Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΛΑΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τραπεζική Λογιστική ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β ΦΙΛΙΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΛΑΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τραπεζική Λογιστική ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β ΦΙΛΙΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΛΑΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τραπεζική Λογιστική ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β ΦΙΛΙΟΣ

2 ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΔ 384/1992 Ομάδα 1η: Πάγιο Ενεργητικό ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 10ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 11ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 12ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 13ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 14ΕΠΙΠΛΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 17 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 18ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 19ΛΟΙΠΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ

3 Ομάδα 2η: Χορηγήσεις ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 20ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 21 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 22................................................................................. 23................................................................................. 24................................................................................. 25................................................................................ 26................................................................................. 27............................................................................... 28............................................................................... 29 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

4 Στην ομάδα 2 παρακολουθούνται οι χορηγήσεις της Τράπεζας προς την πελατεία της, καθώς και τα ενσωματωμένα στοιχεία που αποκτά η τράπεζα από κατακυρώσεις πλειστηριαζόμενων πραγμάτων. Χορήγηση ή χρηματοδότηση, είναι η παροχή αγοραστικής δύναμης από Τράπεζα σε πελάτη της (πιστούχο), ο οποίος καθίσταται οφειλέτης της Τράπεζας με όρους που καθορίζονται από συναπτόμενη μεταξύ τους σύμβαση.

5 Ως χορήγηση θεωρείται και η προεξόφληση γραμματίων, και συναλλαγματικών, καθώς και τα ποσά που καταβάλλει η Τράπεζα, λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων της προς την πελατεία της. Προεξόφληση είναι η τραπεζική εργασία με την οποία η Τράπεζα αγοράζει, πριν από τη λήξη τους, γραμμάτια και συναλλαγματικές του εμπορικού χαρτοφυλακίου πελάτη της, η οποία πραγματοποιείται με πλήρη (ή τακτική) οπισθογράφηση των μεταβιβαζομένων τίτλων, έναντι καταβολής της συνολικής ονομαστικής αξίας, μειωμένης κατά τους προεξοφλητικούς τόκους και τα λοιπά δικαιώματα και έξοδα της Τράπεζας.

6 Ομάδα 3η: Απαιτήσεις, Χρεόγραφα και Διαθέσιμα ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 30 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 31ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 32............................................................................................ 33............................................................................................ 34ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 35ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 36ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 37ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 38ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 39ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

7 Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, εκτός χορηγήσεων, τα χρεόγραφα και τα διαθέσιμα της Τράπεζας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις θεωρούνται εκείνες που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, είναι εισπρακτέες μέσα στη χρήση που ακολουθεί. Σύμφωνα με την έννοια αυτή, οι απαιτήσεις, εκτός χορηγήσεων, των οποίων η προθεσμία εξόφλησης λήγει μέσα στην επόμενη χρήση, καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 3.

8 Ομάδα 4η: Καθαρή Θέση – Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 40ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 42ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 43 ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 44ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 45ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ) 46ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 47POSITION ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 48ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 49............................................................................................

9 Για το περιεχόμενο και τη λειτουργία του λογαριασμού 48, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα το ΠΔ 1123/1980, με την επισήμανση ότι όλες ανεξαιρέτως οι δοσοληψίες μεταξύ της Διοίκησης, του Κεντρικού και των καταστημάτων (υποκαταστημάτων και θυρίδων) ή και μεταξύ αυτών κάθε τράπεζας, παρακολουθούνται λογιστικώς μέσω του λογαριασμού αυτού (48), ο οποίος απαγορεύεται να παρουσιάζει οποιοδήποτε υπόλοιπο (χρεωστικό ή πιστωτικό) τουλάχιστο κατά το τέλος της χρήσης, υποχρεωτικά, όλες ανεξαιρέτως οι δοσοληψίες μεταξύ των καταστημάτων (υποκαταστημάτων και θυρίδων) παρακολουθούνται λογιστικώς μέσω κεντρικού (ή της Διοίκησης), θεωρούμενες ότι διενεργούνται μέσω αυτού (π.χ. έμβασμα λογιστικώς, ότι η Αθήνα εμβάζει στο κεντρικό ή στη Διοίκηση και στη συνέχεια το κεντρικό εμβάζει στο Θεσσαλονίκη).

10 Ομάδα 5η: Καταθέσεις και Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 50ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 51ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 52ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 53ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 54ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 55ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 56ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 57ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 58ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 59ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

11 Στην ομάδα 5 παρακολουθούνται οι καταθέσεις και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Τράπεζας. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι εκείνες των οποίων η προθεσμία εξόφλησης λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. Οι έντοκοι λογαριασμοί καταθέσεων, πλην των προθεσμιακών, εκτοκίζονται περιοδικά, σύμφωνα με όσα ισχύουν κάθε φορά, και κατά το κλείσιμο του λογαριασμού.

12 Λογαριασμός 50 "Καταθέσεις όψεως" Καταθέσεις όψεως είναι οι αποδοτέες σε πρώτη ζήτηση ή με προειδοποίηση μίας εργάσιμης ημέρας. Στους υπολογαριασμούς του 50 "καταθέσεις όψεως" παρακολουθούνται οι κάθε μορφής καταθέσεις όψεως των πελατών της Τράπεζας. Οι υπολογαριασμοί του 50 πιστώνονται με τα χρηματικά ποσά που καταθέτονται σ` αυτούς (μετρητά, προϊόν αξιών προς είσπραξη, κ.λπ.) ή μεταφέρονται σε πίστωση αυτών, καθώς και με τους τυχόν τόκους, εφόσον λογίζονται τόκοι στις καταθέσεις της μορφής αυτής. Οι υπολογαριασμοί αυτοί χρεώνονται με τα αναλαμβανόμενα, συνήθως, με επιταγές, από τους καταθέτες ποσά, καθώς και τα ποσά που μεταφέρονται σε πίστωση άλλων λογαριασμών, ύστερα από σχετική εντολή των δικαιούχων καταθετών.

13 Λογαριασμός 51 "Καταθέσεις ταμιευτηρίου" Στους υπολογαριασμούς του 51 "καταθέσεις ταμιευτηρίου" παρακολουθούνται οι κάθε μορφής καταθέσεις ταμιευτηρίου των πελατών της Τράπεζας. Οι υπολογαριασμοί του 51 πιστώνονται με τα χρηματικά ποσά που καταθέτονται σ` αυτούς (μετρητά, προϊόν επιταγών, προϊόν αξιών, κ.λπ.) ή μεταφέρονται σε πίστωση αυτών, καθώς και με τους τόκους που λογίζονται υπέρ αυτών και χρεώνονται με τα χρηματικά ποσά που αναλαμβάνουν οι καταθέτες ή με τα ποσά που μεταφέρονται σε πίστωση άλλων λογαριασμών, ύστερα από σχετική εντολή των δικαιούχων καταθετών.

14 Λογαριασμός 52 "Καταθέσεις προθεσμίας- τραπεζικά ομόλογα" Καταθέσεις προθεσμίας είναι οι αποδοτέες στους δικαιούχους μετά την πάροδο ορισμένού χρονικού διαστήματος από τη χρονολογία κατάθεσης. Κατά το λογισμό των τόκων των καταθέσεων της μορφής αυτής χρεώνεται ο λογαριασμός 65.02, με πίστωση: α) του λογαριασμού κατάθεσης, αν ο δουλευμένος τόκος είναι και πληρωτέος, β) του οικείου υπολογαριασμού του 56, αν ο δουλευμένος τόκος δεν είναι πληρωτέος.

15 Λογαριασμός 53 "Άλλες κατηγορίες καταθέσεων" Στους υπολογαριασμούς του 53 "άλλες κατηγορίες καταθέσεων" παρακολουθούνται όσες καταθέσεις δεν εντάσσονται στους λογαριασμούς 50, 51 και 52.

16 Ομάδα 6η: Οργανικά Έξοδα κατ` είδος ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 60ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 61ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 62ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 63ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 64ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 65ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 67............................................................................................ 68............................................................................................ 69ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

17 Ομάδα 7η: Οργανικά Έσοδα κατ` είδος ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 70ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 71ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 72ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 73ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 74ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 75ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 76............................................................................................ 77............................................................................................ 78............................................................................................ 79ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

18 Στην ομάδα 7 απεικονίζονται και παρακολουθούνται κατ` είδος, τα έσοδα που αναφέρονται στην ομαλή εκμετάλλευση της χρήσης (οργανικά). Στους λογαριασμούς της ομάδας 7 δεν καταχωρούνται έκτακτα και ανόργανα έσοδα, καθώς και τα έκτακτα κέρδη, τα οποία παρακολουθούνται στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 8.

19 Στους λογαριασμούς της ομάδας 7 απεικονίζονται και παρακολουθούνται οι εξής ειδικότερες κατηγορίες εσόδων: 1.τα έσοδα από τόκους χορηγήσεων, 2.τα έσοδα από τόκους υποχρεωτικών ή μη καταθέσεων και άλλων τοποθετήσεων της Τράπεζας, 3.τα έσοδα από επενδύσεις της Τράπεζας σε συμμετοχές και χρεόγραφα, 4.οι κάθε φύσης προμήθειες από διάφορες διαμεσολαβητικές τραπεζικές εργασίες, 5.τα έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες της Τράπεζας, 6.οι χρησιμοποιημένες προβλέψεις και οι επανακτήσεις προβλέψεων και 7.οι πιστωτικές διαφορές από πράξεις συναλλάγματος.

20 Ομάδα 8η: Λογαριασμοί Συγκέντρωσης Εσόδων και Εξόδων και Εξαγωγής Αποτελεσμάτων ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 80ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 81ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 82ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 83 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 84ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 85 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 86ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 87............................................................................................ 88ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 89ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

21 Στην αρμόδια ομάδα 8 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί προσδιορισμού των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης. Στην ίδια ομάδα περιλαμβάνονται, οι λογαριασμοί των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων, των εξόδων και εσόδων προηγουμένων χρήσεων, των προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους, των εσόδων από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων, και των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεων παγίων στοιχείων, καθώς και οι λογαριασμοί προσδιορισμού και διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης.

22 Ομάδα 10η ή 0: Λογαριασμοί Τάξεως ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 00............................................................................................ 01ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 03ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 04ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 05ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 07ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 08ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 09............................................................................................

23 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 (προεξοφλήσεις συναλλαγματικών) Οι επιχειρήσεις τις περισσότερες φορές λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ τους, δεν πραγματοποιούν τις πωλήσεις των προϊόντων και υπηρεσιών τους με άμεση λήψη μετρητών αλλά: 1.με πίστωση, 2.με λήψη επιταγών, έκδοσης των πελατών τους ή τρίτων, 3.με υπογραφή συναλλαγματικών από τους πελάτες τους.

24 Στη συναλλαγματική αναγράφεται το ποσό της ονομαστικής αξίας (Ο.Α.) που πρόκειται να εισπραχθεί κατά τη λήξη της. Λόγω όμως της έλλειψης ρευστότητας, πολλές επιχειρήσεις προεισπράττουν τις απαιτήσεις που έχουν από τις συναλλαγματικές, πριν της ημερομηνία που αναγράφονται σε αυτές. Το γεγονός αυτό ονομάζεται προεξόφληση και γίνεται μόνο από τις τράπεζες.

25 Η προεξόφληση της συναλλαγματικής θα γίνει στην παρούσα αξία (Π.Α.) και για την τράπεζα αποτελεί ένα είδος χορήγησης. Η τράπεζα υπολογίζει και παρακρατεί τη διαφορά που προκύπτει από την αφαίρεση της Π.Α. από την Ο.Α. Η διαφορά αυτή καλείται προεξόφλημα.

26 Στο προεξόφλημα συμπεριλαμβάνονται: 1.Ο τόκος που υπολογίζεται από την ημέρα της προεξόφλησης μέχρι και τη μεθεπομένη της λήξης της συναλλαγματικής (δηλ. συν 2 ημέρες από τη λήξη τους για τυχόν διαμαρτύρηση). Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής: Ο.Α. x % τόκων x ημέρες 1 χρόνος σε ημέρες 2. Η προμήθεια είσπραξης. 3.Τα ταχυδρομικά και άλλα διάφορα έξοδα.

27 Λογιστικά, αυτή η μορφή χορήγησης από τις τράπεζες παρακολουθείται στους παρακάτω λογαριασμούς: Κατά την καταβολή του ποσού από την τράπεζα στην επιχείρηση Χρεώνεται: Ο λογαριασμός 20 Χορηγήσεις, με την κατάλληλη κατωτεροβάθμια ανάλυση.

28 Πιστώνεται: ο λογαριασμός 70 Έσοδα από τόκους χορηγήσεων, με την κατάλληλη κατωτεροβάθμια ανάλυση με το ποσό των τόκων επί των χορηγήσεων που υπολογίσθηκε, ο λογαριασμός 74 Έσοδα από προμήθειες, με την κατάλληλη κατωτεροβάθμια ανάλυση με το ποσό της προμήθειας είσπραξης, ο λογαριασμός 75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών, με την κατάλληλη κατωτεροβάθμια ανάλυση με τα αντίστοιχα ταχυδρομικά έξοδα. ο λογαριασμός 38 Ταμείο με την ΠΑ.

29 Κατά την είσπραξη της απαίτησης (κεφάλαιο, τόκοι και έξοδα) Χρεώνεται: Ο λογαριασμός 38 Χρηματικά διαθέσιμα και Πιστώνεται: Ο λογαριασμός 20 Χορηγήσεις, με την κατάλληλη κατωτεροβάθμια ανάλυση.

30 Πρακτικά: Η κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΧΝΟΚΑΤ, στις 25/06 δίνει στην Τράπεζα για προεξόφληση, συναλλαγματικές λήξης 30/07 και Ονομαστικής Αξίας (Ο.Α.) 10.000 €. Η Τράπεζα τις προεξοφλεί με επιτόκιο 10% και προμήθεια είσπραξης 4‰ (ταχυδρομικά έξοδα 2,50). Ζητείται: Α) να γίνουν οι σχετικές λογιστικές εγγραφές: 1.της προεξόφλησης των συναλλαγματικών, 2.της είσπραξης των συναλλαγματικών στη λήξη τους. (αφού προηγουμένως υπολογιστεί το προεξόφλημα). Β) εάν στις 30/07 οι συναλλαγματικές δεν εισπραχθούν και η επιχείρηση έρθει στην τράπεζα να πληρώσει στις 14/08, ποιες λογιστικές εγγραφές θα πραγματοποιηθούν στο κατάστημα της Τράπεζας;

31 Α) Προεξόφληση συναλλαγματικών και είσπραξη στη λήξη τους 1.Τόκος:10.000 χ 0,10 χ 38* ημ= 104,11 365 ημ. *Από 25/06 - 30/07 = 36 ημ. + 2 ημ. = 38 ημ. (οι 2 ημέρες προστίθενται για τυχόν διαμαρτύρηση) 2.Προμήθεια είσπραξης: 10.000 Χ 4‰= 400,00 3.Ταχυδρομικά (έστω)= 2,50 Προεξόφλημα 506,61

32 Έχουμε: 10.000 (Ο.Α.) – 146,61 (Προεξόφλημα) = 9.853,39 (Π.Α.) Είναι το ποσό που χορηγεί η τράπεζα στην κατασκευαστική επιχείρηση. Στις 25/06 γίνεται η εγγραφή προεξόφλησης:

33 20ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 20.20 Χορηγήσεις σε οικοδομικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δημοσίων έργων 20.20.01Σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις 20.20.01.00Προεξόφληση συναλλαγματικών10.000,00 70 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 70.20 Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε οικοδομικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δημοσίων έργων 70.20.01 Σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις 70.20.01.00 Προεξόφληση συναλλαγματικών104,11 74 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 74.90 Έσοδα από προμήθειες είσπραξης 74.90.00 Προεξόφληση συναλλαγματικών40,00 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 75.11 Εισπράξεις τελών επικοινωνίας 75.11.02 Ταχυδρομικά2,50 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 Ταμείο9.853,39

34 Στις 30/07 γίνεται η εγγραφή είσπραξης των συναλλαγματικών: 38ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00Ταμείο10.000,00 20 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 20.20 Χορηγήσεις σε οικοδομικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δημοσίων έργων 20.20.01 Σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις 20.20.01.00 Προεξόφληση συναλλαγματικών 10.000,00

35 Β) Προεξόφληση συναλλαγματικών και είσπραξη μετά τη λήξη τους Η 1η εγγραφή της περίπτωσης Α (25/06) θα γίνει κανονικά και στην περίπτωση Β. Οι συναλλαγματικές στις 30/07 δεν εισπράχθηκαν, η τράπεζα την τρίτη ημέρα από τη λήξη (02/08) τα διαμαρτυρεί και πληρώνει έστω 10 € έξοδα σε συμβολαιογράφο.

36 20ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 20.20 Χορηγήσεις σε οικοδομικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δημοσίων έργων 20.20.01Σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις 20.20.01.00Προεξόφληση συναλλαγματικών10,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 Ταμείο10,00

37 Στη συνέχεια ενημερώνει τον πελάτη να έρθει στο κατάστημα προκειμένου να του επιστραφούν οι διαμαρτυρημένες πλέον συναλλαγματικές των πελατών του και ζητά την άμεση πληρωμή τους επιβαρύνοντας την ονομαστική αξία 10.000 € με τα έξοδα διαμαρτύρησης 10 € και τόκους καθυστέρησης 12,50%.

38 Ο πελάτης έρχεται στην τράπεζα στις 14/08 για να πληρώσει. Η καθυστέρηση είναι 15 ημέρες από την κανονική λήξη. Η τράπεζα αφαιρεί 2 νόμιμες εργάσιμες ημέρες καθυστέρησης και υπολογίζεται τόκος καθυστέρησης για 13 ημέρες: Τόκος καθυστέρησης:10.010 χ 0,125 χ 13 ημ= 44,57 365 ημ. + ονομαστικό ποσό χορήγησης 10.000,00 + έξοδα διαμαρτύρησης 10,00 Σύνολο καταβολής από την επιχείρηση 10.054,57

39 Στις 14/08 θα γίνουν δυο εγγραφές: 1.για την επιβάρυνση της επιχείρησης με τους τόκους καθυστέρησης και 2.για την εξόφληση των συναλλαγματικών.

40 20ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 20.20 Χορηγήσεις σε οικοδομικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δημοσίων έργων 20.20.01Σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις 20.20.01.00Προεξόφληση συναλλαγματικών44,57 70 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 70.20 Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε οικοδομικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δημοσίων έργων 70.20.01 Σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις 70.20.01.00 Προεξόφληση συναλλαγματικών44,57

41 38ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00Ταμείο10.054,57 20 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 20.20 Χορηγήσεις σε οικοδομικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δημοσίων έργων 20.20.01 Σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις 20.20.01.00 Προεξόφληση συναλλαγματικών 10.054,57

42 ΑΣΚΗΣΗ 2 (ίδρυση υποκαταστήματος) Υποθέτουμε ότι η Τράπεζα Χ ιδρύει ένα νέο υποκατάστημα Α στο εξωτερικό προικοδοτώντας το με 500.000.000 €. Ζητείται: να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές: 1.στα βιβλία του Κεντρικού, 2.στα βιβλία του υποκαταστήματος Α.

43 Λογιστική εγγραφή στα βιβλία του κεντρικού: 48 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 48.00Καταστήματα εσωτερικού 48.00.00Κατάστημα Α 48.00.00.00 Λογαριασμός Κεφαλαιακής προικοδοτήσεως 500.000.000 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 Ταμείο500.000.000

44 Λογιστική εγγραφή στα βιβλία του υποκαταστήματος Α: 38ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00Ταμείο500.000.000 48 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 48.00 Καταστήματα εσωτερικού 48.00.00 Κεντρικό (Διοίκηση) 48.00.00.00 Λογαριασμός Κεφαλαιακής προικοδοτήσεως 500.000.000

45 ΑΣΚΗΣΗ 3 (Καταθέσεις όψεως) Επιχειρηματίας καταθέτει 5.000 € σε λογαριασμό όψεως της επιχείρησής του (Β), που διατηρεί στο υποκατάστημα Κοζάνης της Τράπεζας Χ Η Επιχείρηση Β εκδίδει μια επιταγή ύψους 2.000 € υπέρ ενός Προμηθευτή του (Π1) για κάλυψη των υποχρεώσεών του. Ο Προμηθευτής Π1 την οπισθογραφεί και τη δίνει σε έναν δικό του Προμηθευτή (Π2). Ο προμηθευτής Π2 πηγαίνει στο υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης της ίδιας Τράπεζας Χ για να την εισπράξει. Ζητείται: να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές του υποκαταστήματος της Κοζάνης, της Θεσσαλονίκης και του Κεντρικού καταστήματος της Τράπεζας Χ.

46 Εγγραφή στο υποκατάστημα Κοζάνης κατά την κατάθεση του ποσού από την Επιχείρηση Β: 38ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00Ταμείο5.000,00 50 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 50.01 Καταθέσεις όψεως εταιρειών 50.01.00 Εταιρεία Β5.000,00

47 Εγγραφή στο υποκατάστημα Θεσσαλονίκης κατά την είσπραξη της επιταγής από τον Προμηθευτή Π2: 48 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 48.00Καταστήματα εσωτερικού 48.00.00Κατάστημα Κοζάνης 48.00.00.01Λογαριασμός Δοσοληψιών2.000,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 Ταμείο2.000,00

48 Η εγγραφή στο υποκατάστημα Κοζάνης κατά την είσπραξη της επιταγής από τον Προμηθευτή Π2: 50ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 50.01Καταθέσεις όψεως εταιρειών 50.01.00Εταιρεία Β2.000,00 48 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 48.00 Καταστήματα εσωτερικού 48.00.00 Κατάστημα Θεσ/νίκης 48.00.00.01 Λογαριασμός Δοσοληψιών 2.000,00

49 Εγγραφή στο Κεντρικό της Τράπεζας Χ: 48 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 48.00Καταστήματα εσωτερικού 48.00.00Κατάστημα Θεσ/νίκης 48.00.00.01Λογαριασμός Δοσοληψιών2.000,00 48 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 48.00 Καταστήματα εσωτερικού 48.00.00 Κατάστημα Κοζάνης 48.00.00.01 Λογαριασμός Δοσοληψιών2.000,00

50 ΑΣΚΗΣΗ 4 (Καταθέσεις ταμιευτηρίου απλές) Πελάτης Α (ιδιώτης) καταθέτει σε απλό λογαριασμό ταμιευτηρίου του 15.000 €, με επιτόκιο 2% στο υποκατάστημα της Κοζάνης της Τράπεζας Χ. Μετά από κάποιο διάστημα, ο πελάτης Α κάνει ανάληψη μετρητών από το λογαριασμό του 1.000 €, από το υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης της ίδιας Τράπεζας Χ. Στο τέλος του εξαμήνου, το υποκατάστημα της Κοζάνης υπολογίζει τους τόκους του εξαμήνου (έστω 150 €) για το ποσό των καταθέσεων του πελάτη (Φορολόγηση τόκων 10%).

51 Ζητείται: να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές στο υποκατάστημα της Κοζάνης, της Θεσσαλονίκης και του Κεντρικού καταστήματος της Τράπεζας Χ: 1.της κατάθεσης μετρητών του πελάτη, 2.της ανάληψης μετρητών του πελάτη και 3.του υπολογισμού των τόκων.

52 Εγγραφή στο υποκατάστημα Κοζάνης κατά την κατάθεση μετρητών: 38ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00Ταμείο 15.000,00 51 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 51.00 Καταθέσεις ταμιευτηρίου απλές 51.00.00 Πελάτης Α 15.000,00

53 Εγγραφή στο υποκατάστημα Θεσσαλονίκης κατά την ανάληψη μετρητών: 48 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 48.00Καταστήματα εσωτερικού 48.00.00Κατάστημα Κοζάνης 48.00.00.01Λογαριασμός Δοσοληψιών 1.000,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 Ταμείο 1.000,00

54 Εγγραφή στο υποκατάστημα Κοζάνης κατά την ανάληψη μετρητών: 51ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 51.00Καταθέσεις ταμιευτηρίου απλές 51.00.00Πελάτης Α1.000,00 48 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 48.00 Καταστήματα εσωτερικού 48.00.00 Κατάστημα Θεσ/νίκης 48.00.00.01 Λογαριασμός Δοσοληψιών 1.000,00

55 Εγγραφή στο κεντρικό για την τακτοποίηση του λογαριασμού 48: 48 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 48.00Καταστήματα εσωτερικού 48.00.00Κατάστημα Θεσ/νίκης 48.00.00.01Λογαριασμός Δοσοληψιών1.000,00 48 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 48.00 Καταστήματα εσωτερικού 48.00.00 Κατάστημα Κοζάνης 48.00.00.01 Λογαριασμός Δοσοληψιών 1.000,00

56 Εγγραφή στο υποκατάστημα Κοζάνης κατά τον υπολογισμό των τόκων: 65ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 65.01Τόκοι καταθέσεων ταμιευτηρίου 65.01.00Τόκοι ταμιευτηρίου150,00 51 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 51.00 Καταθέσεις ταμιευτηρίου απλές 51.00.00 Πελάτης Α150,00

57 Εγγραφή στο υποκατάστημα Κοζάνης κατά τη φορολόγηση των τόκων: 51ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 51.00Καταθέσεις ταμιευτηρίου απλές 51.00.00Πελάτης Α15,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ 54.21 Φόροι τόκων15,00

58 ΑΣΚΗΣΗ 5 (καταθέσεις προθεσμίας) Πελάτης Α (ιδιώτης), στις 10/04/ΧΧ, καταθέτει στην Τράπεζα Χ, ποσό 45.000 € σε προθεσμιακό λογαριασμό, διάρκειας έξι μηνών και με επιτόκιο 4%. Μετά από 3 περίπου μήνες ο Πελάτης Α αιτείται στην Τράπεζα την ανάληψη ολόκληρου του ποσού της κατάθεσης λόγω οικονομικών δυσκολιών. Το αίτημα του πελάτη έγινε δεκτό από την Τράπεζα στις 20/07/ΧΧ οπότε και υπολογίσθηκαν οι τόκοι καταθέσεων για το διάστημα 10/04/ΧΧ - 19/07/ΧΧ αλλά και οι τόκοι πρόωρης ανάληψης. Ζητείται: να γίνουν οι σχετικές λογιστικές εγγραφές.

59 Κατάθεση σε προθεσμιακό λογαριασμό: 10/04/ΧΧ 38ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00Ταμείο45.000,00 52 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 52.00 Καταθέσεις προθεσμίας ιδιωτών 52.00.00 Πελάτης Α45.000,00

60 1.Ο υπολογισμός των τόκων καταθέσεων θα γίνει για διάστημα από 11/04/ΧΧ έως 19/07/ΧΧ (διάστημα 100 ημερών): 45.000 x 0,04 x 100 ημ. = 493,15 € 365 2. Για την πρόωρη ανάληψη η τράπεζα θα υπολογίσει τόκους πρόωρης ανάληψης (π.χ. επιτόκιο 2%) για το χρονικό διάστημα των 82 ημερών (20/07/ΧΧ - 09/10/ΧΧ): 45.000 x 0,02 x 82 ημ. = 202,19 € 365

61 Σημείωση: οι τόκοι πρόωρης ανάληψης (202,19 €), δεν υπερβαίνουν τους τόκους καταθέσεων (493,65) και σε καμία περίπτωση η καταβολή προεξοφλήµατος δεν πρέπει να έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του κεφαλαίου της αρχικής κατάθεσης.

62 3. Η Τράπεζα πρέπει να αποδώσει στον πελάτη τη διαφορά των τόκων καταθέσεων από τους τόκους πρόωρης ανάληψης (μείον 10% φόρος τόκων καταθέσεων: 493,15 – 202,19 = 290,96 € -10% φόρος 29,10 € = 261,86 €

63 Εγγραφή καταβολής στον πελάτη υπολοίπου τόκων καταθέσεων: 20/07/ΧΧ 65ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 65.02 Τόκοι καταθέσεων προθεσμίας και τραπεζικών ομολόγων 65.02.00Τόκοι καταθέσεων προθεσμίας ιδιωτών290,96 52 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 52.00 Καταθέσεις προθεσμίας ιδιωτών 52.00.00 Πελάτης Α290,96

64 Φορολόγηση των τόκων κατά 10%: 20/07/ΧΧ 52 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 52.00Καταθέσεις προθεσμίας ιδιωτών 52.00.00Πελάτης Α29,10 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ 54.21 Φόροι τόκων29,10

65 Και τέλος γίνεται η εγγραφή της ανάληψης του ποσού από τον Πελάτη Α: 20/07/ΧΧ 52 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 52.00Καταθέσεις προθεσμίας ιδιωτών 52.00.00Πελάτης Α45.261,86 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 Ταμείο45.261,86


Κατέβασμα ppt "ΚΛΑΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τραπεζική Λογιστική ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β ΦΙΛΙΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google