Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Alessandro Barattieri 1.  1. Εισαγωγή  2. Διαπίστωση Φαινομένου o 2.1 Συγκριτικό Πλεονέκτημα στις Υπηρεσίες o 2.2 Σχέση Συγκριτικού Πλεονεκτήματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Alessandro Barattieri 1.  1. Εισαγωγή  2. Διαπίστωση Φαινομένου o 2.1 Συγκριτικό Πλεονέκτημα στις Υπηρεσίες o 2.2 Σχέση Συγκριτικού Πλεονεκτήματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  Alessandro Barattieri 1

2  1. Εισαγωγή  2. Διαπίστωση Φαινομένου o 2.1 Συγκριτικό Πλεονέκτημα στις Υπηρεσίες o 2.2 Σχέση Συγκριτικού Πλεονεκτήματος σε Υπηρεσίες και Εξωτερικό Έλλειμμα  3. Απελευθέρωση Εμπορίου στα Αγαθά και στις Υπηρεσίες o 3.1 Μοντέλο Δομικής Βαρύτητας o 3.2 Δείκτης CHB  4. Μερική Ισορροπία o 4.1 Ασύμμετρη Απελευθέρωση Εμπορίου o 4.2 Οι χώρες εισαγωγής Υπηρεσιων o 4.3 Οι χώρες εξαγωγής Υπηρεσιων  5. Γενική Ισορροπία  6. Συμπεράσματα 2

3 3

4 4

5 Η Ιαπωνία, η Γερμανία και η Κίνα ( χώρες με Πλεόνασμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ) παρουσιάζουν πλεόνασμα στο Ισοζύγιο Αγαθών και έλλειμμα στο Ισοζύγιο Υπηρεσιών. 5

6  Χρησιμοποιούμε τον Δείκτη Συγκριτικού Πλεονεκτήματος (RCA index) του Balassa (1965): Όπου i είναι η χώρα k ={ αγαθά, υπηρεσίες }  Αν RCA i,k >1, σημαίνει ότι η χώρα έχει εξειδικευτεί στην εξαγωγή των προιόντων του τομέα k, που αποκαλύπτει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας i στον τομέα k. 6

7 7

8 Δεν φαίνεται ξεκάθαρη Συσχέτιση μεταξύ Εξειδίκευσης στον Τομέα των Υπηρεσιών και Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών. 8

9 Έντονη Αρνητική Συσχέτιση Εξειδίκευσης στον Τομέα των Υπηρεσιών και Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών. 9

10  Ασυμμετρία στον Βαθμό Απελευθέρωσης του Έμπορίου Αγαθών και του Εμπορίου Υπηρεσιών.  Τέλη 1940→GATT (General Agreement on Trade and Tariffs)  1995→ GATS (General Agreement for Trade in Services)  Ωστόσο η Απελευθέρωση του Έμπορίου Υπηρεσιών είναι ακόμη ατέλής.  Ο Βαθμός Απελευθέρωσης στον τομέα των Υπηρεσιών μετριέται δύσκολα.  Ετερογένεια Υπηρεσιών - Διαφορετικότητα Περιορισμών 10

11  Είδη « εμπορεύσιμων » υπηρεσιών : o 1. Διασυνοριακές (cross border) o 2. Κατανάλωση στο εξωτερικό o 3. Εμπορική Παρουσία o 4. Παρουσία Φυσικού προσώπου  Για να εξετάσει τον βαθμό απελευθέρωσης χρησιμοποιεί : o 3.1 To Μοντέλο Δομικής Βαρύτητας o 3.2 Δείκτη CHB (Constructed Home Bias Index) 11

12  2 Χώρες : Ημεδαπή (i) και Αλλοδαπή (j) Όπου : X ij Συνολική Εξαγωγή απο χώρα i σε j E i k Συνολική Δαπάνη χώρας j στον κλάδο k Y i k Προιόν τομέα k στην χώρα i Y k Προιόν τομέα k σε παγκόσμιο επίπεδο t ij k Κόστος μεταφοράς από i σε j P j k Μέση Αντίσταση σε εισαγωγες της j Π i k Μέση Αντίσταση εξαγωγών της i θ k ελαστικότητα υποκατάστασης στον τομέα k Σε έναν κόσμο χωρίς τριβές : ( Π i k =P j k =1, t ij k =1) 12

13  Με κατάλληλους μετασχηματισμούς της εξίσωσης Βαρύτητας εκτιμάμε για το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών (25 χώρες, περιοδος 1994-2005) με την μέθοδο μέγιστης ψευδο - πιθανοφάνειας.  Ενδογενείς : απόσταση, ψευδ / τες για κοινή καταγωγή, κοινή γλώσσα, κοινή αποικιακή προέλευση, κοινό νομικό σύστημα και εσωτερικό εμπόριο.  Παρατηρησεις : o Η απόσταση επηρεάζει περισσότερο το εμπόριο αγαθών παρά των υπηρεσιών. o Η ύπαρξη κοινής αποικιακής προέλευσης και κοινού νομικού συστήματος έχει μεγαλύτερη επίδραση στις υπηρεσίες παρά στα προιόντα. o Ο συντελεστής της ψευδομεταβλητής για το εσωτερικό εμπόριο είναι μεγαλύτερος για τις υπηρεσίες. 13

14  Δείκτης CHB (Constructed Home Bias Index): Λόγος εσωτερικού εμπορίου πρός το εσωτερικό εμπόριο χωρίς τριβές ( περιορισμούς ).  ΔΕΝ επηρεάζεται από την ελαστ. υποκατάστασης θ k  Οι ΗΠΑ είναι η πιο ανοικτή οικονομία και στους 2 τομείς και η μόνη από τις χώρες που το CHB για υπηρεσίες είναι μικρότερο από το CHB για προιόντα. 14

15  Αθροίζοντας για κάθε χώρα : 15

16  CHB μεγαλύτερο για υπηρεσίες απο ότι για αγαθά.  CHB υπηρεσιών σχεδόν επίπεδο (1999-2005)  CHB αγαθών μειώνεται διαχρονικά (1994-2005) με επιτάχυνση απο το 1996(WTO) 16

17  Μικρή ανοικτή οικονομία  Ένα αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό o Ζει 2 περιόδους o Έχει τέλεια προβλεπτική ικανότητα  2 αγαθά o Το ημεδαπό (h) o Το αλλοδαπό (f)  Endowments για το αγαθό h: Υ t h, t={1,2}  Το αγαθό f προσφέρεται στην εξωγενή τιμή p t f*  Η τιμή του f που αντιμετωπίζουν στην εγχώρια αγορά είναι p t f = p t f* τ t f  τ t f εμπορικό κόστος που προέρχεται από εμπορικούς περιορισμούς. 17

18  Το νοικοκυρίο μεγιστοποιεί την διαχρονική χρησιμότητα :  σ ελαστ. υποκατάστασης μεταξύ περιόδων  β συντελεστής προεξόφλσης  O διαχρονικός Εισοδηματικός Περιορισμός είναι :  Η συνθήκη Euler είναι : 18

19 Αξία κατανάλωσης περίόδου 1 Διαχρονικό Εισόδημα 19

20  Χωρίς επένδυση το Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγων για την περίοδο 1 είναι : Αξία κατανάλωσης περίόδου 1 Εισόδημα περίόδου 1 20

21  Τα 2 αγαθά : o επεξεργασμένα προιόντα (m) o Υπηρεσίες (s) 21

22  Γερμανία, Ιαπωνία, Κίνα  Βλέπουμε ότι  Αναμένοντας μείωση του κόστους εισαγωγής των υπηρεσιών οι κάτοικοι των χωρών αυτών αναβάλουν την κατανάλωση υπηρεσιων και αποταμιεύουν περισσότερο.  Δημιουργία πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 22

23 23

24  2 χώρες : Ημεδαπή ( παράγει s), Αλλοδαπή (*) ( παράγει m)  Κάθε χώρα → Αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό  2 περίοδοι  Endowments: Y t s, Y t m*  Τιμές Ημεδαπής : p t s, p t m = τ t m p t m*  Τιμές Αλόδαπής : p t m*, p t s* = τ t s p t s 24

25  Τα νοικοκυρία μεγιστοποιούν την διαχρονική χρησιμότητα :, Χ = C ή C*  O διαχρονικός Εισοδηματικός Περιορισμός είναι :  Υποθέτουμε ελαστικότητα υποκατάστασης μεταξύ εγχώριων και ξένων αγαθών διάφορη της μονάδας ( θ ≠1), για να είναι δυνατή η διαχρονική μεταφορά πλούτου μεταξύ των χωρών. 25

26  Οι συνθήκες Euler είναι :  Και οι αντίστοιχες συναρτήσεις κατανάλωσης είναι :  Οι συνθήκες εκκαθάρισης αγορών αγαθών και τίτλων : 26

27  21 Ενδογενείς μεταβλητές  8 Εξωγενείς μεταβλητές Δεν μπορούμε να έχουμε λύσεις κλειστού τύπου με θ ≠1 Χρησιμοποιούμε μια λογαριθμική γραμμικοποίηση του υποδείγματος γύρω από ενα steady state. 27

28  Χρησιμοποιούμε ένα Steady State όπου :  Το μερίδιο της εγχώριας κατανάλωσης του εγχώριου αγαθού ισούται με το μερίδιο της αλλοδαπής κατανάλωσης του αλλοδαπού αγαθού. 28

29  Μετασχηματίζουμε το μοντέλο παίρνοντας ποσοστιαίες αποκλίσεις απο το steady state. { }  Για να επικεντρωθούμε στην επίδραση του κόστους εμπορίου, θεωρούμε ότι τα Endowments είναι σταθερά.  Οι Συνθήκες Euler:  Οι Εισοδηματικοί περιορισμοί : 29

30  Συνδυάζοντας τα προηγούμενα :  → CA  Όροι εμπορίου (+) Πραγματική Συναλλακτική Ιοτιμία (-) Διαφορά Κατανάλωσης (-) Wealth effect Substitution effect 30

31  η → συνάρτηση των δομικών παραμέτρων ( β, θ, σ, τ ) η >0, άν θ >1 και μεγάλο σ  Επηρεάζεται από το σχετικό σόκ της αλλαγής στο εμπορικό κόστος των ( ημεδαπών ) υπηρεσιών σε σχέση με το εμπορικό κοστος των ( αλλοδαπών ) αγαθών.  Κάθε Συμμετρική Απελευθέρωση του Εμπορίου δεν έχει καμία επίδραση στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών.  Κάθε Ασύμμετρη Απελευθέρωση με προκαλεί έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρ. Συναλλαγών. 31

32  Το Συγκριτικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ στις υπηρεσίες σε συνδυασμό με την Ασύμμετρη διαδικασία Απελεύθερωσης του εμπορίου αγαθών και του εμπορίου υπηρεσιών, δημιούργησε εξωτερικά ελλείμματα.  Οι παγκόσμιες ανισορροπίες μπορούν να αμβλυνθούν με με περαιτερω απελευθέρωση του εμπορίου υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται μεγάλη υποτίμηση του νομίσματος ($).  Αν αύτη η ασυμμετρία απελευθέρωσης εμπορίου μεταξύ των δύο τομέων συνεχιστεί, μπορεί οι ΗΠΑ να στραφούν πάλι στην βιομηχανική παραγωγή. 32


Κατέβασμα ppt " Alessandro Barattieri 1.  1. Εισαγωγή  2. Διαπίστωση Φαινομένου o 2.1 Συγκριτικό Πλεονέκτημα στις Υπηρεσίες o 2.2 Σχέση Συγκριτικού Πλεονεκτήματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google