Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016

2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΞΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΕΣ 1-4

3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Οι λογαριασμοί διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τη φύση τους ή το περιεχόμενο τους. Με άλλους λογαριασμούς παρακολουθούνται αξίες π.χ. κτίρια, εμπορεύματα κτλ., με άλλους σχέσεις με πρόσωπα π.χ. πελάτες, προμηθευτές κτλ., με άλλους αποτελέσματα, με άλλους ξένα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην επιχείρηση κτλ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Ως προς το περιεχόμενο τους οι λογαριασμοί διακρίνονται στις ακόλουθες κα- τηγορίες: 1) Αξιών 2) Προσώπων 3) Εξόδων 4) Εσόδων 5) Εκμετάλλευσης και Αποτελεσμάτων Χρήσης 6) Αμιγείς και Μεικτούς 7) Τεχνικής Λογιστικής Φύσης (Αντίθετοι ή Αρνητικοί, Διάμεσοι, Μεταβατικοί) 8) Τάξης Ο τρόπος λειτουργίας κάθε λογαριασμού εξαρτάται από τη φύση του στοιχείου που παρακολουθείται από αυτόν και το ιδιαίτερο περιεχόμενο του. Για το λόγο αυτό, στη συνέχεια θα εξετάσουμε το περιεχόμενο των λογαριασμών. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

5 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Λογαριασμοί αξιών είναι οι λογαριασμοί του ενεργητικού με τους οποίους παρακολουθούνται οι αξίες (υλικές και άυλες) της επιχείρησης. Οι αξίες αυτές ανήκουν στα πάγια ή στα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία. Οι αξίες αυτές αποκτήθηκαν με σκοπό τη χρησιμοποίηση τους για την πραγματοποίηση εσόδων. Για παράδειγμα, τα εμπορεύματα πωλούνται για να αποκτηθούν έσοδα, τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται για να γίνουν προϊόντα, από την πώληση των οποίων θα πραγματοποιηθούν έσοδα. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΞΙΩΝ

6 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Οι λογαριασμοί αξιών με τους οποίους παρακολουθούνται πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι:  Εδαφικές εκτάσεις (οικόπεδα, γήπεδα κτλ.)  Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων-Τεχνικά έργα  Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις-Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός,  Μεταφορικά μέσα  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσης πάγιων στοιχείων  Ασώματες ακινητοποιήσεις  Έξοδα πολυετούς απόσβεσης ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΞΙΩΝ

7 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Οι λογαριασμοί αξιών με τους οποίους παρακολουθούνται περιουσιακά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι:  Εμπορεύματα  Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα  Υποπροϊόντα και υπολείμματα  Παραγωγή σε εξέλιξη  Πρώτες και βοηθητικές ύλες  υλικά συσκευασίας  Αναλώσιμα υλικά  Είδη συσκευασίας  Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων Δηλ. όλοι οι λογαριασμοί που παρακολουθούν περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην ομάδα του κυκλοφορούντος ενεργητικού > καθώς και οι λογαριασμοί «Χρεόγραφα» και «Ταμείο». Οι λογαριασμοί αξιών λειτουργούν όπως όλοι οι λογαριασμοί στου Ενεργητικού. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΞΙΩΝ

8 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Ειδικά στους λογαριασμούς των αποθεμάτων τηρούνται χωριστοί υπολογαριασμοί με τους οποίους παρακολουθούνται οι αγορές που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης καθώς και τα αποθέματα, αρχικά και τελικά, για κάθε κατηγορία αγαθών, π.χ.: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΞΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ Α ΕΙΔΟΣ Β ΕΙΔΟΣ Γ

9 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Ο δευτεροβάθμιος λογαριασμός «Αποθέματα (απογραφής)» και οι αναλυτικοί του χρεώνονται κατά την έναρξη της χρήσης με την αξία των αποθεμάτων κατ' είδος, όπως αυτά έχουν προκύψει στην απογραφή. Ο λογαριασμός «Αγορές χρήσης» και οι αναλυτικοί του χρεώνονται με τις αγορές κατά τη διάρκεια της χρήσης με την αξία κτήσης των αγοραζόμενων αγαθών, αυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς (έξοδα μεταφοράς, ασφάλιστρα, φορτοεκ φορτωτικά κτλ.) και πιστώνονται με τις τυχόν επιστροφές αγορών καθώς και τις εκπτώσεις (εκτός τιμολογίου). ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΞΙΩΝ

10 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Για τις τυχόν επιστροφές αγορών καθώς και τις εκπτώσεις αγορών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δευτεροβάθμιοι λογ/σμοί «Επιστροφές αγορών», «Εκπτώσεις αγορών» με τους αναλυτικούς τους. Στην περίπτωση αυτή στο τέλος της χρήσης μεταφέρονται στο λογαριασμό «Αγορές Χρήσης». Σημείωση: Στη διάρκεια της χρήσης κανένας λογαριασμός που παρακολουθεί αποθέματα υλικών αξιών δεν πιστώνεται με πωλήσεις (με αυτές πιστώνονται λογαριασμοί των εσόδων). ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΞΙΩΝ

11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Λογαριασμοί προσωπικοί είναι οι λογαριασμοί με τους οποίους παρακολουθούνται οι σχέσεις επιχείρησης με πρόσωπα (φυσικά ή νομικά). Οι σχέσεις αυτές άλλοτε είναι απαιτήσεις και ανήκουν στο ενεργητικό και άλλοτε υποχρεώσεις και ανήκουν στο παθητικό (Π.Π, Κ.Π).  Σημειώνεται ότι όλοι οι λογαριασμοί του παθητικού είναι προσωπικοί.  Οι προσωπικοί λογαριασμοί διακρίνονται σε λογαριασμούς απαιτήσεων ή υποχρεώσεων σε Ευρώ και σε λογαριασμούς απαιτήσεων ή υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα (συνάλλαγμα). ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ

12 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Εκτός από τις παραπάνω διακρίσεις των Προσωπικών λογαριασμών έχουμε και τη διάκριση σε λογαριασμούς: α) Μακροπρόθεσμων απαιτήσεων ή υποχρεώσεων, εάν αυτές λήγουν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης. β) Βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων ή υποχρεώσεων, οι οποίες πρέπει να εξοφληθούν μέσα στην επόμενη χρήση. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ

13 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Οι προσωπικοί λογαριασμοί του Ενεργητικού είναι:  Πελάτες  Γραμμάτια Εισπρακτέα  Παραγγελίες στο εξωτερικό  Χρεώστες διάφοροι  Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων (λειτουργούν προσωρινά για ποσά που καταβάλλονται σε συνεργάτες, όπως εκτελωνιστές ή σε μέλη του προσωπικού της τα οποία δαπανούν για λογαριασμό της επιχείρησης και στη συνέχεια θα αποδώσουν λογαριασμό)  μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (εγγυήσεις σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας, γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξης κτλ). ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ

14 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Οι προσωπικοί λογαριασμοί του Παθητικού είναι:  Προμηθευτές  Γραμμάτια Πληρωτέα  Τράπεζες-λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  Πιστωτές διάφοροι  Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη  Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  Κεφάλαιο, Αποθεματικά-Διαφορές αναπροσαρμογής, Επιχορηγήσεις Επενδύσεων  Αποτελέσματα εις νέο  Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου (αντικείμενο της Λογιστικής εταιρειών ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ

15 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Έξοδα είναι οι οικονομικές θυσίες που γίνονται από την επιχείρηση με τη θέλησή της, για να πραγματοποιηθεί ο σκοπός της, όπως ο μισθός του πωλητή, τα ενοίκια του καταστήματος, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος κτλ. Διαφορετική από την έννοια του εξόδου είναι η έννοια της έκτακτης ζημίας. Σ‘ αυτήν την περίπτωση μειώνεται η Καθαρή Περιουσία για λόγους άσχετους με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και χωρίς τη θέλησή της, π.χ. όταν συμβεί κλοπή χρημάτων. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

16 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Τα έξοδα διακρίνονται στις πιο κάτω βασικές κατηγορίες: 1. Ανάλογα με το σκοπό στον οποίον αποβλέπει η χρησιμοποίησή τους, σε έξοδα: α) Οργανικά, που γίνονται για την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης π.χ. μισθοί προσωπικού, ενοίκια κτλ. β) Ανόργανα, τα οποία δεν γίνονται για χάρη των βασικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Αυτά τα έξοδα συνδέονται με τυχαίες και ευκαιριακές δραστηριότητες, όπως π.χ. η περίπτωση αγοράς αυτοκινήτου για άμεση μεταπώλησή από συνεργείο αυτοκινήτων, επειδή πουλιόταν σε πολύ χαμηλή τιμή. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

17 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 2. Ανάλογα με την ομαλότητα τους ή μη, χωρίζονται σε έξοδα: α) Ομαλά, τα οποία δημιουργούνται κατά την συνηθισμένη πορεία των εργασίων μιας επιχείρησης β) Ανώμαλα, όταν δεν δικαιολογούνται από την συνηθισμένη πορεία των εργασίων μιας επιχείρησης. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

18 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 3. Ανάλογα με το αν βαρύνουν ένα φορέα ή μη, σε έξοδα: α) Άμεσα, τα οποία βαρύνουν μια δραστηριότητα, ένα προϊόν κτλ., π.χ. ο μισθός του μάγειρα σε εστιατόριο. β) Έμμεσα, τα οποία βαρύνουν περισσότερες από μια δραστηριότητες, προϊόντα π.χ. το ενοίκιο σε κατάστημα πώλησης ανδρικών και γυναικείων υποδημάτων. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

19 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 4. Ανάλογα με το αν αφορούν ή όχι τη διαχειριστική χρήση, σε έξοδα: α) Δουλευμένα, τα οποία έχουν γίνει για χάρη της διαχειριστικής χρήσης, άσχετα αν έχουν εξοφληθεί ή όχι. β) Μη δουλευμένα, τα οποία δεν αφορούν την παρούσα διαχειριστική χρήση, παρά το ότι πληρώθηκαν μέσα στη χρήση αυτή. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

20 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Επιχείρηση πλήρωσε 1.200 Ευρώ ως ασφάλιστρα για το κτίριο της στις 31/10/2002, για το χρονικό διάστημα από 1/10/2012 μέχρι 30/9/2013. Το ποσό των 300 Ευρώ (3X100 Ευρώ) αφορά τη χρήση 2012 (αυτό που αναφέρεται από 1/10 ως 31/12/2012) και είναι δουλευμένο για τη χρήση αυτή. Το ποσό των 900 Ευρώ (9x100 Ευρώ) αφορά τη χρήση 2013 (αυτό που αναφέρεται στο χρονικό διάστημα 1/1-30/9/2013) και είναι μη δουλευμένο για τη χρήση 2012, παρά το ότι πληρώθηκε (για την ακρίβεια προπληρώθηκε) στη χρήση αυτή. Είναι όμως δουλευμένο έξοδο για τη χρήση 2003 παρά το ότι πληρώθηκε στην προηγούμενη χρήση. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

21 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Οι λογαριασμοί οργανικών εξόδων είναι: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, Αμοιβές και έξοδα τρίτων, Παροχές τρίτων, Φόροι-Τέλη, Διάφορα έξοδα, Τόκοι και συναφή έξοδα, Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος, Προβλέψεις εκμετάλλευσης. Οι λογαριασμοί ανόργανων και ανώμαλων εξόδων και έκτακτων ζημιών είναι: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα, Έκτακτες ζημίες, Έξοδα προηγουμένων χρήσεων, Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

22 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Τα έξοδα μειώνουν την καθαρή περιουσία της επιχείρησης. Γι' αυτό κάθε φορά που πραγματοποιούνται, χρεώνονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί εξόδων. Είδαμε παραπάνω ότι στα οργανικά έξοδα περιλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού. Πρόκειται για τις αποδοχές των εργαζομένων καθώς και για τις εργοδοτικές εισφορές. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

23 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Έσοδο είναι κάθε αξία η απαίτηση που αποκτούν οι επιχειρήσεις από τις δραστηριότητές τους και ειδικότερα από την πώληση ή εκμετάλλευση αγαθών, υπηρεσιών και δικαιωμάτων Π.χ. έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων, έσοδα από πωλήσεις έτοιμων και ημιτελών προϊόντων, έσοδα από παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις πωλήσεων, έσοδα παρεπόμενων ασχολιών (προμήθειες-μεσιτείες-ενοίκια κτλ.), έσοδα κεφαλαίων (έσοδα χρεογράφων, πιστωτικοί τόκοι κτλ.), πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές κτλ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

24 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Τα έσοδα διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες. Οι πιο βασικές είναι: 1. Ανάλογα με την προέλευση τους, σε έσοδα: α) Οργανικά, που προέρχονται από την ομαλή εκμετάλλευση των κυρίων και των παρεπόμενων δραστηριοτήτων της επιχείρησης π.χ. πωλήσεις εμπορευμάτων, επιχορηγήσεις πωλήσεων. Συσχετίζονται με τα οργανικά έξοδα για τον προσδιορισμό του οργανικού αποτελέσματος της επιχείρησης. β) Ανόργανα, που προέρχονται από τυχαίες και συμπτωματικές πράξεις, συναλλαγές ή άλλες δραστηριότητες της επιχείρησης, όπως π.χ. προμήθεια συνεργείου αυτοκινήτων, επειδή μεσολάβησε σε πώληση αυτοκινήτου πελάτη Στα ανόργανα έσοδα περιλαμβάνονται και τα έκτακτα έσοδα που, αν και έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της επιχείρησης, πραγματοποιούνται από έκτακτα γεγονότα και περιστατικά, π.χ. οι συναλλαγματικές διαφορές ή ποινικές ρήτρες υπέρ της επιχείρησης. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

25 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 2. Ανάλογα με την ομαλότητα τους, σε έσοδα: α) Ομαλά, που προέρχονται από την κανονική, ομαλή και κατά κανόνα προγραμματισμένη πορεία της δραστηριότητας της επιχείρησης. β) Ανώμαλα, που οφείλονται σε απότομες μεταβολές της οικονομικής συγκυρίας ή σε έκτακτα γεγονότα και περιστατικά που, κάτω από κανονικές συνθήκες, δεν αναμένονται. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

26 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 3. Ανάλογα με το αν αφορούν ή όχι τη διαχειριστική χρήση, σε έσοδα: α) Δουλευμένα, που έχουν πραγματοποιηθεί για χάρη της χρήσης, άσχετα ανεισπραχθούν ή όχι. β) Μη δουλευμένα, που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη διαχειριστική χρήση, παρά το ότι εισπράχθηκαν μέσα σ' αυτή. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

27 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ιδιωτικό σχολείο εισέπραξε 10.000 Ευρώ στις 2/9/2002, για δίδακτρα από 1/9/2012 έως 30/6/2013. Από το ποσό αυτό τα 4.000 (4x1.000) Ευρώ αφορούν τη χρήση 2012 και είναι γι' αυτή δουλευμένο έσοδο. Τα 6.000 (6x1.000) Ευρώ αφορούν την επόμενη χρήση, είναι για τη χρήση 2012 μη δουλευμένο, θα εμφανιστούν στον ισολογισμό ως υποχρέωση και θα γίνουν έσοδο στη χρήση 20013. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

28 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Οι λογαριασμοί των οργανικών εσόδων είναι:  Πωλήσεις εμπορευμάτων  Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών  Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού  Πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)  Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών  Έσοδα κεφαλαίων  Ιδιοπαραγωγή παγίων-τεκμαρτά έσοδα από αυτομεταδόσεις και καταστροφές αποθεμάτων. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

29 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Οι λογαριασμοί των ανόργανων και ανώμαλων εσόδων και έκτακτων κερδών είναι  Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  Έκτακτα κέρδη  Έσοδα προηγούμενων χρήσεων  Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων. Τα έσοδα αυξάνουν την καθαρή περιουσία της επιχείρησης. Γι' αυτό κάθε φορά που πραγματοποιούνται, πιστώνονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί εσόδων. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

30 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Οι εκπτώσεις και οι επιστροφές των πωλήσεων μπορούν να τηρηθούν σε ξεχωριστούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς όμως μπορούν να καταχωρηθούν στη χρέωση (αφαιρετικά) του λογαριασμού που καταχωρήθηκαν οι αντίστοιχες πωλήσεις. Αν τηρηθούν ξεχωριστοί λογαριασμοί, στο τέλος της χρήσης και πριν από τη διαδικασία προσδιορισμού των αποτελεσμάτων και της σύνταξης του ισολογισμού, γίνεται μεταφορά τους στο λογαριασμό «Πωλήσεις». ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

31 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Ο αντίθετος λογαριασμός χρησιμοποιείται στη θέση ενός άλλου λογαριασμού που λέγεται κύριος του. Λειτουργεί, όταν υπάρχει σκοπιμότητα να μη μειωθεί ο κύριος, δηλαδή να μείνει αμετάβλητη η αρχική αξία που εικονίζεται σ' αυτόν. Επειδή ο αντίθετος λογαριασμός παρακολουθεί μόνο μειώσεις του κύριού του λογαριασμού, καλείται και αρνητικός λογαριασμός. Αντίθετοι ή αρνητικοί είναι οι λογαριασμοί που χρεώνονται η πιστώνονται αντίθετα από τους κύριούς τους, αντί γι' αυτούς και για συγκεκριμένο λόγο. ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

32 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Οι αντίθετοι λογαριασμοί δεν είναι αυτοτελείς. Πρέπει να μελετάται ταυτόχρονα κύριος και αντίθετος λογαριασμός, προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένη αντίληψη για το περιουσιακό στοιχείο που παρακολουθούν. Ανήκουν στην ίδια κατηγορία (Ενεργητικό ή Παθητικό) με τους κύριούς τους, παρά το ότι τα ποσά τους είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. Επειδή οι αντίθετοι λογαριασμοί παρακολουθούν μειώσεις του κύριού τους λογαριασμού, το ποσό τους δεν μπορεί να γίνει μεγαλύτερο από το ποσό του κύριού τους. ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

33 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Οι αντίθετοι λογαριασμοί κλείνουν, όταν πρόκειται να παύσει να λειτουργεί ο κύριος τους λογαριασμός, με μεταφορά σ' αυτόν. Γράφονται στον Ισολογισμό αφαιρετικά από τον κύριό τους λογαριασμό, για να αποσαφηνίζεται η θέση του περιουσιακού στοιχείου και να μη δημιουργούνται συγχύσεις. Π.χ. Γραμμάτια Εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο μείον τα προεξοφλημένα και μεταβιβασμένα. ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

34 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Ομάδα 1η Λογαριασμοί Πάγιου Ενεργητικού Ομάδα 2η Λογαριασμοί Αποθεμάτων Ομάδα 3η Λογαριασμοί Απαιτήσεων και Διαθεσίμων Ομάδα 4η Λογαριασμοί Καθαρής Θέσης - Προβλέψεων- Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΕΣ 1-4

35 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Ομάδα 1η Λογαριασμοί Πάγιου Ενεργητικού 10 Εδαφικές εκτάσεις 11 Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων-Τεχνικά έργα 12 Μηχανήματα-Τεχν. εγκαταστάσεις-Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 13 Μεταφορικά μέσα 14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβ. κτήσεως παγίων 16 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 18 Συμμετοχές σε λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 19 Πάγιο ενεργητικό υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΕΣ 1-4

36 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Ομάδα 1η Λογαριασμοί Πάγιου Ενεργητικού Παρατηρήσεις:  Τα ενσώματα πάγια εμφανίζονται με την αξία ακτήσης τους. Πάγια μπορεί επίσης να ιδιοκατασκευαστούν και να αποτιμηθούν.  Στην αξία ενός παγίου λαμβάνονται υπόψη και αναπροσαρμογές στην τιμή του.  Στην αξία ακτήσης δεν περιλαμβάνονται συμβολαιογραφικά έξοδα κτλ  Αν κάποιο πάγιο ανήκει σε τρίτους, παρακολουθείται από τους λογαριασμούς τάξεως.  Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκατάστασης υπόκεινται σε απόσβεση. Οι αποσβέσεις εκατανέμονται σε κάθε λογιστική χρήση και επιβαρύνουν το αποτέλεσμα της επιχείρησης. Παρακολουθούνται από τον λογαριασμό 66.  Για τα πάγια και τις αποσβέσεις τους χρησιμοποιείται Μητρώο Παγίων. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΕΣ 1-4

37 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Ομάδα 1η Λογαριασμοί Πάγιου Ενεργητικού Παρατηρήσεις:  Στον λογαριασμό 15 - Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων παρακολουθείται το κόστος κτήσης πάγιων στοιχείων, όταν αυτό διαμορφώνεται τμηματικά π.χ. κατασκευή κτιρίου. Με την ολοκλήρωση του μεταφέρεται στον αντίστοιχο λογαριασμό.  Στον λογαριασμό 16 - Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως περιλαμβάνονται δικαιώματα όπως εμπορικά σήματα, πατέντες κτλ. Για να περιληφθεί σε αυτήν την κατηγορία ένα στοιχείο θα πρέπει να έχει έξοδο για την απόκτηση του. Έξοδα πολυετούς απόσβεσης είναι αυτά που γίνονται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση μιας οικονομικής μονάδας. Υπόκεινται στην διαδικασία της εφάπαξ ή τμηματικής απόσβεσης. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΕΣ 1-4

38 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Ομάδα 1η Λογαριασμοί Πάγιου Ενεργητικού Παρατηρήσεις:  Στον λογαριασμό 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις παρακολουθείται η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με την μορφή μετοχών, μεριδίων κτλ.  Αν η συμμετοχή είναι πιο βραχυπρόθεσμη καταγράφεται στον λογαριασμό 34 Χρεόγραφα.  Λογαριασμός 19 - Πάγιο ενεργητικό υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων: Όταν τα υποκταστήματα της οικονομικής μονάδας δεν έχουν λογιστική αυτοτέλεια παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης των λογαριασμών τους στους λογαριασμούς 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 99 και 09. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΕΣ 1-4

39 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Ομάδα 2η Λογαριασμοί Αποθεμάτων 20 Εμπορεύματα 21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 22 Υποπροϊόντα και υπολείμματα 23 Παραγωγή σε εξέλιξη 24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Υλικά συσκευασίας 25 Αναλώσιμα υλικά 26 Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων 28 Είδη συσκευασίας 29 Αποθέματα υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΕΣ 1-4

40 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Ομάδα 2η Λογαριασμοί Αποθεμάτων Παρατηρήσεις:  Τα αποθέματα προορίζονται είτε για να πουληθούν είτε να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία.  Για τον προσδιορισμό της αξίας των αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης χρησιμοποιούνται συστήματα διαρκούς ή μερικής απογραφής.  Στην αποτίμηση τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε η αξία κτήσης είτε η τρέχουσα αξία. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΕΣ 1-4

41 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Ομάδα 3η Λογαριασμοί Απαιτήσεων και Διαθεσίμων 30 Πελάτες 31 Γραμμάτια εισπρακτέα 32 Παραγγελίες στο εξωτερικό 33 Χρεώστες διάφοροι 34 Χρεόγραφα 35 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 36 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 38 Χρηματικά διαθέσιμα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΕΣ 1-4

42 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Ομάδα 3η Λογαριασμοί Απαιτήσεων και Διαθεσίμων Παρατηρήσεις:  Με κριτήριο την φερεγγυότητα των πελατών οι Απαιτήσεις χωρίζονται σε Ασφαλούς Είσπραξης, Επισφαλείς και Ανεπίδεκτες Είσπραξης.  Οι Πελάτες χωρίζονται υποχρεωτικά σε Πελάτες Εσωτερικού και Εξωτερικού. Το ελληνικό δημόσιο παρακολουθείται από ξεχωριστό λογαριασμό. Στον 30 επίσης παρακολουθούνται υποχρεώσεις όπως Εγγυήσεις Ειδών Συσκευασίας (33.04) και Προκαταβολές Πελατών (30.05).  Στον λογαριασμό 33 Χρεωστές Διάφοροι παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της οικονομικής μονάδας έναντι του προσωπικού, του Δημοσίου κτλ από προκαταβολές και παρακρατήσεις φόρων.  Στον λογαριασμό 35 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων λειτουργούν προσωρινοί υπολογαριασμοί για δάνεια στο προσωπικό ή σε συνεργάτες. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΕΣ 1-4

43 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Ομάδα 3η Λογαριασμοί Απαιτήσεων και Διαθεσίμων Παρατηρήσεις:  Οι Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού (36) δημιουργούνται συνήθως στο τέλος της χρήσης για την τακτοποίηση λογαριασμών εσόδων και εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΕΣ 1-4

44 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Ομάδα 4η Λογαριασμοί Καθαρής Θέσης - Προβλέψεων- Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 40 Κεφάλαιο 41 Αποθεματικά-Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων 42 Αποτελέσματα εις νέο 43 Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 44 Προβλέψεις 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 48 Λογαριασμοί συνδέσμου με τα υποκαταστήματα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΕΣ 1-4

45 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Ομάδα 4η Λογαριασμοί Καθαρής Θέσης - Προβλέψεων- Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων Παρατηρήσεις:  Το Κεφάλαιο (40) αποτελείται από τις εισφορές των μετόχων.  Τα Αποθεματικά (41) είναι συσσωρευμένα κέρδη τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί ούτε ενσωματωθεί στο μετοχικό κεφάλαιο.  Τα Αποτελέσματα σε νέο (42) παρακολουθούν αλλαγές στα κέρδη ή της ζημίες προηγούμενων χρήσεων.  Ο 43 - Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου περιλαμβάνει λογαριασμούς με προσωρινό χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται για την αύξηση κεφαλαίου. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΕΣ 1-4

46 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΞΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΕΣ 1-4


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google