Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Leonardo da Vinci- Πολυμερή σχέδια για την Μεταφορά Καινοτομίας Ημερίδα Πληροφόρησης & Ενημέρωσης για την Υποβολή προτάσεων 2009 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Leonardo da Vinci- Πολυμερή σχέδια για την Μεταφορά Καινοτομίας Ημερίδα Πληροφόρησης & Ενημέρωσης για την Υποβολή προτάσεων 2009 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Leonardo da Vinci- Πολυμερή σχέδια για την Μεταφορά Καινοτομίας Ημερίδα Πληροφόρησης & Ενημέρωσης για την Υποβολή προτάσεων 2009 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση Αθήνα, 12/12/2008

2 Γενικά… ► Aίτηση: Φεβρουάριος 2009 ► Έναρξη σχεδίου: Οκτώβριος 2009 ► Διάρκεια: 24 μήνες

3 Πριν την υποβολή ► Γενική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2009 ► Οδηγός για τους Αιτούντες 2009

4 Έγκριση των αιτήσεων ► Κριτήρια επιλεξιμότητας (eligibility criteria) ► Κριτήρια αποκλεισμού (exclusion criteria) ► Κριτήρια επιλογής (selection criteria) ► Κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης (award criteria)

5 Kριτήρια επιλεξιμότητας ► Τρόπος υποβολής της αίτησης ► Χρήση του επίσημου εντύπου υποβολής αίτησης 2009 ► Αίτηση συμπληρωμένη ως προς όλα τα πεδία ► Η αίτηση δεν είναι χειρόγραφη ► Τήρηση της προθεσμίας υποβολής: Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2009 ► Ελάχιστο μέγεθος εταιρικής σχέσης: τουλάχιστον 3 χώρες ► Αίτηση σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ ► Ενότητα C.3:πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του οργανισμού που υποβάλλει την αίτηση επιχορήγησης ► Επιστολές δήλωσης πρόθεσης συνεργασίας ► Βιογραφικά σημειώματα των βασικών εμπλεκομένων όπου να αποδεικνύεται η σχετική επαγγελματική εμπειρία τους ► Υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού στο υπολογιστικό φύλλο εργασίας του λογισμικού προγράμματος excel ► Μη δημόσιος φορέας –αίτηση επιχορήγησης για ποσά άνω των 25.000 ευρώ:αντίγραφο των επίσημων οικονομικών καταστάσεων & λογιστικών ισοζυγίων για το τελευταίο οικονομικό έτος

6 Κριτήρια αποκλεισμού ► Αίτηση C.3- Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του οργανισμού που υποβάλλει την αίτηση επιχορήγησης

7 Κριτήρια επιλογής ► Επιχειρησιακή (operational) & οικονομική (financial) δυνατότητα των οργανισμών- φορέων που επιθυμούν να εμπλακούν σε μια εταιρική σχέση να διεξάγουν την προτεινόμενη δράση ή πρόγραμμα εργασίας ► Υποβολή βιογραφικών για την επαγγελματική εμπειρία/ικανότητες/προσόντα ► Υποβολή οικονομικών στοιχείων των οργανισμών (για αιτήσεις επιχορήγησης άνω των 25000 €)

8 Κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης-1 ► Ποιότητα του προγράμματος εργασίας Σαφείς και ρεαλιστικοί στόχοι Σαφείς και ρεαλιστικοί στόχοι Επιλογή κατάλληλης μεθοδολογίας για την επίτευξη των στόχων Επιλογή κατάλληλης μεθοδολογίας για την επίτευξη των στόχων Κατανομή αρμοδιοτήτων → τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα θα επιτευχθούν σύμφωνα με τον χρονικό προγραμματισμό και εντός των δυνατοτήτων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Κατανομή αρμοδιοτήτων → τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα θα επιτευχθούν σύμφωνα με τον χρονικό προγραμματισμό και εντός των δυνατοτήτων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού

9 Κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης-2 ► Καινοτόμος χαρακτήρας Οι απαιτήσεις της ομάδας-στόχου έχουν εντοπισθεί Οι απαιτήσεις της ομάδας-στόχου έχουν εντοπισθεί Το προτεινόμενο σχέδιο παρέχει καινοτόμες λύσεις σε θέματα κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων Το προτεινόμενο σχέδιο παρέχει καινοτόμες λύσεις σε θέματα κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων παρέχει καινοτόμες λύσεις = μεταφέρει καινοτόμες μεθόδους που ήδη υπάρχουν σε άλλες χώρες ή σε άλλους τομείς της οικονομίας

10 Κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης-3 ► Ποιότητα της εταιρικής σχέσης Ικανότητες και δεξιότητες Ικανότητες και δεξιότητες Ορθή κατανομή αρμοδιοτήτων Ορθή κατανομή αρμοδιοτήτων

11 Κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης-4 ► Προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία Οφέλη που απορρέουν – ανάγκες στις οποίες απαντά η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο Οφέλη που απορρέουν – ανάγκες στις οποίες απαντά η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο

12 Κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης-5 ► Σχέση κόστους-οφέλους Η ποιότητα και η χρησιμότητα των δραστηριοτήτων/προϊόντων του σχεδίου δικαιολογούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αιτούμενες δαπάνες

13 Κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης-6 ► Η αίτηση ανταποκρίνεται σε μια ή περισσότερες από τις προτεραιότητες της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 2009 (αίτηση C.4.3) (αίτηση C.4.3) ► Η αίτηση ανταποκρίνεται στους ειδικούς, επιχειρησιακούς και γενικούς στόχους του τομεακού προγράμματος Leonardo da Vinci (αίτηση C.4.1-C.4.2)

14 Κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης-7 ► Αντίκτυπος Αναμένεται σημαντικός για τις μεθόδους και τα συστήματα κατάρτισης Αναμένεται σημαντικός για τις μεθόδους και τα συστήματα κατάρτισης

15 Κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης-8 ► Σχέδιο για την διάχυση και αξιοποίηση των προϊόντων του σχεδίου Βέλτιστη χρήση των προϊόντων της σύμπραξης κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη λήξη του σχεδίου Βέλτιστη χρήση των προϊόντων της σύμπραξης κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη λήξη του σχεδίου

16 Διάρθρωση της αίτησης-1 ► Στοιχεία υποβολής ► Πληροφορίες για το προτεινόμενο σχέδιο- Περίληψη ► A. Προφίλ του οργανισμού/φορέα ► B. Δραστηριότητες του οργανισμού/φορέα

17 Διάρθρωση της αίτησης-2 ► C.Παρουσίαση της πρότασης C.1 Γενικές πληροφορίες C.2 Έλεγχος επιλεξιμότητας C.3 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου C.4 Συνάφεια με τους στόχους του προγράμματος και τις προτεραιότητες της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων

18 Διάρθρωση της αίτησης-3 C.5 Περιγραφή του σχεδίου C.6 Μεθοδολογία & σχέδιο εργασίας C.7 Στοιχεία προϋπολογισμού


Κατέβασμα ppt "Leonardo da Vinci- Πολυμερή σχέδια για την Μεταφορά Καινοτομίας Ημερίδα Πληροφόρησης & Ενημέρωσης για την Υποβολή προτάσεων 2009 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google