Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Www.bluemed.aero Ν. ΑΜΩΡΑΤΗΣ – Γρ.Διαχ. Προγρ. BLUE MED.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Www.bluemed.aero Ν. ΑΜΩΡΑΤΗΣ – Γρ.Διαχ. Προγρ. BLUE MED."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 www.bluemed.aero Ν. ΑΜΩΡΑΤΗΣ – Γρ.Διαχ. Προγρ. BLUE MED

2 www.bluemed.aero Οι αιτίες που οδήγησαν στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και τα Λειτουργικά Τμήματα Εναερίου Χώρου Χωρητικότητα/καθυστερήσεις Οι δραματικές καθυστερήσεις που σημειώθηκαν το 1999 ήταν η άμεση αιτία για να δρομολογηθεί ο ενιαίος ουρανός. Η µέση καθυστέρηση ήταν της τάξης των 20 λεπτών και σε κάποιες περιπτώσεις ολόκληρων ωρών στις περιόδους αιχµής.

3 www.bluemed.aero Οι αιτίες που οδήγησαν στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και τα Λειτουργικά Τμήματα Εναερίου Χώρου Αποτελεσματικότητα των πτήσεων : • Tο υπάρχον ευρωπαϊκό δίκτυο διαδρομών αποτελεί μια συνένωση των “εθνικών” αεροδιαδρόμων. • Ο σχεδιασμός των διαδρομών είναι σε πολλές περιπτώσεις προϊόν εθνικών ιστορικών αιτιών. • Οι διαδρομές των ενδοευρωπαϊκών πτήσεων είναι κατά περίπου 15% λιγότερο αποτελεσματικές από τις διαδρομές των εσωτερικών πτήσεων. (Ανακοίνωση της Ευρ.Επιτροπής COM(2008)389)

4 www.bluemed.aero Οι αιτίες που οδήγησαν στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και τα Λειτουργικά Τμήματα Εναερίου Χώρου

5 www.bluemed.aero Οι αιτίες που οδήγησαν στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και τα Λειτουργικά Τμήματα Εναερίου Χώρου «Η Κοινότητα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της συνδέοντας τη διαχείριση των ουρανών µε την οικονοµική και πολιτική της ολοκλήρωση. Η Κοινότητα δεν µπορεί να διατηρεί στον ουρανό της τα σύνορα που κατόρθωσε να καταργήσει στο έδαφος και οφείλει να δώσει τη δυνατότητα στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών να λειτουργήσει πέρα από τα σύνορα.» (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ COM(1999) 614 - Η δηµιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού)

6 www.bluemed.aero ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ A΄ ΦΑΣΗ

7 www.bluemed.aero ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 549/2004 Για τη χάραξη του πλαισίου για τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού «κανονισμός-πλαίσιο» (ΕΚ) 550/2004 Σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού «κανονισμός για την παροχή υπηρεσιών» (ΕΚ) 551/2004 Για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού «κανονισμός για τον εναέριο χώρο» (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 552/2004 Σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας «κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα»

8 www.bluemed.aero Η αναδιάρθρωση του εναέριου χώρου θα πρέπει να βασίζεται στις επιχειρησιακές απαιτήσεις ανεξαρτήτως των υφιστάμενων ορίων. Θα πρέπει να καθιερωθεί προοδευτικά ένας πλέον ενοποιημένος εναέριος χώρος για την εν πτήσει γενική εναέρια κυκλοφορία στον ανώτερο εναέριο χώρο. Είναι ουσιώδες να επιτευχθεί μια κοινή, εναρμονισμένη δομή του εναέριου χώρου όσον αφορά τις διαδρομές και τους τομείς, να βασιστεί η σημερινή και μελλοντική οργάνωση του εναέριου χώρου σε κοινές αρχές και να ισχύουν εναρμονισμένοι κανόνες για το σχεδιασμό και τη διαχείριση του εναέριου χώρου. (Αποσπάσματα από το Προοίμιο του ΕΚ 551/2004)

9 www.bluemed.aero PERFORMANCE REVIEW BODY NETWORK MANAGEMENT BOARD

10 www.bluemed.aero PERFORMANCE REVIEW BODY NETWORK MANAGEMENT BOARD

11 www.bluemed.aero Μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας με στόχο την :  Συμβολή στην ανάπτυξη και αύξηση της κίνησης που προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια.  Αύξηση της ασφάλειας πτήσεων,  Μείωση του κόστους  Μείωση των καθυστερήσεων,  Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

12 www.bluemed.aero Η νέα θεσμική διάρθρωση του ΕΕΟ II απαιτεί έναν αριθμό νέων λειτουργιών: (i) Ένα ανεξάρτητο όργανο ελέγχου επιδόσεων θα συνδράμει την Επιτροπή και τις εθνικές εποπτικές αρχές στη ρύθμιση των επιδόσεων (PRB) (ii) Ο Διαχειριστής Δικτύου (Network Manager) της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμπληρώσει τους περιφερειακούς φορείς παροχής υπηρεσιών με μια προσέγγιση νοοτροπίας δικτύου στη χωρητικότητα του εναερίου χώρου, τις διαδρομές ή τις συχνότητες.

13 www.bluemed.aero (iii) Ο Συντονιστής των Λειτουργικών Τμημάτων Εναερίου Χώρου (ΛΤΕΧ) θα διευκολύνει τις συζητήσεις μεταξύ των διαφόρων φορέων διαχείρισης της αλλαγής οδηγώντας στην ολοκλήρωση των υπηρεσιών. (iv) Η EASA (European Aviation Safety Agency) θα ενισχύσει τη διάσταση της ασφάλειας του δικτύου ATM. Οικοδομώντας πάνω στο αντίστοιχο κεκτημένο για την ασφάλεια του ΕΕΟ, η «ολοκληρωμένη προσέγγιση του σύστηματος " θα καλύψει ολόκληρη την αλυσίδα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.

14 www.bluemed.aero (v) Η μεικτή Πρωτοβουλία SESAR (SES ATM Research) ομαδοποιεί τις τρέχουσες προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης για να επιταχυνθεί η τεχνολογική καινοτομία. Θα εξασφαλίσει για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα τη μετάβαση από την ανάπτυξη στην συγχρονισμένη εφαρμογή, μέσω των κατάλληλων κανονιστικών μέσων και οικονομικών κινήτρων. (vi)Τέλος, θα υπάρξει ένα Παρατηρητήριο για τη χωρητικότητα των αερολιμένων το οποίο όχι μόνο θα ενσωματώσει τα σημεία της εισόδου και εξόδου του δικτύου ATM σε μια αδιάλειπτη αεροπορική αλυσίδα μεταφορών, αλλά επίσης θα παρέχει πληροφόρηση στο διαχειριστή του δικτύου. (v) Η μεικτή Πρωτοβουλία SESAR (SES ATM Research) ομαδοποιεί τις τρέχουσες προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης για να επιταχυνθεί η τεχνολογική καινοτομία. Θα εξασφαλίσει για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα τη μετάβαση από την ανάπτυξη στην συγχρονισμένη εφαρμογή, μέσω των κατάλληλων κανονιστικών μέσων και οικονομικών κινήτρων. (vi)Τέλος, θα υπάρξει ένα Παρατηρητήριο για τη χωρητικότητα των αερολιμένων το οποίο όχι μόνο θα ενσωματώσει τα σημεία της εισόδου και εξόδου του δικτύου ATM σε μια αδιάλειπτη αεροπορική αλυσίδα μεταφορών, αλλά επίσης θα παρέχει πληροφόρηση στο διαχειριστή του δικτύου.

15 www.bluemed.aero Ο σχεδιασμός του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού βασίστηκε στη δημιουργία των Λειτουργικών Τμημάτων Εναερίου Χώρου (Functional Airspace Blocks – FABs) ανεξαρτήτως ορίων περιοχών ευθύνης με βάση την διαδικασία συνεργασίας των παρόχων αεροναυτιλίας επί επιχειρησιακών θεμάτων με γνώμονα την βέλτιστη απόδοση του ATM/ANS, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Η λειτουργία των FABs ακολουθεί δυο μοντέλα : Α. Παροχή των υπηρεσιών από κοινό κέντρο (π.χ. μοντέλο MUAC) και Β. Παροχή υπηρεσιών από τις υπάρχουσες δομές με ενισχυμένη συνεργασία. To BLUE MED έχει επιλέξει το δεύτερο μοντέλο.

16 www.bluemed.aero • «Ως λειτουργικό τμήμα εναέριου χώρου νοείται το τμήμα του εναέριου χώρου που βασίζεται σε επιχειρησιακές απαιτήσεις και έχει καθορισθεί ανεξαρτήτως κρατικών συνόρων, εντός του οποίου η παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και συναφών υπηρεσιών βασίζεται στις επιδόσεις και βελτιστοποιείται με στόχο την καθιέρωση, σε κάθε λειτουργικό τμήμα εναέριου χώρου, αυξημένης συνεργασίας μεταξύ παρόχων αεροναυτιλιακών υπηρεσιών ή, κατά περίπτωση, ολοκληρωμένου παρόχου».(Άρθρο 2 (25) του ΕΚ 549/2004 όπως τροποποιήθηκε από τον ΕΚ 1070/2009). • “This Agreement does not create an organization with an international legal personality.” (Τελικό Σχέδιο της Διακρατικής Συμφωνίας – State Level Agreement – SLA του BLUE MED).

17 www.bluemed.aero Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1070/2009 που τροποποιεί τον 551/2004 Άρθρο 9α παρ. 2, τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου πρέπει να : 1)υποστηρίζονται από μελέτη ασφαλείας 2)καθιστούν δυνατή τη βέλτιστη χρήση του εναέριου χώρου, λαμβανομένων υπόψη των ροών της εναέριας κυκλοφορίας 3)εξασφαλίζουν τη συμβατότητα με το ευρωπαϊκό δίκτυο αεροδιαδρόμων, 4)δικαιολογούνται από τη συνολική προστιθέμενή τους αξία, συμπεριλαμβανομένης της βέλτιστης χρήσης των τεχνικών και ανθρώπινων πόρων, βάσει αναλύσεων κόστους-οφέλους 5)διασφαλίζουν ομαλή και ευέλικτη μεταβίβαση της ευθύνης του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας μεταξύ των μονάδων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας

18 www.bluemed.aero 6)διασφαλίζουν συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων διατάξεων του εναέριου χώρου, βελτιστοποιώντας, μεταξύ άλλων, τις σημερινές περιοχές πληροφοριών πτήσης 7)συμμορφώνονται με τους όρους που απορρέουν από περιφερειακές συμφωνίες που συνάπτονται στο πλαίσιο του ΔΟΠΑ (ICAO). 8)σέβονται περιφερειακές συμφωνίες που ισχύουν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, ιδίως τις συμφωνίες όπου συμμετέχουν τρίτες ευρωπαϊκές χώρες και 9)εξασφαλίζουν τη συνέπεια με τους κοινοτικούς στόχους επιδόσεων.

19 www.bluemed.aero Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

20 www.bluemed.aero Η Μελέτη Σκοπιμότητας για το BLUE MED FAB ξεκίνησε το 2006. Εκπονήθηκε από μια κοινοπραξία Παρόχων Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας : • Η ιταλική ENAV SpA, στο ρόλο του συντονιστή Έργου, • Η ΥΠΑ, • Η κυπριακή DCAC και • H ΜΑΤS της μάλτας. Επίσης συμμετείχαν : • Η OACA της Τυνησίας και η NANSC της Αιγύπτου με σκοπό τη μελέτη και την αξιολόγηση των επιπτώσεων στο δίκτυο του χώρου ευθύνης τους. • Η NATA της Αλβανίας ως συνδεδεμένος εταίρος και • Η Ιορδανία ως παρατηρητής.

21 www.bluemed.aero Η μελέτη σκοπιμότητας διενεργήθηκε με : • την οικονομική υποστήριξη του Εκτελεστικού Οργανισμού Τrans- European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και • την συμβουλευτική υποστήριξη εμπειρογνωμόνων του EUROCONTROL. Eπικεντρώθηκε :  Στην καταγραφή των επιχειρησιακών απαιτήσεων σε περιφερειακή βάση,  Στην επεξεργασία προτάσεων/λύσεων προσαρμοσμένων στις επιχειρησιακές ανάγκες ανεξάρτητα από τα εθνικά σύνορα ή/και τα όρια των FIRs. Για το σκοπό αυτό, όλες οι επιχειρησιακές μελέτες εκτελέστηκαν στην περιοχή αλληλεπίδρασης του BLUE MED.

22 www.bluemed.aero H επιτυχής περαίωση της μελέτη σκοπιμότητας επισφραγίστηκε με την υπογραφή της κοινής υπουργικής δήλωσης των υπουργών μεταφορών των χωρών που συμμετέχουν στη Φάση Ορισμού του BLUE MED.

23 www.bluemed.aero Στην συνάντηση των υπουργών Μεταφορών του BLUE MED στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 2008, υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Δήλωση για την Φάση Oρισμού.

24 www.bluemed.aero Πλήρη Μέλη BLUE MED Συνδεδεμένοι Εταίροι Παρατηρητές

25 www.bluemed.aero Μέλη –Ελλάδα –Ιταλία –Κύπρος –Μάλτα Συνδεδεμένοι Εταίροι Αίγυπτος Αλβανία Τυνησία Παρατηρητές Ιορδανία Λίβανος

26 www.bluemed.aero  Η εκκίνηση της Φάσης Ορισμού δόθηκε μετά την πολιτική δέσμευση των συνεργαζομένων χωρών με την παράθεση των εναερίων χώρων ευθύνης τους στην περιοχή του υπό μελέτη λειτουργικού τμήματος.  Με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος και το Σχέδιο Διαχείρισής του προβλέπονταν: - η Δομή, Οργάνωση, η ροή πληροφοριών, - η διαχείριση, η κατανομή ρόλων και καθηκόντων - οι ομάδες εργασίας και τα προγράμματα εργασιών - οι παραδοτέες μελέτες, τα ορόσημα - τα Χρονοδιαγράμματα, οι προθεσμίες  Η έγκριση της συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής επιτροπής βασίστηκε στις ανωτέρω προβλεπόμενες εργασίες και παραδοτέα έγγραφα και προθεσμίες, επικυρώνοντάς τα.

27 www.bluemed.aero Οι τομείς εργασίας της Φάσης Ορισμού κατανεμήθηκαν σε εννέα Ομάδες Εργασίας : 1. Διαχείριση Προγράμματος (WP0) 2. Επιχειρησιακή Υλοποίηση του FAB (WP1) 3. Τεχνική Υλοποίηση του FAB (WP2) 4. Aσφάλεια και Προστασία (WP3) 5.Οικονομική Αξιολόγηση (WP4) 6. Νομικά και Θεσμικά Θέματα (WP5) 7. Θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού (WP6) 8. Θέματα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (WP7) 9. Σχεδιασμός Υλοποίησης (WP8)

28 Eργ. 5.2 Η Συμφωνία για το FAB Εργ. 3.2.1 Προστασία Εργ. 3.1.1 Μελέτη Ασφάλειας Εργ. 3.2 Προστασία Εργ. 3.1.2 Ανάλυση Ωριμότητας Ασφάλειας Εργ. 2.3 Ορισμός Διαλειτουργικότητας του FAB Εργ. 1.6 Έλεγχος Ροής & Χωρητικότητας ATFCM WP0 Διαχείριση Προγράμματος WP1 Επιχειρησιακή Υλοποίηση του FAB WP2 Τεχνική Υλοποπίηση του FAB WP3 Aσφάλεια και Προστασία WP4 Οικονομική Αξιολόγηση WP5 Νομικά και Θεσμικά Θέματα WP6 Θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού WP7 Θέματα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων WP8 Σχεδιασμός Υλοποίησης Εργ.1.4 Αναλύσεις FTS/ RTS Εργ.1.5 ASM Πολιτικο- Στρατιωτική Συνεργασία Εργ.1.1 Όραμα του FAΒ και Λεπτομερείς Επιχειρησιακές Αρχές Εργ. 1.2 Επιχειρησιακά Θέματα του FAB Εργ. 1.3 Σχεδιασμός του Εναέριου Χώρου Εργ. 2.1 Ορισμός του BM Regional Single Sky Implement. Roadmap BM RSSIR Εργ. 2.2 Εντοπισμός Άμεσων Αποτελεσμάτων Eργ. 2.4 Δραστηριότητα Επικυρώσεων Τεχνικών Επιλογών Εργ. 3.1 Ασφάλεια Εργ. 4.3 Ανάπτυξη των μαθηματικών & Οικονομικών εργαλείων για την μελέτη χρεώσεων Εργ. 4.1 Ορισμός της CBA και Σχεδιασμός Σχήματος Χρεώσεων Εργ. 4.2 Αξιολόγηση Βάσης Εργ. 4.4 Ορισμός του Οικονομικού Σεναρίου του FAB Eργ. 5.1 Νομικό και Θεσμικό υπόβαθρο του BLUE MED FAB Εργ. 6.1 Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού Εργ. 7.1 Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εργ. 7.2 Επικύρωση Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εργ. 8.1 Ολοκλήρωση Κειμένων και Σχεδιασμός Υλοποίησης του BLUE MED Εργ. 8.2 Eνημέρωση Ενδιαφερομένων και Δημοσιοποίηση

29 www.bluemed.aero

30 Κκκκ λλλλλ

31 www.bluemed.aero Οι φορείς Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας (Air Traffic Management-ATM) του BLUE MED αποδέχονται την αρχή ενός διαλειτουργικού συστήματος Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας για όλους τους χρήστες, σε όλες της φάσεις της πτήσης που :  βασίζεται στις συμφωνημένες επιχειρησιακές αρχές και απαιτήσεις  ανταποκρίνεται στα κοινώς αποδεκτά επίπεδα ασφαλείας,  παρέχει οικονομικά βέλτιστη λειτουργία περιβαλλοντικά βιώσιμη και  ικανοποιεί τις εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις ασφαλείας.

32 www.bluemed.aero Η πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία και συντονισμός θα διαδραματίσουν έναν θεμελιώδη ρόλο στην επιχειρησιακή λειτουργία του BLUE MED FAB έχοντας στόχο την απρόσκοπτη εκτέλεση των στρατιωτικών αποστολών, σύμφωνα με την Ευέλικτη Χρήση του Εναέριου Χώρου ως ενιαίο σύνολο.

33 www.bluemed.aero Bασισμένα στις παρούσες διαδικασίες διαχείρισης του FAB. Περιλαμβάνει τη χρήση των υπαρχουσών δομών για την εκπλήρωση νέων στόχων μέσα στο πλαίσιο του Project. Καθορισμός των απαιτήσεων που εστιάζονται στα θέματα επιχειρησιακών αρχών και ζητημάτων συντονισμού. ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (QUICK WINS) 2010 Bασισμένος σε ό,τι έχουμε τώρα. Περιλαμβάνει την εφαρμογή των διαθέσιμων μηχανισμών και διαδικασιών. Καθορισμός των απαιτήσεων που αφορούν τις βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες του προγράμματος. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012 Bασισμένος σε ό,τι γνωρίζουμε τώρα. Περιλαμβάνει την εφαρμογή των προτεινόμενων μηχανισμών και διαδικασιών. Εντοπισμός απαιτήσεων που οδηγούν στα μελλοντικά σχέδια του προγράμματος. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2015 Bασισμένος στις προσδοκίες με βάση τις Επιχειρησιακές Αρχές. Περιλαμβάνει την εφαρμογή των νέων μηχανισμών και διαδικασιών. Ολοκληρώνει το σύνολο των απαιτήσεων και υποστηρίζει τη διαρκή βελτίωση. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2020

34 www.bluemed.aero Ο1Ο1Ο2Ο2 Ο5Ο5 Ο3Ο3Ο4Ο4 •Eπιχειρησιακές Απαιτήσεις • Διαλειτ/κότητας •Νομικά – θεσμικά θέματα •Κοινωνικά θέματα •Ασφάλεια και Περιβάλλον 200720082009201020112012201320142015 Φάση Ορισμού Μελέτη Σκοπιμότητας Παράδοση της Μελέτης Σκοπιμότητας Λειτουργία Πλαίσιο Απόφασης Απόφαση Εκκίνησης Υλοποίησης Έναρξη Λειτουργιών ΛΤΕΧ BLUE MED Πλήρης ΛΤΕΧ BLUE MED Λειτουργία • Βελτιστοποίηση επιχ. λειτουργίας • Πλήρως Διαλειτουργικά Συστήματα & συνεργασίες •Υλοποίηση Οργανωτικών δομών • Επναρμονισμένες πολιτικές σε θεματα προσωπικού • Κοινή μεθοδολογία στην Ασφάλεια Περιβαλλ. επιπτώσεων • Μεθοδολογία μείωσης Επιλογή Σεναρίου • Σενάριο Αναφοράς • Επανασχεδιασμός •Διαδικασίες Εργασίας •Μηχανισμός Διαλειτουργικότητας •Νομικά και Οικονομικά θέματα •Κοινωνικά θέματα •Σχεδιασμός Ασφαλείας • Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών

35 www.bluemed.aero 1 η Φάση •Kαταγραφή παρούσας κατάστασης •Δημιουργία Σεναρίου Βάσης 2 η Φάση •Καταγραφή Υποχρεώσεων (ICAO, Eυρ. Καν., Eurocontrol) 3 η Φάση •Ανάλυση Κενών – Διαφορών (GAP Analysis) •Ανάδειξη κοινών στόχων συνεργασίας •Δημιουργία Mελλοντικού Σεναρίου Δημιουργία Οδικού Χάρτη Εναρμονισμού – Ανάπτυξης

36 www.bluemed.aero Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια του Εκτελεστικού Οργανισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Εκτελεστικός Οργανισμός ΔΕΔ-Μ),επιδότησε την πρώτη φάση και στη δεύτερη φάση ενέκρινε επιδότηση κατά 50% των δαπανών των χωρών μελών της Ε.Ε. του Πρόγραμματος BLUE MED με : • Ποσό 1.000.000 € συνολικά και από αυτά 195.000 € για τη χώρα μας, για την Μελέτη Σκοπιμότητας και • ποσό 2.825.870 € συνολικά και από αυτά 522.595 € για τη χώρα μας, για την παρούσα Φάση Ορισμού του Προγράμματος BLUE MED με την απόφασή της C(2009)7628.

37 www.bluemed.aero Τα ποσά αυτά προκαταβάλονται μεν, αλλά στη συνέχεια γίνεται εκκαθάριση βάσει των πραγματοποιημένων επιλέξιμων δαπανών. Αυτό σημαίνει ότι η μη πραγματοποίηση δαπανών απαραίτητων για το πρόγραμμα σημαίνει και μη επιδότηση external costs (εξωτερικά κόστη) αλλά και internal costs (κόστος ημερομισθίων – μετακινήσεων υπαλλήλων ΥΠΑ).

38 www.bluemed.aero Σύμφωνα με την απόφασή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2009)7628 :  Η Φάση Ορισμού του BLUE MED ως συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα είχε ημερομηνία λήξης την 30η Σεπτεμβρίου 2011.  Πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2011 οι δαπάνες του Προγράμματος δεν θα είχαν δυνατότητα επιδότησης.  Μεταξύ άλλων οι δαπάνες προσωπικού του Προγράμματος σε ανθρωποώρες δεν θα μπορούσαν να επιδοτηθούν με συνέπεια απώλεια επιδοτήσεων για την Υπηρεσία μας.  Η Διαχείριση του προγράμματος πήρε την απόφαση και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την παράταση του Προγράμματος έως τις 31/5/2012.  Η αιτιολογία αναφερόταν στο νέο γενικό δημοσιονομικό περιοριστικό πλαίσιο στη χώρα μας και την αλλαγή νομοθεσίας για τις προμήθειες στην Ιταλία.

39 www.bluemed.aero  Η αιτιολογία αναφερόταν στο νέο γενικό δημοσιονομικό περιοριστικό πλαίσιο στη χώρα μας και την αλλαγή νομοθεσίας για τις προμήθειες στην Ιταλία.  Η απόφαση εκδόθηκε μέσα στον Οκτώβριο 2011 με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα από πλευράς εσόδων.  Η υπηρεσία μας έχοντας εμπειρία στα ανταποδοτικά έσοδα έναντι επιλεξίμων εσόδων θα πρέπει να ανταποκριθεί θετικά για να μην υπάρξει απώλεια πόρων.

40 www.bluemed.aero ΤΕΛΟΣ 2011 AΠΟΦΑΣΗ GO/NO GO ( Αρχικός σχεδιασμός ) 24/6/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (EK 176/2011) 4/12/2012 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "Www.bluemed.aero Ν. ΑΜΩΡΑΤΗΣ – Γρ.Διαχ. Προγρ. BLUE MED."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google