Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. Διοργάνωση:  Σε ολόκληρη την Ευρώπη οι κοινωνικές επιχειρήσεις, ειδικά σε εποχές ύφεσης, μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. Διοργάνωση:  Σε ολόκληρη την Ευρώπη οι κοινωνικές επιχειρήσεις, ειδικά σε εποχές ύφεσης, μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2 Διοργάνωση:  Σε ολόκληρη την Ευρώπη οι κοινωνικές επιχειρήσεις, ειδικά σε εποχές ύφεσης, μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα μιας αναπτυξιακής προοπτικής εάν βέβαια λειτουργήσουν στη βάση ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου.  Ο ρόλος των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι να συμβάλουν άμεσα και έμμεσα στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση, την καινοτομία, την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή βιωσιμότητα, την εκπαίδευση, τη μείωση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και συνοχής.

3 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση:  ιδιωτική χρηματοδότηση: α. πόροι που προέρχονται από την δραστηριότητα της κοινωνικής επιχείρησης β. πόροι που προέρχονται από την αξιοποίηση της περιουσίας της γ. πόροι που προέρχονται από δωρεές τρίτων, κεφάλαια από κληροδοτήματα και παραχωρήσεις χρήσης περιουσιακών στοιχείων  δημόσια χρηματοδότηση (εθνική και ευρωπαϊκή) α. Εθνική χρηματοδότηση (συνήθως με τη μορφή της επιδότησης), κυρίως από πόρους του ΕΣΠΑ & του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

4 β. Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση, μέσω προγραμμάτων της Ε.Ε.:  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κύριο χρηματοδοτικό μέσο μέσω του οποίου η ΕΕ μεταφράζει τη στρατηγική για την αγορά εργασίας, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την κοινωνική Πολιτική ένταξης)  “Programme for Employment and Social Innovation” (EaSI),2014 - 2020 στοχεύει στην ανάπτυξη της αγοράς επενδυτικών επιπτώσεων (impact investment market) και στη διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση για κοινωνικές επιχειρήσεις μέσω υβριδικής χρηματοδότησης  (συνδυασμός ιδίων κεφαλαίων, δανείων, επιχορηγήσεων). ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση:

5 β. Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση, μέσω προγραμμάτων της Ε.Ε.: Social Business Initiative (πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα), ξεκίνησε το 2011 με στόχο:  Να εισαγάγει ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων  Να προτρέψει μια συζήτηση σχετικά με τις κατευθύνσεις που πρέπει να διερευνηθούν σε μέσο – μακροπρόθεσμο ορίζοντα Η πρωτοβουλία υλοποιείται από τις χώρες της Ε.Ε. & περιλαμβάνει 11 μέτρα προτεραιότητας σε 3 θεματικούς άξονες: Θ.Α1.: Διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση Θ.Α2.: Αύξηση της «ορατότητας» των κοινωνικών επιχειρήσεων Θ.Α3.: Διαμόρφωση ενός πιο φιλικού νομικού πλαισίου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση:

6 β. Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση, μέσω προγραμμάτων της Ε.Ε.: EaSI & Social Business Initiative θα δημιουργήσουν ένα εξειδικευμένο χρηματοδοτικό μέσο για τις κοινωνικές επιχειρήσεις: στο πλαίσιο του Άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 92.280.000 ευρώ έχουν πιστωθεί για υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων (νεοφυείς & υφιστάμενες, 2014 - 2020). ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση:

7  Μικτή μορφή, με συνδυασμό των παραπάνω και τη δημιουργία / χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως είναι το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο όμως παραμένει ανενεργό. Αναμένεται το επόμενο διάστημα η ενεργοποίηση του Ταμείου με αυξημένες αρμοδιότητες. (?)  Λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία (εγγυήσεις, μικροπιστώσεις, κ.λ.π.), βρίσκονται σε πολύ πρώϊμο στάδιο και δίνονται από λίγους φορείς. ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση:

8 Στην πράξη: η ουσιαστική έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις και κεφάλαια αποτελεί το πιο σοβαρό εμπόδιο για την ίδρυση, την επιβίωση και την ανάπτυξη μιας ΚοινΣΕπ στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι δύο πρόσφατες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014 – 2020: «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» & «Ενίσχυση της Απασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση:

9 Στην Ευρώπη, εξαιτίας της ύφεσης και της περικοπής των δημοσίων δαπανών, έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενίσχυσης και υποστήριξης της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.  Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αυξάνουν σταθερά τα ίδια έσοδά τους και βρίσκουν πρόσβαση σε επιδοτήσεις, και ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στις περισσότερες χώρες έχει επιτευχθεί μια διασπορά της χρηματοδότησης, ενώ έχουν δραστηριοποιηθεί πολλοί φορείς, δημόσιοι, ιδιωτικοί, τοπικής εμβέλειας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση:

10 Ενδεικτικά: Βέλγιο Έσοδα από την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών – λοιπές πηγές: 56% των ετήσιων εσόδων προέρχεται από την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών 15% των κοινωνικών επιχειρήσεων, είναι απόλυτα ανεξάρτητες (100% αυτοχρηματοδοτούμενες) 40% των συνολικών εσόδων προήλθαν από επιχορηγήσεις, κατά βάση δημόσια 4% (2% & 2%) από δωρεές και λοιπές πηγές. Φορείς Χρηματοδότησης: Iδιωτικοί Φορείς επενδύσεων: SI2FUND (15M €, ιδρύθηκε το 2012),KOIS Invest (5M €, ιδρύθηκε το 2010) Δημόσιοι Φορείς σε Περιφερειακό επίπεδο:TRIVIDENT, THE SOCIAL INVESTMENT FUND ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση:

11 Ενδεικτικά: Γερμανία Έσοδα από την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών – λοιπές πηγές: Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν συχνά υβριδική χρηματοδότηση. (ιδιωτικές δωρεές, χορηγίες, δημόσιες επιχορηγήσεις, ίδια έσοδα). Σημαντική διαφοροποίηση: σε σχέση με τον τομέα δραστηριοποίησης της κοινωνικής επιχείρησης. Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών, συχνά, χρηματοδοτούνται από δημόσιες επενδύσεις. ΚΕ που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση, ή το περιβάλλον, έχουν έσοδα από τη χρέωση των υπηρεσιών τους, ή την πρόσβαση σε πόρους «οιονεί αγορών» (θεσμική δομή του δημόσιου τομέα που προορίζεται να δημιουργήσει περισσότερη διαφάνεια, προσβασιμότητα & αποτελεσματικότητα) ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση:

12 Ενδεικτικά: Γερμανία Φορείς Χρηματοδότησης:  Καθιερωμένοι «παίκτες» (ASHOKA)  Εξειδικευμένοι οργανισμοί (Bertelsmann Stiftung)  Φιλανθρωπικά Επιχειρηματικά Κεφάλαια (Venture Philanthropy Funds)Το BonVenture fund χρηματοδοτεί επιχειρήσεις και έργα με καινοτομία και ισχυρό κοινωνικό σκοπό σε Γερμανόφωνες χώρες. Αξιολογούνται: (κίνητρο, δέσμευση των κοινωνικών επιχειρηματιών και μακροχρόνια βιωσιμότητα της κοινωνικής ςπιχείρησης) ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση:

13 Ενδεικτικά: Ηνωμένο Βασίλειο Έσοδα από την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών – λοιπές πηγές:  παροχή υπηρεσιών και πώληση προϊόντων είναι η σημαντικότερη πηγή εσόδων για τις ΚΕ στο Η.Β. (63%)  επιχορηγήσεις (24%) Περισσότερες από τις μισές ΚΕ παρέχουν υπηρεσίες στο Δημόσιο και για το 23% εξ’ αυτών, αυτό αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων τους. Με την εφαρμογή της “SOCIAL VALUE ACT” (2013, υποχρεώνει τις αναθέτουσες αρχές κατά τη σύνταξη προσκλήσεων για ανάθεση υπηρεσιών και αγαθών να λαμβάνουν υπόψη τους, τη διασφάλιση ευρύτερου κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού οφέλους) Ωστόσο: η δυσκολία πρόσβασης σε ιδιωτικά κεφάλαια κατατάσσεται ως 1 ο εμπόδιο για τις κοινωνικές επιχειρήσεις ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση:

14 Ενδεικτικά: Ηνωμένο Βασίλειο Φορείς Χρηματοδότησης: 2012: 29 Ενδιάμεσοι Φορείς Χρηματοδότησης Κοινωνικών Επενδύσεων, 765 συμφωνίες & 202 εκ. Στερλίνες σε επενδύσεις κοινωνικού σκοπού. 2013: 13 συμβόλαια (social impact bonds)ανάμεσα σε δημόσιους φορείς και κοινωνικές επιχειρήσεις (στη βάση αξιολόγησης των παραγόμενων αποτελεσμάτων), έναντι 1 το 2011. 2014: η Κυβέρνηση του Η.Β. εισήγαγε φοροαπαλλαγή 30% για τις κοινωνικές επενδύσεις, ώστε να ενθαρρύνει τη χωρίς εγγυήσεις επένδυση σε εταιρείες κοινωνικού ενδιαφέροντος. ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση:

15 Ενδεικτικά: Ηνωμένο Βασίλειο Φορείς Χρηματοδότησης:  Social Incubator Fund Παρέχει επιχορηγήσεις από £300 έως πάνω από £500.000 για τις τοπικές κοινότητες και εθελοντικές ομάδες και φιλανθρωπικές οργανώσεις  ClearlySo (πρόσβαση στο δίκτυο «αγγέλων» για υπηρεσίες άντλησης επενδυτικών κεφαλαίων)  City of London Corporation Social Investment Fund, επενδύει σε δραστηριότητες προκειμένου να επιτύχει μια θετική οικονομική απόδοση και απτό κοινωνικό όφελος. Κοινωνικοί Επενδυτές και Κοινωνικοί Δανειστές: Π.χ.Big Issue Invest, ειδικός φορέας παροχής χρηματοδότησης (δάνεια) σε κοινωνικές επιχειρήσεις που βρίσκουν επιχειρηματικές λύσεις για τη δημιουργία κοινωνικού και περιβαλλοντικού μετασχηματισμού.Big Issue Invest ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση:

16 1. Βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο (να μη γίνει η κοινωνική επιχειρηματικότητα μια κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα ανάγκης) 2. Ξεκάθαρο και ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο (νέος Νόμος, διευκόλυνση της χρηματοδότησης από πολλούς φορείς) 3. Ενεργοποίηση του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας - Άμεση ενεργοποίηση των εξειδικευμένων προγραμμάτων για κοινωνικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς 4. Προσαρμογή των επιμέρους δράσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), ώστε οι δράσεις του να απευθύνονται -επί της ουσίας- και στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις 5. Συμμετοχή φορέων της κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικών επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση:

17  SEFORIS: The State of Social Entrepreneurship -  The Financing of Social Enterprises  Social Enterprise UK. 2013. “The People’s Business: State of Social Enterprise Survey 2013  European Commission, A recipe Book for social finance ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διοργάνωση:

18 Διοργάνωση:


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. Διοργάνωση:  Σε ολόκληρη την Ευρώπη οι κοινωνικές επιχειρήσεις, ειδικά σε εποχές ύφεσης, μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google