Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημόσιες Σχέσεις Ορισμός-Εισαγωγικά. Ορισμός «Δημοσίων Σχέσεων» Ποιους εξυπηρετούν οι δημόσιες σχέσεις. Η Δημόσιες Σχέσεις ως Διοικητική Λειτουργία του.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημόσιες Σχέσεις Ορισμός-Εισαγωγικά. Ορισμός «Δημοσίων Σχέσεων» Ποιους εξυπηρετούν οι δημόσιες σχέσεις. Η Δημόσιες Σχέσεις ως Διοικητική Λειτουργία του."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημόσιες Σχέσεις Ορισμός-Εισαγωγικά

2 Ορισμός «Δημοσίων Σχέσεων» Ποιους εξυπηρετούν οι δημόσιες σχέσεις. Η Δημόσιες Σχέσεις ως Διοικητική Λειτουργία του οργανισμού Τα τέσσερα στάδια των Δημοσίων Σχέσεων Ηθική και Δημόσιες Σχέσεις.

3 Ορισμός Δημοσίων Σχέσεων «Σχέσεις με το κοινό» «Αλληλεξάρτηση με τις ομάδες κοινού»

4 Ορισμός Δημοσίων Σχέσεων ΙNSTITUTE FOR PUBLIC RELATIONS-IPR «Δημόσιες Σχέσεις, είναι η τέχνη και η κοινωνική επιστήμη της ανάλυσης των τάσεων, της πρόληψης των συνεπειών τους, της προσφοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους υπεύθυνους οργανισμών και της υλοποίησης προγραμμάτων δράσης, που θα εξυπηρετούν τόσο το συμφέρον του οργανισμού, όσο και του κοινού.»

5 Ορισμός Δημοσίων Σχέσεων Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό η φύση των σύγχρονων δημοσίων σχέσεων αποδίδεται ως μια διαδραστική μορφή επικοινωνίας στην οποία τα κοινά – στόχοι δίνουν πληροφορίες στον οργανισμό μέσα από τις ερευνητικές του προσπάθειες και συχνά συμμετέχουν τα ίδια στον προγραμματισμό των δημοσίων σχέσεων.

6 Ποιους εξυπηρετούν οι Δημόσιες Σχέσεις; Πολλούς οργανισμούς στην κοινωνία όπως: Επιχειρήσεις, Εργατικά συνδικάτα, Κυβερνητικούς οργανισμούς, Εθελοντικές οργανώσεις, Ιδρύματα,Νοσοκομεία Εκπαιδευτικούς και Θρησκευτικούς Οργανισμούς.

7 Ποιους εξυπηρετούν οι Δημόσιες Σχέσεις; Για την επίτευξη των στόχων τους, αυτοί οι οργανισμοί είναι απαραίτητο να αναπτύξουν αποτελεσματικές σχέσεις με τα διαφορετικά είδη κοινού στα οποία απευθύνονται όπως: Υπαλλήλους,Μέλη,Πελάτες, Τοπικές κοινότητες, Μετόχους Άλλους οργανισμούς και Γενικά με την κοινωνία

8 Οι Δημόσιες Σχέσεις ως Διοικητική Λειτουργία Ο επαγγελματίας των Δημόσιων Σχέσεων λειτουργεί ως σύμβουλος της διοίκησης αλλά και ως διαμεσολαβητής, κάνοντας την μετατροπή των ατομικών σκοπών, Δημόσια Αποδεκτή, σε λογικά πλαίσια, πολιτική και δράση.

9 Οι Δημόσιες Σχέσεις ως Διοικητική Λειτουργία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Την πρόβλεψη, ανάλυση και ερμηνεία της κοινής γνώμης τις στάσεις και τα θέματα που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τις λειτουργίες και τα σχέδια του οργανισμού. Την συμβουλευτική διοίκηση σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού όσον αφορά στις αποφάσεις της πολιτικής, στα στάδια δράσης και επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις δημόσιες επιπτώσεις τους και τις κοινωνικές ή πολιτικές ευθύνες του οργανισμού.

10 Οι Δημόσιες Σχέσεις ως Διοικητική Λειτουργία Την έρευνα, καθοδήγηση και αξιολόγηση σε διαρκή βάση των προγραμμάτων δράσης και επικοινωνίας για να επιτευχθεί επαρκώς ενημερωμένη δημόσια κατανόηση, απαραίτητη για την επιτυχία των σκοπών του οργανισμού. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν προγράμματα μάρκετινγκ, οικονομικά προγράμματα, προγράμματα προσέλκυσης κεφαλαίων, προγράμματα για το εσωτερικό κοινό μιας επιχείρησης, προγράμματα για τις σχέσεις με την κοινότητα ή την κυβέρνηση κ.ά. Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προσπαθειών του οργανισμού να επηρεάσει ή να αλλάξει τη δημόσια πολιτική. Τον καθορισμό των στόχων, σχεδιασμό, προϋπολογισμό, στρατολόγηση και κατάρτιση προσωπικού, την δημιουργία υποδομών, γενικότερα την διοίκηση των πόρων που απαιτούνται για όλα τα παραπάνω.

11 Οι Δημόσιες Σχέσεις ως Διοικητική Λειτουργία Παραδείγματα γνωστικών αντικειμένων που μπορεί να χρειαστούν στην επαγγελματική πρακτική των δημοσίων σχέσεων περιλαμβάνουν την τέχνη της επικοινωνίας, την ψυχολογία, την κοινωνική ψυχολογία, την κοινωνιολογία, τις πολιτικές επιστήμες, τα οικονομικά και τις αρχές της διοίκησης και της δεοντολογίας.

12 Οι Δημόσιες Σχέσεις ως Διοικητική Λειτουργία Ο επαγγελματίας των δημοσίων σχέσεων χρησιμοποιεί μια ποικιλία επαγγελματικών ικανοτήτων επικοινωνίας και παίζει έναν ενοποιητικό ρόλο τόσο μέσα στον οργανισμό όσο και μεταξύ του οργανισμού και του εξωτερικού περιβάλλοντος.

13 Διαδικασία των Δημόσιων Σχέσεων Η Διαδικασία των Δημοσίων Σχέσεων περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: Την έρευνα, Τον καθορισμό των στόχων ενός προγράμματος, Τον προγραμματισμό και Την αξιολόγηση

14 Διαδικασία των Δημόσιων Σχέσεων Στάδιο έρευνας περιλαμβάνει: 1.Έναν πελάτη ή οργανισμό που έχει 2.Ένα πρόβλημα ή ένα πιθανό πρόβλημα που απαιτεί λύση και στο οποίο εμπλέκονται 3.Μία ή περισσότερες ομάδες κοινού. Στάδιο καθορισμού των στόχων ενός προγράμματος που επιδιώκει να επιλύσει ένα πρόβλημα: Στόχοι περιλαμβάνουν είδος επιρροής στις ομάδες κοινού όπως ενημέρωση ή αλλαγή της στάσης και της συμπεριφοράς τους. Οι στόχοι μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν δηλώσεις για το ίδιο το πρόγραμμα.

15 Διαδικασία των Δημόσιων Σχέσεων Τρίτο στάδιο του προγραμματισμού δηλαδή του σχεδιασμού και της εκτέλεσης ενός προγράμματος για την επίτευξη των στόχων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα κεντρικό θέμα, μηνύματα και ποικίλους τρόπους επικοινωνίας που στοχεύσουν στην προσέλκυση των ομάδων κοινού.

16 Διαδικασία των Δημόσιων Σχέσεων Τέταρτο στάδιο η αξιολόγηση. Περιλαμβάνει δύο μέρη: πρώτο μέρος μια συνεχή διαδικασία παρακολούθησης και προσαρμογής του προγράμματος. Δεύτερο μέρος, η αξιολόγηση αναφέρεται ειδικά στους στόχους που είχαν οριστεί στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας και εξετάζει το βαθμό που έχουν επιτευχθεί από τον/την επαγγελματία δημοσίων σχέσεων.

17 Μελέτες Περιπτώσεων Οι μελέτες περιπτώσεων ομαδοποιούνται σύμφωνα με τις διαφορετικές ομάδες κοινού στις οποίες απευθύνονται οι επαγγελματίες των δημοσίων σχέσεων. Κάθε ομάδα απαιτεί κάποιες τροποποιήσεις στην προσέγγισή της που γίνεται με την συνολική διαδικασία των τεσσάρων σταδίων και προφανώς οι μελέτες περιπτώσεων επεξηγούν την τροποποιημένη διαδικασία στην πράξη.

18 Μελέτες Περιπτώσεων Ομάδες κοινού: Μέσα μαζικής Ενημέρωσης, Εσωτερικά κοινά, Την τοπική κοινότητα, Την κυβέρνηση, Τους επενδυτές, Τους καταναλωτές Διεθνείς ομάδες κοινού και Ειδικές Ομάδες.

19 Μελέτες Περιπτώσεων Με τις μελέτες περιπτώσεων γίνονται κατανοητοί και επεξηγούνται οι περιορισμοί και οι δυσκολίες που περιλαμβάνουν τα τέσσερα στάδια της Διαδικασίας των Δημοσίων Σχέσεων. Υποβάλουν σε έλεγχο θεωρητικές εφαρμογές σε πραγματικές καταστάσεις και συνθήκες.

20 Η Επίδραση της νέας Τεχνολογίας στις Δημόσιες Σχέσεις Διείσδυση της νέας τεχνολογίας και κυρίως η χρήση του διαδικτύου. Οι ιστότοποι χρησιμοποιούνται για να αναπτύσσουν σχέσεις με διάφορες ομάδες κοινού μέσα από: Δελτία τύπου, Ιστορικό,Φωτογραφίες, Ομιλίες Διευθυντικών στελεχών, Τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις προς μετόχους, Δημοσιεύματα που παρουσιάζουν τις θέσεις του οργανισμού, Συνεντεύξεις κ.λπ.

21 Η Επίδραση της νέας Τεχνολογίας στις Δημόσιες Σχέσεις Σημαντικό ρόλο παίζει Tο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E- mail) και επίσης τα IntranetsExtranets

22 Ηθική και Δημόσιες Σχέσεις Μπορεί να υπάρξει ηθική στις Δημόσιες Σχέσεις; Ο Κώδικας Ηθικής των μελών της Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων της Αμερικής (PRSA, Public Relations Society of America) υιοθετήθηκε από τη Συνέλευση της Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων της Αμερικής το 2000 δείχνει τον τρόπο ώστε κάθε μέλος «να μπορεί να επαναβεβαιώνει την δέσμευση του σε ηθικές επαγγελματικές δραστηριότητες και αποφάσεις».

23 Κώδικας Ηθικής Παρουσιάζει μια σειρά από βασικές επαγγελματικές αξίες που θα πρέπει να ακολουθούν όλοι οι επαγγελματίες των δημοσίων σχέσεων που δουλεύουν δεοντολογικά. Αυτές οι αξίες περιλαμβάνουν: Την υπεύθυνη συνηγορία, Την ειλικρίνεια, Την εξειδίκευση, Την ανεξαρτησία (αντικειμενική και υπεύθυνη παροχή συμβουλών στους πελάτες), Την αφοσίωση στους πελάτες υπηρετώντας παράλληλα το δημόσιο συμφέρον και Την δικαιοσύνη στην συναλλαγή με πελάτες, εργοδότες, ανταγωνιστές, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το γενικό καλό.

24 Κώδικας Ηθικής Το δεύτερο μέρος του Κώδικα Ηθικής αποτελείται από τέτοιες ηθικές αρχές συμπεριφοράς όπως «την προστασία και προαγωγή της ελεύθερης ροής ακριβής και αληθινής ενημέρωσης», «Την προαγωγή του υγιούς και δίκαιου ανταγωνισμού» Την αποκάλυψη αληθινών πληροφοριών, δοσμένων με ακρίβεια σε κάθε μορφή επικοινωνίας, Την προστασία «της ιδιωτικής ζωής των πελατών, οργανισμών και ατόμων με την περιφρούρηση εμπιστευτικών πληροφοριών»,

25 Κώδικας Ηθικής Ο Κώδικας Ηθικής σκοπεύει να αντικρούσει την εικόνα των επαγγελματιών δημοσίων σχέσεων ως «μισθωμένων κυνηγών» οι οποίοι θα κάνουν ή θα πουν οτιδήποτε χρειάζεται για να πετύχουν τους στόχους του πελάτη τους.

26 Κώδικας Ηθικής Εναντίον Ανήθικων Πρακτικών Κλίμακα πρακτικών από τη λιγότερο κακή στη χειρότερη: Η πρακτική της Υποβάθμισης. Συνυφασμένη με την παραπάνω η Τεχνική της εκτροπής του λόγου (spin) και (Spin doctors). Πρακτικές Παραποίησης: 1.Μεγιστοποίηση. 2.Ελαχιστοποίηση. 3.Υπερβολική γενίκευση ή η κατάληξη σε υπεραπλουστευμένα και γενικά συμπεράσματα βασισμένος σε μεμονωμένη περίπτωση ή παράδειγμα. 4.Κατηγοριοποίηση 5.Άρρηκτη δεμένη με την παραπάνω είναι η σήμανση. 6.Μετατόπιση της εικόνας.

27 Κώδικας Ηθικής Εναντίον Ανήθικων Πρακτικών Τελευταία και ακόμη πιο προσβλητική αναφέρεται η η Πρακτική του καθαρού ψεύδους και της συγκάλυψης.


Κατέβασμα ppt "Δημόσιες Σχέσεις Ορισμός-Εισαγωγικά. Ορισμός «Δημοσίων Σχέσεων» Ποιους εξυπηρετούν οι δημόσιες σχέσεις. Η Δημόσιες Σχέσεις ως Διοικητική Λειτουργία του."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google