Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Οκτώβριος 2012 Παπαδόπουλος Πάρης

2 Συναφείς όροι (μοντέλο υιοθέτησης)
Μέτρηση Αποτελεσματικότητα Βαθμολογία Εξέταση Εκτίμηση

3 Τι είναι; Μια διαδικασία συστηματικής συλλογής και ανάλυσης δεδομένων που στοχεύει στον εντοπισμό εκείνων των βασικών στοιχείων για τη βελτίωση του αξιολογούμενου.

4 Υποκείμενο της αξιολόγησης
Ποιος ή ποιοι θα αξιολογήσουν; Ποια σχέση έχουν με το αντικείμενο της αξιολόγησης;

5 Αντικείμενο της αξιολόγησης
Τι ή ποιον θα αξιολογήσουμε;……….. ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το εκπαιδευτικό έργο, μια εκπαιδευτική μονάδα, ένα πρόγραμμα σπουδών, ένα σχολικό εγχειρίδιο, ένα διδακτικό υλικό, τον μαθητή, τον εκπαιδευτικό;

6 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών συνιστωσών
Αξιολόγηση εκπαιδευτικής μονάδας Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού Αξιολόγηση του μαθητή Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού

7 Η τάση προς την ολική αξιολόγηση
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Αξιολόγηση εκπαιδευτικής μονάδας Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού Αξιολόγηση εκπαιδευτικού Αξιολόγηση μαθητή

8 Σε Εθνικό επίπεδο ή ακόμα διεθνές Σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας
Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης μπορεί να αξιολογηθεί σε περισσότερα επίπεδα Σε Εθνικό επίπεδο ή ακόμα διεθνές Σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας Σε ατομικό επίπεδο

9 Αξιολόγηση σε Εθνικό επίπεδο ή ακόμα διεθνές
Μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης-συρραφής των δεδομένων στατιστικών στοιχείων και των διάφορων κλαδικών αξιολογήσεων

10 Αξιολόγηση σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας
Το σχολείο είναι το σημείο συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων των παραγόντων της εκπαίδευσης (διαμορφωτές πολιτικής, δάσκαλοι, μαθητές κλπ) Η αξιολόγησή του παρέχει συγχρόνως ολοκληρωμένη εικόνα για την ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας Για αυτό η μεγάλη πλειοψηφία των κεντρικών αρχών χρησιμοποιούν τις αξιολογήσεις των σχολείων για να εκτιμήσουν σφαιρικά το εκπαιδευτικό σύστημα

11 Αξιολόγηση σε ατομικό επίπεδο
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος μπορεί επίσης να εκκινήσει από το ειδικό προς το γενικό (bottom up) μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν οι κύριοι φορείς του σχολείου: εκπαιδευτικοί και μαθητές. Παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση για την αποδοτικότητα και ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης Σταδιακά πάντως, σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό κρατών, η αξιολόγηση της δουλειάς των εκπαιδευτικών ενσωματώνεται στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας

12 Αξιολόγηση σε ατομικό επίπεδο
Η αξιολόγηση των μαθητών και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν αποτελεί παραδοσιακή πρακτική σε πολλά κράτη, ειδικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διεθνή προγράμματα και ερευνητικές πρωτοβουλίες, όπως το Program for International Student Assessment (PISA) , (ΤIMSS) Trends in International Mathematics and Science Study  & (TALIS) Teaching and Learning International Survey που έχουν στόχο να καθορίσουν ένα αντικειμενικό πλαίσιο αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών, οδήγησαν αρκετά ευρωπαϊκά κράτη να αναπτύξουν πιο συστηματικά μοντέλα μέτρησης της επίδοσης των μαθητών.

13 Μοντέλα αξιολόγησης Τεχνοκρατικό Ποσοτική εκπαιδευτική έρευνα
Τεχνοκρατικό Ποσοτική εκπαιδευτική έρευνα Ανθρωπιστικό ή πλουραλιστικό Ποιοτική εκπαιδευτική έρευνα

14 Τεχνοκρατικό Μοντέλο Αξιολόγησης
Αποτελεί μηχανισμό ελέγχου, όπου ο αξιολογούμενος δε συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης Παραδοσιακού τύπου που εστιάζεται στο αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας Είναι αντικειμενική αξιολόγηση γιατί στηρίζεται σε μετρήσιμα αποτελέσματα Κυριαρχεί η έννοια της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

15 2 αξιολογικές έννοιες Αποτελεσματικότητα ικανότητα & δυνατότητα ενός οργανισμού να πραγματώνει το σκοπό του. Αποδοτικότητα χαρακτηρίζει την ικανότητα & δυνατότητα ενός οργανισμού να πραγματώνει το σκοπό του αποτελεσματικά με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

16 Ανθρωπιστικό Πλουραλιστικό Μοντέλο
Ανθρωπιστικό γιατί επικεντρώνεται στα υποκείμενα της εκπαίδευσης & πλουραλιστικό γιατί συνυπολογίζει πολλούς παράγοντες Διαρκής σκόπιμη διαδικασία που ενσωματώνεται στην εκπαιδευτική διαδικασία Βασική επιδίωξη ο εντοπισμός των ελλείψεων και των ατελειών του αξιολογούμενου με σκοπό τη βελτίωσή του Αποφεύγει τις μετρήσεις θεωρώντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σημαντικότερα στην εκπαίδευση. Ο αξιολογητής μετατρέπεται σε σύμβουλο

17 Η αξιολόγηση στον διεθνή κι ευρωπαϊκό χώρο της εκπαίδευσης
Συμβάλλει στη διερεύνηση της γνώσης για το εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας Προωθεί διαδικασίες ανάπτυξης των σχολείων Υποστηρίζει τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων Λειτουργεί σαν μοχλός βελτίωσης ή αλλαγής των εκπαιδευτικών πρακτικών και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος

18 Τάσεις στην εκπαίδευση στον Διεθνή χώρο και στην ΕΕ
Το εκπαιδευτικό σύστημα εκλαμβάνεται και αξιολογείται ως ολότητα με λειτουργίες: την αναδιάρθρωση διοικητικού μηχανισμού τις αποκεντρωμένες διαδικασίες την ενεργό συμμετοχή των ΟΤΑ την αυτοαξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας την προβολή νέων απαιτήσεων στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής

19 Σήμερα τα εκπαιδευτικά συστήματα τείνουν προς την αποκέντρωση, προκειμένου να προσαρμοστούν στις τοπικές συνθήκες και να ανταπεξέλθουν στη συνεχώς αυξανόμενη ετερογένεια των σχολείων

20 Τάσεις αξιολόγησης στην εκπαίδευση στο Διεθνή χώρο και στην ΕΕ
εξωτερική αξιολόγηση εσωτερική αξιολόγηση εξωτερική + εσωτερική= συνύπαρξη διαδικασιών

21 Εξωτερική αξιολόγηση Αποτελεί συμβατική μορφή ελέγχου που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κοινού προσφέρει αξιόπιστες κρίσεις- εφόσον προέρχεται από φορείς ή πρόσωπα κύρους και μάλιστα εκτός εκπαιδευτικής μονάδας- γίνεται σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χρόνο, δεν προσθέτει απασχόληση στους εκπαιδευτικούς και ενισχύει τη συγκρισιμότητα των κρίσεων βοηθώντας έτσι να διατυπωθούν προτάσεις μεγαλύτερης εμβέλειας

22 Μορφές Εξωτερικής αξιολόγησης
Επιθεώρηση (εστιάζεται σε μετρήσιμα ή παρατηρήσιμα αποτελέσματα, φόβος και άγχος στους εκπ/κους) Παρακολούθηση του εκπαιδευτικού συστήματος (Εθν. Στατ. Υπ., ΟΟΣΑ, διορισμοί εκπ/κων , ΟΣΚ, ΚΕΕ, Survey) Εντοπισμένες μελέτες αξιολόγησης (Σχετίζονται με τη επίδοση των μαθητών, ΙΕΑ., PISA , TIMMS, Πανεπιστημιακοί φορείς)

23 Εσωτερική αξιολόγηση Διεξάγεται από τους ίδιους τους παράγοντες της εκπαιδευτικής μονάδας: Ιεραρχική (συμπληρωματική της επιθεώρησης που επικεντρώνεται στα άτομα και στις πρακτικές τους με στόχο τον έλεγχο της υπακοής στο νόμο) Συλλογική ή αυτοαξιολόγηση (στηρίζεται σε διαδικασίες που οργανώνονται από τους ίδιους τους παράγοντες της εκπ/κης μονάδας με στόχο την αλλαγή και βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης)

24 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Να αναβαθμιστεί το εκπαιδευτικό περιβάλλον Να ενισχυθούν οι σχέσεις αμοιβαιότητας & εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής μονάδας Να συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί την προσωπική εκπαιδευτική τους θεωρία Να προχωρήσουν όλοι μαζί οι παράγοντες της εκπαιδευτικής μονάδας στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου δράσης ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

25 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Βελτίωση του σχολείου με δικές του δυνάμεις Εφοδιάζει τη σχολική μονάδα με μέσα βελτίωσης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων Αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί περισσότερο επαγγελματίες Ενδυναμώνει τη συλλογικότητα και δημιουργεί κλίμα συνεργασίας Ενισχύει το κύρος της εκπαιδευτικής μονάδας στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

26 Μειονεκτήματα αυτοαξιολόγησης
Έλλειψη χρόνου Μη αρμονική συνεργασία –Μονοδιάστατη επιβάρυνση μελών-Όχι ίσος καταμερισμός αρμοδιοτήτων Γραφειοκρατικές διαδικασίες Αλλαγή διδακτικού προσωπικού Επιλέγονται δείκτες που ίσως δεν μπορούν να βελτιωθούν Αντλούνται στοιχεία για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική μονάδα και όχι για το ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα

27 Συνύπαρξη διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης
Οι χώρες της Ε.Ε. τείνουν προς την εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης της εκπαιδευτικής μονάδας όπου οι δύο μορφές αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοεξαρτώνται.

28 Η αξιολόγηση ένα κοινό ευρωπαϊκό ζήτημα
Διακήρυξη της Μπολόνια από τους υπουργούς Παιδείας 29 ευρωπαϊκών χωρών 1999 Συνθήκη της Λισαβόνας, γνωστή και ως "Μεταρρυθμιστική Συνθήκη 2007 Η τροποποιημένη συμφωνία του Δουβλίνου 2008

29 Η αξιολόγηση ένα κοινό ευρωπαϊκό ζήτημα
Η αξία μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας ή συστήματος δεν μπορεί να τεκμηριωθεί όταν δεν υπάρχουν και αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης και κοινώς αποδεκτές διαδικασίες ελέγχου της αποτελεσματικότητάς της Η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης είναι βασικό μέλημα καθώς διαπιστώνεται ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ενισχυθούν ο εθνικός οικονομικός ανταγωνισμός και η κοινωνική συνοχή

30 Κοινές κατευθύνσεις αξιολογικών συστημάτων στην Ε.Ε.
Αξιολόγηση σε κεντρικό επίπεδο και δίκτυο πληροφοριών Όχι επιθεώρηση παρά συμβουλευτική δράση απέναντι στους εκπ/κούς Ανάπτυξη της αξιολόγησης σε τοπικό επίπεδο και νομοθετική κατοχύρωση της αυτοαξιολόγησης της εκπαιδευτικής μονάδας

31 Κοινές κατευθύνσεις αξιολογικών συστημάτων στην Ε.Ε.
Από τα τέλη του 1990 ως τις αρχές του 2000 υπήρξαν αξιοσημείωτες εξελίξεις στους τύπους της αξιολόγησης σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (μεταρρυθμίσεις στα συστήματα αξιολόγησης, έρευνα, πειραματισμοί κλπ) Οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν ως συνέπεια τη διεύρυνση του συστήματος αξιολόγησης: Από μια αξιολόγηση κλαδική και ατομική (στο επίπεδο των μαθητών, των καθηγητών κλπ) σε μια αξιολόγηση γενική και σφαιρική (σχολικό ίδρυμα). Να μη λειτουργεί μόνο ως έλεγχος και απολογισμός, αλλά ως ένα εργαλείο βελτίωσης της προσφερόμενης εκπαίδευσης.

32 Κοινές κατευθύνσεις αξιολογικών συστημάτων στην Ε.Ε.
Η εξέλιξη των μοντέλων αξιολόγησης των ευρωπαϊκών κρατών δείχνει μια τάση να ενταχθούν τα συστήματα αξιολόγησης σε ένα πλαίσιο συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

33 Δίκτυο Ευρυδίκη

34 Δίκτυο Ευρυδίκη

35 Δίκτυο Ευρυδίκη -Πληροφοριακά στοιχεία
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΛΛΑΔΑ   Οι κατά τόπους Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης έχουν τη γενική ευθύνη του ελέγχου της λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής τους. Προβλέπεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων της σχολικής μονάδας να υλοποιείται σε τοπικό επίπεδο. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων συντάσσει έκθεση αυτοαξιολόγησης ενώ περιφερειακά κέντρα αποτιμούν το εκπαιδευτικό έργο των σχολείων της περιοχής τους.

36 Αξιολόγηση εκπαιδευτικής μονάδας

37 Επικρατούσες τάσεις στη Ε.Ε.
Μέχρι τις αρχές του ‘90 εξωτερική αξιολόγηση Τα τελευταία 15 χρόνια τάση για την υιοθέτηση μεθόδων εσωτερικής αξιολόγησης σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

38 Επικρατούσες τάσεις στη Ε.Ε.
Δοκιμάζονται πλαίσια εσωτερικής αξιολόγησης με παράλληλη χρήση μορφών εξωτερικής αξιολόγησης σε μια σχέση μάλλον συμπληρωματική Εσωτερική Εξωτερική

39 Σχέσεις μεταξύ εσωτερικής & εξωτερικής αξιολόγησης
Παράλληλη μορφή Διαδοχική μορφή Συνεργατική μορφή Δηλαδή Οι δύο μορφές είτε αλληλεξαρτώνται είτε αλληλοσυμπληρώνονται

40 Βαθμός αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος
Το σημείο ισορροπίας ανάμεσα στην εσωτερική & στην εξωτερική αξιολόγηση εξαρτάται σίγουρα από το βαθμό αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος. Αποκέντρωση σημαίνει εκχώρηση περισσότερων αρμοδιοτήτων για τη λήψη αποφάσεων στα χαμηλότερα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος

41 Παραδείγματα χωρών της Ευρώπης
Τη μεγαλύτερη αυτονομία την έχουν σχολεία στην Ολλανδία, στη Μ. Βρετανία, στο Βέλγιο (Φλαμανδική κοινότητα), στη Δανία, στη Φιλανδία και στη Σουηδία όπου οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται από τα ίδια τα σχολεία

42 Δεν έχουν αναπτύξει σύστημα αξιολόγησης
Βέλγιο (πλην της Φλαμανδικής Κοινότητας), Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Μάλτα

43 Παραδείγματα αξιολογικών συστημάτων
Αυστρία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Τσεχία, Αγγλία, Φινλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία

44 Ιδιαιτερότητες κρατών
Διαφορετική κουλτούρα μεταξύ Νότου (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία) και Βορά (Σουηδία και Δανία) Διαφορετική Οργάνωση, κεντρική και συγκεντρωτική αντίληψη του εκπαιδευτικού συστήματος στη Γαλλία, αποκεντρωμένο σύστημα 17 αυτόνομων περιοχών στην Ισπανία και των ομόσπονδων κρατών στη Γερμανία

45 Ιδιαιτερότητες κρατών
Αρμοδιότητα αξιολόγησης σε περιφερειακό επίπεδο (Ισπανία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία) Τοπική αρμοδιότητα αξιολόγησης(Δανία, Σουηδία, Φιλανδία)

46 Ιταλία Ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερική αξιολόγησης
Ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερική αξιολόγησης Η ανάπτυξη μια εθνικής μεθόδου αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ιταλία, χώρα στην οποία η έννοια της αξιολόγησης είναι σχετικά πρόσφατη, αποτελεί καλό παράδειγμα της σύνδεσης αυτής. Από το 2004, το Εθνικό Ινστιτούτο για την Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικού Συστήματος και Κατάρτισης (INVALSI), είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του συστήματος εκπαίδευσης σε συνεργασία με τα Σχολεία, τις Περιφέρειες, τις Νομαρχίες και του Δήμους.

47 Ιταλία

48 Τσεχία Στην Τσεχία, η διενέργεια αξιολόγησης είναι συστηματική (ετήσια) και αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα: το Υπουργείο Παιδείας, Νεολαίας και Άθλησης, τις περιφερειακές αρχές και τη ČŠI. Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, επαγγελματική ) αξιολογούνται από τους διευθυντές, χωρίς όμως σαφή και αντικειμενικά κριτήρια και μεθόδους. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορεί να παίξουν ρόλο στη λήψη πρόσθετου επιδόματος επί της κανονικής αμοιβής.

49 Γερμανία Η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος καθορίζεται από τη ομοσπονδιακή του φύση. Η ευθύνη για την εκπαιδευτική νομοθεσία έχει ανατεθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στα 16 κρατίδια που χρησιμοποιούν το Συμβούλιο των υπουργών Παιδείας για την μεταξύ τους συνεργασία Το πιλοτικό πρόγραμμα «Ποιοτική Βελτίωση σε Σχολεία και Σχολικά Συστήματα» Τα Ομόσπονδα Κρατίδια κατέληξαν σε συμφωνία με την Ομοσπονδία προκειμένου να συνδέσει κάποιες από τις μετρήσεις του με ένα πιλοτικό πρόγραμμα που φέρει τον τίτλο «Ποιοτική Βελτίωση σε Σχολεία και Σχολικά Συστήματα». Κεντρικό ζήτημα σε αυτό αποτελεί η γενική ποιότητα της επίδοσης και οι αναγκαίοι καταστατικοί όροι καθενός σχολείου ξεχωριστά και των αντίστοιχων σχολικών συστημάτων. Ο αναπτυξιακός στόχος είναι να αυξηθεί η εκπαιδευτική επίδοση και στα δυο επίπεδα. Περισσότερα από 180 σχολεία όλων των τύπων συμμετείχαν στο πενταετές πιλοτικό πρόγραμμα ( ).

50 Γαλλία Από το 1982 η εξαιρετικά συγκεντρωτική οργάνωση της εκπαίδευσης έχει αλλάξει δίνοντας αρκετές αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι 31 «Ακαδημίες» είναι εξωτερικά διοικητικά τμήματα του Υπουργείου Παιδείας με ευθύνη συγκεκριμένων περιοχών της χώρας. Τα σχολεία είναι σε κάποιο βαθμό ανεξάρτητα σε σχέση με τις διοικητικές και διδακτικές τους δραστηριότητες καθώς και σε δεύτερο επίπεδο όσον αφορά στα οικονομικά ζητήματα.

51 Αυστρία Ο Αυστριακός νόμος προβλέπει την εσωτερική αξιολόγηση για τους εκπαιδευτικούς. Υπεύθυνος είναι ο επικεφαλής του σχολείου (Direktor) και καλύπτει δύο πλευρές: • Την αξιολόγηση της απόδοσης των δασκάλων ως προς την τήρηση των κατευθύνσεων του προγράμματος σπουδών. Για παράδειγμα, οι δάσκαλοι ελέγχονται αν εκπληρώνουν το καθήκον τους να ενημερώνουν τους γονείς, αν υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις σχολικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις, κοκ. • Την συμβουλευτική, δηλαδή βοήθεια προς τους δασκάλους όταν πρέπει να λύσουν προβλήματα συγκρούσεων με άλλους δασκάλους, με τους μαθητές ή με τους γονείς .

52 Σουηδία Τη γενική ευθύνη της εκπαίδευσης έχει το Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης. Υπάρχουν επίσης δύο ακόμα εθνικά όργανα για την παιδεία που χρηματοδοτούνται από το κράτος: η Εθνική Επιτροπή για την Παιδεία, υπεύθυνη για την επίβλεψη, την αξιολόγηση, το συντονισμό του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης, και η Εθνική Επιτροπή για τη Βελτίωση των Σχολείων που υποστηρίζει τα σχολεία και τους Δήμους να φέρουν σε πέρας στόχους που αφορούν την επιτυχή λειτουργία των σχολείων σε εθνικό επίπεδο. Κάθε έτος το Εθνικό Γραφείο για την Εκπαίδευση παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο. Αυτό παρέχει μια βάση για το σχέδιο εθνικής ανάπτυξης των σχολείων.

53 Ιστότοποι παρακολούθησης εκπαιδευτικών συστημάτων

54 Ιστότοποι παρακολούθησης εκπαιδευτικών συστημάτων

55 Φιλανδία Το υποχρεωτικό σχολείο (βαθμίδες 1 – 9),
Το Φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα περιλαμβάνει: Το υποχρεωτικό σχολείο (βαθμίδες 1 – 9), Το ανώτερο δευτεροβάθμιο σχολείο ή το επαγγελματικό σχολείο (βαθμίδες 10 – 12), Ανώτατη εκπαίδευση (3 βασικό πτυχίο + 2 έτη Μάστερ) Εκπαίδευση ενηλίκων. - Το 2000, υπήρχαν επτάχρονοι μαθητές. - Περίπου το 60 % των μαθητών συνεχίζουν τις σπουδές τους στο ανώτερο δευτεροβάθμιο σχολείο. Οι υπόλοιποι κατευθύνονται στα επαγγελματικά λύκεια.

56 Φιλανδία Υποχρεωτική εκπαίδευση 7-16 ετών
Τα δημοτικά σχολεία έχουν 9 τάξεις. Στα πρώτα 6 τη διδασκαλία αναλαμβάνει ένας δάσκαλος ενώ στα τρία τελευταία τα διαφορετικά μαθήματα διδάσκουν ειδικευμένοι καθηγητές. Χαρακτηριστικά του συστήματος: - Ενιαίο πρόγραμμα για τα 9 έτη. - Δωρεάν παροχή, μεταφοράς, σίτισης, εκπαιδευτικών βιβλίων και υλικού. - Τα παιδιά πηγαίνουν σε σχολεία στη γειτονιά τους. - Δεν δίνεται πτυχίο αλλά μια βεβαίωση σπουδών. - Παροχή ισότιμης εκπαίδευσης σε όλους του πολίτες. - Παροχή των απαραίτητων εφοδίων για την ανώτερη παιδεία. - Σχεδόν όλα τα παιδιά τελειώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις των παιδιών που φεύγουν από αυτή τη βαθμίδα. Το σχολείο οφείλει να παρέχει καθοδήγηση και συμβουλευτική σε διάφορα επίπεδα.

57 Φιλανδία Τα κύρια σημεία της εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι αποτέλεσμα συναίνεσης και συναπόφασης και των πέντε πολιτικών κομμάτων της χώρας (3 εντός βουλής και 2 εκτός), συνοψίζονται στα εξής: Κοινή, συνεπής και μακροπρόθεμη πολιτική Αφοσίωση απ’ όλους στο όραμα μιας κοινωνίας βασισμένης στη γνώση (γονείς, οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων) Ισότητα στην Εκπαίδευση Μεταβίβαση της λήψης αποφάσεων και της ευθύνης σε τοπικό επίπεδο Νοοτροπία εμπιστοσύνης, η οποία είναι χαρακτηριστικό της Φινλανδικής κουλτούρας Οι εκπαιδευτικοί έχουν υψηλό κύρος στην κοινωνία Δεν υπάρχει επιθεωρητής και ατομική αξιολόγηση, καθώς οι εκπαιδευτικοί περνούν από ειδικές σπουδές πριν εισέλθουν στην υπηρεσία. Υπάρχει αξιολόγηση σχολικής μονάδας σε τοπικό επίπεδο

58 Φιλανδία Μεταρρύθμιση το 1993 σε συνθήκες σοβαρής οικονομικής ύφεσης Έκλεισαν πολλά σχολεία τη δεκαετία του 1990 Αναθεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος το1996 & 1997

59 Φιλανδία Οι εκπαιδευτικοί:
Ένας πτυχιούχος για να εργαστεί στην εκπαίδευση πρέπει να παρακολουθήσει ένα διετές διπλό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (major και minor master). Για την εισαγωγή του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα περνάει από συνέντευξη, η οποία βασίζεται σε ειδικά δομημένο ερωτηματολόγιο. Στόχος της συνέντευξης είναι να διαπιστωθούν: α) η ψυχολογική και ψυχική κατάσταση του υποψήφιου, β) οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να διδάξει και γ) η ικανότητα επικοινωνίας του υποψήφιου.

60 Φιλανδία Ένας δάσκαλος δημοτικού σχολείου
διδάσκει στις βαθμίδες 1 έως 6 (ηλικίες 7 έως 13) διδάσκει τυπικά και τα 13 αντικείμενα Οι εκπαιδευτικοί είναι μόνιμοι, δεν υπάρχει επιθεωρητής και ατομική αξιολόγηση, καθώς οι εκπαιδευτικοί περνούν από ειδικές σπουδές πριν εισέλθουν στην υπηρεσία. Υπάρχει αξιολόγηση σχολικής μονάδας σε τοπικό επίπεδο.

61 Φιλανδία Δεν προβλέπεται ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ή του έργου του. Τα περισσότερα όμως σχολεία εφαρμόζουν συγκεκριμένο σύστημα ποιότητας το οποίο προβλέπει ετήσιες συζητήσεις μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικού για την εξέλιξη, για την πορεία και επαγγελματική εξέλιξη του τελευταίου

62 Φιλανδία

63 Φιλανδία

64

65

66

67 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PISA-ΕΛΛΑΔΑ-ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜ.
Program International Student Assessment η θέση ανάμεσα σε 31 χώρες η θέση ανάμεσα σε 40 χώρες η θέση ανάμεσα σε 57 χώρες η θέση ανάμεσα σε 65 χώρες

68 Διαπιστώσεις Σε όλη την Ευρώπη οι εκπαιδευτικές μονάδες είναι υποχρεωμένες να αυτοαξιολογούνται για να λογοδοτούν στο κράτος και στην κοινωνία Στη Φιλανδία επικρατεί η ομαδική/ συλλογική ευθύνη και λογοδοσία (δημόσιος απολογισμός) με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης

69 Συγκριτική αξιολόγηση των συστημάτων της Ε.Ε.
Οι βασικοί τομείς του συστήματος στους οποίους επικεντρώνεται το ενδιαφέρον είναι: Το γενικό σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος με βάρος στους μακροσκοπικούς φυσικούς δείκτες Το σύστημα αξιολόγησης του σχολείου, ως σχολικής μονάδας Το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών Το σύστημα αξιολόγησης των μαθητών

70 Συγκριτική αξιολόγηση των συστημάτων της Ε.Ε.
Η ευθύνη διαχείρισης της αξιολόγησης είναι μοιρασμένη σε τρία επίπεδα: Σε κεντρικό, εθνικό επίπεδο, όπου το ρόλο αναλαμβάνει το αρμόδιο Υπουργείο, κάποιος φορέας άμεσα εξαρτώμενος από το υπουργείο ή κάποιος ανεξάρτητος φορέας. Σε περιφερειακό επίπεδο, όπου το ρόλο αναλαμβάνει μια Τοπική Αρχή, είτε με τη μορφή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης είτε με τη μορφή περιφερειακής εκπαιδευτικής αρχής. Σε τοπικό επίπεδο, όπου το ρόλο της αξιολόγησης αναλαμβάνει η ίδια η Σχολική Μονάδα.

71

72

73

74 Συγκριτική αξιολόγηση των συστημάτων της Ε.Ε.
Σύστημα Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας: Η σύγχρονη τάση φαίνεται να είναι η θεώρηση της σχολικής μονάδας ως βασικής οντότητας του εκπαιδευτικού συστήματος Χρειάζεται λοιπόν ένα ιδιαίτερο σύστημα αξιολόγησης του σχολείου που θα έχει χαρακτήρα τόσο εξωτερικό όσο και εσωτερικό, το οποίο θα εξετάζει την επίδοση του σχολείου στο ευρύτερο δυνατό εύρος λειτουργιών του, τόσο σε θέματα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά όσο και θέματα διοικητικά (διαχείριση πόρων κλπ)

75 Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ιεραρχικά δομημένο 13 Περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης Εκπαιδευτικές μονάδες

76 Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Διάρκεια σχολικής ημέρας / εβδομάδας / έτους: Το διδακτικό έτος διαρκεί 175 ημέρες για το Δημοτικό και 150 για το Γυμνάσιο. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται την περίοδο από 11 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου για το Δημοτικό και έως 31 Μαΐου για το Γυμνάσιο. Τα σχολεία λειτουργούν 5 ημέρες την εβδομάδα. Η διδακτική ώρα διαρκεί 40 με 50 λεπτά. Ο αριθμός ωρών διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για τα 2 πρώτα χρόνια, είναι 25 ώρες την εβδομάδα και 30* για τα τέσσερα τελευταία έτη. Ο αριθμός ωρών διδασκαλίας στον α΄ κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 35 ώρες την εβδομάδα για το τριετές Γυμνάσιο * Αλλαγές στα Δημοτικά διευρυμένου ωραρίου

77 Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Aπό τις αρχές της δεκαετίας του ’90, οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν με επιφύλαξη και κριτική στάση τις απόπειρες για τη θέσπιση συστημάτων αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Οι σχετικές με την αξιολόγηση τραυματικές εμπειρίες* του παρελθόντος στην Ελλάδα, οι οποίες την ταυτίζουν με προσπάθειες χειραγώγησης των εκπαιδευτικών από το κράτος, έχουν δαιμονοποιήσει κάθε συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό. *Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου στη χώρα µας έχει σταματήσει από το 1982 , µε την κατάργηση του θεσµού των επιθεωρητών Ο θεσµός του Επιθεωρητή εµφανίστηκε στο νόµο περί ∆ηµοτικών Σχολείων του 1834

78 Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Στη χώρα μας τα ζητήματα της ποιότητας και της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου αποτέλεσαν στόχους των εκπαιδευτικών πολιτικών από τα τέλη της δεκαετίας του ΄90 και συνοδεύτηκαν από σειρά πρωτοβουλιών σε νομοθετικό, ερευνητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο

79 Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (ΑΕΕ): α) Σε νομοθετικό επίπεδο στηρίζεται στους Ν.2986/2002, άρθρ. 4. και Ν.3848/2010,άρθρ. 32. β) Σε ερευνητικό επίπεδο θα βασιστεί σε αξιοποίηση και συνθετική αναπροσαρμογή ήδη παραχθέντος υλικού από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) στα ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ. γ) Σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνδέεται άμεσα με τα κρίσιμα ζητήματα της εκπαιδευτικής ασυμμετρίας και των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.

80 Πήραν μέρος 500 εκπαιδευτικές μονάδες
Ολοκλήρωση πιλοτικής εφαρμογής Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α / ΙΕΠ Έργο : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Πήραν μέρος 500 εκπαιδευτικές μονάδες Η πιλοτική φάση ολοκληρώθηκε σε 4 τετράμηνα από το Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι τον Ιούνιο του 2012

81 Εφαρμογή αποτελεσμάτων αυτοαξιολόγησης
Μέσω του έργου της ΑΕΕ θα επιδιωχθεί η αξιοποίηση των εκθέσεων αυτοαξιολόγησης των σχολείων, όπως διαπίστωση των αδυναμιών, εντοπισμός και επίλυση των προβλημάτων, ανάδειξη των καλών πρακτικών. Ειδικά δε για τα σχολεία που ανήκουν σε μειονεκτικές περιοχές θα επιδιωχθεί η άμεση διασύνδεσή τους με οριζόντιες δράσεις και πολιτικές ενισχυτικού, υποστηρικτικού και αντισταθμιστικού χαρακτήρα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο.


Κατέβασμα ppt "AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google