Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Ιστορική Αναδρομή Μεγάλοι Σταθμοί 3

2 ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Good Governance)
. ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Good Governance)

3 ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Good Governance)
. Πρωτεργάτες στην προώθηση και καθιέρωση των νέων ιδεών είναι η Διεθνής Τράπεζα (World Bank) και ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD)

4 ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Good Governance)
Δίδεται έμφαση στη: Μείωση της Γραφειοκρατίας και των Γραφειοκρατικών δομών (“λιγότερο κράτος”), Μεγαλύτερη εμπλοκή του Ιδιωτικού Τομέα Αναπροσανατολισμό της αποστολής του κράτους από «κράτος παροχέα» σε «κράτος ρυθμιστή». .

5 ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Good Governance)
Αρχές/Χαρακτηριστικά Στοιχεία: Συμμετοχικότητα Υπεροχή του Νόμου/Κράτος Δικαίου Διαφάνεια Ανταποκριτικότητα Συναίνεση Ισότητα Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα Λογοδοσία

6 ΣυμμετοχικΟτητα Όλοι, άμεσα ή έμμεσα, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Η δυνατότητα έκφρασης απόψεων και η διαβούλευση πρέπει να διασφαλίζονται.

7 ΥπεροχΗ του ΝΟμου/ΚρΑτοΣ ΔικαΙου
. Υπεροχή του Νόμου. Όλες οι ενέργειες, πράξεις των αρμόδιων κρατικών οργάνων πρέπει να βασίζονται σε εξουσιοδοτικό νόμο ή κανονισμό Προστασία των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αντικειμενική και Ισότιμη εφαρμογή των Νόμων Αντικειμενική απονομή της δικαιοσύνης

8 ΔιαφΑνεια . Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της νομοθεσίας Οι επηρεαζόμενοι από τις αποφάσεις πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα στοιχεία με βάση τα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις Δημοσιοποίηση των αποφάσεων σε απλό και κατανοητό για το κοινό τρόπο

9 Συναίνεση Οι αποφάσεις να λαμβάνονται με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση. Πρέπει να επιτυγχάνεται η ευρύτερη δυνατή συναίνεση ως προς το τι συνιστά «κοινό καλό» (δημόσιο συμφέρον) για ολόκληρη την κοινωνία και πώς αυτό επιτυγχάνεται. .

10 Ισότητα Όλοι στο κοινωνικό σύνολο πρέπει να τυγχάνουν ισότιμης μεταχείρισης από τη διοίκηση. Αποφυγή φαινομένων όπως η διάκριση και ο κοινωνικός αποκλεισμός.

11 Ισότητα Ειδική προστασία για τις ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού

12 Αποτελεσματικότητα . Επίτευξη των στόχων και των επιδιωκομένων αποτελεσμάτων στο μέγιστο δυνατό βαθμό

13 ΑποδοτικΟτητα Αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (Επίτευξη των στόχων με αξιοποίηση όσο το δυνατό λιγότερων πόρων) .

14 ΛογοδοσΙα Η Διοίκηση πρέπει να είναι υπόλογη, τόσο στο κοινό όσο και σε άλλα αρμόδια όργανα και φορείς, για τις ενέργειες, τις αποφάσεις, τις πράξεις και παραλείψεις της, αλλά και τους πόρους που χρησιμοποιεί.

15 . ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ .

16 ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
-Διάκριση(Dichotomy) Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Πολιτικής -Scientific Management -Bureaucracy -Καθιερώνεται ως Ανεξάρτητη Επιστήμη -POSDCORB -Ανάπτυξη Αρχών Δημόσιας Διοίκησης Σχολή Ανθρωπίνων Σχέσεων Κρίση Ταυτότητας 1971-Σήμερα -Νέα Δημόσια Διοίκηση -Καλή Διακυβέρνηση


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google