Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

PROPOSICIONES COMPLETIVAS

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "PROPOSICIONES COMPLETIVAS"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 PROPOSICIONES COMPLETIVAS
TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS

2 MORFOLOGIA DEL INFINITIVO
El infinitivo es la forma nominal del verbo: es un sustantivo verbal φεύγειν φεύγω Yo huyo (huir) el huir el hecho de huir

3 ειν ἐιμί ἔχω φέρω ἔχειν φέρειν εἶναι yo tengo yo soy yo llevo
irregular ειν ἔχειν φέρειν εἶναι

4 SINTAXIS DEL INFINITIVO (SUSTANTIVO)
Infinitivo ≡ sustantivo neutro singular (abstracto) nominativo (sujeto) sustantivo verbal (infinitivo) φεύγειν κακὸν ἐστιν el huir es malo acusativo (cd) ἀυτός ἐθέλει λέγειν πολύ le gusta hablar mucho

5 SINTAXIS DEL INFINITIVO (VERBO)
Infinitivo ≡ verbo (sujeto + complementos) sujeto en acusativo ὁ Σωτράτης νομίζει τοὺς Ἀθεναιους εἶναι ἄδικους Socrates piensa que los atenienses son injustos Ἀθεναιους εἶναι ἄδικους atributo (acus.) infinitivo infinitivo (acción verbal) sujeto (acus.) infinitivo

6 PROPOSICIONES COMPLETIVAS
Son aquellas proposiciones subordinadas que ocupan el hueco funcional de un sustantivo ══ proposiciones subordinadas sustantivas completiva de CD él dijo que no vendría a clase él dijo eso él lo dijo que no hagas los ejercicios es una tontería eso es una tontería completiva de sujeto

7 PROPOSICIONES COMPLETIVAS
construcción de infinitivo ὁ Ἀριστοτέλης λέγει τρεῖς πολιτείας τοῖς ἀνθρώποις εῑναι Aristóteles afirma que tres constituciones son para los hombres (los hombres tienen tres constituciones) PROPOSICIONES COMPLETIVAS (GRIEGO) construcción con nexo ὁ Ἀριστοτέλης λέγει ὅτι τρεῖς πολιτείαι τοῖς ἀνθρώποις εἰσίν Aristóteles afirma que tres constituciones son para los hombres (los hombres tienen tres constituciones)

8 con infinitivo con nexo ὅτι

9 COMPLETIVAS: CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO
Construcciones de infinitivo concertado infinitivo sin sujeto El protagonista de la acción expresada por el infinitivo es el sujeto de a oración principal. Construcciones de infinitivo no concertado infinitivo con sujeto (sustantivo en acusativo) el protagonista de la acción expresada por el infinitivo es independiente al de la oración principal

10 Contrucción de infinitivo CONCERTADO
TRADUCIÓN : INFINTIVO ESPAÑOL CD χρή τὴν ἀλήθειαν ἀεὶ λέγειν. V.P. conviene siempre decir la verdad CD πάντες οἱ ἄνθρωποι ἐθέλουσι φίλους ἔχειν. todos los hombres quieren tener amigos V.P. atr. οὐδείς κακὸς εἶναι ἐθέλει. nadie quiere ser malo V.P.

11 Construcción de InfinitivoNO CONCERTADO
TRADUCIÓN : “que” + oración εἶναι sujeto atr. los griegos creen que Homero es sabio. Οἱ Ἕλληνες τὸν Ὅμηρον σοφὸν νομίζουσιν. V.P. atr. Οἱ Ἕλληνες τὸν Ὅμηρον σοφὸν εἶναι νομίζουσιν. sujeto V.P. ἡ δίκη ἐστὶ τὸ τοὺς φίλους εὖ ποιεῖν καὶ τοὺς ἐχθροὺς κακῶς. la justicia es que los amigos obren buenamente y los enemigos malamente. V.P.

12 δεῖ τὸν πολίτην φιλανθρώπον καὶ φιλόπολιν εἶναι
conviene que el ciudadano sea filántropo y patriota conviene que las leyes sean las soberanas para los ciudadanos Δεῖ κυρίους εἶναι τοὺς νόμους τοῖς πολῖταις Δεῖ τοὺς ἀνθρώπους τὸν πλοῦτον καὶ τὴν πενίαν ἔχειν οὐκ ἐν τῇ οἰκίᾳ ἀλλ’ ἐν ταῖς ψυχαῖς conviene que los hombres tengan riqueza y pobreza no en la casa sino en las almas conviene que las leyes sean soberanas de los hombres y no los hombres de las leyes. τοὺς νόμους τῶν ἀνδρῶν, οὐ τοὺς ἄνδρας τῶν νόμων κυρίους εἶναι δεῖ.

13 COMPLETIVAS CON NEXO Ὁ Λυσίας λέγει ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνθρώπων ἐστὶ φύσει
οὔτε ὀλιγαρχικός οὔτε δημοδρατικός. Lisias dice que ninguno de los hombres es por naturaleza ni oligárquico ni democrático Ὁ Σωκράτης λέγει ὅτι ἡδοναί τινές εἰσιν, αἱ μὲν ἀγαθαί, αἱ δὲ κακαί Sócrates dice que hay algunos placeres: unos buenos y otros malos

14 CLASIFICACIÓN DE LOS VERBOS GRIEGOS
Temáticos (ω) Atemáticos (μι) εἰμί Ud 5 Ud 6 Ud 7 Ud 8 Διώκω Φέρω Τίκτω ἐθέλω Φεύγω Λέγω Πλουτέω Πράττω Γιγνώσκω ἔχω Λαμβάνω Ποιέω Νομίζω Βασιλεύω

15 VERBOS IMPERSONALES δεῖ χρή QUE QUE
es necesario, es menester, se necesita, es preciso, hace falta δεῖ QUE INFINITIVO es necesario, es menester, es conveniente, es preciso, se debe, hay que, hay obligación de χρή QUE INFINITIVO

16 Repaso Pronombres

17 PRONOMBRES INDEFINIDOS
Masculino Femenino Neutro N τις Τι Οὐδείς Οὐδεμία Οὐδέν A Τινά Οὐδένα Οὐδεμίαν G Τινός Οὐδενός Ουδεμιᾶς D Τινί Οὐδενί Οὐδεμιᾷ N.pl. Τινές A.pl. Τινάς G.pl. Τινῶν D.pl Τισί algún, alguna, alguno nadie

18 NUMERALES Εἷς, μία, ἕν Πρῶτον Δύο Δεύτερον Τρείς, τρία Τρίτον
Cardinal Adverbio ordinal Εἷς, μία, ἕν Πρῶτον Δύο Δεύτερον Τρείς, τρία Τρίτον Τέτταρες, τέτταρα Τέταρτον


Κατέβασμα ppt "PROPOSICIONES COMPLETIVAS"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google