Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Ισοζύγιο Πληρωμών 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους λογαριασμοί. 2. Το ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών. 3. Η λογιστική του ισοζυγίου πληρωμών. 4.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Ισοζύγιο Πληρωμών 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους λογαριασμοί. 2. Το ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών. 3. Η λογιστική του ισοζυγίου πληρωμών. 4."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Ισοζύγιο Πληρωμών 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους λογαριασμοί. 2. Το ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών. 3. Η λογιστική του ισοζυγίου πληρωμών. 4. Ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών. 5. Τα εθνικολογιστικά μεγέθη και το ισοζύγιο πληρωμών. 6. Το ισοζύγιο πληρωμών και το διαχρονικό εμπόριο.

2 1.Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους λογαριασμοί.
Το ισοζύγιο πληρωμών είναι ένας λογαριασμός στον οποίο καταγράφονται όλες οι συναλλαγές μίας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως ένα έτος.

3 Επί μέρους λογαριασμοί:
Το Ισοζύγιο Πληρωμών αποτελείται από τρεις βασικούς επί μέρους λογαριασμούς: το ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (CA από το Current Account), το Ισοζύγιο Κεφαλαίου (ΚA) το Ισοζύγιο Επισήμων Συναλλαγών (ΔΟR) το Δ : μεταβολή και ΟR: Official Reserves).

4 Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών αποτελείται:
Εμπορικό Ισοζύγιο: εδώ καταγράφονται οι εισπράξεις και πληρωμές από εξαγωγές και εισαγωγές, αγαθών. Ισοζύγιο Αδήλων Πόρων: καταγράφονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές από πηγές που δεν είναι τόσο φανερές το ισοζύγιο Αδήλων Πόρων έχει αντικατασταθεί από τρεις επί μέρους λογαριασμούς: το Ισοζύγιο Υπηρεσιών, το Ισοζύγιο Εισοδημάτων και το Ισοζύγιο Μεταβιβάσεων.

5 Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών είναι ο σημαντικότερος λογαριασμός του Ισοζυγίου Πληρωμών:
α) δείχνει την οικονομική δύναμη της χώρας σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, β) επηρεάζει τις διακυμάνσεις του Εθνικού Εισοδήματος Y: Υ= C+I+G+CA. ένα πλεόνασμα (έλλειμμα) του CA επηρεάζει θετικά (αρνητικά) την οικονομική δραστηριότητα της χώρας) γ) δείχνει κατά πόσο η οικονομία της χώρας μπορεί να λειτουργεί χωρίς δανεισμό από το εξωτερικό.

6 Ισοζύγιο Κεφαλαίου: καταγράφονται οι εισροές και εκροές κεφαλαίου μίας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο. Κεφάλαιο: οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο άμεσα ή έμμεσα ρευστοποιήσιμο, όπως χρήμα, ομόλογα, μετοχές, επιχειρήσεις, οικόπεδα, σπίτια, δάνεια ιδιωτικά ή δημόσια.

7 Ισοζύγιο Κεφαλαίου: Σύμφωνα με τον νέο τρόπο καταγραφής του Ισοζυγίου Πληρωμών, το Ισοζύγιο Κεφαλαίου περιέχει τρεις επί μέρους λογαριασμούς: τον λογαριασμό Άμεσων Επενδύσεων, τις Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου και τις Λοιπές Επενδύσεις.

8 Ισοζύγιο Επισήμων Συναλλαγών (ΔOR):
καταγράφει τις μεταβολές στα συναλλαγματικά αποθέματα και το απόθεμα χρυσού της χώρας που φυλάσσονται από τη Κεντρική Τράπεζα.

9 Πίνακας 1: Ισοζύγιο Πληρωμών της Ελλάδα (σε εκατ. ευρώ) 2002 2003 2004
Πίνακας 1: Ισοζύγιο Πληρωμών της Ελλάδα (σε εκατ. ευρώ) 2002 2003 2004 Ι. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών -8.571,3 -8.646,3 -6.411,0 Ια. Εμπορικό Ισοζύγιο ,7 ,5 ,8 Ιβ. Ισοζύγιο Αδήλων Πόρων Ιβ.1. Ισοζύγιο Υπηρεσιών 10.755,4 11.506,5 15.467,0 Ιβ.2. Ισοζύγιο Εισοδημάτων -2.073,4 -2.597,4 -2.457,4 Ιβ.3. Ισοζύγιο Μεταβιβάσεων 5.455,4 5.088,1 6.015,1 ΙΙ. Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών (Ισοζύγιο Κεφαλαίου) 10310,4 9663,7 7834,0 ΙΙ.α. Άμεσες Επενδύσεις -643,0 544,7 599,6 ΙΙ.β. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 10937,8 12334,0 13727,5 ΙΙ.γ. Λοιπές επενδύσεις 1998,6 -7623,9 -9104,1 ΙΙ.δ. Μεταβολή Συναλλαγματικών Διαθεσίμων -1983,0 4409,0 2611,0 ΙΙΙ. Τακτοποιητέα Στοιχεία -1739,0 -1017,4 -1423,0 ΙV. I+II+IIΙ 0,0

10 3.Η λογιστική του Ισοζυγίου Πληρωμών
Η καταγραφή των συναλλαγών στο Ισοζύγιο Πληρωμών γίνεται με την διπλογραφική μέθοδο. Κάθε συναλλαγή γράφεται δύο φορές, την μια φορά σαν χρέωση και την άλλη σαν πίστωση.

11 Πίστωση: με το πρόσημο (+), καταγράφεται οποιαδήποτε συναλλαγή καταλήγει σε είσπραξη από το εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι υποχρεώσεις της χώρας μας προς το εξωτερικό π.χ. οι εξαγωγές αγαθών, οι εισπράξεις από τουριστικές υπηρεσίες, οι εισπράξεις από την ναυτιλία, τα μεταναστευτικά εμβάσματα, οι εισροές από την Ε.Ε., οι αγορές ελληνικών μετοχών, ομολόγων, ή, repos από ξένους, τα δάνεια ιδιωτών ή του δημοσίου από το εξωτερικό, η εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.

12 Χρέωση: με το πρόσημο (-), καταγράφεται οποιαδήποτε συναλλαγή καταλήγει σε πληρωμή από το εξωτερικό και αυξάνει τις απαιτήσεις της χώρας μας έναντι των ξένων. π.χ. οι εισαγωγές αγαθών, οι πληρωμές για ταξίδια ελλήνων στο εξωτερικό, οι πληρωμές για διεθνείς μεταφορές, οι πληρωμές τόκων, μερισμάτων, royalties προς το εξωτερικό, οι αποπληρωμές δανείων, οι αγορές μετοχών, ομολόγων από το ξένες αγορές, οι καταθέσεις ελλήνων σε τράπεζες του εξωτερικού, η εκροή άμεσων επενδύσεων στο εξωτερικό. Η αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων που φυλάσσονται από την Κεντρική Τράπεζα αυξάνουν τις υποχρεώσεις της χώρας μας έναντι του εξωτερικού και καταγράφεται ως μείωση των χρεώσεων, με πρόσημο (-).

13 4.Η ισορροπία του ισοζυγίου πληρωμών.
Το Ισοζύγιο Πληρωμών είναι πάντα σε ισορροπία. Ισχύει ότι CA + ΚΑ + ΔOR ≡ 0 «τακτοποιητέα στοιχεία». εκ των υστέρων, ex post, το Ισοζύγιο Πληρωμών = άθροισμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και του Χρηματοοικονομικού Ισοζυγίου είναι πάντα ισοσκελισμένο, αν προσθέσομε και τα τακτοποιητέα στοιχεία.

14 Σημασία όμως έχει αν συγκεκριμένοι λογαριασμοί του ισοζυγίου παρουσιάζουν έλλειμμα ή πλεόνασμα.
Για ισορροπία, θα πρέπει το άθροισμα ορισμένων επιλεγμένων λογαριασμών να αθροίζονται σε μηδέν. C. P. Kindleberger (1969)

15 Ισορροπία σχετίζεται:
το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών το Εμπορικό Ισοζύγιο το Ισοζύγιο Κεφαλαίου το Γενικό Ισοζύγιο Γενικό Ισοζύγιο ή Ισοζύγιο Πληρωμών: άθροισμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και του Ισοζυγίου Κεφαλαίου ονομάζεται :

16 Γενικό ισοζύγιο:CA + ΚΑ = - ΔOR
ονομάζεται και Ισοζύγιο Επισήμων Διακανονισμών, διότι ισούται με την μεταβολή των συναλλαγματικών διαθεσίμων της χώρας.

17 5.Εθνικολογιστικά μεγέθη και το ισοζύγιο πληρωμών
Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν μετρά την αξία παραγωγής που έχει παραχθεί από τους μόνιμους κατοίκους της χώρας, κατά τη διάρκεια ενός έτους. Υπολογίζεται αν προσθέσομε την τελική αξία όλων των υπηρεσιών και προϊόντων. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μετρά την αξία παραγωγής που έχει παραχθεί μέσα στη χώρα από μόνιμους κατοίκους ή ξένους, κατά τη διάρκεια ενός έτους

18 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν = Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν + καθαρές εισπράξεις από δραστηριότητες στο εξωτερικό

19 Υ = C + I + G + CA (1) ⇒ CA = Y- (C + I + G) (2) Αν CA<0,
η χώρα μπορεί να δαπανά αξία εισοδήματος μεγαλύτερη από την αξία του προϊόντος που παράγει, μόνο αν δανείζεται από το εξωτερικό. σχέση εθνικής αποταμίευσης (S) και Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών. Σε κλειστή οικονομία, ισχύουν τα εξής:

20 Σε κλειστή οικονομία, ισχύουν τα εξής:
Sp = Y – C – T (3) Sg = T – G (4) S = Sp + Sg (5) ⇒ S = Y – C – G (7) αλλά ισχύει ότι Y = C + I + G (6) ⇒ I = Y- C – G (8) (7), (8) ⇒ S = I (9)

21 Σε μία ανοικτή οικονομία:
Sp = Y – C – T (3) Sg = T – G (4) S = Sp + Sg (5) ⇒ S = Y – C – G (7) αλλά ισχύει ότι Y = C + I + G + CA (10) ⇒ I+CA = Y- C – G (11) (7), (11) ⇒ S = I +CA (12)

22 S = I +CA: μπορεί να διαβαστεί με διάφορους τρόπους:
2) Αν γράψομε την (12) ως Ι = S - CA: μία επένδυση μπορεί να χρηματοδοτηθεί είτε από την εθνική αποταμίευση ή από καθαρό δανεισμό από το εξωτερικό, μέσω της διεύρυνσης του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών. 3) Αν γράψομε την (12) ως CA = S-I: αν CA>0 η χώρα μας δανείζει στο εξωτερικό το περίσσευμα της εθνικής αποταμίευσης. Αν CA<0, η χώρα μας δανείζεται από το εξωτερικό για να χρηματοδότηση τις επενδύσεις, αφού οι εγχώριοι πόροι δεν επαρκούν.

23 Σχέση δημοσιονομικού ελλείμματος και ελλείμματος του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (το δίδυμο έλλειμμα): S = I + CA S = Sp + Sg = Sp + (T-G) G-T: δημοσιονομικό έλλειμμα I+CA = Sp + (T-G) ⇒ I+CA = Sp - (G-T) ⇒ CA= Sp – I – (G-T)

24 CA = Sp – I – (G-T) Όταν (G-T)↑ Δημιουργείται δημοσιονομικό έλλειμμα.
Δίδυμο έλλειμμα Αλλά είναι πιθανό: CA = Sp – ↓I – (G-T)↑ ή CA = ↑Sp – I – (G-T)↑

25 6.Το ισοζύγιο πληρωμών και το διαχρονικό εμπόριο.
Η εθνικολογιστική ταυτότητα: Υ = C+I+G+CA φανερώνει ότι μία ανοικτή οικονομία μπορεί να δαπανήσει αξία εισοδήματος διαφορετική από την αξία του προϊόντος που παράγει. Αν CA<0, τότε Υ- (C+I+G) <0 και Υ< C + I + G εισόδημα< δαπάνη

26 η αξία της δαπάνης είναι μεγαλύτερη του εισοδήματος.
Αν αυτή η διαφορά, που αντιστοιχεί στο έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, οφείλεται σε αυξημένη ζήτηση για καταναλωτικά αγαθά→ η χώρα εισάγει τρέχουσα κατανάλωση που χρηματοδοτείται με καθαρό δανεισμό από το εξωτερικό. Στο μέλλον η χώρα θα πρέπει να αποπληρώσει τον δανεισμό. Άρα η αυξημένη τρέχουσα κατανάλωση επιβαρύνει την μελλοντική κατανάλωση.

27 Ανταλλαγή τρέχουσας με μελλοντική κατανάλωσης
Αυτή η δυνατότητα να δανειζόμαστε από το εξωτερικό μέσω του διεθνούς εμπορίου για να χρηματοδοτούμε τρέχουσα κατανάλωση λέγεται διαχρονικό εμπόριο. Το διαχρονικό εμπόριο πρέπει να είναι σε ισορροπία.


Κατέβασμα ppt "Το Ισοζύγιο Πληρωμών 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους λογαριασμοί. 2. Το ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών. 3. Η λογιστική του ισοζυγίου πληρωμών. 4."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google