Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χαρακτηριστικά και Ταξινόμηση των Ψυχολογικών Τεστ Μάθημα: Ψυχολογική Αξιολόγηση Διάλεξη 2η.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χαρακτηριστικά και Ταξινόμηση των Ψυχολογικών Τεστ Μάθημα: Ψυχολογική Αξιολόγηση Διάλεξη 2η."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χαρακτηριστικά και Ταξινόμηση των Ψυχολογικών Τεστ Μάθημα: Ψυχολογική Αξιολόγηση Διάλεξη 2η

2 Οι φοιτητές συχνά μπερδεύουν το τι είναι:  Ψυχολογική Αξιολόγηση  Ψυχολογικό Τεστ  Μέτρηση  Έρευνα Αγοράς

3 Ψυχολογική Αξιολόγηση vs. Ψυχολογικό Τεστ Ψυχολογική Αξιολόγηση Τεστ

4 Μέτρηση vs. Ψυχολογικό Τεστ  Μέτρηση: Ο προσδιορισμός αριθμητικών τιμών σε κάτι σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες  Ψυχολογικό Τεστ: Είναι μέτρηση όταν οι αριθμητικές τιμές προσδιορίζονται σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες

5 Σύγκριση μεταξύ Μέτρησης και Ψυχολογικού Τεστ

6 Διαφορές μεταξύ Ψυχολογικών Τεστ και Ερωτηματολόγια Επισκόπησης συλλογή σημαντικών πληροφοριών  Και τα δύο χρησιμοποιούνται για τη συλλογή σημαντικών πληροφοριών για τα άτομα ατομικές διαφορές  Τα Ψυχολογικά τεστ επικεντρώνονται στις ατομικές διαφορές ομαδικές διαφορές  Τα ερωτηματολόγια επισκόπησης επικεντρώνονται στις ομαδικές διαφορές συνολικής επίδοσης διαφοράς από μέσο όρο  Τα αποτελέσματα των ψυχολογικών τεστ παρουσιάζονται στο επίπεδο της συνολικής επίδοσης και διαφοράς από μέσο όρο επίπεδο ερώτησηςποσοστά  Τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια επισκόπησης παρουσιάζονται σε επίπεδο ερώτησης και σε ποσοστά των ατόμων που επέλεξαν τις επιλογές της ερώτησης

7 Τα είδη των τεστ  Σύμφωνα με τον Cronbach (1984), τα τεστ χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:  Τεστ Ανώτατης Επίδοσης (νοημοσύνη)  Τεστ Παρατήρησης Συμπεριφοράς (προσωπικότητα)  Τεστ Αυτό-αναφοράς (προσωπικότητα)

8 Τεστ Ανώτατης Επίδοσης (Maximal Performance) πολύ συγκεκριμένα ερεθίσματα  Περιλαμβάνουν πολύ συγκεκριμένα ερεθίσματα τον καλύτερο τους εαυτό  Προϋποθέτουν ότι τα άτομα θα προσπαθήσουν να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για να απαντήσουν το πόσο επιτυχημένα  Η επίδοση του ατόμου καθορίζεται από το πόσο επιτυχημένα έχει αντιδράσει σε κάθε ερέθισμα κάτω από τις συνθήκες  Έχουν κατασκευαστεί ώστε να αξιολογούν τι μπορεί να κάνει ένα άτομο κάτω από τις συνθήκες που αντιπροσωπεύει η κάθε ψυχολογική δοκιμασία

9 Παρατήρηση Συμπεριφοράς (Behaviour Observation) παρατήρηση στη συμπεριφορά  Γίνεται παρατήρηση στη συμπεριφορά του ατόμου καθώς και οι αντιδράσεις του σε συγκεκριμένο πλαίσιο (π.χ. αξιολόγηση πωλητών, συνέντευξη, κλπ.) ένα συγκεκριμένο και καθορισμένο έργο  Διαφέρει από τα τεστ επίδοσης στο ότι το άτομο δεν έχει ένα συγκεκριμένο και καθορισμένο έργο, στο οποίο θα πρέπει να αντιδράσει τυπική συμπεριφορά ή επίδοση  Τα τεστ παρατήρησης συμπεριφοράς μετρούν τυπική συμπεριφορά ή επίδοση στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου πλαισίου

10 Τεστ Αυτό-αναφοράς (Self – Reports) αναφέρει περιγράψει  Ζητούν από το άτομο να αναφέρει ή να περιγράψει τα συναισθήματά του, στις στάσεις του, τα πιστεύω του, τις αξίες του ή τη φυσική, πνευματική και ψυχολογική του κατάσταση.Παραδείγματα:  Τεστ προσωπικότητας, ερωτηματολόγια, δημοσκοπήσεις, ερωτηματολόγια επισκόπησης, κλπ.

11 Τα είδη των τεστ  Κατηγοριοποίηση ανάλογα με το σκοπό τους  Σταθμισμένα Τεστ  Μη Σταθμισμένα Τεστ

12 Σταθμισμένα Τεστ (Standardized Tests) μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα  Έχουν χορηγηθεί σε ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων, με χαρακτηριστικά όμοια με τα χαρακτηριστικά που πληθυσμού που θα χρησιμοποιείται Δείγμα Στάθμισης: τα άτομα στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί το τεστ και τα οποία αποτελούν το μέτρο σύγκρισης Νόρμες: δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για να καθορίσουν το μέτρο σύγκρισης

13 Μη Σταθμισμένα Τεστ (Non Standardized Tests)  Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί  Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί δείγματα στάθμισης ευκαιριακά  Χρησιμοποιούνται ευκαιριακά και χωρίς δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων (π.χ. αξιολόγηση μαθητών, φοιτητών) πιο συνηθισμένα  Είναι πιο συνηθισμένα από τα σταθμισμένα τεστ

14 Τα είδη των τεστ  Κατηγοριοποίηση ανάλογα με τη μορφή τους  Αντικειμενικά Τεστ  Προβολικά Τεστ

15 Αντικειμενικά Τεστ (Objective Tests) δομημένα  Είναι δομημένα με συγκεκριμένο τρόπο  Απαιτούν από το άτομο που τα συμπληρώνει να απαντούν με συγκεκριμένο τρόπο (π.χ. Αλήθεια – Ψέμα, Συμφωνώ – Ουδέτερο - Διαφωνώ, κλπ.) γνωρίζει τι πρέπει να κάνει  Το άτομο που τα συμπληρώνει γνωρίζει τι πρέπει να κάνει

16 Παράδειγμα Αντικειμενικού Τεστ

17 Προβολικά Τεστ (Projective Tests) μη δομημένα  Είναι μη δομημένα ασαφή ερεθίσματα  Απαιτούν από το άτομο που τα συμπληρώνει να απαντούν σε ασαφή ερεθίσματα (π.χ. ελλιπείς προτάσεις, μελανοκηλίδες, αφηρημένες εικόνες, κλπ.) λιγότερο σαφής  Ο ρόλος του ατόμου που τα συμπληρώνει είναι λιγότερο σαφής

18 Παράδειγμα Προβολικού Τεστ

19 Παράδειγμα Τεστ Συμπλήρωσης Ελλιπών Προτάσεων

20 Τα είδη των τεστ  Κατηγοριοποίηση ανάλογα με τον τρόπο συμπλήρωσής τους  Τεστ Πολλαπλής επιλογής  Τεστ Ελεύθερης απάντησης  Τεστ Σύζευξης  Τεστ «σωστό-λάθος»

21 Παράδειγμα Τεστ πολλαπλών επιλογών  Τεστ Γνωστικών Ικανοτήτων  Τεστ Προσωπικότητας

22 Παράδειγμα Ελεύθερης Απάντησης

23 Παράδειγμα Τεστ Σύζευξης

24 Παράδειγμα Τεστ «Σωστό – Λάθος»

25 Τα είδη των τεστ  Κατηγοριοποίηση ανάλογα με τον τρόπο χορήγησής τους  Ατομικά (Ο εξεταστής κάνει ερωτήσεις και καταγράφει τις απαντήσεις του ατόμου κάθε φορά)  Ομαδικά (Ο εξεταστής χορηγεί το τεστ σε μια ομάδα ατόμων συγχρόνως) Προφορικά (Οι ερωτήσεις τυπωμένες – Εξαρτώνται από την κατανόηση)  Εκτελεστικά (Απαιτείται από το άτομο να κάνει κάτι – π.χ. συναρμολόγηση)

26 Παράδειγμα Ατομικού Τεστ

27 Παράδειγμα Ομαδικού Τεστ

28 Παράδειγμα Εκτελεστικού Τεστ

29 Τα είδη των τεστ  Κατηγοριοποίηση ανάλογα με το σκοπό τους  Τεστ ταχύτητας (Οι διαφορές των ατόμων οφείλονται εξ ολοκλήρου από την ταχύτητα στην απάντηση)  Τεστ Δύναμης (Δεν υπάρχει χρόνος, αλλά έχουμε ερωτήσεις αυξανόμενης δυσκολίας)

30 Γενικές Κατηγορίες Τεστ Τεστ Νοημοσύνης Τεστ Ικανοτήτων, Δυνατοτήτων, Δεξιοτήτων Τεστ Προσωπικότητας Τεστ Κινήτρων και Ενδιαφερόντων Τεστ μέτρησης Στάσεων Άλλα τεστ (π.χ. Νευροψυχολογίας, Κλινικής Διάγνωσης, κ.ά)

31 Χρήσεις των Τεστ  Ταξινόμηση Τοποθέτηση Τοποθέτηση (placement) Διαχωρισμός Διαχωρισμός (Screening) Βεβαίωση Βεβαίωση (certification) Επιλογή Επιλογή (Selection)

32 Χρήσεις των Τεστ  Διάγνωση & Θεραπευτικός Προγραμματισμός  Αυτογνωσία  Εκτίμηση Προγράμματος  Έρευνα

33 Εφαρμογές των Τεστ Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Εργασιακό Περιβάλλον Κλινικά – Συμβουλευτικό Περιβάλλον Άλλα περιβάλλοντα

34 Πληροφορίες για τις ιδιότητες των τεστ  Διαφημιστικοί Κατάλογοι  Εγχειρίδια Χρήσης των Τεστ  Αξιολογήσεις (reviews) Τεστ Buros Institute

35 Διαφημιστικοί Κατάλογοι

36 Εγχειρίδια Χρήσης

37 Αξιολογήσεις (Reviews) Τεστ The Sixteenth Mental Measurements Yearbook (2005) http://buros.unl.edu/buros/jsp/search.jsp

38

39 Αξιολογήσεις (Reviews) Τεστ Test in Print VII (2006)


Κατέβασμα ppt "Χαρακτηριστικά και Ταξινόμηση των Ψυχολογικών Τεστ Μάθημα: Ψυχολογική Αξιολόγηση Διάλεξη 2η."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google