Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Www.bluemed.aero ΓΡ. ΝΑΝΙΔΗΣ Υπ/τής ΥΠΑ Εκπρόσωπος – Συντονιστής Προγρ/τος BLUE MED.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Www.bluemed.aero ΓΡ. ΝΑΝΙΔΗΣ Υπ/τής ΥΠΑ Εκπρόσωπος – Συντονιστής Προγρ/τος BLUE MED."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 www.bluemed.aero ΓΡ. ΝΑΝΙΔΗΣ Υπ/τής ΥΠΑ Εκπρόσωπος – Συντονιστής Προγρ/τος BLUE MED

2 www.bluemed.aero Λειτουργίες Διαχείρισης Δικτύου (Network Management Functions - NMF) Eυρωπαϊκός Kανονισμός 677/2011 «Για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εκτέλεσης λειτουργιών δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ΔΕΚ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2010» Αρμοδιότητες-Καθήκοντα του Διαχειριστή Δικτύου(Άρθρο 4 παρ.1): Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού που είναι γνωστός σαν εφαρμοστικός κανονισμός του Διαχειριστή Δικτύου (Network Manager), θα συγκροτηθεί στην Ευρώπη ένας Διαχειριστής Δικτύου για να διεξάγει τις παρακάτω λειτουργίες : α) εκπονεί, συντηρεί και υλοποιεί σχέδιο στρατηγικής δικτύου. β) αναλύει λεπτομερώς το σχέδιο στρατηγικής δικτύου μέσω επιχειρησιακού σχεδίου. γ) εκπονεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό του ευρωπαϊκού δικτύου διαδρομών

3 www.bluemed.aero Λειτουργίες Διαχείρισης Δικτύου (Network Management Functions - NMF) Eυρωπαϊκός Kανονισμός 677/2011 (Άρθρο 4 παρ.1: δ) διασφαλίζει την κεντρική λειτουργία για τον συντονισμό ραδιοσυχνοτήτων. ε) συντονίζει τη βελτίωση της διαδικασίας εκχώρησης κωδικών πομποδεκτών SSR. στ) οργανώνει τη διαχείριση και τις επιχειρήσεις των λειτουργιών και ειδικότερα, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της κεντρικής μονάδας για το ATFM. ζ) διασφαλίζει παγιωμένη και συντονισμένη προσέγγιση για όλες τις δραστηριότητες σχεδιασμού και επιχειρησιακές δραστηριότητες του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και βελτίωσης των συνολικών του επιδόσεων.

4 www.bluemed.aero Λειτουργίες Διαχείρισης Δικτύου (Network Management Functions - NMF) Eυρωπαϊκός Kανονισμός 677/2011 (Άρθρο 4 παρ.1: η) παρέχει υποστήριξη για τη διαχείριση κρίσεων δικτύου.Ήδη στην 1 η συνεδρίαση του ΝΜΒ συζητήθηκαν τα Terms of Reference του οργάνου του European Aviation Civil Coordination Cell - EACCC. θ) υποστηρίζει τους διάφορους επιχειρησιακούς συμφεροντούχους κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων. ι) παρέχει υποστήριξη σε οντότητες στις οποίες έχει ανατεθεί η διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων ή η ανάλυση περιστατικών. ια) διασφαλίζει τον συντονισμό με άλλες περιοχές και τρίτες χώρες που δεν συμμετέχουν στις εργασίες του διαχειριστή δικτύου.

5 www.bluemed.aero Τα καθήκοντα του Διαχειριστή Δικτύου (Network Manager) Στις 18 Ιουλίου 2011 ο EUROCONTROL ανακυρήχτηκε ως Διαχειριστής Δικτύου (Νetwork Manager) με καθήκοντα να : • Παρακολουθεί,να καταγράφει και να προβλέπει την επίδοση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας βασισμένο σε συμφωνημένους στόχους επιδόσεων. • Δρά ως η κεντρική μονάδα διαχείρισης για τη Διαχείριση της Ροής της Εναέριας Κυκλοφορίας της Ευρώπης • Επιβεβαιώνει ότι ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τις πρόσθετες ανάγκες χωρητικότητας και να εντάξει αδιάλειπτα τα αεροδρόμια στο δίκτυο. • Υποστηρίξει την διαχείριση κρίσεων με την ίδρυση ευρωπαϊκής μονάδας συντονισμού αεροπορικών κρίσεων (European Aviation Crisis Coordination Cell – ΕACCC).

6 www.bluemed.aero Τα καθήκοντα του Διαχειριστή Δικτύου (Network Manager) • Παρέχει πρόσβαση στις χώρες μέλη σε κοινές πηγές, όπως εργαλεία, διαδικασίες και στοιχεία για υποστήριξη της συνεργατικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε επίπεδο δικτύου • Υποστηρίξει την ανάπτυξη τεχνολογικών βελτιώσεων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ο Διαχειριστής Δικτύου θα αναπτύσει, θα επικαιροποιεί και θα εφαρμόζει : • Το Στρατηγικό Σχέδιο Δικτύου (Network Strategy Plan- NSP). • Το λεπτομερές Επιχειρησιακό Σχέδιο Δικτύου(Network Operations Plan – NOP). • To Σχέδιο Επιδόσεων του Διαχειριστή Δικτύου (Network Manager Performance Plan).

7 www.bluemed.aero Η συμμετοχή του BLUE MED και της ΥΠΑ στη διακυβέρνηση του Συμβουλίου Διαχείρισης Δικτύου (ΝΜΒ) Ο Διαχειριστής Δικτύου θα δρα υπό τις οδηγίες και την επιτήρηση του Συμβουλίου Διαχείρισης Δικτύου (NMB), το οποίο θα έχει την ακόλουθη σύνθεση, με συνολικό αριθμό 12 ψήφων : α) Μέλη με δικαίωμα ψήφου : • ένας εκπρόσωπος των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας ανά λειτουργικό τμήμα εναέριου χώρου το οποίο έχει καθοριστεί ή βρίσκεται στη φάση του καθορισμού, με συνολικό αριθμό τεσσάρων (4) ψήφων για όλους τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας. • Τέσσερις (4) εκπρόσωποι εμπορικών ή μη εμπορικών πολιτικών χρηστών του εναέριου χώρου (IACA/ERA,IATA/AEA,EBAA/IOPA/EAS,ELFAA). • δύο (2)εκπρόσωποι των φορέων εκμετάλλευσης αερολιμένων. • δύο (2) εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών, ως παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας και χρηστών του εναέριου χώρου.

8 www.bluemed.aero Η συμμετοχή του BLUE MED και της ΥΠΑ στη διακυβέρνηση του Συμβουλίου Διαχείρισης Δικτύου (ΝΜΒ) β) Μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου : • ο πρόεδρος, που ορίζεται με κριτήρια την τεχνική ικανότητα και πείρα μετά από πρόταση της Επιτροπής, η οποία βασίζεται ειδικότερα σε προτάσεις των μελών του συμβουλίου διαχείρισης δικτύου που έχουν δικαίωμα ψήφου, και μετά από θετική γνωμοδότηση της επιτροπής ενιαίου ουρανού· • ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής· • ένας εκπρόσωπος του Eurocontrol· • ένας εκπρόσωπος του Διαχειριστή Δικτύου (Network Manager).

9 www.bluemed.aero Η συμμετοχή του BLUE MED και της ΥΠΑ στη διακυβέρνηση του Συμβουλίου Διαχείρισης Δικτύου (ΝΜΒ) Mετά από απόφαση του 6 ου Governing Body του BLUE MED στη Λευκωσία (Ιούλιος 2011) η εκπροσώπηση στο Συμβούλιο Διαχείρισης Δικτύου ανατέθηκε στον εκπρόσωπο της Ιταλίας κ. Μassimo Garbini Δ.Σύμβουλο της ENAV Iταλίας με αναπληρωτή τον κ. Γρ. Νανίδη Υπ/τή της ΥΠΑ. Στη συνέχεια στα πλαίσια των σχετικών διαδικασιών εκλογής, ο κ. Garbini προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξελέγη Πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης Δικτύου. Κατόπιν αυτού ο αναπληρωτής του κ. Νανίδης, ανέλαβε την εκπροσώπηση του BLUE MED στον ΝΜΒ,συμμετέχοντας στην συλλογική διαδικασία λήψης αποφάσεων των εννέα FABs που κατέχουν τις τέσσερεις ψήφους από τις δώδεκα συνολικά του συμβουλίου. Είναι σαφής η σπουδαιότητα της παρουσίας της ΥΠΑ και της χώρας μας τόσο στα ζητήματα του ΒLUE MED όσο και στα ζητήματα των άλλων FABs. Στην παρούσα φάση θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων για κρίσιμα ζητήματα του Ευρωπαϊκού Δικτύου. Η διάρκεια της θητείας του κ. Μassimo Garbini στην προεδρία του Network Management Board φτάνει έως το τέλος της RP1(Reference Period 1),δηλαδή μέχρι τέλους του 2014 και ομοίως η θητεία του κ. Νανίδη.


Κατέβασμα ppt "Www.bluemed.aero ΓΡ. ΝΑΝΙΔΗΣ Υπ/τής ΥΠΑ Εκπρόσωπος – Συντονιστής Προγρ/τος BLUE MED."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google