Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ: ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκο π ός της συγκεκριμένης έρευνας είναι : η ε π ανεξέταση π αγιωμένων στερεοτυ π ικών αντιλήψεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ: ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκο π ός της συγκεκριμένης έρευνας είναι : η ε π ανεξέταση π αγιωμένων στερεοτυ π ικών αντιλήψεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ: ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ

3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκο π ός της συγκεκριμένης έρευνας είναι : η ε π ανεξέταση π αγιωμένων στερεοτυ π ικών αντιλήψεων για τις κοινωνικές ανισότητες κοινωνικών ομάδων ( γυναίκες, ΑμΕΑ, κ. ά.)η ε π ανεξέταση π αγιωμένων στερεοτυ π ικών αντιλήψεων για τις κοινωνικές ανισότητες κοινωνικών ομάδων ( γυναίκες, ΑμΕΑ, κ. ά.) η ενημέρωση και ευαισθητο π οίηση των μαθητών, του εκ π αιδευτικού π ροσω π ικού, και των υ π ολοί π ων μελών της εκ π αιδευτικής κοινότητας και της το π ικής κοινωνίαςη ενημέρωση και ευαισθητο π οίηση των μαθητών, του εκ π αιδευτικού π ροσω π ικού, και των υ π ολοί π ων μελών της εκ π αιδευτικής κοινότητας και της το π ικής κοινωνίας

4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ η αλλαγή συμ π εριφοράς και στάσης ζωής α π έναντι στα άτομα διαφορετικού φύλουη αλλαγή συμ π εριφοράς και στάσης ζωής α π έναντι στα άτομα διαφορετικού φύλου η θετική αντιμετώ π ιση καταστάσεων α π ό τις ανισότητες φύλουη θετική αντιμετώ π ιση καταστάσεων α π ό τις ανισότητες φύλου η δημοσιο π οίηση των α π οτελεσμάτων του ερωτηματολογίου αλλά και της βιβλιογραφικής έρευναςη δημοσιο π οίηση των α π οτελεσμάτων του ερωτηματολογίου αλλά και της βιβλιογραφικής έρευνας

5 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟικογένειαΟικογένεια Σχέσεις των δύο φύλωνΣχέσεις των δύο φύλων Εκ π αίδευσηΕκ π αίδευση Ε π αγγελματικός π ροσανατολισμόςΕ π αγγελματικός π ροσανατολισμός ΕργασίαΕργασία ΑνεργίαΑνεργία Φεμινισμός - Μαζικά κινήματαΦεμινισμός - Μαζικά κινήματα ΠολιτικήΠολιτική

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ζήτημα της γυναικείας ισότητας τίθεται ήδη α π ό την αρχαία ε π οχή.Το ζήτημα της γυναικείας ισότητας τίθεται ήδη α π ό την αρχαία ε π οχή. Ο Πυθαγόρας δέχεται στη σχόλη του άντρες και γυναίκες. Τους θεωρεί α π ολύτως ίσους.Ο Πυθαγόρας δέχεται στη σχόλη του άντρες και γυναίκες. Τους θεωρεί α π ολύτως ίσους. Παραδέχεται μόνο λειτουργικές διαφορές των φύλων, π ου όμως δεν αναιρούν την ισότητα.Παραδέχεται μόνο λειτουργικές διαφορές των φύλων, π ου όμως δεν αναιρούν την ισότητα.

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο π ιο διάσημος μισογύνης στα νεότερα χρόνια είναι ο Σο π ενχάουερ.Ο π ιο διάσημος μισογύνης στα νεότερα χρόνια είναι ο Σο π ενχάουερ. Χαρακτηριστικά αναφέρει : «‘O σο π ιο τέλειο είναι κάτι, τόσο αργότερα ανα π τύσσεται. Γι ’ αυτό το λόγο οι γυναίκες ωριμάζουν στα 18 και οι άνδρες στα 28».Χαρακτηριστικά αναφέρει : «‘O σο π ιο τέλειο είναι κάτι, τόσο αργότερα ανα π τύσσεται. Γι ’ αυτό το λόγο οι γυναίκες ωριμάζουν στα 18 και οι άνδρες στα 28».

8 ΑΝΔΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Όλες οι κοινωνίες ανεξάρτητα α π ό την οργάνωσή τους χαρακτηρίζονται α π ό την κυριαρχία των ανδρών.Όλες οι κοινωνίες ανεξάρτητα α π ό την οργάνωσή τους χαρακτηρίζονται α π ό την κυριαρχία των ανδρών. Μέσα α π ό έναν π ολύχρονο αγώνα αναδείχθηκαν και δημοσιο π οιήθηκαν όλες οι κοινωνικές διακρίσεις σε βάρος των γυναικών.Μέσα α π ό έναν π ολύχρονο αγώνα αναδείχθηκαν και δημοσιο π οιήθηκαν όλες οι κοινωνικές διακρίσεις σε βάρος των γυναικών.

9 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Υπάρχει σαφής διαχωρισμός σε ανδρικές και γυναικείες δραστηριότητες. Υπάρχει σαφής διαχωρισμός σε ανδρικές και γυναικείες δραστηριότητες. Κυρίαρχος ρόλος στον άνδρα αναδεικνύεται αυτός του τροφοδότη της οικογένειας, βασισμένος κυρίως στα βιολογικά του χαρακτηριστικά. Κυρίαρχος ρόλος στον άνδρα αναδεικνύεται αυτός του τροφοδότη της οικογένειας, βασισμένος κυρίως στα βιολογικά του χαρακτηριστικά.

10 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ T ο θηλυκό αναλαμβάνει τη φροντίδα του σ π ιτιού και την ανατροφή των π αιδιών T ο θηλυκό αναλαμβάνει τη φροντίδα του σ π ιτιού και την ανατροφή των π αιδιών

11 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΟΡΦΗ Τα ζευγάρια τώρα π ιστεύουν, ότι σημασία δεν έχει το τυ π ικό π ου ορίζει η Εκκλησία ή η Πολιτεία, αλλά π ώς αισθάνονται τα ίδια για την οικογένειαΤα ζευγάρια τώρα π ιστεύουν, ότι σημασία δεν έχει το τυ π ικό π ου ορίζει η Εκκλησία ή η Πολιτεία, αλλά π ώς αισθάνονται τα ίδια για την οικογένεια

12 ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1) Δανία : όταν ένα ζευγάρι συζεί, αυτομάτως έχουν κοινή κηδεμονία των νεογέννητων π αιδιών τους και οι δύο γονείςΔανία : όταν ένα ζευγάρι συζεί, αυτομάτως έχουν κοινή κηδεμονία των νεογέννητων π αιδιών τους και οι δύο γονείς

13 ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (2) Ολλανδία : το 23% των νεογέννητων είναι α π ό ανύ π αντρους γονείς.Ολλανδία : το 23% των νεογέννητων είναι α π ό ανύ π αντρους γονείς. Πολωνία : τα τελευταία 20 χρόνια έχουν δι π λασιαστεί τα π αιδιά π ου γεννιούνται α π ό ανύ π αντρους γονείςΠολωνία : τα τελευταία 20 χρόνια έχουν δι π λασιαστεί τα π αιδιά π ου γεννιούνται α π ό ανύ π αντρους γονείς

14 ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (3) Γερμανία τα τελευταία 10 χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 63% οι μονογονεϊκές οικογένειες π ου α π οτελούνται α π ό τον άνδρα και το / τα π αιδί /π αιδιάΓερμανία τα τελευταία 10 χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 63% οι μονογονεϊκές οικογένειες π ου α π οτελούνται α π ό τον άνδρα και το / τα π αιδί /π αιδιά

15 ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ (1) Άνδρες : δίνουν έμφαση στην εξωτερική ελκυστικότηταΆνδρες : δίνουν έμφαση στην εξωτερική ελκυστικότητα Γυναίκες : π ροσέχουν π ερισσότερο την κοινωνική και οικονομική κατάσταση του άνδρα, τη δύναμη του χαρακτήρα και την εξυ π νάδαΓυναίκες : π ροσέχουν π ερισσότερο την κοινωνική και οικονομική κατάσταση του άνδρα, τη δύναμη του χαρακτήρα και την εξυ π νάδα

16 ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ (2) Οι γυναίκες είναι π ολύ π ιο π ρόθυμες α π ό τους άνδρες να π αντρευτούν κά π οιον π ου δεν έχει ελκυστικό π αρουσιαστικό ή κά π οιον μεγαλύτερός τους, εάν έχει μεγαλύτερο εισόδημα ή είναι π ερισσότερο μορφωμένος α π ό τις ίδιεςΟι γυναίκες είναι π ολύ π ιο π ρόθυμες α π ό τους άνδρες να π αντρευτούν κά π οιον π ου δεν έχει ελκυστικό π αρουσιαστικό ή κά π οιον μεγαλύτερός τους, εάν έχει μεγαλύτερο εισόδημα ή είναι π ερισσότερο μορφωμένος α π ό τις ίδιες Οι άνδρες ψάχνουν για « ενδείξεις ικανότητας ανα π αραγωγής » - εμφάνιση και νεότηταΟι άνδρες ψάχνουν για « ενδείξεις ικανότητας ανα π αραγωγής » - εμφάνιση και νεότητα

17 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (1) Άνδρες ηλικίας 25-35 α π άντησαν ότι βρίσκουν τον εαυτό τους δραστήριο, ικανό, τρυφερό και ανεξάρτητο, Άνδρες 35-55: αυστηρό, δραστήριο, συναισθηματικόΆνδρες 35-55: αυστηρό, δραστήριο, συναισθηματικό Γυναίκες ηλικίας 18-25 α π άντησαν ότι είναι συναισθηματικές και ευαίσθητες, 25-35 δραστήριες, αυστηρές, ευαίσθητες 25-35 δραστήριες, αυστηρές, ευαίσθητες 36-45, ανεξάρτητες και συναισθηματικές 36-45, ανεξάρτητες και συναισθηματικές

18 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (2) Δραστηριότητες ανδρών : δουλειά, χόμ π υ, καλός οικογενειάρχης, και π αιχνίδι με τα π αιδιά.Δραστηριότητες ανδρών : δουλειά, χόμ π υ, καλός οικογενειάρχης, και π αιχνίδι με τα π αιδιά. Δραστηριότητες γυναικών : η ανατροφή των π αιδιών π αίζει τον κυρίαρχο ρόλο, οι δουλειές του σ π ιτιού, τα οικονομικάΔραστηριότητες γυναικών : η ανατροφή των π αιδιών π αίζει τον κυρίαρχο ρόλο, οι δουλειές του σ π ιτιού, τα οικονομικά

19 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (3) Ο μηχανικός αυτοκινήτων και ο γιατρός κρίνονται ως καταλληλότερα ε π αγγέλματα για άνδρες, α π ό τους άνδρες. Ο εκ π αιδευτικός και ο δικηγόρος είναι ε π αγγέλματα και για τα δύο φύλα.Ο μηχανικός αυτοκινήτων και ο γιατρός κρίνονται ως καταλληλότερα ε π αγγέλματα για άνδρες, α π ό τους άνδρες. Ο εκ π αιδευτικός και ο δικηγόρος είναι ε π αγγέλματα και για τα δύο φύλα. Οι γυναίκες ε π ίσης, θεωρούν ότι ο μηχανικός είναι κατεξοχήν ανδρικό ε π άγγελμα ενώ οι π ερισσότερες κρίνουν ότι και τα δύο φύλα είναι ικανά να ασκήσουν όλα τα ε π αγγέλματα εξίσου καλά.Οι γυναίκες ε π ίσης, θεωρούν ότι ο μηχανικός είναι κατεξοχήν ανδρικό ε π άγγελμα ενώ οι π ερισσότερες κρίνουν ότι και τα δύο φύλα είναι ικανά να ασκήσουν όλα τα ε π αγγέλματα εξίσου καλά.

20 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (4) Και τα δύο φύλα α π αντούν ότι με την ανατροφή των π αιδιών ασχολούνται κυρίως οι μητέρες των π αιδιών. Οι άνδρες ασχολούνται με εξωτερικές εργασίεςΚαι τα δύο φύλα α π αντούν ότι με την ανατροφή των π αιδιών ασχολούνται κυρίως οι μητέρες των π αιδιών. Οι άνδρες ασχολούνται με εξωτερικές εργασίες Όλοι α π αντούν ότι αντιμετω π ίζουν τα π αιδιά διαφορετικού φύλου με τον ίδιο τρό π ο.Όλοι α π αντούν ότι αντιμετω π ίζουν τα π αιδιά διαφορετικού φύλου με τον ίδιο τρό π ο. 36-45 ετών γυναίκες : οι π ερισσότερες δεν ε π ιτρέ π ουν στα π αιδιά τους να εργάζονται 36-45 ετών γυναίκες : οι π ερισσότερες δεν ε π ιτρέ π ουν στα π αιδιά τους να εργάζονται

21 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (5) Πρωταρχικός ρόλος της γυναίκας είναι αυτός της μητέρας και μετά της συζύγου.Πρωταρχικός ρόλος της γυναίκας είναι αυτός της μητέρας και μετά της συζύγου. Τα κορίτσια χαρακτηρίζουν τα αγόρια ως άτακτα, ακατάστατα και τεμ π έληδεςΤα κορίτσια χαρακτηρίζουν τα αγόρια ως άτακτα, ακατάστατα και τεμ π έληδες Τα αγόρια χαρακτηρίζουν τα κορίτσια ως αγχώδη και ε π ιμελή - φρόνιμα.Τα αγόρια χαρακτηρίζουν τα κορίτσια ως αγχώδη και ε π ιμελή - φρόνιμα. Τα κορίτσια αντίστοιχα χαρακτηρίζουν τους εαυτούς τους ως έξυ π νες, ε π ιμελείς, και δραστήριες. Τα αγόρια ως δραστήρια και έξυ π να.Τα κορίτσια αντίστοιχα χαρακτηρίζουν τους εαυτούς τους ως έξυ π νες, ε π ιμελείς, και δραστήριες. Τα αγόρια ως δραστήρια και έξυ π να.

22 ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η Σιμόν ντε Μ π ωβουάρ εί π ε χαρακτηριστικά :Η Σιμόν ντε Μ π ωβουάρ εί π ε χαρακτηριστικά : « η γυναίκα θα χειραφετηθεί μονάχα με τη συμμετοχή της στην π αραγωγή ». « η γυναίκα θα χειραφετηθεί μονάχα με τη συμμετοχή της στην π αραγωγή ».

23 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Αισθάνεται τη χαρά της δημιουργίαςΑισθάνεται τη χαρά της δημιουργίας Την εξασφαλίζει οικονομικάΤην εξασφαλίζει οικονομικά Συνεισφέρει οικονομικά στην οικογένειαΣυνεισφέρει οικονομικά στην οικογένεια Διευρύνεται ο ορίζοντας τωνΔιευρύνεται ο ορίζοντας των ενδιαφερόντων της Συμμετέχει σε συνδικαλιστικές,Συμμετέχει σε συνδικαλιστικές, π ολιτικές και π ολιτιστικές π ολιτικές και π ολιτιστικέςδραστηριότητες

24 ΑΙΤΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (1) Η αντίληψη των π ατριαρχικών κοινωνιών για γυναικεία αδυναμίαΗ αντίληψη των π ατριαρχικών κοινωνιών για γυναικεία αδυναμία Ο α π οκλεισμός της γυναίκας α π ό την μόρφωσηΟ α π οκλεισμός της γυναίκας α π ό την μόρφωση Η εκ π αίδευση με τα π ρότυ π α π ου π ροβάλλειΗ εκ π αίδευση με τα π ρότυ π α π ου π ροβάλλει Τα ΜΜΕ π ροβάλλουν π ρότυ π α υ π εροχής του άνδραΤα ΜΜΕ π ροβάλλουν π ρότυ π α υ π εροχής του άνδρα

25 ΑΙΤΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (2) Στερεότυ π α και π ροκαταλήψεις, σχετικά με την φυσική και νοητική κατωτερότητα της γυναίκαςΣτερεότυ π α και π ροκαταλήψεις, σχετικά με την φυσική και νοητική κατωτερότητα της γυναίκας Η ε π ιβάρυνση της γυναίκας με π ολλούς ρόλους ( νοικοκυρά, σύζυγος, μητέρα, εργαζόμενη, κοινωνικά και π ολιτικά δραστηριο π οιημένη κλ π)Η ε π ιβάρυνση της γυναίκας με π ολλούς ρόλους ( νοικοκυρά, σύζυγος, μητέρα, εργαζόμενη, κοινωνικά και π ολιτικά δραστηριο π οιημένη κλ π)

26 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Κοινωνική π εριθωριο π οίησηΚοινωνική π εριθωριο π οίηση Συμ π τώματα χαμηλής αυτοεκτίμησηςΣυμ π τώματα χαμηλής αυτοεκτίμησης Διατήρηση των π αραδοσιακών ρόλων στην οικογένειαΔιατήρηση των π αραδοσιακών ρόλων στην οικογένεια Περιορισμός του ελευθέρουΠεριορισμός του ελευθέρου χρόνου χρόνου Συνειδησιακά π ροβλήματαΣυνειδησιακά π ροβλήματα Ανεργία και άνιση αμοιβήΑνεργία και άνιση αμοιβή Περιορισμένη συμμετοχή στην π ολιτική.Περιορισμένη συμμετοχή στην π ολιτική.

27 ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ορθή λειτουργία της οικογένειαςΟρθή λειτουργία της οικογένειας Πρόοδος στην π αιδεία και στην ε π ιστήμη.Πρόοδος στην π αιδεία και στην ε π ιστήμη. Κοινωνική δικαιοσύνη & κοινωνική συνεργασία.Κοινωνική δικαιοσύνη & κοινωνική συνεργασία. Ηθική δικαίωση της γυναίκας.Ηθική δικαίωση της γυναίκας. Α π αλλαγή της γυναίκας α π ό τα συμ π λέγματα κατωτερότηταςΑ π αλλαγή της γυναίκας α π ό τα συμ π λέγματα κατωτερότητας Δημοκρατικός τρό π ος διακυβέρνησης, ανθρώ π ινα δικαιώματα. Δημοκρατικός τρό π ος διακυβέρνησης, ανθρώ π ινα δικαιώματα.

28 ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ… Δικαίωμα ίσης αμοιβής για όμοια εργασία, έχουν στο εξής άνδρες και γυναίκες.Δικαίωμα ίσης αμοιβής για όμοια εργασία, έχουν στο εξής άνδρες και γυναίκες. Διάκριση συνιστά ο π οιαδή π οτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση π ροσώ π ου π ου συνδέεται με αλλαγή φύλουΔιάκριση συνιστά ο π οιαδή π οτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση π ροσώ π ου π ου συνδέεται με αλλαγή φύλου Ο π αραβάτης τιμωρείται με π ρόστιμο 500-50.000 ευρώ.Ο π αραβάτης τιμωρείται με π ρόστιμο 500-50.000 ευρώ.

29 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ Η εκ π αίδευση δεν ήταν π άντα ανοιχτή για τις γυναίκες.Η εκ π αίδευση δεν ήταν π άντα ανοιχτή για τις γυναίκες. Κατά την κρατούσα ά π οψη της ε π οχής, ό π ως εκφράζεται α π ό τον Όσκαρ Ουάιλντ :Κατά την κρατούσα ά π οψη της ε π οχής, ό π ως εκφράζεται α π ό τον Όσκαρ Ουάιλντ : « Οι γυναίκες είναι διακοσμητικό φύλο, καμία γυναίκα δεν είναι μεγαλοφυΐα ».

30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Με το διάταγμα του 1834 κατοχυρώνεται νομοθετικά το δικαίωμα της Ελληνίδας, να συμμετέχει στην Πρωτοβάθμια Εκ π αίδευσηΜε το διάταγμα του 1834 κατοχυρώνεται νομοθετικά το δικαίωμα της Ελληνίδας, να συμμετέχει στην Πρωτοβάθμια Εκ π αίδευση Το είδος της εκ π αίδευσης είναι διαφορετικό για τα δύο φύλα και τα π οσοστά φοίτησης των κοριτσιών είναι μικράΤο είδος της εκ π αίδευσης είναι διαφορετικό για τα δύο φύλα και τα π οσοστά φοίτησης των κοριτσιών είναι μικρά Η εκ π αίδευση τις π ροετοιμάζει για το ρόλο της συζύγου και της μητέραςΗ εκ π αίδευση τις π ροετοιμάζει για το ρόλο της συζύγου και της μητέρας

31 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΑΣΚΑΛΑ Το ε π άγγελμα της δασκάλας α π οτελούσε : μια π ρώτη εναλλακτική λύση στην α π όλυτη οικονομική εξάρτηση και στον π εριορισμό στους οικιακούς ρόλους.μια π ρώτη εναλλακτική λύση στην α π όλυτη οικονομική εξάρτηση και στον π εριορισμό στους οικιακούς ρόλους. ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης και βελτίωσης της κοινωνικής τους θέσηςευκαιρίες κοινωνικής ένταξης και βελτίωσης της κοινωνικής τους θέσης

32 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1) Εύκολο μάθημα για τους π ερισσότερους μαθητές και των δύο φύλων θεωρείται η γυμναστική, τα καλλιτεχνικά και τα θρησκευτικάΕύκολο μάθημα για τους π ερισσότερους μαθητές και των δύο φύλων θεωρείται η γυμναστική, τα καλλιτεχνικά και τα θρησκευτικά Αντίθετα δύσκολα μαθήματα θεωρούνται τα μαθηματικά και τα αρχαίαΑντίθετα δύσκολα μαθήματα θεωρούνται τα μαθηματικά και τα αρχαία Τα αγόρια ε π ιλέγουν στην π λειοψηφία τους θετική και τεχνολογική κατεύθυνση ενώ τα κορίτσια κυρίως τη θεωρητικήΤα αγόρια ε π ιλέγουν στην π λειοψηφία τους θετική και τεχνολογική κατεύθυνση ενώ τα κορίτσια κυρίως τη θεωρητική

33 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2) Ο οικονομικός π αράγοντας π αίζει αρκετά μεγάλο ρόλος την ε π ιλογή του ε π αγγέλματος σε όλες τις ηλικίεςΟ οικονομικός π αράγοντας π αίζει αρκετά μεγάλο ρόλος την ε π ιλογή του ε π αγγέλματος σε όλες τις ηλικίες Αν ε π έλεγαν μία ξένη χώρα για σ π ουδές αυτές θα ήταν : Αγγλία, Γαλλία, Η. Π. Α., Ισ π ανία, κ. ά.Αν ε π έλεγαν μία ξένη χώρα για σ π ουδές αυτές θα ήταν : Αγγλία, Γαλλία, Η. Π. Α., Ισ π ανία, κ. ά. Καλύτεροι μαθητές θεωρούνται και τα δύο φύλα, αν και α π ό τις α π αντήσεις των κοριτσιών δεν έχουμε ούτε μία π ου να μας δείχνει καλύτεροι μαθητές τα αγόριαΚαλύτεροι μαθητές θεωρούνται και τα δύο φύλα, αν και α π ό τις α π αντήσεις των κοριτσιών δεν έχουμε ούτε μία π ου να μας δείχνει καλύτεροι μαθητές τα αγόρια

34 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (3) Οι π ερισσότεροι μαθητές π ιστεύουν ότι υ π άρχουν ακόμα γυναικεία και ανδρικά ε π αγγέλματαΟι π ερισσότεροι μαθητές π ιστεύουν ότι υ π άρχουν ακόμα γυναικεία και ανδρικά ε π αγγέλματα Ως ανδρικά θεωρούνται τα ε π αγγέλματα του υδραυλικού, οικοδόμου, δικηγόρου, ηλεκτρολόγου, νταλικέρη, π ολιτικού μηχανικούΩς ανδρικά θεωρούνται τα ε π αγγέλματα του υδραυλικού, οικοδόμου, δικηγόρου, ηλεκτρολόγου, νταλικέρη, π ολιτικού μηχανικού Ως γυναικεία θεωρούνται τα ε π αγγέλματα της μανικιουρίστας, της καθαρίστριας, της δασκάλας, της λογίστριας, του μοντέλου και της νταντάς.Ως γυναικεία θεωρούνται τα ε π αγγέλματα της μανικιουρίστας, της καθαρίστριας, της δασκάλας, της λογίστριας, του μοντέλου και της νταντάς.

35 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (4) Οι άνδρες αναζητούν α π ό την εργασία τους : ευκολία εύρεσης εργασίας, αναγνώριση και α π οδοχή, διεκδίκηση σημαντικών θέσεων, ενθάρρυνση α π ό την οικογένειαΟι άνδρες αναζητούν α π ό την εργασία τους : ευκολία εύρεσης εργασίας, αναγνώριση και α π οδοχή, διεκδίκηση σημαντικών θέσεων, ενθάρρυνση α π ό την οικογένεια Οι γυναίκες αναζητούν : ίδιους μισθούς για την ίδια εργασία, αναγνώριση και α π οδοχή και ενθάρρυνση α π ό την οικογένεια, σταθερή εργασία.Οι γυναίκες αναζητούν : ίδιους μισθούς για την ίδια εργασία, αναγνώριση και α π οδοχή και ενθάρρυνση α π ό την οικογένεια, σταθερή εργασία.

36 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ Η αρχή γίνεται το 1920, με την ίδρυση του συνδέσμου για τα δικαιώματα της γυναίκας.Η αρχή γίνεται το 1920, με την ίδρυση του συνδέσμου για τα δικαιώματα της γυναίκας. Ξεκίνησε ως μια αντίδραση των κυρίων της Αθήνας π ου δεν ανέχονταν π λέον τις εξαιρετικά ο π ισθοδρομικές αντιλήψεις των συζύγων τους.Ξεκίνησε ως μια αντίδραση των κυρίων της Αθήνας π ου δεν ανέχονταν π λέον τις εξαιρετικά ο π ισθοδρομικές αντιλήψεις των συζύγων τους.

37 ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΕΣ

38 ΑΝΕΡΓΙΑ Ό π ου υ π άρχει ανεργία οι γυναίκες είναι οι π ρώτες π ου μένουν χωρίς δουλειά. Το 80% των α π ολυθέντων είναι γυναίκεςΌ π ου υ π άρχει ανεργία οι γυναίκες είναι οι π ρώτες π ου μένουν χωρίς δουλειά. Το 80% των α π ολυθέντων είναι γυναίκες Στην Ε. Ε. μόνο το 51% των γυναικών έχει εργασία έναντι του 71% των ανδρών.Στην Ε. Ε. μόνο το 51% των γυναικών έχει εργασία έναντι του 71% των ανδρών.

39 Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στην Ελλάδα το 70% των ανέργων μακράς διάρκειας είναι γυναίκεςΣτην Ελλάδα το 70% των ανέργων μακράς διάρκειας είναι γυναίκες Γυναίκες με ε π ιστημονική μόρφωση π λήττονται α π ό την ανεργία σε π οσοστό 76% π ερισσότερο α π ό τους άνδρεςΓυναίκες με ε π ιστημονική μόρφωση π λήττονται α π ό την ανεργία σε π οσοστό 76% π ερισσότερο α π ό τους άνδρες

40 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το 1792 τίθεται για π ρώτη φορά στην π αγκόσμια ιστορία το ζήτημα για την συμμετοχή των γυναικών στην π ολιτικήΤο 1792 τίθεται για π ρώτη φορά στην π αγκόσμια ιστορία το ζήτημα για την συμμετοχή των γυναικών στην π ολιτική Πολλές γυναίκες, π λήρωσαν τις π ολιτικές α π όψεις τους με την ίδια τους τη ζωή, αφού οδηγήθηκαν στην γκιλοτίνα, κατά την διάρκεια της Γαλλικής Ε π ανάστασηςΠολλές γυναίκες, π λήρωσαν τις π ολιτικές α π όψεις τους με την ίδια τους τη ζωή, αφού οδηγήθηκαν στην γκιλοτίνα, κατά την διάρκεια της Γαλλικής Ε π ανάστασης

41 ΜΑΖΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ Στα μέσα του 19 ου αιώνα ανα π τύσσεται μαζικό κίνημα για την χειραφέτηση γυναικών σε όλη την Ευρώ π η.Στα μέσα του 19 ου αιώνα ανα π τύσσεται μαζικό κίνημα για την χειραφέτηση γυναικών σε όλη την Ευρώ π η. Ιδρύονται δεκάδες γυναικείοι σύλλογοι και ενώσεις, και εκδίδονται γυναικείες εφημερίδες και π εριοδικά ό π ου γράφονται και συζητιούνται οι π ροβληματισμοί του γυναικείου κινήματος ( Βρετανία, Γαλλία, Δανία, Νορβηγία, Φιλανδία, Γερμανία, κ. ά.).Ιδρύονται δεκάδες γυναικείοι σύλλογοι και ενώσεις, και εκδίδονται γυναικείες εφημερίδες και π εριοδικά ό π ου γράφονται και συζητιούνται οι π ροβληματισμοί του γυναικείου κινήματος ( Βρετανία, Γαλλία, Δανία, Νορβηγία, Φιλανδία, Γερμανία, κ. ά.).

42 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ Η Ελλάδα κατοχυρώνει τελικά, το 1952, με νομοσχέδιο ( Ν.2151), την π αροχή ίσων π ολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκεςΗ Ελλάδα κατοχυρώνει τελικά, το 1952, με νομοσχέδιο ( Ν.2151), την π αροχή ίσων π ολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες

43 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 4 π αρ.2: « Έλληνες και Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υ π οχρεώσεις »Άρθρο 4 π αρ.2: « Έλληνες και Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υ π οχρεώσεις » 2001: Αναθεώρηση του Συντάγματος Άρθρο 116 π αρ.2: « Το κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων π ου υφίστανται στην π ράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών ».Άρθρο 116 π αρ.2: « Το κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων π ου υφίστανται στην π ράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών ». 2001: Με το νόμο 2910/2001 κατοχυρώνεται το υ π οχρεωτικό π οσοστό του 33% ή 1/3 κάθε φύλου στα ψηφοδέλτια για τις δημοτικές εκλογές.

44 ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 1. Ισότιμη εκ π αίδευση της γυναίκας με τον άντρα 2. Κατάργηση των διαχωριστικών γραμμών σε ε π αγγέλματα 3. Καθιέρωση ίσης αμοιβής άνδρα και γυναίκας για ίση π ροσφορά εργασίας. 4. Κατάκτηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. 5. Αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου 6. Η γυναίκα π αύει να ζει π εριορισμένη στο σ π ίτι.

45 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ Πνεύμα ισοτιμίας των δύο φύλωνΠνεύμα ισοτιμίας των δύο φύλων Αλληλοβοήθεια και αλληλοσυμ π λήρωση στους ρόλουςΑλληλοβοήθεια και αλληλοσυμ π λήρωση στους ρόλους Ανθρω π ιστική π αιδείαΑνθρω π ιστική π αιδεία Σωστή αγωγή και δια π αιδαγώγησηΣωστή αγωγή και δια π αιδαγώγηση Γαλούχηση π αιδιών με π νεύμα ισότητας και σεβασμούΓαλούχηση π αιδιών με π νεύμα ισότητας και σεβασμού


Κατέβασμα ppt "ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ: ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκο π ός της συγκεκριμένης έρευνας είναι : η ε π ανεξέταση π αγιωμένων στερεοτυ π ικών αντιλήψεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google