Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γιάννης Κουρτίδης Γεωπόνος, Γενικός Διευθυντής Qways Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γιάννης Κουρτίδης Γεωπόνος, Γενικός Διευθυντής Qways Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γιάννης Κουρτίδης Γεωπόνος, Γενικός Διευθυντής Qways Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

2 QWAYS 2010

3 Ευρωπαϊκό περιβάλλον Ευρωπαϊκό περιβάλλον Κ.Α.Π περιβάλλον Ασφάλεια τροφίμων Ποιότητα 2006-2013 παραγωγός καταναλωτής1 παραγωγός καταναλωτής1 QWAYS 2010

4 • ΠΟΠ (Προστατευμένη Ονομασία Προέλευσης), • ΠΓΕ (Προστατευμένη Γεωγραφική Ένδειξη), • ΕΠΠΕ (Ειδικό Παραδοσιακό Προϊόν Εγγυημένο), • Βιολογικά προϊόντα, • Οίνοι Ποιότητας (v.q.p.r.d.). • Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή AGRO 2-1 & 2-2. • GLOBALGAP Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας

5 ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

6 QWAYS 2010

7  Προστασία του περιβάλλοντος - Γονιμότητα εδαφών - Γονιμότητα εδαφών - Πρoστασία επιφανειακών και υπόγειων υδάτων - Πρoστασία επιφανειακών και υπόγειων υδάτων  Μικρότερες απαιτήσεις για οικονομικές παρεμβάσεις στήριξης του περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλoτητας,του περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων.  Διατήρηση και ενίσχυση της ζωής στην ύπαιθρο – αύξηση των θέσεων απασχόλησης.  Καλύτερη αποδοχή – αναγνώριση του επαγγέλματος του βιοκαλλιεργητή από την κοινωνία (ειδικά στα αστικά κέντρα) Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

8  Ανταγωνιστικότερα προϊόντα στις διεθνείς αγορές.  Καλύτερες τιμές στην διάθεση των αγροτικών προϊόντων. Πωλείται σε καλύτερη τιμή – από το συμβατικό (περίπου 30%)  Λόγοι marketing : Δημιουργία μύθου γύρω από το προϊόν – ιδιαίτερα σήμερα με την στροφή στην Πράσινη Ανάπτυξη και την Οικολογία…  Άμεσες και Έμμεσες επιδοτήσεις στο βιολογικό ελαιόλαδο Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

9 QWAYS 2010

10

11  Προστασία της υγείας του παραγωγού και του καταναλωτή. Απουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων. (Ανεξαρτήτως ΜRL) Απουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων. (Ανεξαρτήτως ΜRL) Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

12  Ελεγχόμενο προϊόν σε όλη την διαδικασία παραγωγής του (από τον ελαιώνα στο ελαιοτριβείο και ως ελαιόλαδο πλέον στην συσκευασία τελικού καταναλωτή). Η Πιστοποίηση αφορά το τελικό προϊόν (ΚΑΝ. 834/07,889/08 – οι φορείς διαπιστευμένοι κατά ΕΝ 45011) και όχι το σύστημα ποιότητας της ομάδας (όπως πχ AGRO 2.1.2.2, ISO 22000, κλπ) Η Πιστοποίηση αφορά το τελικό προϊόν (ΚΑΝ. 834/07,889/08 – οι φορείς διαπιστευμένοι κατά ΕΝ 45011) και όχι το σύστημα ποιότητας της ομάδας (όπως πχ AGRO 2.1.2.2, ISO 22000, κλπ) Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

13 Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων στην Ε.Ε. Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης No 2092/91 της 24 Ιουνίου 1991 “περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής” ΚΑΝΟΝIΣΜΟΙ (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και 889/2008 834/2007 “ για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91” Σήμερα : Μέχρι 31/12/2008 ……. Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

14 ΚΑΝ. 889/2008 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

15 α) «βιολογική παραγωγή»: η χρήση της μεθόδου παραγωγής σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό σε όλα τα στάδια παραγωγής, παρασκευής και διανομής· «μη βιολογικό» (889/08): προϊόντα που δεν προέρχονται από ή δεν συνδέονται με τρόπο παραγωγής σύμφωνο με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και τον παρόντα κανονισμό· «στάδια παραγωγής, παρασκευής και διανομής»: κάθε στάδιο από την πρωτογενή παραγωγή βιολογικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, έως και την αποθήκευση, τη μεταποίηση, τη μεταφορά, την πώληση ή τον εφοδιασμό του τελικού καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, των δραστηριοτήτων επισήμανσης, διαφήμισης, εισαγωγής, εξαγωγής και υπεργολαβίας·834/2007 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

16 «εκμετάλλευση» (889/08): όλες οι μονάδες παραγωγής που λειτουργούν υπό ενιαία διαχείριση με στόχο την παραγωγή γεωργικών προϊόντων· «μονάδα παραγωγής» (889/08): όλα τα στοιχεία ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για ένα τομέα παραγωγής, όπως εγκαταστάσεις παραγωγής, αγροτεμάχια, βοσκότοποι, υπαίθριοι χώροι, κτίρια σταβλισμού των ζώων, κτίρια αποθήκευσης των προϊόντων, φυτικών προϊόντων, ζωικών προϊόντων, πρώτων υλών και κάθε άλλης εισροής που συνδέεται με αυτό τον συγκεκριμένο τομέα παραγωγής· 834/2007 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

17 «παρασκευή»: οι εργασίες διατήρησης ή/και μεταποίησης βιολογικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων της σφαγής και του τεμαχισμού, στην περίπτωση των κτηνοτροφικών προϊόντων), καθώς και η συσκευασία, η επισήμανση ή/και οι μεταβολές στη σχετική με τη βιολογική μέθοδο παραγωγής επισήμανση· «επισήμανση»: κάθε όρος, λέξη, σχετική ένδειξη, διακριτικό στοιχείο, εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, εικόνα ή σύμβολο που αφορά και τοποθετείται στη συσκευασία, στα έγγραφα, στις επιγραφές, στις ετικέτες, στο περιθώριο, στους δακτυλίους ή στις στεφάνες που συνοδεύουν προϊόντα ή αναφέρονται σε αυτά· 834/2007 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

18 Καλλιέργεια Συγκομιδή ΑποθήκευσηΜεταποίηση Μεταφορά Πώληση Καταναλωτής Διασφάλιση βιολογικότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής/παρασκευής ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο κανονισμός 834/2007 εφαρμόζεται για κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στις δραστηριότητες οιουδήποτε σταδίου παραγωγής, παρασκευής και διανομής βιολογικών προϊόντων ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 834/2007 άρθρο 1, παραγ. 4 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

19 Ο κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών ή εθνικών διατάξεων, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο για τα προϊόντα που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, όπως διατάξεις που διέπουν την παραγωγή, την παρασκευή, την εμπορία, την επισήμανση και τον έλεγχο, καθώς και τη νομοθεσία για τα τρόφιμα και τη διατροφή των ζώων. ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 834/2007 άρθρο 1, παραγ. 4 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

20 «μετατροπή»: η μετάβαση από μη βιολογική σε βιολογική γεωργία εντός ορισμένης χρονικής περιόδου, στη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις περί βιολογικής παραγωγής· ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Η περίοδο μετατροπής αρχίζει το νωρίτερο την ημερομηνία που ο επιχειρηματίας εντάσσει την εκμετάλλευση του στο σύστημα ελέγχου εγκεκριμένου Φορέα Πιστοποίησης Καν. 834- άρθρο 17- παραγ. 1α834/2007 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

21 ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ως προϊόν Βιολογικής Γεωργίας μπορεί να επισημανθεί το προϊόν που θα παραχθεί μετά την εφαρμογή των κανόνων που προβλέπει ο κανονισμός για μια περίοδο μετατροπής : τουλάχιστον δύο ετών πριν την σπορά ή, στην περίπτωση των λιβαδιών ή πολυετών καλλιεργειών χορτονομής, τουλάχιστον δύο έτη πριν από τη χρησιμοποίησή τους ως ζωοτροφές βιολογικής παραγωγής ή, στην περίπτωση πολυετών καλλιεργειών εκτός από τις καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών, τουλάχιστον τρία έτη πριν από την πρώτη συγκομιδή βιολογικών προϊόντων. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΣ ΚΑΝ. 889/2008 Καν. 889- άρθρο 36 - παραγ. 1 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

22 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝ. 889/2008 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ειδικές απαιτήσεις σήμανσης Άρθρο 62 - Προϊόντα φυτικής προέλευσης σε μετατροπή Τα προϊόντα φυτικής προέλευσης που παράγονται κατά το στάδιο μετατροπής μπορούν να φέρουν την ένδειξη «προϊόντα υπό μετατροπή στη βιολογική γεωργία» υπό τον όρο ότι: α) έχει τηρηθεί περίοδος μετατροπής τουλάχιστον δώδεκα μηνών πριν από την εσοδεία· β) η ένδειξη δεν παρουσιάζεται με χρώμα, σχήμα ή τύπο χαρακτήρων που την καθιστούν εμφανέστερη από την ονομασία πώλησης του προϊόντος, και ολόκληρη έχει το ίδιο μέγεθος χαρακτήρων· γ) το προϊόν περιέχει μόνο ένα φυτικό συστατικό γεωργικής προέλευσης· δ) η ένδειξη συνδέεται με τον κωδικό του φορέα ελέγχου ή της αρχής ελέγχου, … πχ. ΕΛ-04-ΒΙΟ Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

23 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 834/2007 Για την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού, οι όροι που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τα βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να προστατεύονται, σε όλη την έκταση της Κοινότητας και ανεξαρτήτως γλώσσας, έναντι της χρήσης σε μη βιολογικά προϊόντα. Η προστασία αυτή θα πρέπει επίσης να καλύπτει τα συνήθη παράγωγα ή σμικρυντικά των όρων αυτών, ανεξαρτήτως του εάν χρησιμοποιούνται μόνα ή σε συνδυασμό. Για να υπάρξει σαφήνεια για τους καταναλωτές στο σύνολο της κοινοτικής αγοράς θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό το λογότυπο της ΕΕ για όλα τα προσυσκευασμένα βιολογικά τρόφιμα που παράγονται στην Κοινότητα.

24 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 834/2007 Δεν επιτρέπεται η χρήση του στην επισήμανση για προϊόντα μετατροπής ή μεταποιημένα τρόφιμα στα οποία το βιολογικό ποσοστό είναι μικρότερο του 95 % των συστατικών γεωργικής προέλευσης. (Άρθρο 23) Εθνικό σήμα ;;; Το λογότυπο της ΕΕ δεν εμποδίζει την ταυτόχρονη χρήση εθνικών ή ιδιωτικών λογότυπων (άρθρο 25, παρ.2). Επιπλέον, θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τον τόπο προέλευσης των γεωργικών πρώτων υλών από τις οποίες αποτελείται το προϊόν (άρθρο 24 ) «Γεωργία ΕΕ», «Γεωργία εκτός ΕΕ», «Γεωργία ΕΕ/εκτός ΕΕ» ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ IV – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

25 ΕΛΛΑΔΑ «Γεωργία ΕΕ», Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

26 ΤΙΤΛΟΣ V: ΈΛΕΓΧΟΙ / Άρθρο 27 : Σύστημα ελέγχου ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 834/2007 Στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού, η φύση και η συχνότητα των ελέγχων καθορίζονται βάσει εκτίμησης του κινδύνου εκδήλωσης παρατυπιών ή παραβάσεων όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Όλες οι επιχειρήσεις, υπόκεινται σε εξακρίβωση της συμμόρφωσης τουλάχιστον άπαξ ετησίως. Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

27 Άρθρο 28 - Προσχώρηση στο σύστημα ελέγχου ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 834/2007 Κάθε επιχείρηση που παράγει, παρασκευάζει, αποθηκεύει ή εισάγει από τρίτη χώρα προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2, ή διαθέτει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, πριν διαθέσει στην αγορά προϊόντα ως βιολογικά ή σε φάση μετατροπής προς βιολογική παραγωγή: α) κοινοποιεί τη δραστηριότητά της στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο την ασκεί· β) υποβάλλει την επιχείρησή της στο σύστημα ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 27 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Όταν μια επιχείρηση αναθέτει οποιαδήποτε δραστηριότητά της σε τρίτον, η επιχείρηση αυτή εξακολουθεί να υπόκειται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), οι δε ανατιθέμενες δραστηριότητες υπόκεινται στο σύστημα ελέγχου. Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

28 Καν. 889 / ΤΙΤΛΟΣ IV- ΕΛΕΓΧΟΙ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου / aρθρο 63 Μέτρα ελέγχου και ανάληψη δεσμεύσεων από τον επιχειρηματία 1. Κατά την πρώτη εφαρμογή των μέτρων ελέγχου, ο επιχειρηματίας συντάσσει και διατηρεί στη συνέχεια: α) πλήρη περιγραφή της μονάδας ή/και των εγκαταστάσεων ή/και της δραστηριότητας· β) όλα τα πρακτικά μέτρα που θα ληφθούν στο επίπεδο της μονάδας ή/και των εγκαταστάσεων ή/και της δραστηριότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής· γ) τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να ληφθούν για να περιοριστεί ο κίνδυνος μόλυνσης από μη εγκεκριμένα προϊόντα ή ουσίες καθώς και τα μέτρα καθαρισμού που πρέπει να εφαρμόζονται στις αποθήκες και σε όλη την αλυσίδα παραγωγής του επιχειρηματία. Κατά περίπτωση, η περιγραφή και τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να αποτελούν μέρος του συστήματος ποιότητας το οποίο καθορίζεται από τον επιχειρηματία. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝ. 889/2008 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

29   Η προβλεπόμενη δήλωση επαληθεύεται από τον αρμόδιο φορέα ή την αρχή ελέγχου που εκδίδει έκθεση η οποία εντοπίζει τις πιθανές ελλείψεις και τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.   Ο επιχειρηματίας οφείλει να προσυπογράψει την έκθεση και να λάβει τα αναγκαία διορθωτικάμέτρα. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝ. 889/2008 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

30 ΚΑΝ. 889/2008 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  τουλάχιστον ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ πλήρη φυσικό έλεγχο όλων των επιχειρήσεων  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ με σκοπό την ανίχνευση προϊόντων απαγορευμένων από τον παρόντα κανονισμό ή αν εφαρμόζονται μέθοδοι παραγωγής ασυμβίβαστες με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. Είναι επίσης δυνατό να λαμβάνονται δείγματα και να υποβάλλονται σε ανάλυση για την ανίχνευση πιθανής μόλυνσης από απαγορευμένα για βιολογική παραγωγή προϊόντα. Εντούτοις, η ανάλυση αυτή πρέπει να διενεργείται όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν χρησιμοποιηθεί απαγορευμένα για την βιολογική παραγωγή προϊόντα. ► Επισκέψεις Ελέγχου Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

31  Επισκέψεις ελέγχου, ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΕΣ (τυχαίες επισκέψεις ελέγχου) ή ύστερα από προειδοποίηση, με, βάσει της γενικής εκτίμησης του κινδύνου μη συμμόρφωσης με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής, αφού λάβει υπόψη τουλάχιστον τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων, την ποσότητα των σχετικών προϊόντων και τον κίνδυνο ανταλλαγής προϊόντων. ► Επιπλέον πραγματοποιούνται: Μετά από κάθε επίσκεψη συντάσσεται έκθεση ελέγχου η οποία συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο της ελεγχθείσας μονάδας ή τον αντιπρόσωπο του. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Να υπάρχει εξουσιοδότηση...) QWAYS : Αναφορά Επιθεώρησης (διπλότυπο) – Έκθεση Ελέγχου – Σημειώσεις Επιθεωρητή – Πρόγραμμα Καλλιέργειας ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝ. 889/2008 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

32 ΡΟΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΠ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΦΑΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΠ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΦΑΠ ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΑΠ ΜΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΑΠ) ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΠ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΠ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΠ Αποστολή Εκκρεμοτήτων 60 ΗΜΕΡΕΣ 22/1/2009 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

33 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΩΛΥΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 60 ΗΜΕΡΕ Σ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

34 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κατάλογος ΜΗ Συμμορφώσεων Κυρώσεων ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

35 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ από ΟΕ&Π  Καταγγέλλει εγγράφως την σύμβαση με τον παλιό ΟΕ&Π  Ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές Εποπτείας & Επίβλεψης αναφέροντας με σαφήνεια τους λόγους καταγγελίας καθώς και το όνομα του νέου ΟΕ&Π  Να έχει εξοφλήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις  Να υποβάλλει νέα αίτηση ένταξης στο ΣΕ&Π Ο ΝΕΟΣ ΟΕ&Π Ζητά αντίγραφο του φακέλου του επιχειρηματίας από τον πρώτο ΟΕ&Π, καθώς και σχετική βεβαίωση αναφερόμενη στο καθεστώς ελέγχου. Αν δεν αποσταλεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος αυτό αποτελεί παράβαση σύμφωνα με άρθρο 11. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΝΕΟ ΟΕ&Π Να μην εκκρεμεί προγραμματισμένη επιθεώρηση πριν την ημ/νία καταγγελίας σύμβασης Να μην υπάρχουν εκκρεμότητες που να αφορούν διαδικασίες αξιολόγησης ευρημάτων ελέγχου, χημικών αναλύσεων, ή επιβολή κυρώσεων Να μην υφίσταται διοικητική κύρωση απαγόρευσης χρήσης ενδείξεων, λογότυπων,… ΚΥΑ 245090/06 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο

36


Κατέβασμα ppt "Γιάννης Κουρτίδης Γεωπόνος, Γενικός Διευθυντής Qways Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google