Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1. Είδη λογιστικών σχεδίων Τα λογιστικά σχέδια διακρίνονται, ανάλογα με την έκταση της ζητούμενης τυποποίησης ή του πεδίου εφαρμογής τους σε:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1. Είδη λογιστικών σχεδίων Τα λογιστικά σχέδια διακρίνονται, ανάλογα με την έκταση της ζητούμενης τυποποίησης ή του πεδίου εφαρμογής τους σε:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1

2 Είδη λογιστικών σχεδίων Τα λογιστικά σχέδια διακρίνονται, ανάλογα με την έκταση της ζητούμενης τυποποίησης ή του πεδίου εφαρμογής τους σε: ιδιωτικά, κλαδικά, εθνικά ή γενικά και διεθνή. 2

3 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (1)  Είναι ένα σύστημα κανόνων ταξινόμησης των λογιστικών μεγεθών και τυποποίησης της λογιστικής σε εθνικό επίπεδο  Καθιερώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν. 1041/1980 και με το Π.Δ. 1123/1980 ορίστηκε το περιεχόμενο και ο χρόνος έναρξης της προαιρετικής εφαρμογής του που ήταν η 1/1/1982.  Από 1/1/97 εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας 3

4 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (2) Σύμφωνα με το άρθρο 47 του νόμου 1041/80 ο βασικός σκοπός του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι: η τυποποίηση των λογαριασμών που τηρούν οι οικονομικές μονάδες, η καθιέρωση ενιαίου τρόπου λειτουργίας και συλλειτουργίας των λογαριασμών, η αποτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι λογιστικές αρχές, η τυποποίηση της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και ο σχεδιασμός της λογιστικής πρακτικής σε εθνική κλίμακα. 4

5 Ομάδες Λογαριασμών Ομάδα 1η: Πάγιο ενεργητικό Ομάδα 2η: Αποθέματα Ομάδα 3η: Απαιτήσεις και διαθέσιμα Ομάδα 4η: Καθαρή θέση - Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Ομάδα 5η: Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ομάδα 6η: Οργανικά έξοδα κατ’ είδος Ομάδα 7η: Οργανικά έσοδα κατ’ είδος Ομάδα 8η: Λογαριασμοί αποτελεσμάτων Ομάδα 9η: Αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης Ομάδα 10η: Λογαριασμοί τάξεως 5

6 Λογαριασμοί Ενεργητικού Πάγιο Ενεργητικό Αποθέματα Απαιτήσεις και Διαθέσιμα 6

7 Στοιχεία του Πάγιου Ενεργητικού Το ΓΛΣ ομαδοποιεί τα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού ως εξής:  Ενσώματες ακινητοποιησεις ή ενσώματα πάγια, π.χ., οικόπεδα, γήπεδα, πηγές φυσικού πλούτου, κτίρια, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, μηχανολογικός εξοπλισμός, έπιπλα και σκεύη, μηχανές γραφείου, ηλεκτρονικοί υπολο­γιστές κ.ά.  Ασώματες ακινητοποιησεις ή άυλα πάγια, π.χ,, υπεραξία (φήμη και πελατεία), διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, δικαιώματα πνευματικής εργασίας και διάφορα δικαιώματα (παραχωρήσεις) εκμετάλλευσης ενσώματων παγίων.  Έξοδα πολυετούς απόσβεσης ή κεφαλαιοποιημενα έξοδα, π.χ., έξοδα που γίνονται για την ίδρυση και την αρχική οργάνωση της επιχείρησης, την αναδιοργάνωσή της, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη διεύρυνση των αγορών της, την εξασφάλιση μακροπρόθεσμων κεφαλαίων, την κτήση και τη βελτίωση πάγιων στοιχείων κ.λ.π. 7

8 Λογαριασμοί Παγίων 10. Εδαφικές εκτάσεις 11. Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα 12. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 13. Μεταφορικά μέσα 14. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 15. Ακινητοποιησεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων 16. Ασώματες ακινητοποιησεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως Πάγιο ενεργητικά υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων 8

9 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Τα γήπεδα – οικόπεδα δε φθείρονται και συνεπώς δεν αποσβένονται. Όταν όμως υπάρχει κίνδυνος οικονομικής απαξίωσης και υποτίμησης, σχηματίζεται ειδική πρόβλεψη _________________ __________________ 83.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων 44. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων ________________ ___________________ 9

10 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία – Κτίρια (1) 11. Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων-Τεχνικά Έργα Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών Λοιπά τεχνικά έργα Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων 10

11 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία – Κτίρια (3) Επέκταση ή προσθήκη κτιρίου ή κτιριακής εγκατάστασης και τεχνικού έργου είναι οποιαδήποτε μόνιμη αύξηση του όγκου, του μεγέθους ή της ωφελιμότητάς του, που γίνεται κατά κανόνα με τη χρησιμοποίηση δομικών υλικών (νέα πτέρυγα κτιρίου) Βελτίωση είναι κάθε μεταβολή που γίνεται σ’ αυτό μετά από τεχνολογική επέμβαση που έχει σαν αποτέλεσμα, είτε την αύξηση του χρόνου της ωφέλιμης ζωής του, είτε τη μείωση του κόστους λειτουργίας του ή τη βελτίωση των συνθηκών χρησιμοποίησής του (μετά από σεισμό ενισχύονται οι κολώνες κτιρίου ) 11

12 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία – Κτίρια (4) Σε περίπτωση αγοράς κτιρίου πρέπει να γίνει διαχωρισμός της αξίας του οικοπέδου και του κτιρίου, ώστε να παρακολουθούνται ξεχωριστά και να γίνεται απόσβεση μόνο στο κτίριο. 12

13 12.Μηχανήματα –Τεχνικές Εγκαταστάσεις Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις Φορητά μηχανήματα «χειρός» Εργαλεία Καλούπια-Ιδιοσυσκευές Μηχανολογικά όργανα Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 13

14 13. Μεταφορικά Μέσα Αυτοκίνητα λεωφορεία Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα Αυτοκίν. φορτηγά-Ρυμούλκες-Ειδικής χρήσης Σιδηροδρομικά οχήματα Πλωτά μέσα Εναέρια μέσα Μέσα εσωτερικών μεταφορών Λοιπά μέσα μεταφοράς 14

15 14. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός Έπιπλα Σκεύη Μηχανές γραφείων Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς Επιστημονικά όργανα Ζώα για πάγια εκμετάλλευση (γεωργικών & κτηνοτροφικών επιχειρήσεων) Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών Λοιπός εξοπλισμός 15

16 Εκμετάλλευση Παγίων Όταν υπολογίζουμε το έξοδο της απόσβεσης στο τέλος της χρήσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι:  Χρησιμοποιούμε μειωμένους συντελεστές για τον υπολογισμό της απόσβεσης των παγίων που έχουν παραμείνει αδρανή περισσότερο από έξι μήνες  Δεν επιτρέπεται ο λογισμός αποσβέσεων με συντελεστές που είναι μεγαλύτεροι ή μικρότεροι από αυτούς που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία  Διενεργούμε τακτικές αποσβέσεις στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από την ύπαρξη κερδών  Υπολογίζουμε τις ετήσιες αποσβέσεις από την ημέρα που άρχισε η λειτουργία ή η χρήση του παγίου και όχι από τότε που το αποκτήσαμε  Διακόπτουμε τη διενέργεια της απόσβεσης κάθε αποσβέσιμου παγίου από τη στιγμή που το σύνολο των αποσβέσεών του είναι ίσο με την αποσβεστέα αξία του. 16

17 Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης Τα κεφαλαιοποιημένα έξοδα ή έξοδα πολυετούς απόσβεσης εμφανίζονται στη χρέωση του λογαριασμού:  16 Ασώματες ακινητοποιησεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης, Και σε δευτεροβάθμιους λογαριασμούς για κάθε κατηγορία εξόδων, π.χ.,  Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης,  Έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων,  Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου Η απόσβεση των κεφαλαιοποιημένων εξόδων γίνεται είτε εφάπαξ μέσα στη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκαν ή τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία. 17

18 Απόσβεση (1) ΑΠΟΣΒΕΣΗ είναι η μείωση της αξίας των παγίων που επέρχεται από: Το χρόνο Τη λειτουργία Την οικονομική – τεχνολογική απαξίωση Το νόμο Το Ε.Γ.Λ.Σ. ορίζει ότι «απόσβεση είναι η χρονική κατανομή της αποσβεστέας αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, που υπολογίζεται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του και συνακόλουθα, η λογιστική απεικόνιση και ο καταλογισμός της σε καθεμία χρήση» 18

19 Απόσβεση (2) Με την απόσβεση επανεισπράτεται η αξία του παγίου αφού αναγνωρίζεται φορολογικά ως έξοδο, αλλά δεν προκαλείται ταμειακή εκροή όπως στα άλλα έξοδα Υπάρχουν πάγια στα οποία αν και υπάρχει χρονική, λειτουργική φθορά δεν μειώνεται η πραγματική τους αξία, αλλά αντίθετα αυξάνεται, γιατί είναι μοναδικά (κειμήλια, έργα τέχνης, αντίκες, αυθεντικοί πίνακες ζωγραφικής). Σε αυτά δεν γίνονται αποσβέσεις 19

20 Λογισμός Αποσβέσεων Κάθε τέλος της χρήσης επί της αξίας κτήσης προσαυξημένης με δαπάνες προσθηκών -βελτιώσεων Από τη στιγμή που αρχίζει να χρησιμοποιείται ή λειτουργεί με βάση τους μήνες Υποχρεωτικές Π.Δ. 299/2003 ορίζει κατώτερο και ανώτερο συντελεστή (δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε ακέραιου ενδιάμεσου συντελεστή) Απόσβεση Η/Υ και λογισμικού εφάπαξ (δυνητικά) Εργαλεία και ανταλλακτικά εφάπαξ υποχρεωτικά Αξία κτήσης <1200 ευρώ εφάπαξ (δυνητικά) 20

21 Μέθοδοι Υπολογισμού Αποσβέσεων Σταθερή μέθοδος Οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές και οι μικτές επιχειρήσεις αυτών, για τα καινούργια μηχανήματα και εξοπλισμό έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερής και φθίνουσας μεθόδου, με την προϋπόθεση ότι η μέθοδος που θα επιλεγεί θα εφαρμόζεται κατά πάγιο τρόπο. Για την φθίνουσα μέθοδο, οι συντελεστές της σταθερής μεθόδου πολλαπλασιάζονται επί 3 και υπολογίζονται επί του υπολοίπου της αναπόσβεστης αξίας του παγίου κάθε φορά 21

22 Κτήση Παγίου 1.Αγορά 2.Επιχορήγηση (41.10.Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσ.) 3.Ιδιοκατασκευή (78.Ιδιοπαραγωγή παγίων) 4.Δωρεά (41.11.Αξία ακινήτων & λοιπών παγίων αποκτηθέντων δωρεάν) 5.Εταιρική εισφορά 6.Σύμβαση κατασκευής έργου - πληρωμή με ενδιάμεσες προκαταβολές - πληρωμή μετά από την ολοκλήρωση επί μέρους σταδίων (εκσκαφές, μπετόν, τοιχοποιία, δάπεδα, επιχρίσματα, χρώματα) 22

23 Ασώματες Ακινητοποιήσεις (1) ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ είναι τα άυλα οικονομικά αγαθά τα οποία μπορούν Να αποτιμηθούν σε χρηματικές μονάδες Να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, είτε αυτά μόνα, είτε μαζί με την οικονομική μονάδα Αποκτούνται με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος. Διακρίνονται σε: Δικαιώματα (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμποροβιομηχανικά σήματα, πνευματική ιδιοκτησία, άδεια αλιείας, καλλιτεχνικά δικαιώματα, συγγραφικά δικαιώματα) Πραγματικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις (πελατεία, φήμη, πίστη, καλή οργάνωση της οικονομικής μονάδας ή η ειδίκευση στην παραγωγή ορισμένων αγαθών) 23

24 Αναπροσαρμογή Αξίας Παγίων (1) Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ προβλέπεται από τα άρθρα του Ν. 2065/92 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Όσες τηρούν υποχρεωτικά από το νόμο Γ κατηγορίας βιβλία Δεν υποχρεούνται Αυτές που βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για τα ακίνητα για τα οποία έχουν καταρτισθεί συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (οι τεχνικές επιχειρήσεις αναπροσαρμόζουν τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν ή που έχουν εκμισθώσει πάνω από 2 χρόνια κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής) 24

25 Αναπροσαρμογή Αξίας Παγίων (2) ΤΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Γήπεδα – οικόπεδα, κτίρια που ανήκουν στην κυριότητα ή ψιλή κυριότητα της επιχείρησης (και οι εγκαταστάσεις που είναι ενσωματωμένες στα κτίρια αναπροσαρμόζονται) ΔΕΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν εννοιολογικά να θεωρηθούν ακίνητα (π.χ. περιφράξεις, ασφαλτοστρώσεις, αποχετεύσεις) Κατασκευές που είναι δυνατόν να αποχωρισθούν από το έδαφος χωρίς να υποστούν βλάβη και να χρησιμοποιηθούν αλλού (π.χ. μεταλλικά υπόστεγα) 25

26 Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις δημιουργούμε όταν: πουλάμε αγαθά ή παρέχουμε υπηρεσίες με πολυετή πίστωση χορηγούμε μακροπρόθεσμα δάνεια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυξάνουμε το κεφάλαιο της εταιρίας μας και η κάλυψή του γίνεται με δόσεις Καταχωρούμε τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε ευρώ και σε ξένο νόμισμα στη χρέωση του λογαριασμού: 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και στη συνέχεια στους αντίστοιχους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, 26

27 Αποθέματα (2)  Εμπορεύματα  Προϊόντα Έτοιμα και Ημιτελή  Υποπροϊόντα και Υπολείμματα  Παραγωγή σε Εξέλιξη  Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες  Αναλώσιμα  Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων  Είδη Συσκευασίας  Αποθέματα υποκαταστημάτων και άλλων κέντρων 27

28 Απαιτήσεις  Πελάτες, Προκαταβολές Πελατών, Επισφαλείς Πελάτες  Γραμμάτια Εισπρακτέα  Χρεώστες Διάφοροι  Χρεόγραφα  Χρηματικά Διαθέσιμα  Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 28

29 Πελάτες Ο Λογαριασμός Πελάτες αφορά τις απαιτήσεις που απορρέουν από πωλήσεις της επιχείρησης Διακρίνονται σε:  Πελάτες Εσωτερικού  Πελάτες Εξωτερικού  Πελάτες Ελληνικό Δημόσιο  Επισφαλείς Πελάτες  Επίδικες Απαιτήσεις 29

30 Επισφαλείς Πελάτες (1) Ο Λογαριασμός επισφαλείς πελάτες αφορά τις απαιτήσεις οι οποίες αμφισβητούνται για την είσπραξή τους Στο τέλος της οικονομικής χρήσης πραγματοποιείται πρόβλεψη για τους επισφαλείς πελάτες: –ΧΡ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΙΣΤ ΠΡΟΒΛ. ΕΠΙΣ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 30

31 Επισφαλείς Πελάτες (2) Η αχρησιμοποίητη πρόβλεψη στο τέλος του επόμενου έτους μεταφέρεται: –ΧΡ ΠΡΟΒΛ. ΕΠΙΣΦΑΛ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Η ζημία από ανεπίδεκτους είσπραξης πελάτες καταχωρείται στην χρέωση του λογαριασμού: Έκτακτες Ζημίες 31

32 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 32

33 Λογαριασμοί Εκμετάλλευσης ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 33

34 ΟΜΑΔΑ 9 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 34

35 ΟΜΑΔΑ 10 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 35

36 1 η ΟΜΑΔΑ 10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 11 ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 17 …………………………………………….. 18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 19 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 36

37 2 η ΟΜΑΔΑ 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 21 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ 22 ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 23 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ( ΠΡΟΙΟΝΤΑ,ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΤΣΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ) 24 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ – ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 27 …………………………………………… 28 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 29 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 37

38 3 η ΟΜΑΔΑ 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 31 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 32 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 34 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 35 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 36 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 37……………………………………. 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 39 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 38

39 4 η ΟΜΑΔΑ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 43 ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 44 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 46…………………………………………. 47…………………………………………. 48 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 49 ΠΡΟΒΑΛΕΨΕΙΣ – ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 39

40 Κεφάλαια (1)  Κεφάλαιο, Μετοχικό, Εταιρικό  Αποθεματικά, Διαφορές Αναπροσαρμογής,  Αποτελέσματα εις Νέο  Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου  Προβλέψεις 40

41 Κεφάλαια (2) Κεφάλαιο είναι το σύνολο των χρημάτων που έχουν καταθέσει οι μέτοχοι στην επιχείρηση για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Το Κεφάλαιο διακρίνεται σε:  Οφειλόμενο  Καταβεβλημένο  Κοινών μετοχών  Προνομιούχων μετοχών Ο Ατομικός Λογαριασμός του επιχειρηματία στο τέλος της χρήσης μεταφέρεται στο Κεφάλαιο (Ατομικές Επιχειρήσεις) 41

42 Αποθεματικά Αποθεματικά είναι συσσωρευμένα ποσά κερδών της χρήσης και των προηγούμενων χρήσεων. Αυξάνουν το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων των Μετόχων  Κεφαλαιοποιούνται  Διανέμονται  Καλύπτουν ζημίες  Παραμένουν ως υπόλοιπα 42

43 Ξένα Κεφάλαια (Υποχρεώσεις)  Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 43

44 Προβλέψεις Οι Προβλέψεις είναι λογαριασμοί εξόδων ή ζημιών που πρόκειται να υλοποιηθούν σε μελλοντική περίοδο. Διακρίνονται σε:  Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού  Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων  Προβλέψεις απαξίωσης παγίων στοιχείων  Προβλέψεις συναλλαγματικών διαφορών  Λοιπές προβλέψεις Στον ισολογισμό εφόσον η πρόβλεψη αφορά στοιχείο του ενεργητικού, εμφανίζεται αφαιρετικά από το στοιχείο αυτό. 44

45 Συμμετοχές Λοιπές επιχειρήσεις Σκοπός διαρκής κατοχή Συμμετοχή μεγαλύτερη του 10% Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις Συμμετοχή σε θυγατρικές και σε Συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 45

46 Χρεόγραφα Χρεόγραφα αφορά αξιόγραφα (Μετοχές, Ομόλογα, Ομολογίες, Έντοκα γραμμάτια) τα οποία αφορούν απαιτήσεις της επιχείρησης λόγω τοποθέτησης κεφαλαίων. Διακρίνονται: o Μετοχές εισηγμένες ή μη εισηγμένες o Ομολογίες o Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων o Εντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 46

47 Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων Οι Αποτελεσματικοί Λογαριασμοί διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες.  Οι Λογαριασμοί που συμμετέχουν στον προσδιορισμό του Αποτελέσματος της Χρήσης (Κέρδος ή ζημία)  Οι Λογαριασμοί των Ανόργανων και Έκτακτων Αποτελεσμάτων 47

48 Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα Αφορούν Έξοδα ή Έσοδα τα οποία δημιουργήθηκαν από τη δραστηριότητα της επιχείρησης είναι ανόργανα και μη λειτουργικά. Χρονικά αφορούν την τρέχουσα Χρήση Διακρίσεις:  Φορολογικά Πρόστιμα και Προσαυξήσεις  Καταπτώσεις Εγγυήσεων – Ποινικών Ρητρών  Κλοπές – Υπεξαιρέσεις  Συναλλαγματικές Διαφορές  Ζημίες – Κέρδη Εκποίησης Παγίων  Αναλογούσες στην Χρήση Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων 48

49 Αποτελέσματα Χρήσης (Κέρδος ή Ζημία) Αρχικό Απόθεμα (Εμπορευμάτων) + Αγορές Χρήσεως = Εμπορεύματα προς πώληση - Τελικό Απόθεμα (Εμπορευμάτων) = Κόστος Πωληθέντων Κόστος Πωληθέντων - Έξοδα = Κέρδος προ Φόρων - Φόρος = Καθαρό Κέρδος ή Ζημιές Χρήσεως 49

50 Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων παρουσιάζει πως διατίθεται το αποτέλεσμα που πέτυχε η οικονομική μονάδα. Καθαρά Κέρδη Χρήσεως + Υπόλοιπο Κερδών Προηγούμενων Χρήσεων = Συνολικά Κέρδη - Φόρος Εισοδήματος = Κέρδη προς Διάθεση 50

51 Προσάρτημα Ισολογισμού και Α/Χ Το Προσάρτημα του Ισολογισμού και των Α/Χ είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των οικονομικών καταστά- σεων, όπου δίνονται πρόσθετες ή επεξηγηματικές πληροφορίες (π.χ. μέθοδοι αποσβέσεων, μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις). 51

52 Ελεγκτικά Σημειώματα Το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή αναφέρει αν:  Η οικονομική διαχείριση διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου,  η λογιστική παρακολούθηση έγινε σύμφωνα με τις Γενικές Λογιστικές Αρχές,  οι Χ/Κ καταρτίσθηκαν σύμφωνα με το ν.2190/20. 52

53 Λογιστικές Διαδικασίες  Ημερολόγιο  Αναλυτικό Ημερολόγιο  Καθολικό  Αναλυτικά Καθολικά  Προσωρινό Ισοζύγιο  Απογραφή  Εγγραφές Τακτοποίησης ή Προσαρμογής  Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο  Οριστικό Ισοζύγιο  Κλείσιμο και Άνοιγμα Βιβλίων 53

54 Λογιστικά Σφάλματα  Σφάλματα Ημερολογίου  Σφάλματα Καθολικού  Σφάλματα Ισοζυγίου  Συμπληρωματική εγγραφή  Μερικός και πλήρης αντιλογισμός  Ευκρινής διαγραφή 54

55 5 η ΟΜΑΔΑ 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 51 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΕΩΣΕΩΝ 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 54 ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 56 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 57 ……………………………………………… 58 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 59 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 55

56 6 η ΟΜΑΔΑ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 67………………………………………….. 68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 69 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ’ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 56

57 7 η ΟΜΑΔΑ 70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ 72 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 77 …………………………………………… 78 ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ – ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 79 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 57

58 8 η ΟΜΑΔΑ 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 82 ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 83 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 84 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 85 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 87………………………………………………. 88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 58

59 10 η ΟΜΑΔΑ 01 ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 02 ΧΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 03 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 04 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 05 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 07 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 08 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 59

60 ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Κ.Π. 60 ΜονάδεςΤιμή ανά μονάδα (€)Σύνολο (€) 1/1/2007Αρχικό Απόθεμα /3/2007Αγορά /6/2007Αγορά /9/2007Αγορά /11/2007Αγορά Σύνολο ΜονάδεςΤιμή ανά μονάδα (€)Σύνολο (€) 15/2/2007Πώληση /5/2007Πώληση /9/2007Πώληση /12/2007Πώληση Σύνολο Για την κίνηση του εμπορεύματος ΛΛ της επιχείρησης ΑΒΓ από 1/1/20ΧΧ έως 31/12/20ΧΧ σας δίνονται τα εξής στοιχεία: Αρχικό Απόθεμα και Αγορές: Πωλήσεις:

61 ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Κ.Π. 61 Λαμβάνοντας υπόψη σας ότι: α. Η ΑΒΓ προσδιορίζει το κόστος των πωληθέντων εμπορευμάτων της με βάση: 1.Τη μέθοδο F.I.F.O 2.Τη μέθοδο L.I.F.O. 3.Τη μέθοδο του κινητού σταθμικού μέσου όρου (κόστους). β. Κατά την απογραφή του εμπορεύματος την 31/12/20ΧΧ διαπιστώθηκε ότι η τρέχουσα τιμή του ανερχόταν σε € 520 η μονάδα. Ζητείται να υπολογίσετε χωρίς ημερολογιακές εγγραφές: α. Το κόστος πωληθέντων και το μικτό κέρδος για τη χρήση 20ΧΧ και για κάθε μια από τις μεθόδους προσδιορισμού του κόστους των πωληθέντων υποθέτοντας ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί το σύστημα της διαρκούς απογραφής για τη λογιστική παρακολούθηση του εμπορεύματος ΛΛ και β. Το υπόλοιπο του λογαριασμού Εμπόρευμα ΛΛ στο τέλος της χρήσης υποθέτοντας ότι η ΑΒΓ χρησιμοποιεί τη μέθοδο L.I.F.O. για τον προσδιορισμό του κόστους των πωληθέντων και το σύστημα της περιοδικής απογραφής.

62 62 Α. Διαρκής απογραφή F.I.F.O ΗμερομηνίαΑιτιολογ.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ποσότητα Κόστος / Μονάδ Συνολικ ό ΚόστοςΠοσότητα Κόστος / Μονάδ Συνολικό Κόστος Ποσότητ α Κόστος / Μονάδα Συνολικό Κόστος 1/1/2007 Απογραφ ή /2/2007Πώληση /3/2007Αγορά /5/2007Πώληση /6/2007Αγορά /9/2007Πώληση /9/2007Αγορά /11/2007Αγορά /12/2007Πώληση ΣΥΝΟΛΟ Κόστος πωληθέντων Μικτό κέρδος = Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων = =

63 63 Διαρκής απογραφή L.I.F.O Ημερομηνία Αιτιολο γίαΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ποσότητα Κόστος / Μονάδα Συνολικό Κόστος Ποσότητ α Κόστος / Μονάδα Συνολικό Κόστος Ποσότητ α Κόστος / Μονάδα Συνολικό Κόστος 1/1/2007Απογρα /2/2007Πώληση /3/2007Αγορά /5/2007Πώληση /6/2007Αγορά /9/2007Πώληση /9/2007Αγορά /11/2007Αγορά /12/2007Πώληση ΣΥΝΟΛΟ Κόστος πωληθέντων = Μικτό κέρδος= Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων = = ΜΣΚ

64 64 Διαρκής απογραφή Κινητός σταθμικός μέσος όρος Ημερομηνία Αιτιολογ ίαΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓ Η ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ποσότητα Κόστος / Μονάδα Συνολικό Κόστος Ποσότητ α Κόστος / Μονάδα Συνολικ ό Κόστος Ποσότη τα Κόστος / Μονάδ α Συνολικό Κόστος 1/1/2007 Απογρα φή /2/2007Πώληση /3/2007Αγορά /5/2007Πώληση /6/2007Αγορά /9/2007Πώληση /9/2007Αγορά /11/2007Αγορά /12/2007Πώληση ΣΥΝΟΛΟ Κόστος πωληθέντων Μικτό κέρδος = Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων = =

65 65 Περιοδική απογραφή L.I.F.O. ΜονάδεςΤιμή ανά μονάδα (€)Σύνολο (€) 1/1/2007Αρχικό Απόθεμα /3/2007Αγορά /6/2007Αγορά /9/2007Αγορά /11/2007Αγορά Σύνολο ΜονάδεςΤιμή ανά μονάδα (€)Σύνολο (€) 15/2/2007Πώληση /5/2007Πώληση /9/2007Πώληση /12/2007Πώληση Σύνολο Τελικό απόθεμα (σε μονάδες) = = 120 Αξία τελικού αποθέματος120 * 350 = Κόστος πωληθέντων = = Μικτό κέρδος = = Η Αποτίμηση Τελικού Αποθέματος γίνεται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τρέχουσας και αυτής που υπολογίζεται από τις μεθόδους Αποτίμησης. Άρα δεν θα υπολογιστεί με την τρέχουσα τιμή των 520 €.

66 Άσκηση 1 Tα υπόλοιπα των λογαριασμών του προσαρμοσμένου ισοζυγίου 31/12/20ΧΧ (πριν από τη φυσική απογραφή των εμπορευμάτων) της εμπορικής επιχείρησης ΜΑΣΑ ΑΕ εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Ζητείται  1. Nα υπολογίσετε εξωλογιστικά το κόστος πωληθέντων, λαμβάνοντας υπόψη σας ότι το κόστος του τελικού αποθέματος των εμπορευμάτων ανέρχεται την 31/12/20ΧΧ σε € , ενώ η τρέχουσα αξία του σε € Να ετοιμάσετε το φύλλο μερισμού των εξόδων της χρήσης επιμερίζοντάς τα στις εξής λειτουργίες.  Διάθεση. Απορροφά εξ ολοκλήρου τα έξοδα μεταφοράς και ποσοστό 35% από τα κοινά για όλες τις λειτουργίες έξοδα.  Διοίκηση. Απορροφά εξ ολοκλήρου τα έξοδα δημοσιεύσεων και ποσοστό 65% από τα κοινά για όλες τις λειτουργίες έξοδα.  Χρηματοοικονομική. Απορροφά εξ ολοκλήρου τα έξοδα τόκων (λογαριασμός 65) και τα έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων. 3. Να καταρτίσετε την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης (λογαριασμός 86), σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΕΓΛΣ. 4. Να καταρτίσετε τον Πίνακα Διάθεσης Κερδών σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη χρήσης φορολογούνται με συντελεστή 25% και ότι η εταιρία:  Παρακρατεί για τακτικό αποθεματικό το 5% των κερδών μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και εφόσον τα κέρδη επαρκούν για την πληρωμή των φόρων.  Θα διανείμει το 40% των κερδών (μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και του ποσού που αφορά το τακτικό αποθεματικό) ως μερίσματα που θα καταβάλει στους μετόχους το  Παρακρατεί ποσό € από τα κέρδη (μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και του ποσού που αφορά το τακτικό αποθεματικό) για το σχηματισμό ειδικών αποθεματικών, ενώ τα κέρδη που απομένουν θεωρούνται Κέρδη εις νέον. 5. Να καταρτίσετε τον Ισολογισμό τέλους της χρήσης 2007 σύμφωνα με όσα ορίζει το ΕΓΛΣ. 66

67 Προσαρμοσμένο ισοζύγιο της 31ης Δεκεμβρίου 20ΧΧ της επιχείρησης "ΜΑΣΑ" ΑΕ ΚωδικόΤίτλος ΛογαριασμούΧρέωσηΠίστωση 10.00Γήπεδα – Οικόπεδα€ Κτήρια - Εγκαταστάσεις Κτηρίων Αποσβεσμένα κτήρια - Εγκαταστάσεις Κτηρίων - Τεχνικά Έργα € Μηχανήματα Αποσβεσμένα Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Γραμάτια Εισπρακτέα Μακροπρόθεσμα σε Ευρώ Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε Ευρώ Εμπορεύματα Απόθεμα Αρχής Εμπορεύματα Αγορές Χρήσεως Εκπτώσεις Αγορών Πελάτες Εσωτερικού Προκαταβολές πελατών Πελάτες επισφαλείς Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων Δάνεια Προσωπικού Επιταγές Εισπρακτέες (Μεταχρονολογημένες) Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού Προβλέψεις για Υποτιμήσεις Χρεογράφων Έξοδα Επόμενων Χρήσεων Ταμείο Ληγμένα τοκομερίδια για είσπραξη Καταθέσεις Όψεως σε Ευρώ

68 Προσαρμοσμένο ισοζύγιο της 31ης Δεκεμβρίου 20ΧΧ της επιχείρησης "ΜΑΣΑ" ΑΕ 40.00Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Υπόλοιπο κερδών εις νέον Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού Λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία Προβλέψεις για Απόσβεση Επισφαλών Απαιτήσεων Τράπεζες - Λογαριασμοί Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων σε Ευρώ Προμηθευτές Εσωτερικού Προκαταβολές σε Προμηθευτές Γραμμάτια πληρωτέα σε ευρώ Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε ευρώ Τράπεζα Α- λογαριασμός βραχυπρόθεσμων δανείων Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες Μερίσματα πληρωτέα Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονολογημένες ΦΠΑ Φόροι - Τέλη Αμοιβών Προσωπικού Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Έσοδα Επόμενων Χρήσεων Έξοδα χρήσεως δουλευμένα Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού Εργοδοτικές Εισφορές και Επιβαρύνσεις Έμμισθου Προσωπικού Εργοδοτικές Εισφορές και Επιβαρύνσεις ημερομίσθιου Προσωπικού

69 Προσαρμοσμένο ισοζύγιο της 31ης Δεκεμβρίου 20ΧΧ της επιχείρησης "ΜΑΣΑ" ΑΕ 62.03Τηλεπικοινωνίες Ασφάλιστρα Λοιπές Παροχές Τρίτων (φωτισμός - ύδρευση) Έξοδα Μεταφορών Έξοδα Δημοσιεύσεων Τόκοι Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων Αποσβέσεις Κτηρίων – Εγκαταστάσεων Κτηρίων - Τεχνικών Έργων Αποσβέσεις Μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων & λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία Προβλέψεις για Υποτιμήσεις Συμμετοχών και Χρεογράφων Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης Έσοδα από Πωλήσεις Εμπορευμάτων Επιστροφές πωλήσεων Ενοίκια κτιρίων Έσοδα συμμετοχών Λοιποί πιστωτικοί τόκοι Κέρδη από πώληση συμμετοχών Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα Έκτακτες Ζημιές Έκτακτα κέρδη Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων ΣΥΝΟΛΑ

70 ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού , ,500,00 Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού , ,000,00 Εργοδοτικές Εισφορές και Επιβαρύνσεις Έμμισθου Προσωπικού , ,000,00 Εργοδοτικές Εισφορές και Επιβαρύνσεις ημερομίσθιου Προσωπικού , ,000,00 Τηλεπικοινωνίες , ,000,00 Ασφάλιστρα ,00546,000,00 Λοιπές Παροχές Τρίτων (φωτισμός - ύδρευση) , ,000,00 Έξοδα Μεταφορών4.6800, ,000,00 Έξοδα Δημοσιεύσεων ,000,00 Τόκοι Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων5.0700, ,00 Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχ/σμων τραπεζικών χρημ/σεων3120,00 312,00 Αποσβέσεις Κτηρίων – Εγκαταστάσεων Κτηρίων - Τεχνικών Έργων ,50682,500,00 Αποσβέσεις Μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων & λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού , ,000,00 Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία ,00364,000,00 Προβλέψεις για Υποτιμήσεις Συμμετοχών και Χρεογράφων7800,00 780,00 Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης , ,000,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 Κόστος Πωλήσεων = Αρχικό Απόθεμα + (Αγορές - εκπτώσεις αγορών) -Τελικό Απόθεμα

71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20ΧΧ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20ΧΧ) Ποσά κλειόμενης χρήσης 20ΧΧ Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Κύκλος Εργασιών (καθαρές πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Σύνολο Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα συμμετοχών Κέρδη πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 780 Μείον: 1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα 2. Εκτακτα κέρδη Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων ΜΕΙΟΝ: 1.Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα Έκτακτες ζημίες Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων7.950 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων

72 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) Ποσά κλειόμενης χρήσης 20ΧΧ 88.00Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως56.338, Υπόλοιπο κερδών , ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος14.084, Κέρδη προς διάθεση ,50 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Τακτικό αποθεματικό 2.112, Πρώτο μέρισμα , Ειδικά Αποθεματικά5.000, Υπόλοιπο κερδών εις νέο35.584, ,50 72

73 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20ΧΧ -- 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20ΧΧ) (Ποσά σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤ ΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 20ΧΧ Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια και τεχνικά έργα Μηχανήματα Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξης Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε ευρώ Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Αποθέματα 1. Εμπορεύματα Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων

74 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20ΧΧ -- 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20ΧΧ) (Ποσά σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙ ΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 20ΧΧ ΙΙ.Απαιτήσεις 1. Πελάτες Γραμμάτια εισπρακτέα -Χαρτοφυλακίου (μείον τα μεταβιβασμένα) Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι α. Επιταγές εισπρακτέες Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες5.300 Μείον: Προβλέψεις Χρεώστες διάφοροι ΙΙΙ.Χρεόγραφα 1. Μετοχές Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις χρεογράφων IV.Διαθέσιμα 1. Ταμείο Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εξοδα επόμενων χρήσεων Ε ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 74

75 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 20ΧΧ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο (μετοχικό μετοχές των Ευρώ.) 1. Καταβλημένο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Aποθεματικά Κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό Ειδικά αποθεματικά Aποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AVI) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

76 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 20ΧΧ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. Δάνεια Τραπεζών Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές Γραμμάτια πληρωτέα7.800 Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι Τράπεζες λ/σμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Προκαταβολές πελατών Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Μερίσματα πληρωτέα Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Εσοδα επόμενων χρήσεων Έξοδα χρήσεως δουλευμένα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 76

77 (20.00) Εμπόρευμα ΧΧ ( ) Αρχικό απόθεμα ( ) Αγορές χρήσεως (30.00) Πελάτες εσωτερικού ( ) Πελάτης Β ( ) Πελάτης Γ (30.01) Πελάτες εξωτερικού ($ Χ € 0,67) (30.97) Πελάτες επισφαλείς ( ) Πελάτης επισφαλής Α (31.00) Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο (44.11) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (πελάτης Α)3.500 (50.00) Προμηθευτές εσωτερικού (50.01) Προμηθευτές εξωτερικού ($ Χ € 0,74) (70.00) Πωλήσεις εμπορευμάτων Άσκηση 2 Η επιχείρηση ΔΕΛΤΑ ασχολείται αποκλειστικά με την αγορά και πώληση του εμπορεύματος ΧΧ. Την 30/9/20ΧΧ, τα υπόλοιπα ορισμένων λογαριασμών της επιχείρησης είχαν ως εξής. Κατά τη διάρκεια του διαστήματος από 1/10/20ΧΧ έως 31/12/20ΧΧ, η επιχείρηση ΔΕΛΤΑ: 77

78 1.Πώλησε (1/10/ΧΧ) στον πελάτη Κ 300 μονάδες εμπορεύματος ΧΧ προς € 780 τη μονάδα πλέον ΦΠΑ 20%. Ο πελάτης Κ υπέγραψε 3 ισόποσα γραμμάτια που λήγουν την 31/12/20Χ1. (Η τιμή τοις μετρητοίς είναι € 760 η μονάδα). 2.Εκχώρησε (16/10/ΧΧ) στην τράπεζα ΑΑΑ ένα από τα 3 γραμμάτια του Κ σε εγγύηση δανείου για κεφάλαιο κίνησης. 3.Εισέπραξε (20/10/ΧΧ) από την τράπεζα ΑΑΑ, δάνειο € ετήσιας διάρκειας με εγγύηση το γραμμάτιο του Κ και κατέβαλε € για έξοδα της τράπεζας. 4.Εκχώρησε (20/10/ΧΧ) στην τράπεζα ΕΕΕ το δεύτερο γραμμάτιο του πελάτη Κ για προεξόφληση και εισέπραξε αυθημερόν € Οι προεξοφλητικοί τόκοι και τα έξοδα ανέρχονται σε € Μεταβίβασε (20/10/ΧΧ) στον προμηθευτή εσωτερικού ΖΖ το τρίτο γραμμάτιο του πελάτη Κ προς κάλυψη ισόποσης οφειλής της. 6.Χαρακτήρισε (30/10/ΧΧ) τον πελάτη Β, ως επισφαλή. Προβλέπει ότι δεν θα εισπράξει το 20% της απαίτησής της και γι΄ αυτό σχημάτισε ισόποση πρόβλεψη. 7.Εισέπραξε (24/10/ΧΧ) το σύνολο της οφειλής του πελάτη εξωτερικού $ , τα οποία εξαργύρωσε προς € 0,70/$. 8.Αγόρασε (1/11/20ΧΧ) 800 μονάδες εμπορεύματος ΧΧ προς € 490 τη μονάδα από τον προμηθευτή εσωτερικού Β πλέον ΦΠΑ 20% με ετήσια πίστωση. (Η τιμή τοις μετρητοίς είναι € 480). 9.Πώλησε (1/11/ΧΧ) στον πελάτη Ω, 800 μονάδες εμπορεύματος ΧΧ προς € 700 τη μονάδα πλέον ΦΠΑ 20% με άτοκη πίστωση. Ο πελάτης υπέγραψε δύο ισόποσα γραμμάτια λήξης την 30/4/ Εκχώρησε (2/11/ΧΧ) στην τράπεζα ΔΔ τα δύο γραμμάτια του πελάτη ΩΩ για είσπραξη και κατέβαλε στην τράπεζα € 80 για εισπρακτικά έξοδα. 11.Εισέπραξε (17/12/ΧΧ) στο ακέραιο την οφειλή του επισφαλή πελάτη Α 12.Εξόφλησε (18/12/ΧΧ) το σύνολο της οφειλής της στον προμηθευτή εξωτερικού καταβάλλοντας $ (€ 0,78/$). Σημείωση: Η επιχείρηση διαχωρίζει τα έξοδα και τα έσοδα της παρούσας χρήσης από τα έξοδα και τα έσοδα των επόμενων χρήσεων κατά το χρόνο της συναλλαγής, Ζητείται να παραθέσετε τις ημερολογιακές εγγραφές για τα λογιστικά γεγονότα των τριών τελευταίων μηνών της χρήσης 20ΧΧ χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς του ΕΓΛΣ 78

79 1.Πώλησε (1/10/ΧΧ) στον πελάτη Κ 300 μονάδες εμπορεύματος ΧΧ προς € 780 τη μονάδα πλέον ΦΠΑ 20%. Ο πελάτης Κ υπέγραψε 3 ισόποσα γραμμάτια που λήγουν την 31/12/20Χ1. (Η τιμή τοις μετρητοίς είναι € 760 η μονάδα). 79

80 1.Πώλησε (1/10/ΧΧ) στον πελάτη Κ 300 μονάδες εμπορεύματος ΧΧ προς € 780 τη μονάδα πλέον ΦΠΑ 20%. Ο πελάτης Κ υπέγραψε 3 ισόποσα γραμμάτια που λήγουν την 31/12/20Χ1. (Η τιμή τοις μετρητοίς είναι € 760 η μονάδα). 2Η ΑΣΚΗΣΗ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1) 1/10/20ΧΧ 31.00Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο Πωλήσεις Εσωτερικού Δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων Μη δεδουλεμένοι τόκιο γραμματίων εισπρακτέων ΦΠΑ

81 2. Εκχώρησε (16/10/ΧΧ) στην τράπεζα ΑΑΑ ένα από τα 3 γραμμάτια του Κ σε εγγύηση δανείου για κεφάλαιο κίνησης. 81

82 2. Εκχώρησε (16/10/ΧΧ) στην τράπεζα ΑΑΑ ένα από τα 3 γραμμάτια του Κ σε εγγύηση δανείου για κεφάλαιο κίνησης. 2) 16/10/20ΧΧ 31.02Γραμμάτια στις τράπεζες σε εγγύηση Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο

83 3. Εισέπραξε (20/10/ΧΧ) από την τράπεζα ΑΑΑ, δάνειο € ετήσιας διάρκειας με εγγύηση το γραμμάτιο του Κ και κατέβαλε € για έξοδα της τράπεζας. 83

84 3. Εισέπραξε (20/10/ΧΧ) από την τράπεζα ΑΑΑ, δάνειο € ετήσιας διάρκειας με εγγύηση το γραμμάτιο του Κ και κατέβαλε € για έξοδα της τράπεζας. 3) 20/10/20ΧΧ 38.03Καταθ. όψεως Τόκοι & έξοδα χρηματοδοτήσεων τραπεζών εγγυημένων με αξιόγραφα Τράπεζα ΑΑΑ Λογαριασμός δανείου 84

85 4. Εκχώρησε (20/10/ΧΧ) στην τράπεζα ΕΕΕ το δεύτερο γραμμάτιο του πελάτη Κ για προεξόφληση και εισέπραξε αυθημερόν € Οι προεξοφλητικοί τόκοι και τα έξοδα ανέρχονται σε €

86 4. Εκχώρησε (20/10/ΧΧ) στην τράπεζα ΕΕΕ το δεύτερο γραμμάτιο του πελάτη Κ για προεξόφληση και εισέπραξε αυθημερόν € Οι προεξοφλητικοί τόκοι και τα έξοδα ανέρχονται σε € ) 20/10/20ΧΧ 38.03Καταθ. όψεως Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών Γραμμάτια προεξοφλημένα

87 5. Μεταβίβασε (20/10/ΧΧ) στον προμηθευτή εσωτερικού ΖΖ το τρίτο γραμμάτιο του πελάτη Κ προς κάλυψη ισόποσης οφειλής της. 87

88 5. Μεταβίβασε (20/10/ΧΧ) στον προμηθευτή εσωτερικού ΖΖ το τρίτο γραμμάτιο του πελάτη Κ προς κάλυψη ισόποσης οφειλής της. 5) 20/10/20ΧΧ 50.00Προμηθευτές εσωτερικού Προμηθευτής ΖΖ Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους

89 6. Χαρακτήρισε (30/10/ΧΧ) τον πελάτη Β, ως επισφαλή. Προβλέπει ότι δεν θα εισπράξει το 20% της απαίτησής της και γι΄ αυτό σχημάτισε ισόποση πρόβλεψη. 89

90 6. Χαρακτήρισε (30/10/ΧΧ) τον πελάτη Β, ως επισφαλή. Προβλέπει ότι δεν θα εισπράξει το 20% της απαίτησής της και γι΄ αυτό σχημάτισε ισόποση πρόβλεψη. 6) 30/10/20ΧΧ Πελάτες επισφαλείς Πελάτης Β 30.00Πελάτες εσωτερικού Πελάτης Β 83.11Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

91 7. Εισέπραξε (24/10/ΧΧ) το σύνολο της οφειλής του πελάτη εξωτερικού $ , τα οποία εξαργύρωσε προς € 0,70/$. 91

92 7. Εισέπραξε (24/10/ΧΧ) το σύνολο της οφειλής του πελάτη εξωτερικού $ , τα οποία εξαργύρωσε προς € 0,70/$. 7) 24/10/20ΧΧ 38.00Ταμείο Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Συναλλαγματικές διαφορές 30.01Πελάτες εξωτερικού

93 8. Αγόρασε (1/11/20ΧΧ) 800 μονάδες εμπορεύματος ΧΧ προς € 490 τη μονάδα από τον προμηθευτή εσωτερικού Β πλέον ΦΠΑ 20% με ετήσια πίστωση. (Η τιμή τοις μετρητοίς είναι € 480). 93

94 8. Αγόρασε (1/11/20ΧΧ) 800 μονάδες εμπορεύματος ΧΧ προς € 490 τη μονάδα από τον προμηθευτή εσωτερικού Β πλέον ΦΠΑ 20% με ετήσια πίστωση. (Η τιμή τοις μετρητοίς είναι € 480). 8) 1/11/20ΧΧ 20.00Εμπόρευμα Αγορές Χρήσης 54.00ΦΠΑ Τόκοι και έξοδα λ. Βραχ. Υποχρεώσεων Έξοδα επόμενων χρήσεων Μη δεδουλευμένοι τόκοι 50.00Προμηθευτές Εσωτερικού

95 9. Πώλησε (1/11/ΧΧ) στον πελάτη Ω, 800 μονάδες εμπορεύματος ΧΧ προς € 700 τη μονάδα πλέον ΦΠΑ 20% με άτοκη πίστωση. Ο πελάτης υπέγραψε δύο ισόποσα γραμμάτια λήξης την 30/4/20Χ1. 95

96 9. Πώλησε (1/11/ΧΧ) στον πελάτη Ω, 800 μονάδες εμπορεύματος ΧΧ προς € 700 τη μονάδα πλέον ΦΠΑ 20% με άτοκη πίστωση. Ο πελάτης υπέγραψε δύο ισόποσα γραμμάτια λήξης την 30/4/20Χ1. 9) 1/11/20ΧΧ 31.00Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο Πωλήσεις Εσωτερικού ΦΠΑ

97 10. Εκχώρησε (2/11/ΧΧ) στην τράπεζα ΔΔ τα δύο γραμμάτια του πελάτη ΩΩ για είσπραξη και κατέβαλε στην τράπεζα € 80 για εισπρακτικά έξοδα. 97

98 10. Εκχώρησε (2/11/ΧΧ) στην τράπεζα ΔΔ τα δύο γραμμάτια του πελάτη ΩΩ για είσπραξη και κατέβαλε στην τράπεζα € 80 για εισπρακτικά έξοδα. 10) 2/11/20ΧΧ 31.01Γραμμάτια στις τράπεζες για είσπραξη Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα Καταθέσεις όψεως 80 98

99 11. Εισέπραξε (17/12/ΧΧ) στο ακέραιο την οφειλή του επισφαλή πελάτη Α 99

100 11. Εισέπραξε (17/12/ΧΧ) στο ακέραιο την οφειλή του επισφαλή πελάτη Α 11) 17/12/20ΧΧ 44.11Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Ταμείο Πελάτες επισφαλείς Πελάτης Α 82.01Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεων 100

101 12. Εξόφλησε (18/12/ΧΧ) το σύνολο της οφειλής της στον προμηθευτή εξωτερικού καταβάλλοντας $ (€ 0,78/$). 101

102 12. Εξόφλησε (18/12/ΧΧ) το σύνολο της οφειλής της στον προμηθευτή εξωτερικού καταβάλλοντας $ (€ 0,78/$). 12) 18/12/20ΧΧ 50.01Προμηθευτές εξωτερικού Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Συναλλαγματικές διαφορές 38.00Ταμείο

103 2Η ΑΣΚΗΣΗ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1) 1/10/20ΧΧ 31.00Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο Πωλήσεις Εσωτερικού Δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων Μη δεδουλεμένοι τόκιο γραμματίων εισπρακτέων ΦΠΑ ) 16/10/20ΧΧ Γραμμάτια στις τράπεζες σε εγγύηση Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο ) 20/10/20ΧΧ 38.03Καταθ. όψεως Τόκοι & έξοδα χρηματοδοτήσεων τραπεζών εγγυημένων με αξιόγραφα Τράπεζα ΑΑΑ Λογαριασμός δανείου 4) 20/10/20ΧΧ 38.03Καταθ. όψεως Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών Γραμμάτια προεξοφλημένα ) 20/10/20ΧΧ Προμηθευτές εσωτερικού Προμηθευτής ΖΖ Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους

104 2Η ΑΣΚΗΣΗ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 6) 30/10/20ΧΧ 30.97Πελάτες επισφαλείς Πελάτης Β 30.00Πελάτες εσωτερικού Πελάτης Β Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ) 24/10/20ΧΧ 38.00Ταμείο Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Συναλλαγματικές διαφορές Πελάτες εξωτερικού ) 1/11/20ΧΧ 20.00Εμπόρευμα Αγορές Χρήσης 54.00ΦΠΑ Τόκοι και έξοδα λ. Βραχ. Υποχρεώσεων Έξοδα επόμενων χρήσεων Μη δεδουλευμένοι τόκοι 50.00Προμηθευτές Εσωτερικού

105 9) 1/11/20ΧΧ 31.00Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο Πωλήσεις Εσωτερικού ΦΠΑ ) 2/11/20ΧΧ 31.01Γραμμάτια στις τράπεζες για είσπραξη Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα Καταθέσεις όψεως 80 11) 17/12/20ΧΧ 44.11Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Ταμείο Πελάτες επισφαλείς Πελάτης Α 82.01Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεων 12) 18/12/20ΧΧ 50.01Προμηθευτές εξωτερικού Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Συναλλαγματικές διαφορές 38.00Ταμείο


Κατέβασμα ppt "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1. Είδη λογιστικών σχεδίων Τα λογιστικά σχέδια διακρίνονται, ανάλογα με την έκταση της ζητούμενης τυποποίησης ή του πεδίου εφαρμογής τους σε:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google