Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ν.3852/2010 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" Νικ.-Κομν. Χλέπας Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ν.3852/2010 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" Νικ.-Κομν. Χλέπας Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ν.3852/2010 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" Νικ.-Κομν. Χλέπας Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ nhlepas@gmail.com

2 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Επιχειρήσεις

3 ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης & παιδείας & 1 για τομείς πολιτισμού, αθλητισμού περιβάλλοντος Νομικά Πρόσωπα Δήμων: Σημ: Εάν έχουν κοινωφελή επιχείρηση τότε έχουν 1 ΝΠΔΔ Δραστηριότητα ευρύτερης αναγνώρισης, Εξειδικευμένο αντικείμενο μακροχρόνια παράδοση, γενικότερη καταξίωση Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 Απόφαση υπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ. Επιτρέπεται και η διατήρηση επιπλέον ΝΠΔΔ υπό τις εξής προϋποθέσεις:

4 ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Σχολικές επιτροπές 2 νομικά πρόσωπα σε κάθε Δήμο 1 για σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1 σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Συγχώνευση εντός του πρώτου διμήνου ένα ΝΠΔΔ - Δημοτικό λιμενικό ταμείο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ένας φορέας σε επίπεδο περιφέρειας

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μία (1) κοινωφελής επιχείρησηΜία (1) Δ.Ε.Υ.Α.Και εφόσον ήταν υπό λειτουργία : Μία (1) ειδικού σκοπού ραδιοφωνικού τηλεοπτικού σταθμού Μία (1) μονομετοχική ΑΕ του άρθρου 266 του ΔΚΚ Υφιστάμενες Α.Ε. Απαγόρευση να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε άλλες ΑΕ, εκτός από εκείνες που έχουν συσταθεί μέχρι την 31.12.2010. Επιτρέπεται να συμμετέχουν σε αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία της περιφέρειας, που συστήνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 194 του ν. 3852/2010

6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Συγχώνευση επιχειρήσεων κοινωφελών επιχειρήσεων ΔΕΥΑ Ανωνύμων εταιρειών Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού σε άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου Αμιγείς ή διαδημοτικές επιχειρήσεις καθαριότητας λύονται εντός του πρώτου διμήνου του 2011 Δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα αστικών εταιρειών που συμμετέχει δήμος και τα Νομικά του πρόσωπα περιέχονται στην κοινωφελή επιχείρηση (εντός διμήνου) Προληπτικός έλεγχος δαπανών από Ελεγκτικό Συνέδριο για ΝΠΔΔ, κοινωφελείς επιχειρήσεις, Δημοτικές Ανώνυμες εταιρείες, ΔΕΥΑ Απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο εντος του πρώτου διμήνου του 2011

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ OΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

8 Κρατικές Επιχορηγήσεις Πιστοληπτική Πολιτική Δήμων και Περιφερειών Πρόγραμμα Εξυγίανσης Οικονομική Διοίκηση και διαχείριση Δημοτικές – Τοπικές ΚοινότητεςΚρίσιμα ΖητήματαΠρώτα βήματα

9 4% από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) το 2,40% από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π) Περιφέρειες το 20% από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) το 12% από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) το 50% από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας Δήμοι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) ΟΤΑ από πηγές εσόδων του Κρατ. Προϋπολογισμού

10 Ανάλυση και κατανομή ΚΑΠ (και ΣΑΤΑ) ▫Τα δύο τρίτα (2/3) των εσόδων των δήμων από το ΦΕΦΝΠ και το σύνολο των εσόδων τους από το ΦΠΑ και το ΦΑΠ, εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό και κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών». H κατανομή των Κ.Α.Π. στους δήμους γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣΑΗΔ και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, επί τη βάσει ιδίως των δημογραφικών, γεωμορφολογικών, διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους. Στα ανωτέρω χαρακτηριστικά συνεκτιμάται το στοιχείο της διοικητικής υποστήριξης που παρέχεται από δήμο προς εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών άλλων δήμων και σταθμίζονται ιδιαίτερα οι πάγιες ανάγκες εξυπηρέτησης των νησιωτικών και ορεινών δήμων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κατανομής του συνόλου των Κ.Α.Π. που εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό. ▫Το υπόλοιπο ένα τρίτο (1/3) των εσόδων των δήμων από το ΦΕΦΝΠ εγγράφεται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη επενδυτικών δαπανών». Η κατανομή των Κ.Α.Π. που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣΑΗΔ, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, επί τη βάσει ιδίως των δημογραφικών, γεωμορφολογικών, διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών κάθε δήμου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κατανομής των Κ.Α.Π. που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. ▫ Η απόδοση των ανωτέρω εσόδων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό γίνεται με ισόποσες μηνιαίες προκαταβολές, βάσει των προεκτιμώμενων εσόδων του και η τελική εκκαθάριση γίνεται με βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

11 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΩΝΕΚΤΙΜΗΣΗ 2010 ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2011 1.Έσοδα από επιχορηγήσεις ΚΑΠ Δήμων2.012.000.0003.526.000.000 2.Έσοδα από επιχορηγήσεις παρακρατούμενων Π.Ο.Ε. Δήμων 192.000.000214.000.000 3.Έσοδα από επιχορηγήσεις ΣΑΤΑ Δήμων597.000.000694.800.000 4.Έσοδα από επιχορηγήσεις ΚΑΠ Περιφερειών350.600.000850.200.000

12 ΠΟΡΟΙ – ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΠΑ-ΠΕΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ» ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Ε.Ε. ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

13 Δανεισμός αποκλειστικά για επενδύσεις και χρηματοδότηση χρέους Κανόνες για τον τοπικό & περιφερειακό δανεισμό 20% Τοκοχρεολυσία/Τακτικά Έσοδα 60% Συνολικό Χρέος – Συνολικά Έσοδα Οι Δήμοι & οι Περιφέρειες δε μπορούν να ξεπερνούν ποσοστό Πιστοληπτική Πολιτική

14 ποιους αφορά; Υπερχρεωμένες Δημοτικές Ενότητες, Δήμους & Περιφέρειες ποιος υπάγεται στο πρόγραμμα; Η δημοτική ενότητα, ο δήμος ή η περιφέρεια που ξεπερνά συγκεκριμένο: 20% Τοκοχρεολυσία/Τακτικά Έσοδα …% Συνολικό Χρέος – Συνολικά Έσοδα Πρόγραμμα Εξυγίανσης (1)

15 Πώς μπορούν οι Δήμοι & Περιφέρειες να ενταχθούν στο πρόγραμμα εξυγίανσης; Είτε κατόπιν δική τους αίτησης, Είτε κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Το πρόγραμμα Εξυγίανσης διαχειρίζεται Εποπτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: Έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πρόεδρος) Τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων Ελλάδας ή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ανάλογα με την περίπτωση) Πρόγραμμα Εξυγίανσης ( 2 )

16 Οι Δήμοι, οι Περιφέρειες & τα Νομικά τους Πρόσωπα υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας άνω των 200 χιλ ευρώΈλεγχος για την είσπραξη των εσόδων από Ε.Σ. Οι Δήμοι & οι Περιφέρειες υποχρεούνται να τηρούν διπλογραφικό σύστημα αναλυτικής λογιστικής Διαφάνεια - Δημοσιότητα Διαφανές πλαίσιο οικονομικής διαχείρισης

17 Προληπτικός Έλεγχος Συμβάσεων Δήμων συμβάσεις δήμων & όλων των νομικών προσώπων τους που αφορούν προμήθειες, έργα, υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων & προγραμματικών συμβάσεων & υλοποίησης διετών προγραμμάτων δράσης κοινωφελών επιχειρήσεων προϋπολογισμού από 200.000 € - 500.000 € (χωρίς ΦΠΑ), ελέγχονται από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ε.Σ., ενώ άνω των 500,000 € από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ε.Σ. εντός 30 ημερών από την υποβολή τους Σύμβαση που δεν έχει ελεγχθεί είναι άκυρη Σύμβαση που δεν έχει ελεγχθεί είναι άκυρη

18 Ολοκληρωμένος οικονομικός σχεδιασμός (επιχειρησιακό σχέδιο, προϋπολογισμός, τεχνικό πρόγραμμα), Ταμειακή υπηρεσία σε όλους τους Δήμους & τις Περιφέρειες,Βάσεις δεδομένων για οικονομικά στοιχεία & προσωπικό, Αριθμοδείκτες βάσει των οποίων γίνεται επιπλέον έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο Νέα εργαλεία οικονομικής διαχείρισης

19 19 Σκοπός H εισαγωγή μόνιμων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης των ΟΤΑ α΄ βαθμού με απώτερο σκοπό την προώθηση της τοπικής/περιφερειακής ανάπτυξης. I.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

20 20 Χαρακτηριστικά Ε.Π. Αποτελεί:  Ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ  Οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου Επιπρόσθετα:  Υλοποιείται μέσω του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών προσώπων του  Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων  Τίθεται σε διαβούλευση  Ενεργοποιεί διαδημοτικές και διαβαθμιδικές συνεργασίες  Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης I.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

21 21 Οφέλη  Περιορισμός της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και στον προγραμματισμό των δράσεων  Ενεργοποίηση και συντονισμός των υπηρεσιών και των δομών του ΟΤΑ  Βελτίωση του τρόπου διοίκησης και προώθηση της εσωτερικής οργάνωσής του  Προώθηση αναπτυξιακού και κοινωνικού ρόλου του Ο.Τ.Α  Αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων  Ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα  Διαβούλευση με την τοπική/περιφερειακή κοινωνία και τους τοπικούς/περιφερειακούς φορείς  Ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της δημοσιοποίησης του προγράμματος του ΟΤΑ I.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

22 22 Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Όραμα Δημοτικής Αρχής Στρατηγική & Στόχοι Άξονες Προτεραιότητας & Μέτρα Σχέδια Δράσης I.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

23 23 Δομή – Περιεχόμενο Ε.Π.  Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός Κεφάλαιο 1.1. : Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Κεφάλαιο 1.2.: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες  Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός Κεφάλαιο 2.1.: Στόχοι και δράσεις Κεφάλαιο 2.2.: Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων  Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός & δείκτες παρακολούθησης - αξιολόγησης Κεφάλαιο 3.1.: Οικονομικός προγραμματισμός Κεφάλαιο 3.2.: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος I.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

24 24 Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ I.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

25 25 Οικονομικός προγραμματισμός & Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης  Έσοδα ανά πηγή χρηματοδότησης  Επενδυτικές & Λειτουργικές δαπάνες  Κατάρτιση χρηματοδοτικών πινάκων ανά άξονα και μέτρο  Κατάρτιση δεικτών αποτελεσμάτων, υλοποίησης ή εκροών για παρακολούθηση και αξιολόγηση. I.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

26 26 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης  Κατ’ έτος εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Ενσωμάτωση του τεχνικού προγράμματος  Συνοδεύει τον οικονομικό προϋπολογισμό I.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

27 27 Συνεργάζεται με Όμορους Δήμους και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση για συντονισμό δράσεων και συνεργασιών Εκτελεστική Επιτροπή Συντονίζει την κατάρτιση του Ε.Π υποστηρίζει Διαβούλευση, Δημοσιοποίηση Έγκριση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Προσδιορίζονται Άξονες-Μέτρα-Στόχοι Οριστικοποίηση Έλεγχος Νομιμότητας (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ) Υπηρεσία Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Δήμου Εισηγείται το σχέδιο στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εγκρίνει το Ε.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Γνωμοδοτεί για το Ε.Π. I.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διαδικασία κατάρτισης Ε.Π. Διεπιστημονική Ομάδα Έργου


Κατέβασμα ppt "Ν.3852/2010 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" Νικ.-Κομν. Χλέπας Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google