Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

« Επαγγελματικές Προοπτικές των Αποφοίτων του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Στερεάς Ελλάδας » Χρίστος Απ. Λαδιάς, Λέκτωρ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "« Επαγγελματικές Προοπτικές των Αποφοίτων του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Στερεάς Ελλάδας » Χρίστος Απ. Λαδιάς, Λέκτωρ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 « Επαγγελματικές Προοπτικές των Αποφοίτων του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Στερεάς Ελλάδας » Χρίστος Απ. Λαδιάς, Λέκτωρ ΤΠΟΑ-ΠΣΕ Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Λεβάδεια 18-5-2011

3 Το Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης: • Λειτούργησε για πρώτη φορά το 2005. • Παρέχει εκπαιδευτικό έργο προπτυχιακό επίπεδο. • Ανήκει στην ομάδα των οικονομικών τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι πτυχιούχοι του εγγρά- φονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και γίνονται μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολό- γων.

4 Το Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης  Αποσκοπεί στην ευρεία και σε βάθος κατάρτιση στην Οικονομική Επιστήμη.  Επίσης, εξειδικεύει παραλλήλως σε ένα νέο σχετικά επιστημονικό πεδίο, αυτό της Περιφερειακής Επιστήμης.  Η Περιφερειακή Επιστήμη, είναι ένα σύνολο γνωστικών αντι- κειμένων διαφόρων Επιστημών.  Στην Περιφερειακή Επιστήμη ενσωματώνονται οι πιο σύχρονες αντιλήψεις για την οικονομική ανάπτυξη που είναι κοινωνικώς, φαινόμενο που εξελίσσεται στο χώρο με ευρύτερες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις.

5 Το Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης  Υπηρετεί ένα νέο γνωστικό και δυναμικό αντικείμενο, στο οποίο ενσωμα- τώνονται σύγχρονες διεπιστημονικές αντιλήψεις.  Καλλιεργεί το χαρακτήρα της περιφερειακής και γενικότερα της οικονομι- κής ανάπτυξης σε όλες τις εκφάνσεις του χώρου ( Διαστάσεις χωρικών οντο- τήτων και ενοτήτων όπως Διοικητική η Αυτοδιοικητική, Διεθνική η Διαπε- ριφερειακή, Οικονομική η Ζώνης δραστηριοτήτων, Αστική η Περιφέρειας η Οικοσυστημάτων κ.α.  Η όλη παιδευτική και θεωρητική “φιλοσοφία” του Τμήματος στηρίζεται στην άποψη ότι η ανάλυση της οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί πολύ- σύνθετη κοινωνική διαδικασία της οποίας οι κρίσιμες διαστάσεις είναι: Ο χώρος, ο χρόνος, οι άνθρωποι, ο τόπος και η ιστορία τους.

6 Ο Χώρος στην Περιφερειακή Επιστήμη  Ο χώρος μελετάται ως γεωγραφικός (τόπος, πόλη, περιοχή κ.λπ..)  Ο χώρος μελετάται ως ιστορικός με την έννοια του ιστορικού προσδιορισμού και περιορισμού  Σε διαφορετικούς Χώρους και με τις ίδιες αναπτυξιακές διαδικασίες οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι διαφορετικοί.  Τα οικονομικά γεγονότα του χώρου αναλύονται και επεξηγούνται: Με τα εργαλεία της Κλασσικής Οικονομικής Σκέψης: π.χ. Με τα υποδείγματα η με μαθηματικές η άλλες εκφράσεις των οποίων οι μεταβλητές η οι παράγοντες έχουν συνολικό χαρακτήρα. Με τα εργαλεία της Περιφερειακής Επιστήμης π..χ. με υποδείγματα η με τις άλλες εκφράσεις των οποίων οι μεταβλητές έχουν το χαρακτηριστικό του χώρου των και καλούνται χωρομεταβλητές. Για τον κλασσικό Οικονομολόγο ενδιαφέρον έχει κυρίως π.χ. ο σχηματισμός του Οικονομικού Μακρομεγέθους όπως το Α.Ε.Π. Για τον Οικονομολόγο της Περιφερειακής Οικονομικής ενδιαφέρον έχει, το ανωτέρω, έχει σε ίση βάση όμως ενδιαφέρον και ο σχηματισμός του Περιφερειακού Μεγέθους όπως του Α.Π.Π. Η Διαδικασία του σχεδιασμού της Περιφερειακής Οικονομικής Πολιτικής εστιάζει πάλι το ενδιαφέρον της και στους Περιφερειακούς Δείκτες, Πολλαπλασιαστές κλπ. ( περιφερειακές συμμετοχές δραστηριοτήτων, περιφερειακοί πολλαπλασιαστές επενδύσεων η εισοδημάτων κ.α. )

7 Ο Χώρος στην Περιφερειακή Επιστήμη  Για τον κλασσικό Οικονομολόγο ενδιαφέρον έχει κυρίως π.χ. ο σχηματισμός του Οικονομικού Μακρομεγέθους όπως το Α.Ε.Π.  Για τον Οικονομολόγο της Περιφερειακής Οικονομικής ενδιαφέρον έχει, το ανωτέρω, έχει σε ίση βάση όμως ενδια- φέρον και ο σχηματισμός του Περιφερειακού Μεγέθους όπως του Α.Π.Π.  Η Διαδικασία του σχεδιασμού της Περιφερειακής Οικο- νομικής Πολιτικής εστιάζει πάλι το ενδιαφέρον της και στους Περιφερειακούς Δείκτες, Πολλαπλασιαστές κλπ. ( περιφερει- ακές συμμετοχές δραστηριοτήτων, περιφερειακοί πολλαπλασι- αστές επενδύσεων η εισοδημάτων κ.α. )

8 Οι σπουδές στο Πανεπιστημιακό Τμήμα μας.  O Επιστημονικός Προσανατολισμός και η Διεπιστημονική Δομή των Σπουδών: Το ιδιαίτερο γνώρισμα της λειτουργίας του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι: Η ανάλυση του φαινομένου της ανάπτυξης μελετάται και ερευνάται όχι μόνο με τα κλασσικά εργαλεία της Οικονομικής Επιστήμης αλλά πραγματοποιείται με τις γνώσεις που παρέχουν άλλες Κοινωνικές και Θετικές Επιστήμες. Οι σπουδές αναλύουν και ερευνούν τις περιπτώσεις της Οικονομικής Μεγέ- θυνσης και της Οικονομικής Ανάπτυξης: Καταρτίζουν και Μορφώνουν στις μεθόδους ανάλυσης για τον υπολογισμό, της Μεγέθυνσης, της Ανάπτυξης, της κοινωνικής ευημερίας, των Δημοκρατικών διαδικασιών, της αξιοβίοτης ανάπτυ- ξης, της βιώσιμης ανάπτυξης κ.α.

9 Οι σπουδές στο Πανεπιστημιακό Τμήμα μας.  Οι άξονες των Μαθημάτων που διδάσκονται για την απόκτηση του Πτυχίου:  Ο βασικός άξονας των Μαθημάτων της Οικονομικής Επιστήμης. ( Οικονομική Θεωρία, Μάκρο-Μικροοικονομική, Δημόσια Οικονομική κ.α.)  Ο άξονας της ειδίκευσης των Μαθημάτων της Περιφερειακής Επιστήμης. ( Περιφερειακή Οικονομική, Οι Οικονομικές των Μεταφορών, της Γεωγ- ραφίας, του Τουρισμού, η Αστική Οικονομική κ.α. )  Ο άξονας των μαθημάτων υποστήριξης, των Μαθηματικών, της Στατιστικής, της Οικονομετρίας, της Πληροφορικής.  Ο άξονας των μαθημάτων υποστήριξης, των μαθημάτων της Νομι- κής Επιστήμης και άλλων θεσμικών των Νομικών Προσώπων.

10 Oι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων μας.  Oι πτυχιούχοι του Tμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Aνάπτυξης έχουν δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Eγγράφονται στο Oικονομικό Eπιμε- λητήριο Eλλάδος και έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του επαγγέλματος του οικονομολόγου. Eπίσης έχουν δικαίωμα ένταξης στο Σύνδεσμο Eλλήνων Περιφερειολόγων ( ΣEΠ ), που κινείται στην κατεύ- θυνση της κατοχύρωσης της ειδικότητας του Περιφερειολόγου σε περιπ-τώσεις όπως προκηρύξεις ειδικών θέσεων στην Tοπική Aυτοδιοίκηση και στο Δημόσιο Tομέα, προσδιορισμού ειδικοτήτων για τη σύνθεση ομάδων μελετών και ερευνητικών έργων κ.λπ.  Στον ιδιωτικό τομέα οι πτυχιούχοι του Tμήματος απασχολούνται ως ανεξάρτητοι μελετητές, ως στελέχη Γραφείων Mελετών σε θέματα περιφερειακής, τοπικής και κλαδικής ανάπτυξης, ως οικονομολόγοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ.

11 Oι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων μας. Εικόνες αισιοδοξιών.

12 Oι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων μας • Στο δημόσιο τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται ως στελέχη της Tοπικής Aυτοδιοίκησης (Πρωτοβάθμιας και Περιφε- ρειακής), της Περιφερειακής Διοίκησης, της Kεντρικής Διοίκησης και των Δημοσίων Eπιχειρήσεων και Oργανισμών σε αντικείμενα σχετικά με την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και την πολιτική της Ευρω- παϊκής Ένωσης. Επίσης έχουν δυνατότητα απασχόλησης ως καθηγητές πολιτικής οικονομίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. • Τέλος η ολοκλήρωση του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (όταν θα πραγματοποιηθεί) του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ανοίγει ορίζοντες διεκδίκησης θέσεων εργασίας στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών Οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο θέματα ανάπτυξης σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο

13  Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας άρχισε τη λειτουργία του στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαί- δευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 6: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγ- γελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισό- δου» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)) και από εθνικούς πόρους.  Οι υπηρεσίες παρέχονται στην έδρα του πανεπιστημίου στη Λαμία (όπου εδρεύει το τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική) και στον Κόμβο του Γραφείου Διασύνδεσης στη Λειβαδιά (όπου εδρεύει το τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης) με στόχο την ενεργή υποσ- τήριξη των φοιτητών / αποφοίτων του Πανεπιστημίου στην προσέγγιση των μελλοντικών τους σπουδών, της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας και την ομαλότερη προώθησή τους στην αγορά. Το Γραφείο Διασύνδεσης

14  • Ενημέρωση των φοιτητών και των αποφοίτων για προσφερόμενες θέσεις εργασίας στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.  • Ενημέρωση επιχειρήσεων, συλλογικών φορέων και οργανισμών για τις ειδικότητες και τα ειδικότερα προσόντα των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.  • Πληροφόρηση των φοιτητών/αποφοίτων για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες και προγράμματα εξειδίκευσης και συνεχούς κατάρτισης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  • Πληροφόρηση σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων κάθε ειδικότητας.  • Πληροφόρηση, ενημέρωση και επιμόρφωση φοιτητών / αποφοίτων / μαθητών με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και σεμιναρίων και μέσω της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.  • Δικτύωση του Γραφείου Διασύνδεσης με φορείς προώθησης της απασχόλησης.  • Συμπληρωματική λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης με τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης και τις Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου, υπό το συντονισμό της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ).  • Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης και παρακολούθηση / αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται.  • Παροχή Υπηρεσιών σε φοιτητές ΑμεΑ και φοιτητές προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι βασικότερες δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης για την επίτευξη του στόχου του.

15 Τέλος Παρουσίασης Σας ευχαριστώ !


Κατέβασμα ppt "« Επαγγελματικές Προοπτικές των Αποφοίτων του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Στερεάς Ελλάδας » Χρίστος Απ. Λαδιάς, Λέκτωρ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google