Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IAENUS1 TEMA 11 - PRAGMA VERBOS CONTRACTOS -αω. IAENUS2 Reglas de contracción vocálica Es la fusión en una vocal larga (α, η, ω, ου, ει,,, ) de dos vocales.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IAENUS1 TEMA 11 - PRAGMA VERBOS CONTRACTOS -αω. IAENUS2 Reglas de contracción vocálica Es la fusión en una vocal larga (α, η, ω, ου, ει,,, ) de dos vocales."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IAENUS1 TEMA 11 - PRAGMA VERBOS CONTRACTOS -αω

2 IAENUS2 Reglas de contracción vocálica Es la fusión en una vocal larga (α, η, ω, ου, ει,,, ) de dos vocales que por necesidades morfológicas se encuentras en contacto en la misma palabra. ε + εει ε + οου ε + volca larga α, η, ω desaparece ε + diptongo ου, ει desaparece

3 IAENUS3 verbos en εω Ε δαιμον ω Ser feliz Φιλ ω amar Πλουτ ω enriquecerse Ποι ω hacer δικ ω Hacer injusticias Δοκ ω Creer, penar Φοβ ω temer Δυστυχ ω Ser desdichado Μεταποι ω transformar Presente Ποι + ωΠοι Ποι +ειΠοιε Ποι +ουσιΠοιο σι Infinitivo Ποι +εινΠοιε ν

4 IAENUS4 Participios en εω MasculinoFemeninoNeutro SingularPluralSingularPluralsingularPlural ποι -ων*ποι -οντ-εςποι -ουσ-αποι -ουσ-αιποι -ον*ποι -οντ-α ποι νποιο ντεςποιο σαποιο σαιποιο νποιο ντα ποι -οντ-αποι -οντ-αςποι -ουσ-ανποι -ουσ-αςποι -ον*ποι -οντ-α ποιο νταποιο νταςποιο σανποιο σαςποιο νποιο ντα ποι -οντ-οςποι -οντ-ωνποι -ουσ-ηςποι -ουσ-ωνποι -οντ-οςποι -οντ-ων ποιο ντοςποιο ντωνποιο σηςποιο σωνποιο ντοςποιο ντων ποι -οντ-ιποι -ουσι*ποι -ουσ- ποι -ουσ-αιςποι -οντ-ιποι -ουσι* ποιο ντιποιο σιποιο σ ποιο σαιςποιο ντιποιο σι

5 IAENUS5 verbos contractos en αω Α + Ε,ηΑ α + Ει, Α + Ο,ω,ουω Α +οι Τιμ ω Honrar Ζ ω Vivir Τελευτ ω Terminar, acabar ρ ω ver Presente Τιμ +ωΤιμ Τιμ +ειΤιμ Τιμ +ουσιΤιμ σι Infinitivo Τιμ +ειντιμ ν

6 IAENUS6 Participio verbos αω MasculinoFemeninoNeutro SingularPluralSingularPluralsingularPlural τιμ -ων*τιμ -οντ-εςτιμ -ουσ-ατιμ -ουσ-αιτιμ -ον*τιμ -οντ-α τιμ ντιμ ντεςτιμ σατιμ σαιτιμ ντιμ ντα τιμ -οντ-ατιμ -οντ-αςτιμ -ουσ-αντιμ -ουσ-αςτιμ -ον*τιμ -οντ-α τιμ ντατιμ νταςτιμ σαντιμ σαςτιμ ντιμ ντα τιμ -οντ-οςτιμ -οντ-ωντιμ -ουσ-ηςτιμ -ουσ-ωντιμ -οντ-οςτιμ -οντ-ων τιμ ντοςτιμ ντωντιμ σηςτιμ σωντιμ ντοςτιμ ντων τιμ -οντ-ιτιμ -ουσι*τιμ -ουσ- τιμ -ουσ-αιςτιμ -οντ-ιτιμ -ουσι* τιμ ντιτιμ σιτιμ σ τιμ σαιςτιμ ντιτιμ σι

7 IAENUS7 Repaso verbos impersonales Χρ Es necesario, se debe, es obligatorio [infinitivo] στ hay [sujeto][-atributo] Δε Es necesario, hace falta, se necesita [infinitivo] ο πσας χρ τς δξας τν νθρπων τιμν. Se debe honrar todas las opiniones de los hombres οκ στιν νδρ γαθ κακν οδν οτε ζντι οτε τελετντι. No hay ningún mál para el hombre, el que ni está vibo, ni muerto. δε δ νομζειν εδαμονα ο τν χρματα πολλ χοντα. hace falta que el que no tiene mucho dinero piense en cosas felices

8 IAENUS8 Repaso Infinitivo ActivoPasivo verbos puros παιδε ω παιδε εινπαιδε εσθαι vb.contractos εω ποιε νποιε σθαι αω τιμ ντιμ σθαι

9 IAENUS9 La Sustantivación Llamamos sustantivación al hecho de que una palabra, que no sea sustantivo normalmente, se convierta en sustantivo en un contexto determinado. τ τ ν θ νατον φοβε σθα (infinitivo) el temer a la muerte το ς μικρο ς / το ς μεγ λους (adjetivo) los pequeños / las grandes

10 IAENUS10 Repaso del participio ν ντες ντα ντας ντος ντων ντιο σι ο σαο σαι ο σανο σας ο σηςο σων ο σ ο σαις ν ντα ν ντος ντων ντιο σι παιδε-- raiz o tema masculino femenino neutro

11 IAENUS11 Tipología del participio sintácticamente se pueden distinguir tres tipos de participio: –ATRIBUTIVO –APOSITIVO –PREDICATIVO

12 IAENUS12 Participio atributivo Se denomina participio atributivo a aquel que tiene un valor puramente nominal y equivale a un sustantivo o adjetivo. Va acompañado de artículo. τν ζντα νδρα νγκη στ πολλ φρειν κακ artículo participio es necesario que el hombre vivo soporte muchos males Se procurará traducir por un sustantivo o adjetivo que recoga el significado expresado por el participio; o en su defecto por una proposición de relativo

13 IAENUS13 es necesario que el hombre vivo soporte muchos males τν ζντα νδρα νγκη στ πολλ φρειν κακ artículo participio Traducción 1.(Adjetivo) 1.el hombre vivo 2.(Proposición de Relativo) 1.el hombre que vive

14 IAENUS14 Participio Apositivo Expresa un estado o una acción que acompaña a la idea del verbo principal: presenta por tanto una acción secundaria Προμηθες,...,πειτα δ ρν τι τ ζα πολλ στι μεταποιε τινα ες νθρπους sin artículo

15 IAENUS15 Acción primariaAcción secundaria Verbo principalParticipio Προμηθε ς μεταποιε τινα ε ς νθρ πους ρ ν τι τ ζ α πολλ στι Prometeo transforma a algunos en hombres Después de ver que los animales son muchos TRADUCCIÓN siempre se traduccira por una expresión subordinada adverbial

16 IAENUS16 Participio Predicativo (más dificil) un participio concertado con un sujeto o un cd de un verbo de percepción física o intelectual equivale a una proposición completiva (que) τ δυστυχε νθρπ πασα νξ φανεται οκ χουσα τελευτν.

17 IAENUS17 τ δυστυχε νθρ π πασα ν ξ φα νεται χουσα ο κ τελευτ ν F(x) CISUJETOVERBO Participio Predicativo Tra d. Para el hombre desafortunado toda noche pareceque no tiene fin (prop. completiva) ¡ojo! esto es el CD del participio verbo de percepción

18 IAENUS18 Oraciones Interrogativas Las oraciones interrogativas se dividen en dos tipos: –INTERROGATIVAS DIRECTAS ¿vas a venir al cine? si voy / no voy –INTERROGATIVAS INDIRECTAS me pregunta si voy a ir al cine yo respondo que si / yo respondo que no

19 IAENUS19 Oración principal Ο δε ς γ ρ γιγν σκυοσι Nadie conoce Interrogativa indirecta ε θ νατ ς στι τ νθρ π μ γιστον π ντων γαθ ν Si la muerte es para el hombre el mayor de todos los males oración principal (verbo introductor) (verbo de lengua, entendimietno o sentido) ε PREGUNTA

20 IAENUS20 Expresiones Superlativas Todo adjetivo tiene la característica de grado Grado : definimos grado como una marca de intensidad del concepto expresado por el adjetivo. Existen tres grados –Positivo : el cuadrado rojo –Comparativo : el cuadrado muy rojo –Superlativo : el cuadrado más rojo

21 IAENUS21 Grados del adjetivo μγας, μεγλη, μγαν Masculino El grande nom. μ γας gen. μεγ λου Femenino La grande nom. μεγ λη gen. μεγ λης Neutro Lo grande nom. μ γας gen. μεγ λου nom. μ γιστος gen. μεγ στου El más grande máximo nom. μ γιστη gen. μεγ στης La más grande máxima nom. μ γιστον gen. μεγ στου Lo más grande máximo POSITIVO COMPARATIVO

22 IAENUS22 Declinación Atemática 3ª declinación 3ª DCL. oclusivas labial β, π, φ dental δ, τ, θ gutural γ, κ, χ nasales ν, μ liquidos lateral λ vibrante ρ silbantes σ semivoc. ι, υ

23 IAENUS23 Fundamentos básicos de la 3º declinación Todas las formas se construyen a partir de una raiz o tema sacada de la forma de gentivo singular: πατρς, -δος πατρδος (gen. sing.) πατριτ- Desinencias 0 / ςες αας οςων ισι πατρς*πατρδες πατρδαπατρδας πατρδοςπατρδων πατρδιπατρσι*

24 IAENUS24 Temas en Dental (δ, τ, θ) En el nominativo singular y en el dativo plural se producen el siguiente fenómeno ASIMILACIÓN modificiación de un fonema (sonido)en contacto con otro por la tendencia a tomar rasgos articulatorios (o de pronunciación) comunes oclusiva dental + dental δ,τ,θ + σ Nom sing Πατρ δ+ς Dat. plur. Πατρ δ+σ ι πατρς πατρσι

25 IAENUS25 Tipología del Αdjetivo Griego MasculinoFemeninoNeutro Adjetivo de tres terminaciones γαθςγαθγαθν Adjetivo de dos terminaciones δικοςδικον δυστυχς

26 IAENUS26 Adjetivos de dos terminaciones temáticos

27 IAENUS27 Adjetivos de dos terminaciones atemáticos


Κατέβασμα ppt "IAENUS1 TEMA 11 - PRAGMA VERBOS CONTRACTOS -αω. IAENUS2 Reglas de contracción vocálica Es la fusión en una vocal larga (α, η, ω, ου, ει,,, ) de dos vocales."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google