Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κανόνες για τις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας Δημήτρης Λουκάς Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ανταγωνισμού Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εθνικών Δικαστών – Ε. Ε. Αθήνα,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κανόνες για τις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας Δημήτρης Λουκάς Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ανταγωνισμού Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εθνικών Δικαστών – Ε. Ε. Αθήνα,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κανόνες για τις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας Δημήτρης Λουκάς Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ανταγωνισμού Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εθνικών Δικαστών – Ε. Ε. Αθήνα, 29/9 – 2/10

2 Οριζόντιες Συμφωνίες  Συμφωνίες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D)  Συμφωνίες Παραγωγής και Εξειδίκευσης  Συμφωνίες Προμήθειας  Συμφωνίες Εμπορίας  Συμφωνίες Τυποποίησης  Ανταλλαγή Πληροφοριών  Συνδυασμός

3 Οριζόντιες Συμφωνίες  Πιθανόν: σημαντικά οικονομικά οφέλη – συνδυασμός συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, δεξιοτήτων και περιουσιακών στοιχείων  Πιθανόν: προβλήματα ανταγωνισμού – π. χ. Συμπαιγνία ( συντονισμός ), αντιανταγωνιστικός αποκλεισμός, κεκαλυμμένο καρτέλ  Θέση : μέγιστη συναλλακτική ελευθερία στα μέρη, με ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία του ανταγωνισμού

4 Ενωσιακοί κανόνες  Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές  Νέος Κανονισμός Απαλλαγής για τις Οριζόντιες Συμφωνίες Έρευνας και Ανάπτυξης  Νέος Κανονισμός Απαλλαγής για τις Οριζόντιες Συμφωνίες Εξειδίκευσης

5 Ανταλλαγή Πληροφοριών (1)  Κύρια προβλήματα ανταγωνισμού Συμπαιγνία ( συντονισμός ) Αντιανταγωνιστικός αποκλεισμός  Βασικές αρχές / διάρθρωση του νέου κεφαλαίου Εναρμονισμένη Πρακτική Εξ ’ αντικειμένου περιορισμός του ανταγωνισμού ( αντι - ανταγωνιστικός σκοπός ) Εξ ’ αποτελέσματος περιορισμός του ανταγωνισμού ( αντι - ανταγωνιστικά αποτελέσματα ) Βελτίωση της αποτελεσματικότητας ( efficiencies)

6 Ανταλλαγή Πληροφοριών (2)  Περιορισμός του ανταγωνισμού ως αντικείμενο της συμφωνίας ή εναρμονισμένης πρακτικής: Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με εξατομικευμένες προθέσεις μελλοντικής συμπεριφοράς επιχειρήσεων που αφορούν σε τιμές ( τιμολογιακή πολιτική ) ή / και ποσότητες ( πωλήσεις, μερίδια αγοράς, περιοχές εκμετάλλευσης, πωλήσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών )

7 Ανταλλαγή Πληροφοριών (3)  Δομημένο πλαίσιο για την αξιολόγηση πιθανών αντι - ανταγωνιστικών αποτελεσμάτων: Χαρακτηριστικά της αγοράς Χαρακτηριστικά της ανταλλαγής πληροφοριών ( κάλυψη της αγοράς, στρατηγική φύση, συγκεντρωτικά / εξατομικευμένα δεδομένα, δημόσιες / μη δημόσιες πληροφορίες, δημόσια / μη δημόσια ανταλλαγή, παλαιότητα δεδομένων, συχνότητα ανταλλαγής) Πόσο πιθανό είναι η ανταλλαγή πληροφοριών να οδηγήσει ή / και να διευκολύνει συνθήκες συμπαιγνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων? Σύγκριση κατευθυντήριων γραμμών Ε. Ε. / Η. Π. Α.

8 Ανταλλαγή Πληροφοριών (4)  Βελτίωση της αποτελεσματικότητας: Βελτίωση αποδοτικότητας – σύγκριση επιδόσεων με τις βέλτιστες πρακτικές στον κλάδο ( benchmarking - όχι εξατομίκευση) Κατανομή παραγωγής σε αγορές υψηλής ζήτησης ή εταιρίες χαμηλού κόστους Αποδοτικότερη διαχείριση αποθεμάτων, ταχύτερη παράδοση φθαρτών προϊόντων σε περιοχές με υψηλή ζήτηση Μείωση ρίσκου για είσοδο σε νέες αγορές Καλύτερη πληροφόρηση καταναλωτών, μείωση κόστους αναζήτησης ( δημόσια ανταλλαγή πληροφοριών, δικτυακοί τόποι σύγκρισης όρων & τιμών )

9 Συμφωνίες Τυποποίησης (1)  Ανάγκη αποσαφήνισης, κυρίως αναφορικά με τη χρήση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ( ΔΔΙ )  Κύρια σημεία αναθεωρημένης πολιτικής Αναγνώριση θετικών οικονομικών πλεονεκτημάτων Προώθηση συστημάτων τυποποίησης που είναι ανοιχτά και διαφανή, κατά τρόπο που ενισχύει την προβλεψιμότητα του κόστους χρήσης ΔΔΙ  Κύρια προβλήματα ανταγωνισμού Συμπαιγνία ( συντονισμός τιμών ) Αντι - ανταγωνιστικός αποκλεισμός ( μείωση καινοτομίας ) Αντι - ανταγωνιστικός αποκλεισμός ή διακριτική μεταχείριση ( περιορισμός αποτελεσματικής πρόσβασης σε προδιαγραφές ή / και ΔΔΙ για την εφαρμογή προτύπων )

10 Συμφωνίες Τυποποίησης (2)  Περιορισμός του ανταγωνισμού ως αντικείμενο της συμφωνίας ή εναρμονισμένης πρακτικής : Τμήμα ευρύτερης συμφωνίας συμπαιγνίας ( π. χ. για τον αποκλεισμό νέας τεχνολογίας ) Γνωστοποίηση πλέον περιοριστικών όρων χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης πριν από την έγκριση ενός προτύπου, ως προκάλυμμα για την εναρμόνιση τιμών

11 Συμφωνίες Τυποποίησης (3)  Ασφαλής λιμένας ( “safe harbour” ) : Καμία επιβολή υποχρέωσης συμμόρφωσης με πρότυπο Η συμμετοχή ανταγωνιστών στη θέσπιση του προτύπου είναι απεριόριστη Διαφάνεια διαδικασίας θέσπισης και έγκρισης Αποτελεσματική πρόσβαση στα πρότυπα Σε περίπτωση προτύπου που περιλαμβάνει ΔΔΙ, μια σαφής και ισορροπημένη πολιτική: Δέσμευση FRAND ( χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης υπό δίκαιους, εύλογους και μη μεροληπτικούς όρους ) Καλόπιστη γνωστοποίηση ΔΔΙ που ενδέχεται να είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του υπό εξέλιξη προτύπου  Εάν απόκλιση από τις ανωτέρω αρχές, αξιολόγηση κατά περίπτωση

12 Συμφωνίες Έρευνας & Ανάπτυξης  Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής του κανονισμού απαλλαγής: Καλύπτει την « αμειβόμενη » έρευνα και ανάπτυξη ( παράλληλα με την « από κοινού » έρευνα και ανάπτυξη ) Καλύπτει και περιορισμούς χρήσης Καλύπτει περισσότερες δυνατότητες κοινής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας και ανάπτυξης  Ανώτατο όριο μεριδίου αγοράς (25%)  Διάρκεια απαλλαγής  Περιορισμοί ιδιαίτερης σοβαρότητας

13 Συμφωνίες Eξειδίκευσης  Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής του κανονισμού απαλλαγής Καλύπτει ρητά και τη διακοπή εν μέρει της παραγωγής ορισμένων προϊόντων  Ανώτατο όριο μεριδίου αγοράς (20%) Σχετική αγορά προϊόντων εξειδίκευσης Σχετική αγορά παρεπόμενων προϊόντων ( όταν τα προϊόντα εξειδίκευσης χρησιμοποιούνται αναγκαστικά εν όλω ή εν μέρει για την παραγωγή παρεπόμενων προϊόντων )  Αποσαφήνιση ορισμών ( π. χ. δυνητικοί ανταγωνιστές )

14 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Κανόνες για τις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας Δημήτρης Λουκάς Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ανταγωνισμού Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εθνικών Δικαστών – Ε. Ε. Αθήνα,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google