Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μετάφραση Απόδοση υπό Ηλία Πετράκου (Διπλωματούχου χημικού Αντιπροέδρου Σ.Β.Π.Ε)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μετάφραση Απόδοση υπό Ηλία Πετράκου (Διπλωματούχου χημικού Αντιπροέδρου Σ.Β.Π.Ε)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μετάφραση Απόδοση υπό Ηλία Πετράκου (Διπλωματούχου χημικού Αντιπροέδρου Σ.Β.Π.Ε)

2  ΚΑΝΟΝΕΣ - Άρθρο 81 της Συνθήκης της Ε.Ε. - Άρθρο 82 της Συνθήκης της Ε.Ε. - Κανονισμός N° 1/2003

3  Απαγορεύει : - Συμφωνίες - μεταξύ των επιχειρήσεων, αποφάσεις από τους συνδέσμους των επιχειρήσεων ή προσυμφωνημένες πρακτικές, - που έχουν ως αντικείμενό τους ή επηρεάζουν την πρόληψη, τον περιορισμό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της ΕΕ - και που έχουν επίδραση στο εμπόριο εντός της ΕΕ

4 Προστατεύει από το να: Περιορίζεται ή εξαλείφεται ο ανταγωνισμός μεταξύ τ ων εταιριών, προκειμένου να αυξηθούν οι τιμές και τα κέρδη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων χωρίς παραγωγή οποιωνδήποτε αντικειμενικών αντισταθμιστικών πλεονεκτημάτων. Στην πράξη : - Σταθεροποίηση των τιμών, ποσοστώσεις παραγωγής, κατανομή των αγορών, γεωγραφική κατανομή πελατείας, ή συνδυασμό ς αυτών των πρακτικών.

5  Απαξίωση μια ς Π εριοριστική ς Σ υμφωνία ς  Συντονισμός μεταξύ των εταιριών  Άμεση ή έμμεση επαφή μεταξύ των επιχειρήσεων το αντικείμενο τ ης οποί ας είναι είτε να επηρεαστεί η συμπεριφορά της αγοράς είτε να ενημερωθεί για ποια συμπεριφορά σκοπεύουν να υιοθετήσουν στο μέλλον  Γ ραπτή συμφωνία δεν υπάρχει

6  Απαγορεύει την κ ατάχρηση μιας κυρίαρχης θέσης από μια ή περισσότερες επιχειρήσεις  Επιδιώκει να είναι μια ρυθμιστική επίδραση στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών  Προϋπόθεση για τη ν κυριαρχία σε μια αγορά επάνω από 50% μεριδίου της ( κυριαρχία πιθανή σε λιγότερο από 50%)

7  Οι « συμφωνίες κυρίων» μπορούν να είναι κενές και ανενεργοί  Η Επιτροπή ( ή τοπικές Αρχ ές ) μπορεί να ερευνήσει ( αιφνιδίως )  Επιβολή των προστίμων ( μέχρι 10% του κύκλου εργασιών του προηγούμενου έτους ).  Ιδιωτικές, δικαστικές ενέργειες για ζημιές εξαιτίας αθέμιτου ανταγωνισμού  Επί μέρους ευθύνη – επιβολή αυστηρότατων κυρώσε ων, (όπως σε εγκληματικές πράξεις) σε ορισμένες χώρες

8  Ο Σ ύνδεσμος είναι αρμόδιος για τις δικές του παραβάσεις του Νόμου περί Ανταγωνισμού της Ε.Ε  Παράβαση του Νόμου περί Ανταγωνισμού της ΕΕ είναι επίσης δυνατή εάν ο Σύνδεσμος συμμετέχει σε παράβαση μέλους του

9  Διαδικασίες της Επιτροπής της Ε.Ε. : Μέγιστο 10% του συνολικού κύκλου εργασιών του Συνδέσμου. Όμως,  Όπου η παράβαση του Συνδέσμου αφορά τις δραστηριότητες των μελών του : Μ έγιστο 10% του ποσού του συνολικού κύκλου εργασιών κάθε εμπλεκόμενου μέλους.

10  Εάν ο Σύνδεσμος αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας, είναι υποχρεωμένος να απαιτήσει τις εισφορές από τα μέλη του για να πληρώσει το πρόστιμο.  Όπου τέτοιες εισφορές δεν έχουν πληρωθεί στο Σύνδεσμο, η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει την πληρωμή του πρόστιμου άμεσα από οποιεσδήποτε επιχειρήσεις οι αντιπρόσωποι των οποίων ήταν μέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων του Συνδέσμου.

11  Όχι επιβολή κυρώσεων σ τις επιχειρήσεις που αποδεικνύεται ότι δεν έχουν εφαρμόσει την κατά παράβαση απόφαση του Συνδέσμου, είτε ότι δεν γνώριζαν την ύπαρξή της, είτε ότι έχ ουν απομακρυνθεί προτού να αρχίσει η Επιτροπή τη διαδικασία έρευνας.

12 1. Ανταλλαγ ή πληροφοριών  Έρευνες στις στατιστικές πληροφορίες, έρευνα αγοράς, πληροφορίες για τις τιμές,….  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ, ΟΜΩΣ … Εάν το επίπεδο διαφάνειας είναι πάρα πολύ υψηλό, ο προσδιορισμός των εμπιστευτικών ανταγωνιστικών πληροφοριών δεν είναι δυνατός  Πόσο λεπτομερείς, ευαίσθητες και επίκαιρες είναι οι πληροφορίες ;

13 2. Συστάσεις Δήλωση όπου κάποιος προωθεί μια πληροφορία σε κάποιον ως ενδεδειγμένη ή άξια αναφοράς και επομένως το προτείνει,, ή συμβουλεύει άλλο πρόσωπο ….  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ, ΌΜΩΣ…..  Υπάρχουν ανησυχίες για τον ανταγωνισμό σε περίπτωση ομοιόμορφης συμπεριφοράς των μελών.  Καμία ενθάρρυνση συμπεριφορών που παραβιάζουν τους κανόνες του Νόμου περί Ανταγωνισμού

14 3. Κανόνες Μέλους - Οδηγίες  Οι ανησυχίες περί ανταγωνισμού προκύπτουν, όταν η πρόσβαση είναι περιορισμένη ή ένα μέλος αποβάλλεται και η ιδιότητα μέλους είναι ουσιαστική για να ανταγωνιστεί στη συγκεκριμένη αγορά.  Οι αρνήσεις / οι αποβολές πρέπει να μπορούν να δικαιολογηθούν αντικειμενικά : - Μη - εκπλήρωση των νομικών όρων ( αμερόληπτοι όροι βασισμένοι στα λογικά αντικειμενικά πρότυπα ) - Αποβολή παρ’ όλο που οι προϋποθέσεις εκπληρώνονται ( επαναλαμβανόμενη παράβαση του νόμου, αναμενόμενη διαφωνία συμ φερόντων,…)

15  Πριν από μια συνεδρίαση - Η οργάνωση της ημερήσιας διάταξης / έλεγχος της ημερήσιας διάταξης - Συσκεφτείτε με το νομικό σύμβουλο σε περίπτωση αμφιβολίας  Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης - Μην συζητήστε ή μην ανταλλάξτε συγκεκριμένες πληροφορίες της επιχείρησης ( πωλήσεις ή τιμές αγοράς, δαπάνες, όγκοι παραγωγής, όροι πωλήσεων, κ. λπ.) - Να υπάρχει αντιπρόσωπος παρόν σε κάθε συνεδρίαση στην οποία μπορούν να προκύψουν ζητήματα νόμου ανταγωνισμού. - Πάρ ε τε τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων

16  Μετά από μια συνεδρίαση - Έλεγχος πρακτικών - ακόμα κι αν δεν είστε παρόντες

17  Διαμαρτυρία  Σταματήστε τη συζήτηση  Διαχωρίστε τη θέση σας  Αποχωρήστε από τη συνεδρίαση ( αλλά μην φύγετε εάν είστε αντιπρόσωπος της ένωσης )  Σιγουρευτείτε ότι όλα είναι στα πρακτικά  Ελάτε σε επαφή με το νομικό τμήμα / το σύμβουλό σας


Κατέβασμα ppt "Μετάφραση Απόδοση υπό Ηλία Πετράκου (Διπλωματούχου χημικού Αντιπροέδρου Σ.Β.Π.Ε)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google