνέχεια διαβάζει τους δύο αριθμούς και τους προσθέτει. Αν το άθροισμα των αριθμών είναι μικρότερο του 30 τότε ζητά άλλους δύο αριθμούς και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η διαδικασία θα σταματήσει όταν το άθροισμα των αριθμών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30 οπότε και παρουσιάζει το μήνυμα «Είσαι Γουρουνοκέφαλος αρ 2» ή αν ο αριθμός των επαναλήψεων ξεπεράσουν τις 5 οπότε και παρουσιάζει το μήνυμα «Παρέτα με». Να γίνει προκαταρκτική εκτέλεση χρησιμοποιώντας σαν είσοδο τα ζεύγη των αριθμών (5,23),(14,15),(5,3),(15,15),(5,15)

62 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης61 Αρχή Τύπωσε «Δώσε Αριθμούς» Athrisma < 30 Τύπωσε ‘Γουρουνοκέφαλος αρ 2’ Τέλος ΑληθήΨευδή Απάντηση Διάβασε Arithmos_Α, Arithmos _Β Athrisma← Arithmos _Α + Arithmos _Β Metritis← 1 1 Metritis >5 ΑληθήΨευδή Τύπωσε «Παρέτα με» Metritis ← Metritis + 1 1

63 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης62 Άσκηση 6 (Απροοπτάκι) • Ένας αλγόριθμος διαβάζει ένα ακέραιο αριθμό ν μεγαλύτερο ή ίσο του 1 και τυπώνει το 2 ν • Να σχεδιαστεί το λογικό διάγραμμα και να γίνει προκαταρκτική εκτέλεση με ν=3

64 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης63 Αρχή διάβασε ν Ι < ν Print Dinami Τέλος Ψευδή Αληθή Dinami← 2 Ι←1Ι←1 Dinami ← Dinami *2 Ι ← Ι+1

65 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης64 ΜεταβλητέςΣυνθήκη Αποτέλ εσμα ινDinamiΙ<ν T/ F

66 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης65 ΜεταβλητέςΣυνθήκη Αποτέλ εσμα ινDinamiΙ<ν T/ F 8 1321<3t 242<3t 383<3f

67 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης66 Βιβλιογραφία • Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) • http://www.moec.gov.cy/μέση εκπαίδευση/πληροφορική/Α’ Λυκείου/Αλγόριθμοι

68 Ξένιος Αντωνιάδης6727/06/2014 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι Μάθημα 9

69 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης68 Επανάληψη

70 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης69 Παράρτημα

71 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης70 Παράδειγμα 1

72 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης71 Βάλε 1 στο Α Βάλε 1 στο Α Βάλε 3 στο Β Βάλε 3 στο Β αν Α>Β τότε πρόσθεσε 1 στο Β διαφορετικά πρόσθεσε 2 στο Β αν Α>Β τότε πρόσθεσε 1 στο Β διαφορετικά πρόσθεσε 2 στο Β Αρχή Τέλος Α ←1 Β ←3 Α>Β Β ← Β+1 Β ← Β+2 ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑΣ ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΑ ΑληθήΨευδή

73 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης72 Παράδειγμα 2 • Να φτιάξετε ένα αλγόριθμο με χρήση Λογικού Διαγράμματος.Ο αλγόριθμος θα διαβάζει την ηλικία κάποιου. Στην συνέχεια θα ελέγχει την ηλικία και αν η ηλικία είναι μεγαλύτερη των 60 θα παρουσιάζει το μήνυμα «Μην ερωτευτείς ξανά, η μπογιά σου έχει ξεθωριάσει» διαφορετικά θα παρουσιάζει το μήνυμα «Είσαι λεβέντης αλλά μην το παρακάνεις». Στο τέλος ο αλγόριθμος θα παρουσιάζει το μήνυμα «Σας έχω ξεγελάσει ο έρωτας δεν κοιτάζει ηλικία»

74 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης73 Αρχή Ηλικία Ηλικία>60 Μην ερωτευτείς ξανά, η μπογιά σου έχει ξεθωριάσει Είσαι λεβέντης αλλά μην το παρακάνεις μην το παρακάνεις Σας έχω ξεγελάσει ο έρωτας δεν κοιτάζει ηλικία δεν κοιτάζει ηλικία Τέλος ΑληθήΨευδή Απάντηση

75 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης74 Άσκηση 2 Να σχεδιάσετε ένα αλγόριθμο με χρήση λογικού διαγράμματος. Ο αλγόριθμος θα διαβάζει δύο αριθμούς και θα τους προσθέτει. Στη Συνέχεια θα ελέγχει αν το άθροισμα των αριθμών είναι μεγαλύτερο 175 και αν είναι τότε θα το διαιρεί στα δύο και θα παρουσιάζει το αποτέλεσμα, διαφορετικά αν το άθροισμα είναι μικρότερο ή ίσο του 175 τότε θα προσθέτει 30 στο αποτέλεσμα και θα το παρουσιάζει.

76 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης75 Βιβλιογραφία • Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) Σελ (208-215) Σελ (208-215)

77 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης76 Αλγόριθμοι Μάθημα 3

78 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης77 Στόχοι μαθήματος • Λύση Άσκησης 2 • Χαρακτηριστικά καλού αλγορίθμου • Παραδείγματα

79 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης78 Άσκηση 2 Να σχεδιάσετε ένα αλγόριθμο με χρήση λογικού διαγράμματος. Ο αλγόριθμος θα διαβάζει δύο αριθμούς και θα τους προσθέτει. Στη Συνέχεια θα ελέγχει αν το άθροισμα των αριθμών είναι μεγαλύτερο 175 και αν είναι τότε θα το διαιρεί στα δύο και θα παρουσιάζει το αποτέλεσμα, διαφορετικά αν το άθροισμα είναι μικρότερο ή ίσο του 175 τότε θα προσθέτει 30 στο αποτέλεσμα και θα το παρουσιάζει.

80 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης79 Αρχή Αριθμός_Α Αποτέλεσμα_1>175 Αποτέλεσμα_2 Τέλος Αληθή Ψευδή Απάντηση Αριθμός_Β Αποτέλεσμα_1 ← Αριθμός Α + Αριθμός Β Αποτέλεσμα_2 ← Αποτέλεσμα_1 / 2 Αποτέλεσμα_2 ← Αποτέλεσμα_1 + 30

81 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης80 Χαρακτηριστικά καλού αλγορίθμου • Σαφής • Αποτελεσματικός • Πραγματοποιήσιμος • Ταχύς • Οικονομικός • Γενικός

82 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης81 Παράδειγμα • Σας δίδεται ο πιο κάτω αλγόριθμος. Να εξετάσετε αν είναι καλός αλγόριθμος με βάση τα χαρακτηριστικά του καλού αλγορίθμου

83 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης82 Αρχή Αριθμός_Α Αποτέλεσμα_1>170 Αποτέλεσμα_2 Τέλος Αληθή Ψευδή Αριθμός_Β Αποτέλεσμα_1 ← Αριθμός Α + Αριθμός Β Αποτέλεσμα_2 ← Αποτέλεσμα_1 / 2 Αποτέλεσμα_2 ← Αποτέλεσμα_1 + 30 Σαφή? Ακριβής? Λεπτομερής ? Ορθός?

84 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης83 Άσκηση 3 • Ένας αλγόριθμος διαβάζει τους βαθμούς ενός μαθητή στην Σεξουαλική Αγωγή, Μαθηματικά και Γυμναστική. Στην Συνέχεια βρίσκει τον μέσο όρο της βαθμολογίας. Αν ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος του 18 εμφανίζει το μήνυμα «είσαι μεγάλος γυναικάς». Αν ο μέσος όρος είναι μεταξύ 15 και 18 εμφανίζει το μήνυμα «Οι επιτυχίες σου είναι λιγοστές με τα κορίτσια». Τέλος αν ο μέσος όρος είναι μικρότερος του 15 εμφανίζεται το μήνυμα «Γίνε καλύτερα Μοναχός»

85 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης84 Βιβλιογραφία • Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) Σελ (210-212) Σελ (210-212)

86 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης85 Αλγόριθμοι Μάθημα 4

87 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης86 Στόχοι μαθήματος • Λύση Άσκησης 3 • Επαναληπτική δομή • Παραδείγματα

88 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης87 Άσκηση 3 • Ένας αλγόριθμος διαβάζει τους βαθμούς ενός μαθητή στην Σεξουαλική Αγωγή, Μαθηματικά και Γυμναστική. Στην Συνέχεια βρίσκει τον μέσο όρο της βαθμολογίας. Αν ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος του 18 εμφανίζει το μήνυμα «είσαι μεγάλος γυναικάς». Αν ο μέσος όρος είναι μεταξύ 15 και 18 εμφανίζει το μήνυμα «Οι επιτυχίες σου είναι λιγοστές με τα κορίτσια». Τέλος αν ο μέσος όρος είναι μικρότερος του 15 εμφανίζεται το μήνυμα «Γίνε καλύτερα Μοναχός»

89 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης88 Αρχή Βαθμός_Σ.Α, Βαθμός_Μ, Βαθμός_Γ Μ.Ο >18 «Γυναικάς» Τέλος Αληθή Ψευδή Μ.Ο ← (Βαθμός_Σ.Α + Βαθμός_Μ + Βαθμός_Γ) / 3 15<=Μ.Ο <=18 Αληθή «Λιγοστές Επιτυχίες» «Μοναχός» Ψευδή Απάντηση

90 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης89 Παράδειγμα 1 • Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει ένα αριθμό. Στην συνέχεια διαβάζει τον αριθμό και εξετάζει αν είναι μεγαλύτερος του 15. Αν είναι μεγαλύτερος του 15 τον παρουσιάζει στην οθόνη του Η/Υ ενώ αν δεν είναι ζητά την επανάληψη της διαδικασίας δηλαδή ζητά ξανά ένα νέο αριθμό κ.λ.π

91 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης90 Αρχή «Δώσε Αριθμό» Αριθμός >15 Παρουσίασε Αριθμός Τέλος Αληθή Ψευδή Απάντηση Αριθμός

92 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης91 Παράδειγμα 2 • Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει ένα αριθμό. Στην συνέχεια διαβάζει τον αριθμό και εξετάζει αν είναι μεγαλύτερος του 15. Αν είναι μεγαλύτερος του 15 τον παρουσιάζει στην οθόνη του Η/Υ ενώ αν δεν είναι ζητά την επανάληψη της διαδικασίας δηλαδή ζητά ξανά ένα νέο αριθμό κ.λ.π.Να γίνει προκαταρκτική εκτέλεση χρησιμοποιώντας σαν είσοδο τους αριθμούς 5,7,12,15,30

93 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης92 Αρχή Print«Δώσε Αριθμό» Αριθμός >15 Print Αριθμός Τέλος Αληθή Ψευδή Απάντηση Read Αριθμός 5,7,12,15,30 ΕίσοδοςΈξοδος 5 Δώσε Αριθμό 7 12 15 30 30

94 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης93 Άσκηση 4 • Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει δύο αριθμούς. Στην συνέχεια διαβάζει τους δύο αριθμούς και τους προσθέτει. Αν το άθροισμα των αριθμών είναι μικρότερο του 30 τότε ζητά άλλους δύο αριθμούς και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η διαδικασία θα σταματήσει όταν το άθροισμα των αριθμών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30 οπότε και παρουσιάζει το μήνυμα «Είσαι Γουρουνοκέφαλος» Να γίνει προκαταρκτική εκτέλεση χρησιμοποιώντας σαν είσοδο τα ζεύγη των αριθμών (5,23),(30,15),(5,3),(13,10)

95 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης94 Βιβλιογραφία • Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) Σελ (215-219) Σελ (215-219)

96 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης95 Αλγόριθμοι Μάθημα 5

97 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης96 Στόχοι μαθήματος • Λύση Άσκησης 4 • Επαναληπτική δομή • Παραδείγματα

98 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης97 Άσκηση 4 • Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει δύο αριθμούς. Στην συνέχεια διαβάζει τους δύο αριθμούς και τους προσθέτει. Αν το άθροισμα των αριθμών είναι μικρότερο του 30 τότε ζητά άλλους δύο αριθμούς και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η διαδικασία θα σταματήσει όταν το άθροισμα των αριθμών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30 οπότε και παρουσιάζει το μήνυμα «Είσαι Γουρουνοκέφαλος» Να γίνει προκαταρκτική εκτέλεση χρησιμοποιώντας σαν είσοδο τα ζεύγη των αριθμών (5,23),(14,15),(5,3),(15,15),(5,15)

99 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης98 Αρχή Print «Δώσε Αριθμούς» Άθροισμα >= 30 Print ‘Γουρουνοκέφαλος’ Τέλος Αληθή Ψευδή Απάντηση Read Αριθμός_Α, Αριθμός_Β • (5,23),(30,15),(5,3),(13,10) ΕίσοδοςΈξοδος 5,23 Δώσε Αριθμόυς 30,15 Δώσε Αριθμόυς Γουρουνοκέφ αλος Άθροισμα ← Αριθμός_Α + Αριθμός_Β

100 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης99 Παράδειγμα 1 • Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει ένα αριθμό. Στην συνέχεια διαβάζει τον αριθμό και εξετάζει αν είναι μεγαλύτερος του 10. Αν είναι μεγαλύτερος του 10 τον παρουσιάζει στην οθόνη του Η/Υ ενώ αν δεν είναι ζητά την επανάληψη της διαδικασίας δηλαδή ζητά ξανά ένα νέο αριθμό κ.λ.π. Αν η διαδικασία επαναληφθεί πάνω από πέντε φορές η προσπάθεια σταματά και ο αλγόριθμος εμφανίζει το μήνυμα «Κουράστηκα»

101 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης100 Αρχή Γράψε «Δώσε Αριθμό» Αριθμός >10 Παρουσίασε Αριθμός Τέλος Αληθή Ψευδή Απάντηση Διάβασε Αριθμός Μετρητής ← 1 Μετρητής >5 Αληθή Ψευδή Γράψε «Κουράστηκα» Μετρητής ← Μετρητής + 1 1 1

102 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης101 Άσκηση 5 • Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει δύο αριθμούς. Στην συνέχεια διαβάζει τους δύο αριθμούς και τους προσθέτει. Αν το άθροισμα των αριθμών είναι μικρότερο του 30 τότε ζητά άλλους δύο αριθμούς και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η διαδικασία θα σταματήσει όταν το άθροισμα των αριθμών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30 οπότε και παρουσιάζει το μήνυμα «Είσαι Γουρουνοκέφαλος αρ 2» ή αν ο αριθμός των επαναλήψεων ξεπεράσουν τις 5 οπότε και παρουσιάζει το μήνυμα «Παρέτα με». Να γίνει προκαταρκτική εκτέλεση χρησιμοποιώντας σαν είσοδο τα ζεύγη των αριθμών (5,23),(14,15),(5,3),(15,15),(5,15)

103 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης102 Αλγόριθμοι Μάθημα 6

104 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης103 Στόχοι μαθήματος • Λύση Άσκησης 5 • Επανάληψη

105 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης104 Άσκηση 5 • Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει δύο αριθμούς. Στην συνέχεια διαβάζει τους δύο αριθμούς και τους προσθέτει. Αν το άθροισμα των αριθμών είναι μικρότερο του 30 τότε ζητά άλλους δύο αριθμούς και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η διαδικασία θα σταματήσει όταν το άθροισμα των αριθμών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30 οπότε και παρουσιάζει το μήνυμα «Είσαι Γουρουνοκέφαλος αρ 2» ή αν ο αριθμός των επαναλήψεων ξεπεράσουν τις 5 οπότε και παρουσιάζει το μήνυμα «Παρέτα με». Να γίνει προκαταρκτική εκτέλεση χρησιμοποιώντας σαν είσοδο τα ζεύγη των αριθμών (5,23),(14,15),(5,3),(15,15),(5,15)

106 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης105 Αρχή Τύπωσε «Δώσε Αριθμούς» Άθροισμα >= 30 ‘Γουρουνοκέφαλος αρ 2’ Τέλος Αληθή Ψευδή Απάντηση Διάβασε Αριθμός_Α, Αριθμός_Β Άθροισμα ← Αριθμός_Α + Αριθμός_Β Μετρητής ← 1 1 Μετρητής >5 ΑληθήΨευδή «Παρέτα με» Μετρητής ← Μετρητής + 1 1 ΕίσοδοςΈξοδος 5,23Δώσε Αριθμό 14,15 5,3 15,15 Γουρουν.

107 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης106 Άσκηση 6 (Απροοπτάκι) • Ένας αλγόριθμος διαβάζει ένα ακέραιο αριθμό ν μεγαλύτερο ή ίσο του 1 και τυπώνει το 2 ν • Να σχεδιαστεί το λογικό διάγραμμα και να γίνει προκαταρκτική εκτέλεση με ν=3

108 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης107 Αρχή διάβασε ν Ι < ν Print Δύναμη Τέλος Ψευδή Αληθή Δύναμη ← 2 Ι←1Ι←1 Δύναμη ← Δύναμη*2 Ι ← Ι+1 ΕίσοδοςΈξοδος 38

109 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης108 Τέλος

110 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης109 • Επανάληψη

111 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης110 Παράδειγμα 2  Ένα παιδί θέλει να διασταυρώσει ένα πολυσύχναστο δρόμο.Να γραφεί αλγόριθμος με χρήση λογικού διαγράμματος που να διασφαλίζει ότι το παιδί θα διασταυρώσει με ασφαλή τρόπο

112 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης111 ΚΟΙΤΑΞΕ ΔΕΞΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ Κοίταξε αριστερά Αρχή 1 4

113 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης112 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ Έρχονται αυτοκίνητα Από δεξιά ή αριστερά ΝΑΙ ΟΧΙ 1 23

114 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης113 Περίμενε για λίγο Τέλος Διασταύρωσε 2 4 3

115 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης114 Ασκήσεις Σελίδα 213-214 • Άσκηση 1 • Άσκηση 2 • Άσκηση 3 • Άσκηση 4 (Σπίτι) • Άσκηση 5α (Σπίτι) Να χρησιμοποιήσετε λογικά διαγράμματα

116 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης115 Αλγόριθμοι Μάθημα 3

117 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης116 Στόχοι μαθήματος • Λύσεις Ασκήσεων 4, 5α,5β σελ 214

118 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης117 Αλγόριθμοι Μάθημα 4

119 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης118 Στόχοι μαθήματος • Παράδειγμα 1 (σελ 216) • Παράδειγμα 2 (σελ 216)

120 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης119 Παράδειγμα 1 • Να γραφεί αλγόριθμος με χρήση ΔΡΔ για την σχεδίαση ενός τετραγώνου πλευράς μήκους 5cm.θεωρείστε ότι το μολύβι βρίσκεται στο σημείο Α με κατεύθυνση προς τα πάνω. Α 5cm

121 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης120 Παράδειγμα 2 •Ν•Ν•Ν•Να γραφεί αλγόριθμος με χρήση ΔΡΔ που να δημιουργεί το πιο κάτω σχήμα 60

122 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης121 Βιβλιογραφία • Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) Σελ (216-218) Σελ (216-218)

123 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης122 Ασκήσεις Σελίδα 221 Σελίδα 221 Άσκηση 3α, 3β, 3γ Να χρησιμοποιήσετε λογικά διαγράμματα και μετρητές

124 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης123 Αλγόριθμοι Μάθημα 5

125 27/06/2014Ξένιος Αντωνιάδης124 Στόχοι μαθήματος • Λύσεις Ασκήσεων 3α, 3β, 3γ σελ 221


Κατέβασμα ppt "Ξένιος Αντωνιάδης127/06/2014 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι Μάθημα 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google