Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Συγκέντρωση Πρωτογενών Πληροφοριών Collecting Primary Data.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Συγκέντρωση Πρωτογενών Πληροφοριών Collecting Primary Data."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Συγκέντρωση Πρωτογενών Πληροφοριών Collecting Primary Data

2 2 Το Κεφάλαιο της Ερευνητικής Μεθοδολογίας  Σε μια πτυχιακή εργασία το κεφάλαιο της μεθοδολογίας κρίνεται ως ένα από τα πλέον σημαντικά και θα πρέπει να περιγράφεται με πειστικό και ακαδημαϊκό τρόπο.  Στην ερευνητική πρόταση δηλαδή στο τι θα κάνω και πως θα το κάνω συγκεντρώνεται σε πολλές περιπτώσεις βαθμολογία μεγαλύτερη του 60%.

3 3 Το Κεφάλαιο της Ερευνητικής Μεθοδολογίας  1. Το πλάνο της έρευνας (Το πλάνο ανάπτυξης πάνω στο οποίο θα στηριχθεί ο φοιτητής για την ερευνητική του διαδρομή).

4 4 ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ Βιβλιογραφική Έρευνα Επαφή με χώρο περιβάλλον Στατιστικές πληροφορίες Προσωπική Επαφή Προκαταρκτική Διερεύνηση ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ (πόσοι-ποιοι-γιατί) ΠΟΣΟΤΙΚΗ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

5 5 Το Κεφάλαιο της Ερευνητικής Μεθοδολογίας  2. Μέθοδος επαφής (Μέθοδος επαφής που επιλέχθηκε και αιτιολόγησή της).  3. Ερωτηματολόγιο ή θεματικά πεδία εστίασης ενδιαφέροντος ή άξονες συζήτησης (δομημένη ή ημιδομημένη ελεύθερη ερευνητική προσέγγιση).

6 6 Το Κεφάλαιο της Ερευνητικής Μεθοδολογίας  4. Πληθυσμός της έρευνας (σύνολο των ατόμων με συγγενή χαρακτηριστικά από το οποίο θα επιλεγεί το τελικό δείγμα).  5. Το δείγμα (το αντιπροσωπευτικό κοινό στο οποίο θα αποτανθεί ο ερευνητής για να συλλέξει πληροφορίες για τα ερευνητικά του ερωτήματα).  6. Γεωγραφική κάλυψη Που και γιατί;  7. Διαδικασίες (Πότε άρχισε η έρευνα και πότε τελείωσε, ποιος πήρε τις συνεντεύξεις, ποιος ήταν ο επόπτης, ποιος έκανε το briefing, Ποιος έκανε τον τελικό έλεγχο editing κ.λπ).  8. Ανάλυση πρωτογενών πληροφοριών.  9. Αποτελέσματα (Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε πίνακες-γραφήματα και θα πρέπει να παρουσιάζονται και σε διαφορετικές ενότητες ανάλογα με τον τρόπο ανάλυσής τους).

7 7 Ερευνητική Μεθοδολογία Η μεθοδολογία χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες:  Ερευνητικός σχεδιασμός (περιεχόμενα).  Συγκέντρωση στοιχείων.

8 8 Ερευνητική Μεθοδολογία Α) Ερευνητικός Σχεδιασμός  1. Επιλογή Μεθόδου ερευνητικής επαφής.  2. Ορισμός του Πληθυσμού της Έρευνας.  3. Προσδιορισμός της ομάδας δείγματος (target group).  4. Καθορισμός του μεγέθους του δείγματος, πόσοι. Το μέγεθος δεν θα πρέπει να είναι ούτε πολύ μεγάλο, ώστε να αποθαρρύνει με το κόστος του, αλλά ούτε και πολύ μικρό, ώστε να αμφισβητείται η αξιοπιστία του. Β) Συγκέντρωση στοιχείων  1. Τεχνική δειγματοληψίας (ποια-γιατί). (Purposive sampling-Σκοπιμότητας, Snowball - Χιονοστιβάδας, Convenience sampling Βολική).  2. Ποσοτική –ποιοτική προσέγγιση (ποια-γιατί).  3. Τρόπος ανάλυσης (ποιος- γιατί).

9 9 Διαδικασία της Συγκέντρωσης  Οι αναζητούμενες πληροφορίες θα πρέπει να στοχεύουν στην απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων.  Οι πληροφορίες κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες:  Α) Δευτερογενείς πληροφορίες, δηλαδή αυτές που ήδη υπάρχουν και  Β) Πρωτογενείς πληροφορίες, δηλαδή αυτές που συγκεντρώνονται για πρώτη φορά.  Οι Πρωτογενείς πληροφορίες κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες ποσοτικές και ποιοτικές.

10 10 Α) Δευτερογενείς Πληροφορίες  Είναι οι πληροφορίες που κάποιος άλλος για κάποιον άλλο σκοπό έχει συγκεντρώσει πριν από μας. Σε αυτές επιβάλλεται ο ερευνητής να καταφεύγει πριν προχωρήσει στη συγκέντρωση πρωτογενών πληροφοριών.

11 11 Α) Αναζήτηση Δευτερογενών Πληροφοριών Οι στόχοι (ερευνητικά ερωτήματα) αλλά και οι απαντήσεις στα ερωτήματα θα βοηθήσουν τον ερευνητή στον εντοπισμό των δευτερογενών πληροφοριών. Κατά συνέπεια πρέπει να ληφθεί υπόψη:  το τι πληροφορίες χρειάζονται,  που θα βρεθούν αυτές οι πληροφορίες, και  αν οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες.

12 12 Α) Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Δευτερογενών Πληροφοριών  Εύκολα προσεγγίσιμες. Πιο συμφέρουσες οικονομικά από τις πρωτογενείς που απαιτούν έρευνα.  Βοηθάνε στην μεγαλύτερη αξιοπιστία της έρευνας όταν τα πρωτογενή στοιχεία συγκρινόμενα με τις δευτερογενείς πληροφορίες είναι σχετικά όμοια.  Πληροφορούν για απομακρυσμένα γεωγραφικά μέρη.  Τα δευτερογενή στοιχεία να έχουν συγκεντρωθεί για διαφορετικούς στόχους απ’ ότι για αυτούς που αρχικά είχαν πραγματοποιηθεί.  Η απόκτηση μπορεί να είναι δαπανηρή.  Επίσης μπορεί να είναι δύσκολη.  Τα στοιχεία να μην είναι προσιτά.

13 13 Α) Αξιολόγηση Δευτερογενών Πληροφοριών Θα πρέπει οι Δευτερογενείς πληροφορίες :  Να είναι χρήσιμα και επεξηγηματικά για την επίτευξη των στόχων που τίθενται.  Να είναι περισσότερο ωφέλιμα απ’ ότι κοστίζουν.  Να είναι διαθέσιμα.  Να έχουν συγκεντρωθεί από αξιόπιστους οργανισμούς.  Να έχουν αξιόπιστη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ταυτότητα στοιχείων.

14 14 Β) Πρωτογενείς Πληροφορίες Οι όποιες πληροφορίες συγκεντρώνονται με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζονται στην πτυχιακή θα πρέπει να είναι:  Ακριβείς.  Απόλυτα σχετικές με το διερευνώμενο θεματικό πεδίο.  Πρόσφατες.

15 15 Κανόνες συγκέντρωσης Πρωτογενών Δεδομένων Τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται σε μια διατριβή θα πρέπει:  1. Να δίνουν απαντήσεις στους ερευνητικούς στόχους.  2. Να προέρχονται από απαντήσεις ενός αξιόπιστου δείγματος.  3. Το μέγεθος του δείγματος να είναι τόσο όσο να περιορίζει δειγματοληπτικές αποκλίσεις και να οδηγεί σε αξιόπιστα συμπεράσματα.  4. Τα δεδομένα να καταγράφονται και να αναλύονται με επιστημονικό τρόπο.  5. Ο σπουδαστής ερευνητής να έχει πραγματοποιήσει έναν ενδελεχή έλεγχο τόσο κατά τη συμπλήρωση όσο και κατά τη μεταφορά στους υπολογιστές για την τελική πινακοποίηση τους.

16 16 Η Συγκέντρωση Πρωτογενών Δεδομένων  1. Με ανοιχτές ερωτήσεις (Opened Questions)  2. Με κλειστές ερωτήσεις (Closed Questions)  3. Προκωδικοποιημένες Ερωτήσεις (Precoded Questions)

17 17 Οι ανοιχτές ερωτήσεις  Ο ερωτώμενος ελεύθερα λέει τη γνώμη του.  Λόγω της ελευθερίας γίνεται βαθιά διερεύνηση του θέματος.  Βοηθούν στη σύνταξη του ερωτηματολογίου.  Ο ερωτώμενος αποκαλύπτει προσωπικές καταστάσεις.  Ο ερευνητής μπορεί να χρησιμοποιήσει εκφράσεις όπως ακριβώς του δόθηκαν από τον ερωτώμενο.  Δύσκολες στην ανάλυση και πινακοποίηση των αποτελεσμάτων.  Χρονοβόρες στη συμπλήρωση τους οπότε μεγαλώνει το κόστος της έρευνας και αυξάνει ο χρόνος συνέντευξης.  Κάποιοι ερωτώμενοι απαντούν μονολεκτικά.  Σε πολλές περιπτώσεις ο ερωτών δεν προλαβαίνει και δεν καταγράφει όλες τις απαντήσεις.

18 18 Κλειστές ερωτήσεις  Οι κλειστές ερωτήσεις περιλαμβάνουν συνήθως δύο λέξεις π.χ. Ναι Όχι, Διαφωνώ Συμφωνώ κ.λπ.  Εύκολη συμπλήρωση.  Εύκολη ανάλυση.  Χαμηλό Κόστος.  Οι κλειστές ερωτήσεις καλό είναι να χρησιμοποιούνται όπου υπάρχει μια σχετικά καλή και ξεκάθαρη άποψη  Π.χ. «Καπνίζετε;»  «Αγοράσατε αυτοκίνητο μέσα στο 2012;»

19 19 Πρωκοδικοποιημένες ερωτήσεις  Ο ερευνητής καταγράφει μια λίστα με όχι παραπάνω από 10 κωδικούς ενδείξεις και ζητά να επιλέξει ο ερωτώμενος μία ή δύο το πολύ οι οποίες τον αντιπροσωπεύουν καλύτερα. Καλό είναι στο τέλος να υπάρχει και η ένδειξη «Άλλο τι».

20 20 Πρωκοδικοποιημένες ερωτήσεις  Εύκολες ερωτήσεις τόσο στον ερευνητή όσο και στον ερωτώμενο.  Εύκολες στην ανάλυση.  Περικλείουν μικρότερο βαθμό επιρροής στην απάντηση ή στον τρόπο που γράφεται λόγω του ότι ο ερευνητής βάζει ένα Χ απλώς την ένδειξη που του αναφέρει ο ερωτώμενος.  Χρειάζεται μεγάλη ικανότητα και βαθιά γνώση του διερευνώμενου θέματος από τον ερευνητή.  Ο ερωτώμενος δίνει συνήθως την πρώτη ή την τελευταία απάντηση σε μια σειρά από απαντήσεις για αυτό ο ερευνητής πρέπει να αλλάζει τη σειρά που διαβάζει τις απαντήσεις.  Μπορεί ο ερευνητής από λάθος ή άγνοια να παραλείψει να συμπεριλάβει μια εναλλακτική ένδειξη και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να δώσει μια μεροληπτική έρευνα.

21 21 Άλλες μορφές ερωτήσεων  Ερωτήσεις φίλτρου ή αλληλένδετες. Π.χ. Τι γνώμη έχετε για τα τελευταίες κινήσεις της κυβέρνησης όσον αφορά στο Πολυνομοσχέδιο; Πώς πρόκειται να αντιδράσετε αν προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις μισθών και συντάξεων; Πιστεύετε ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι που η κυβέρνηση αναγκάζεται να πάρει αυτά τα μέτρα; Πιστεύετε ότι μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά;  Ερωτήσεις έμμεσες. Π.χ. Ποιος από τους παρακάτω βουλευτές θεωρείτε ότι είναι πιο δημοφιλής;  Ερωτήσεις άμεσες. Π.χ. Τι μέτρα παίρνετε για να προστατευθείτε από τις κλοπές;  Ερωτήσεις κατευθυνόμενες. Π.χ. Λόγω του καπνίσματος έχουν αυξηθεί οι θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα. Σκέφτεστε να το σταματήσετε;  Ερωτήσεις μνήμης. Π.χ. Πόση ώρα κρατάτε το εμπόρευμα εκτός ψυγείου;  Ερωτήσεις διχοτομικές. Π.χ. Είστε υπέρ ή κατά του καπνίσματος;


Κατέβασμα ppt "1 Συγκέντρωση Πρωτογενών Πληροφοριών Collecting Primary Data."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google