Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καταναλωτές , πωλητές και πλεονάσματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καταναλωτές , πωλητές και πλεονάσματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καταναλωτές , πωλητές και πλεονάσματα
Κεφάλαιο 7 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved.   Requests for permission to make copies of any part of the work should be mailed to: Permissions Department, Harcourt College Publishers, 6277 Sea Harbor Drive, Orlando, Florida

2 Επαναπροσδιορίζοντας την ισορροπία της αγοράς
Μπορεί η τιμή ισορροπίας να μεγιστοποιήσει την ευημερία των αγοραστών και των πωλητών ; Η ισορροπία της αγοράς καθορίζει την άριστη κατανομή των περιορισμένων πόρων Το αν η κατανομή είναι η επιθυμητή καθορίζεται από τα οικονομικά της ευημερίας 3 2

3 Οικονομικά της ευημερίας
Τα οικονομικά της ευημερίας είναι η μελέτη του κατά πόσο η διανομή επηρεάζει την ευημερία. Οι αγοραστές και οι πωλητές αποκομίζουν κέρδος από τη συμμετοχή τους στην αγορά . Η ισορροπία μεγιστοποιεί την ευημερία των αγοραστών και των πωλητών. 4 3

4 Οικονομικά της ευημερίας
Η ισορροπία μεγιστοποιεί την ευημερία τόσο των αγοραστών όσο και των πωλητών και κατ’ επέκταση του συνόλου της κοινωνίας . 5 4

5 Οικονομικά της ευημερίας
Το πλεόνασμα καταναλωτή μεγιστοποιεί την οικονομική ευημερία από την πλευρά του αγοραστή. Το πλεόνασμα παραγωγού μεγιστοποιεί την οικονομική ευημερία από την πλευρά του παραγωγού. 5 5

6 Πλεόνασμα καταναλωτή Η διάθεση για πληρωμή είναι η μέγιστη τιμή στην οποία μπορεί και είναι διατεθειμένος ο καταναλωτής να πληρώσει . Μετρά πόσο αποτιμά ο καταναλωτής την αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 9 6

7 Πλεόνασμα καταναλωτή Πλεόνασμα καταναλωτή είναι το ποσό που ο καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει μείον το ποσό που πληρώνει πραγματικά . 10 9

8 4 αγοραστές ... 11 10

9 Πλεόνασμα καταναλωτή Η καμπύλη ζήτησης δείχνει το πόσο είναι διατεθειμένοι και μπορούν να πληρώσουν σε κάθε τιμή. 6 8

10 4 αγοραστές διάθεση για πληρωμή...
11 11

11 Measuring Consumer Surplus with the Demand Curve...
Price of Album John’s willingness to pay $100 Paul’s willingness to pay 80 George’s willingness to pay 70 Ringo’s willingness to pay 50 Demand 1 2 3 4 Quantity of Albums 13 13

12 Measuring Consumer Surplus with the Demand Curve...
Price of Album Price = $80 $100 John’s consumer surplus ($20) 80 70 50 Demand 1 2 3 4 Quantity of Albums 13 13

13 Μετρώντας το πλεόνασμα καταναλωτή με την καμπύλη ζήτησης ...
Τιμή Δίσκου Τιμή = $70 $100 Πλεόνασμα John ($30) 80 Πλεόνασμα Paul ($10) 70 Συνολικό πλεόνασμα καταναλωτή ($40) 50 Ζήτηση 1 2 3 4 Ποσότητα Δίσκων 13 13

14 Μετρώντας το πλεόνασμα καταναλωτή και την καμπύλη ζήτησης
Η περιοχή κάτω από την καμπύλη ζήτησης και πάνω από την τιμή μετρά το πλεόνασμα καταναλωτή στην αγορά. 13 13

15 Πως το πλεόνασμα καταναλωτή επηρεάζει την καμπύλη ζήτησης ...
Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved Πως το πλεόνασμα καταναλωτή επηρεάζει την καμπύλη ζήτησης ... Τιμή B C A Αρχικό Πλεόνασμα καταναλωτή Πλεόνασμα καταναλωτή νέων πελατών Q1 P1 D E F Επιπλέον πλεόνασμα Υπάρχοντος καταναλωτή Q2 P2 Ζήτηση Ποσότητα 17 21

16 Πλεόνασμα καταναλωτή και οικονομική ευημερία
Πλεόνασμα καταναλωτή, το ποσό που οι καταναλωτές θέλουν να πληρώσουν , μετρά το κέρδος που οι αγοραστές πιστεύουν ότι έχουν από την κατανάλωση του προϊόντος. 5 5

17 Πλεόνασμα παραγωγού Πλεόνασμα παραγωγού είναι το ποσό που εισέπραξε ο παραγωγός μείον το κόστος. Μετρά το κέρδος των παραγωγών από την πώληση των προϊόντων. 24 34

18 Το κόστος 4 πωλητών... 11 35

19 Πλεόνασμα παραγωγού και καμπύλη προσφοράς
Όπως το πλεόνασμα καταναλωτή συνδέεται με τη ζήτηση, το πλεόνασμα καταναλωτή συνδέεται με την προσφορά . Σε κάθε ποσότητα , η τιμή που δίνει από την καμπύλη προσφοράς, δείχνει τον οριακό πωλητή, που θα εγκαταλείψει την αγορά αν μειωθεί και άλλο η τιμή. 22 32

20 Πίνακας πληρωμής για 4 πωλητές...
11 36

21 Πλεόνασμα παραγωγού και καμπύλη προσφοράς...
Τιμή Βαψίματος Προσφορά Κόστος Mary $900 Κόστος Frida 800 Κόστος Georgia 600 Κόστος Grandma 500 1 2 3 4 Quantity of Houses Painted 26 38

22 Πλεόνασμα παραγωγού και καμπύλη προσφοράς
Η περιοχή κάτω απ την τιμή και πάνω απ την καμπύλη προσφοράς μετρά το πλεόνασμα παραγωγού σε μια αγορά .

23 Μετρώντας το πλεόνασμα παραγωγού με την καμπύλη προσφοράς...
Μετρώντας το πλεόνασμα παραγωγού με την καμπύλη προσφοράς... Τιμή= $600 Τιμή Βαψίματος Προσφορά $900 800 600 Το πλεόνασμα της Grandma ($100) 500 1 2 3 4 Αριθμός σπιτιών που βάφτηκαν 26 38

24 Μετρώντας το πλεόνασμα παραγωγού με την καμπύλη προσφοράς...
Μετρώντας το πλεόνασμα παραγωγού με την καμπύλη προσφοράς... Τιμή= $800 Τιμή βαψίματος Προσφορά Συνολικό Πλεόνασμα παραγωγού($500) $900 800 Πλεόνασμα παραγωγού Georgia ($200) 600 Πλεόνασμα Παραγωγού Grandma ($300) 500 1 2 3 4 Αριθμός σπιτιών Που βάφτηκαν 26 38

25 Πως η τιμή επηρεάζει το πλεόνασμα παραγωγού...
Πως η τιμή επηρεάζει το πλεόνασμα παραγωγού... Τιμή Προσφορά Επιπλέον πλεόνασμα ήδη υπαρχόντων παραγωγών D E F P2 Q2 Πλεόνασμα παραγωγού σε νέους παραγωγούς Q1 P1 A B C Αρχικό Πλεόνασμα παραγωγού Ποσότητα 26 45

26 Αποτελεσματικότητα αγοράς
Το πλεόνασμα παραγωγού και καταναλωτή μπορεί να απαντήσει την ακόλουθη ερώτηση : Είναι η κατανομή με βάση τις δυνάμεις της αγοράς αποτελεσματική ; 32 53

27 Οικονομική ευημερία και συνολικό πλεονέκτημα
Πλεόνασμα Καταναλωτή = Αξία Αγοραστών _ Ποσό που Πληρώνουν Οι αγοραστές και Πλεόνασμα Παραγωγού = Έσοδα παραγωγού _ Κόστος παραγωγής

28 Οικονομική ευημερία και συνολικό πλεονέκτημα
Συνολικό Πλεόνασμα = παραγωγού καταναλωτή + ή Συνολικό πλεόνασμα = Αξία στους Αγοραστές _ Κόστος των Πωλητών

29 Αποτελεσματικότητα αγοράς
Η αποτελεσματικότητα αγοράς όταν η κατανομή των πόρων είναι ίση με το πλεόνασμα παραγωγού. 32 54

30 Αποτελεσματικότητα αγοράς
Επιπλέον, ο κοινωνικός σχεδιαστής might ενδιαφέρεται επίσης για την ισότητα – η δικαιοσύνη της διανομής της ευημερίας ανάμεσα σε παραγωγούς και αγοραστές . 32 54

31 Εκτιμώντας την ισορροπία της αγοράς ...
Τιμή A D Προσφορά Τιμή Ισορροπίας E Ζήτηση B C Ποσότητα ισορροπίας Ποσότητα 33 56

32 Πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού σε ισορροπία...
Τιμή A D Προσφορά Πλεόνασμα Καταναλωτή Τιμή Ισορροπίας E Πλεόνασμα Παραγωγού Ζήτηση B C Ποσότητα Ισορροπίας ποσότητα 33 56

33 Τρείς βασικοί παράγοντες της αγοράς
Οι ελεύθερες αγορές κατανέμουν τα προϊόντα της προσφοράς στους αγοραστές που είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν την υψηλότερη τιμή . Οι ελεύθερες αγορές κατανέμουν την ζήτηση των προϊόντων στους πωλητές με το χαμηλότερο κόστος . Οι ελεύθερες αγορές διακινούν τα προϊόντα όπου το πλεόνασμα παραγωγού και καταναλωτή μεγιστοποιείται.

34 Η αποτελεσματική κατανομή σε σχέση με την άριστη ποσότητα
Τιμή Supply Αξία καταναλωτή Κόστος πωλητών Κόστος Πωλητών Αξία πωλητών Demand Ποσότητα ισορροπίας Ποσότητα Η αξία των καταναλωτών είναι μεγαλύτερη από το κόστος των πωλητών. Η αξία των αγοραστών είναι μικρότερη από το κόστος των πωλητών 8

35 Η αποτελεσματικότητα της ποσότητας ισορροπίας
Επειδή το αποτέλεσμα της ισορροπίας είναι μία αποτελεσματική κατανομή των πόρων, ο νομοθέτης μπορεί να αφήσει το πλεόνασμα αμετάβλητο . Η μη παρέμβαση στην αγορά εκφράζεται από τη γαλλική φράση laissez faire.

36 Δύναμη αγοράς Αν ένα σύστημα αγοράς δεν είναι τέλειο, η δύναμη της αγοράς μπορεί να παίξει ρόλο. Δύναμη της αγοράς είναι η δυνατότητα να επηρεάσει τις τιμές. Η δύναμη της αγοράς επηρεάζει τις αγορές γιατί κρατά την τιμή μακριά από την προσφορά και τη ζήτηση. 38 67

37 Εξωτερικότητες Εξωτερικότητες έχουμε όταν η παραγωγή του προϊόντος επηρεάζει την ευημερία τρίτων. Οι εξωτερικότητες δημιουργούν εξαρτήσεις στην αγορά σε σχέση με τρίτους . Όταν οι αγοραστές και οι πωλητές δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις εξωτερικότητες , η κατανομή μπορεί να είναι αναποτελεσματική. 39 68


Κατέβασμα ppt "Καταναλωτές , πωλητές και πλεονάσματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google