Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση Σχεδίου Επικοινωνίας Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» & «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση Σχεδίου Επικοινωνίας Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» & «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση Σχεδίου Επικοινωνίας Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» & «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013 Καθοδηγητική Επιτροπή Αξιολόγησης Νοέμβριος 2011 Σύμβουλος Αξιολόγησης

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Καν.(ΕΚ) 1828/2006  Πλήρης ενσωμάτωση των διατάξεων του Καν.(ΕΚ) 1828/2006  Δομημένη Μορφή Σχεδίου  Στρατηγική  Στόχοι  Μέτρα πληροφόρησης  Κοινό – Στόχος  Ποσοτικοποίηση – Διαδικασία αξιολόγησης  Αξιοποίηση όλων των μέσων πληροφόρησης

3 ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  Πλήρης υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών  Μέτρο Α1:  Μέτρο Α1: Δημιουργία ταυτότητας & Κεντρικών μηνυμάτων  Μέτρο Α2:  Μέτρο Α2: Συνεχή Ηλεκτρονική Ενημέρωση  Λοιπά Μέτρα  Λοιπά Μέτρα Πληροφόρησης  Σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης:  Μέτρο Α3:  Μέτρο Α3: Ενημέρωση μέσω έντυπου υλικού  Μέτρο Α4:  Μέτρο Α4: Ειδικές Εκδηλώσεις  Μέτρο Α7:  Μέτρο Α7: Πληροφόρηση μέσω προωθητικών αντικειμένων  Εχει ξεκινήσει η υλοποίηση  Μέτρο Α5:  Μέτρο Α5: Πληροφόρηση μέσω ΜΜΕ  Μέτρο Α6:  Μέτρο Α6: Εξωτερική Διαφήμιση  Δείκτες υλοποίησης που ήδη υπερκαλύπτουν το στόχο:  Πληρότητα περιεχομένου ιστοσελίδας Δ.Α. και συνδέσεις με αυτή  Εντυπα / εκδόσεις  Εκδηλώσεις  Προσκεκλημένοι  Αφίσες  Τηλεοπτικά / ραδιοφωνικά spot  Ποσότητα προωθητικών αντικειμένων  Ανάγκη περαιτέρω έμφασης  Παραγωγή – προβολή ταινιών  Δράσεις εξωτερικής διαφήμισης  Πρόοδος υλοποίησης και επίτευξη δεικτών σύμφωνα με τις προτεραιότητες και το Χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  Υπερκάλυψη Στόχων  Επισκεψιμότητα ιστοσελίδας Διαχειριστικής Αρχής / Υποβολή Ερωτημάτων  Αριθμός συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις / ημερίδες σχετικά με τον αριθμό προσκεκλημένων  Κάλυψη πληθυσμού από ραδιοφωνική / τηλεοπτική διαφήμιση  Προσέγγιση αναγνωστικού κοινού μέσω εφημερίδων / περιοδικών  Διανομή προωθητικών αντικειμένων / κάλυψη στοχοθετούμενου κοινού  Ανάγκη για περαιτέρω έμφαση σε:  Δημοσιεύματα / συνεντεύξεις / άρθρα  Διανομή εντύπων προς ευρύ κοινό

5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Έρευνα Κοινού – Έρευνα Επιχειρήσεων)  Βαθμός γνώσης δυνητικών δικαιούχων για τα Διαθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής: 70,5% - (στόχος 60%) 70,5% - (στόχος 60%)

6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Έρευνα Κοινού – Έρευνα Επιχειρήσεων) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Έρευνα Κοινού – Έρευνα Επιχειρήσεων)  Βαθμός ενημέρωσης του κοινού για τα έργα / δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των δύο Ε.Π. 45,5% - (στόχος 25%) Το 64,5% όσων γνωρίζουν για την πολιτική συνοχής και τα Ταμεία μπορούν να κατονομάσουν ένα συγκεκριμένο έργο:

7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Έρευνα Κοινού – Έρευνα Επιχειρήσεων)  Βαθμός ευκολίας στην πρόσβαση σε πληροφορίες όσον αφορά τα Διαθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, 69,3% - ( στόχος 70%)

8 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Έρευνα Κοινού – Έρευνα Επιχειρήσεων)  Βαθμός γνώσης του κοινού για τα δύο επιχειρησιακά προγράμματα και την Πολιτική Συνοχής, 59,5% - (στόχος 60%)

9 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Έρευνα Κοινού – Έρευνα Επιχειρήσεων)  Βαθμός αντίληψης για τα οφέλη που προκύπτουν από την Πολιτική Συνοχής, 50,4%/57,6% - (στόχος 65%)

10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Έρευνα Κοινού – Έρευνα Επιχειρήσεων)  Βαθμός αντίληψης του κοινού για τα οφέλη που προκύπτουν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, 53,1% - (στόχος 65%)

11 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Έρευνα Κοινού – Έρευνα Επιχειρήσεων) ΘΕΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ:  Νεότερες ηλικίες (18 έως 34 ετών)  Αστικές περιοχές (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα)  Επαγγελματική Ομάδα Εκπαιδευτικών  Αντρικός πληθυσμός έναντι του γυναικείου

12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ  Σχεδιασμός με βάση το κεντρικό μήνυμα και άξονα την προβολή του ρόλου της ΕΕ και των Ταμείων στην υλοποίηση έργων και επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων  Ενσωμάτωση σε αυτή όλων των δράσεων Δημοσιότητας που απευθύνονται προς το ευρύ κοινό:  Χρήση ΜΜΕ  Road Shows  Ταινίες  Εξωτερική Διαφήμιση  Εξειδίκευση Δράσεων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

13 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  Βελτίωση περιεχομένου ηλεκτρονικής ενημέρωσης που παρέχεται από Ενδιάμεσους Φορείς - περαιτέρω αξιοποίηση της υψηλής χρήσης του διαδικτύου από κοινό και επιχειρήσεις ως μέσου πληροφόρησης  Βελτίωση σχέσεων με ΜΜΕ (δημοσιογραφικές συναντήσεις / διασκέψεις) για την αξιοποίηση των τηλεοπτικών κυρίως μέσων που αποτελούν την κύρια πηγή ενημέρωσης  Χωρικός προσανατολισμός εξωτερικής διαφήμισης σε περιοχές όπου τα ποσοστά γνώσης για τα Ε.Π. και τα έργα είναι χαμηλότερα  Εξειδίκευση παρεμβάσεων:  Προβολή αποτελεσμάτων για ομάδες έργων με χαμηλότερη αναγνωρισιμότητα  Προβολή αποτελεσμάτων ανά πληθυσμιακή ομάδα (γυναίκες, νέοι, ηλικιακές ομάδες κλπ.) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχεδίου  Αναθεώρηση ορισμένων δεικτών  Αναπροσαρμογή ποσοτικών στόχων όπου απαιτείται

14 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

15 Μέτρα Πληροφόρησης - Δυνητικά Εργαλεία Μέτρα ΠληροφόρησηςΔυνητικά Εργαλεία Μέτρο Α.1 – Ταυτότητα και Κεντρικά Μηνύματα  Λογότυπο  Μήνυμα Μέτρο Α.2 – Συνεχής ηλεκτρονική ενημέρωση  Ιστοσελίδα  Αλλα εργαλεία Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης Μέτρο Α.3 – Έντυπο Υλικό  Οδηγοί  Εκδόσεις και άλλα Ενημερωτικά Έντυπα Μέτρο Α.4 –Ειδικές Εκδηλώσεις  Ενημερωτικές Εκδηλώσεις/Ημερίδες  Road Shows  Σεμινάρια/Ημερίδες για δυνητικούς Δικαιούχους/Δικαιούχους  Δημοσιογραφικές Διασκέψεις  Λοιπές εκδηλώσεις Μέτρο Α. 5 – Πληροφόρηση μέσω χρήσης ΜΜΕ  Διαφημιστικές Εκστρατείες  Συνεντεύξεις σε εφημερίδες  Ταινίες  Δελτία Τύπου Μέτρο Α.6 – Εξωτερική Διαφήμιση  PISA  Στέγαστρα λεωφορείων  Αφίσες  Ντύσιμο λεωφορείων Μέτρο Α.7 –Προωθητικά αντικείμενα  Πένες, conference bags, coasters, paper cubes, σημαιούλες, κλπ. Μέτρα ΠληροφόρησηςΔυνητικά Εργαλεία Μέτρο Β. 1 – Σχέσεις με ΜΜΕ  Συνεντεύξεις, διασκέψεις, καταχωρήσεις Μέτρο Β. 2 – Ειδικές εκδηλώσεις  Μαθητικοί / Φοιτητικοί Διαγωνισμοί  Λοιπές Εκδηλώσεις Μέτρο Β.3 – Έντυπο Υλικό  Εκδόσεις ειδικών εντύπων Μέτρο Β.4 – Ταινία  Ειδική Ταινία Μέτρο Γ. 1 – Σχέσεις με ΜΜΕ  Συνεντεύξεις, διασκέψεις, καταχωρήσεις Μέτρο Γ.2 – Ειδικές εκδηλώσεις  Μαθητικοί / Φοιτητικοί Διαγωνισμοί  Λοιπές Εκδηλώσεις Μέτρο Γ.3 – Έντυπο Υλικό  Εκδόσεις ειδικών εντύπων Μέτρο Γ.4 – Ταινία  Ειδική Ταινία Μέτρο Δ.1 – Πλακέτες στα κτίρια / γραφεία / εργοτάξια Μέτρο Δ.2 – Ανάρτηση σημαίας ΕΕ Μέτρο Δ.3 – Χρήση εμβλήματος της ΕΕ, αναφορά στο οικείο Ταμείο και χρήση επιλεγμένου μηνύματος της Διαχειριστικής Αρχής σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης Μέτρο Δ.4 – Δημοσιοποίηση Καταλόγου Εγκεκριμένων Έργων / Δικαιούχων

16 Δείκτες Επίπτωσης του Επικοινωνιακού Σχεδίου - α΄ Ειδικός ΣτόχοςΔείκτηςΜονάδαΜεθοδολογία Αξιολόγησης Α. Σαφής και λεπτομερής πληροφόρηση, σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας, προς όλους τους δυνητικούς Δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχονται στα πλαίσια της υλοποίησης του κάθε Προγράμματος και τις σχετικές διαδικασίες και όρους χρηματοδότησης Αύξηση του Βαθμού Γνώσης (public knowledge) ανάμεσα στους δυνητικούς Δικαιούχους για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής 2007 - 2013 % ενημέρωσης (awareness) των ευκαιριών που παρέχονται στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής Η επιμέτρηση θα γίνει με ειδική στρωματοποιημένη δειγματοληπτική έρευνα ανά τύπο δυνητικού Δικαιούχου για κάθε ΕΠ. Η ενδεικτική τιμή στόχου για το τέλος της προγραμματικής περιόδου καθορίζεται στο 70%. Β. Δημιουργία και λειτουργία ενός αξιόπιστου και προσβάσιμου μηχανισμού παροχής πληροφόρησης και αποτελεσματικής επικοινωνίας για τις παρεμβάσεις του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις χρηματοδοτήσεις που παρέχονται από τα σχετικά Ταμεία της ΕΕ Αύξηση του βαθμού Ενημέρωσης του κοινού για τα Έργα / Δράσεις που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια των δυο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων % γνώσης (αυθόρμητη απάντηση) στο ευρύ κοινό για έργα/δράσεις/τομεις που συγχρηματοδοτούντ αι από τα Ταμεία και στα δυο ΕΠ που εντάσσονται στην Πολιτικής Συνοχής Η επιμέτρηση του θα επιτευχθεί μέσω ερευνών του κοινού (Τηλεφωνικές συνεντεύξεις κλπ) με το κατάλληλο ερωτηματολόγιο καταγράφοντας τις αυθόρμητες απαντήσεις για τη γνώση συγκεκριμένων βασικών έργων που έχουν συγχρηματοδοτηθεί σε κάθε ΕΠ. Η ενδεικτική τιμή στόχου για το τέλος της προγραμματικής περιόδου καθορίζεται στο 45% αυθόρμητων απαντήσεων για παρεμβάσεις που έχουν υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται. Γ. Διασφάλιση ότι όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ιδιαίτερα οι Δικαιούχοι τηρούν τις αρχές της δημοσιότητας και πληροφόρησης και είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών της ΕΕ. Αύξηση του Βαθμού Ευκολίας στην πρόσβαση σε πληροφορίες όσον αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής % θετικής άποψης για τον Βαθμό Ευκολίας στην πρόσβαση σε πληροφορίες όσον αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής Η επιμέτρηση του δείκτη θα γίνει μέσω των κατάλληλων ερευνών κοινού με το κατάλληλο ερωτηματολόγιο για τη διαβάθμιση της ευκολίας πρόσβασης στη πληροφόρηση. Ενδεικτική Τιμή Στόχος καθορίζεται το 70% θετικών απαντήσεων

17 Δείκτες Επίπτωσης του Επικοινωνιακού Σχεδίου – β΄ Ειδικός ΣτόχοςΔείκτηςΜονάδαΜεθοδολογία Αξιολόγησης Δ. Ενημέρωση και τακτική πληροφόρηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των εμπλεκόμενων φορέων συμπεριλαμβανομένων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και το ευρύ κοινού για το ρόλο της ΕΕ μέσω της χρηματοδότησης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Αύξηση του βαθμού γνώσης στο κοινό (perceived Public Knowledge) για τα δυο ΕΠ και την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ % βασικής γνώσης για τα δυο ΕΠ και την Πολιτική Συνοχής Η επιμέτρηση θα γίνει με κατάλληλες έρευνες (μετά από διαφημιστική εκστρατεία ή ενδιάμεση και εκ των υστέρων) καταγράφοντας στις διάφορες υποομάδες του κοινού το βαθμό βασικής γνώσης για τα δυο ΕΠ και την Πολιτική Συνοχής. Η ενδεικτική τιμή στόχου για το τέλος της προγραμματικής περιόδου καθορίζεται στο 60% των ερωτηθέντων να κατέχουν βασική γνώση. Ε. Προβολή του περιεχομένου και των στόχων όλων των επιμέρους Αξόνων Προτεραιότητας του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος, διασφαλίζοντας ότι αναδεικνύεται η συμμετοχή του συγκεκριμένου Ταμείου που χρηματοδοτεί το κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Άξονα Προτεραιότητας Αύξηση του βαθμού αντίληψης (public perception) για τα οφέλη που προκύπτουν τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πολιτική Συνοχής % θετικής άποψης (positive attitude) για τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πολιτική Συνοχής Η ενδεικτική τιμή στόχου για το τέλος της προγραμματικής περιόδου καθορίζεται στο 65% των ερωτηθέντων να έχουν θετική άποψη για τα οφέλη της Πολιτικής Συνοχής και των επιμέρους Ταμείων. Η. Διασφάλιση ότι όλα τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των έργων και δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της ΕΕ στα πλαίσια του κάθε ΕΠ είναι ορατά στο ευρύ κοινό. Αύξηση της αντίληψης του κοινού για τα οφέλη από την ένταξη της Κύπρου στη ΕΕ % θετικής άποψης για τα οφέλη από την ένταξη της Κύπρου στη ΕΕ Παρόλο που ο δείκτης αυτός δεν εξαρτάται μόνο από τα αποτελέσματα της υλοποίησης των μέτρων επικοινωνίας του παρόντος Σχεδίου, τίθενται για να καταγράψει το βαθμό ορατότητας στο κοινό των οφελών από τα ΔΤ. Με βάση την έρευνα που έγινε το 2011 διαφάνηκε ότι το 53,1% του κοινού πιστεύει ότι η Κύπρος έχει επωφεληθεί αρκετά έως πολύ αρκετά από την ένταξη της στην ΕΕ. Στόχος είναι το ποσοστό αυτό να αυξηθεί στο 65%.

18 Δείκτες Υλοποίησης, Αποτελέσματος κατά Μέτρο Πληροφόρησης – α΄ Μέτρο ΠληροφόρησηςΔείκτης ΥλοποίησηςΔείκτης Αποτελέσματος Ειδικοί Στόχοι Συνεχής Ηλεκτρονική Ενημέρωση  Αριθμός σελίδων website pages στην ιστοσελίδα: 300  Αριθμός άλλων ιστοσελίδων με link στην ιστοσελίδα της ΔΑ: 13  Αριθμός επισκέψεων (visitors sessions) στην Ιστοσελίδα της ΔΑ την ημέρα: 120  Αριθμός ερωτημάτων το χρόνο: 35 ΟΛΟΙ Έντυπο και Οπτιακουστικό Υλικό  Αριθμός ενημερωτικών εντύπων/ οδηγών / φυλλαδίων/ άλλων εκδόσεων: 45  Αριθμός ταινιών που θα παραχθεί : 4  Αριθμός εντύπων που διακινήθηκαν / διανεμήθηκαν: 80.000  Αριθμός προβολών των ταινιών: 30 ΟΛΟΙ Ειδικές Εκδηλώσεις / Ημερίδες  Αριθμός εκδηλώσεων: 110  Αριθμός Προσκεκλημένων: 10.000 (εξαιρούνται τα Road Shows)  Αριθμός συμμετεχόντων και σύγκριση μεταξύ προσκεκλημένων και συμμετεχόντων: 30% ΟΛΟΙ

19 Δείκτες Υλοποίησης, Αποτελέσματος κατά Μέτρο Πληροφόρησης – β΄ Μέτρο ΠληροφόρησηςΔείκτης ΥλοποίησηςΔείκτης Αποτελέσματος Ειδικοί Στόχοι Χρήση ΜΜΕ- Διαφήμιση  Αριθμός Διαφημιστικών Εκστρατειών (4)  Αριθμός τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών spot (1500)  Αριθμός καταχωρημένων διαφημίσεων (300)  Αριθμός Δελτίων Τύπου (100 ΔΤ)  Ποσοστό κάλυψης πληθυσμού για τηλεοπτική/ραδιφωνικη διαφήμιση : 65 % του πλυθυσμου ( αναλυτικά στοιχεια - OTS Opportunity to See, Gross Rating Points κ.α. – για τους στόχους θα καθορίζονται στο αναλυτικό Media Plan)  % αναγνωστών των εφημερίδων/περιοδικων που στοχοθετήθηκε: 40%  Αριθμός δημοσιευμάτων/συνεντεύξεων/άρθρων (20) ΟΛΟΙ Εξωτερική Διαφήμιση  Αριθμός σημείων (100)  Αριθμός αφισών (3.400)  Αριθμός λεωφορείων προς «ντύσιμο» (8)  Ποσοστό κάλυψης περιοχών - ομάδων / στόχων μέσω δρομολογίου λεωφορείου (5%) Δ, Ζ, Η Προωθητικά Αντικείμενα  Αριθμός αντικειμένων (15)  Ποσότητα παραχθέντων αντικειμένων (150.000)  Ποσότητα και αριθμός αντικειμένων που έχουν διανεμηθεί / διατεθεί (145.000)  Ποσοστό διατεθέντων αντικειμένων στο συνολικό στοχευμένο κοινό – Διανομή (22%) Δ, Ε, Ζ, Η


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση Σχεδίου Επικοινωνίας Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» & «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google