Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Βασικά σημεία μιας πρόσκλησης Γενικές πληροφορίες Γενικές πληροφορίες Περιεχόμενο Προτάσεων Περιεχόμενο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Βασικά σημεία μιας πρόσκλησης Γενικές πληροφορίες Γενικές πληροφορίες Περιεχόμενο Προτάσεων Περιεχόμενο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Βασικά σημεία μιας πρόσκλησης Γενικές πληροφορίες Γενικές πληροφορίες Περιεχόμενο Προτάσεων Περιεχόμενο Προτάσεων Θεματικές Περιοχές Θεματικές Περιοχές Επιλεξιμότητα δαπανών Επιλεξιμότητα δαπανών Διάρκεια Πράξεων Διάρκεια Πράξεων Απαιτούμενα έντυπα – έγγραφα Απαιτούμενα έντυπα – έγγραφα Προθεσμία, τόπος και τρόπος υποβολής προτάσεων Προθεσμία, τόπος και τρόπος υποβολής προτάσεων Κριτήρια αξιολόγησης Κριτήρια αξιολόγησης Διαδικασία Αξιολόγησης & ένταξης των προτάσεων Διαδικασία Αξιολόγησης & ένταξης των προτάσεων Υποχρεώσεις των τελικών δικαιούχων Υποχρεώσεις των τελικών δικαιούχων Ενημέρωση - Πληροφορίες Ενημέρωση - Πληροφορίες

2 Γενικές πληροφορίες Τίτλος Πράξης Τίτλος Πράξης ΠΡΑΞΗ ονομάζουμε κάθε έργο που εκτελείται από τους τελικούς δικαιούχους στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού προγράμματος (π.χ Πυθαγόρας, Ηράκλειτος κλπ). Μέτρο Μέτρο Το Μέτρο αποτελείται από ένα σύνολο ομοειδών Έργων / Ενεργειών / Δράσεων που συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. (π.χ Μέτρο 2.2 Βασική Έρευνα, Μέτρο 2.6 Θέματα Περιβάλλοντος, Μέτρο 4.2 Θέματα φύλου). ΚΑΛΕΙ (Τελικοί Δικαιούχοι). ΚΑΛΕΙ (Τελικοί Δικαιούχοι). Χρηματοδότηση Πράξεων (Ποιες πράξεις χρηματοδοτούνται από την πρόσκληση αυτή). Χρηματοδότηση Πράξεων (Ποιες πράξεις χρηματοδοτούνται από την πρόσκληση αυτή). Προϋπολογισμός Πράξεων (Ο Προϋπολογισμός όλης της πράξης στο Μέτρο). Προϋπολογισμός Πράξεων (Ο Προϋπολογισμός όλης της πράξης στο Μέτρο). Στόχοι των Μέτρων, των Ενεργειών και Κατηγοριών Πράξεων όπως αναφέρονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στόχοι των Μέτρων, των Ενεργειών και Κατηγοριών Πράξεων όπως αναφέρονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

3 Περιεχόμενο Προτάσεων  Βασικός στόχος πρότασης (π.χ χορήγηση υποτροφίας, μεταδιδακτορική έρευνα, εξοπλισμός, κ.λ.π).  Είναι η πρόταση Ιδρυματική ή όχι.  Η διάρκεια του κάθε υποέργου.  Προβλέπεται συνεργασία με μέλη ΕΠ των Τ.Ε.Ι?  Αν η πρόταση είναι ερευνητική, ποια επιτρέπεται να είναι η σύσταση κάθε ερευνητικής ομάδας (Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Έμπειροι ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, κ.λ.π).  Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας, για περιπτώσεις συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο από διαφορετικά Πανεπιστήμια.  Ενδεικτική αναφορά δράσεων που χρηματοδοτούνται (Αμοιβές για μεταδιδακτορική έρευνα, Αμοιβές νέων ή έμπειρων ερευνητών, Τυχόν παροχή βοηθητικού διδακτικού έργου, Δράσεις δημοσιότητας, Μετακινήσεις για συμμετοχή σε συνέδρια, Μετακινήσεις για παρακολούθηση σεμιναρίων, Μετακινήσεις διαμονή διεθνώς αναγνωρισμένων ερευνητών)

4 Θεματικές Περιοχές Βιολογία - Φαρμακευτική Βιολογία - Φαρμακευτική Γεωλογία Γεωλογία Γεωπονία – Κτηνιατρική, Γεωπονία – Κτηνιατρική, Ιατρική – Οδοντιατρική - Βασική Ιατρική – Οδοντιατρική - Βασική Ιατρική – Οδοντιατρική – Κλινική Ιατρική – Οδοντιατρική – Κλινική Μαθηματικών Μαθηματικών Μηχανολόγων Μηχ. – Ναυπηγών Μηχ. – Μηχ. Παραγωγής Μηχανολόγων Μηχ. – Ναυπηγών Μηχ. – Μηχ. Παραγωγής Οικονομικών Οικονομικών Περιβάλλον Περιβάλλον Πληροφορική Πληροφορική Πολιτικών Επιστημών – Κοινωνιολογία - Νομική Πολιτικών Επιστημών – Κοινωνιολογία - Νομική Πολιτικών Μηχ. – Αρχιτεκτόνων Μηχ. – Τοπογράφων Μηχ Πολιτικών Μηχ. – Αρχιτεκτόνων Μηχ. – Τοπογράφων Μηχ Συγκρότηση Φύλου και Ισότητα φύλων Συγκρότηση Φύλου και Ισότητα φύλων Τηλεπικοινωνίες – Ηλεκτρολογία – Ηλεκτρονική Τηλεπικοινωνίες – Ηλεκτρολογία – Ηλεκτρονική Φιλολογία – Τέχνες – Ιστορία Φιλολογία – Τέχνες – Ιστορία Φιλοσοφία – Παιδαγωγικά – Ψυχολογία – Θεολογία Φιλοσοφία – Παιδαγωγικά – Ψυχολογία – Θεολογία Φυσική Φυσική Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός Χημεία – Χημικών Μηχαν. Χημεία – Χημικών Μηχαν.

5 Επιλεξιμότητα δαπανών Παρουσιάζονται αναλυτικά οι κατηγορίες και το ύψος των επιλέξιμων δαπανών. Αν η πρόταση είναι ερευνητική οι κατηγορίες δαπάνης που συνήθως είναι επιλέξιμες είναι: Αμοιβές νέων ερευνητών. Αμοιβές νέων ερευνητών. Αποζημίωση Επιστημονικού Υπευθύνου και έμπειρων ερευνητών. Αποζημίωση Επιστημονικού Υπευθύνου και έμπειρων ερευνητών. Αποζημίωση Επιστημόνων Εξωτερικού. Αποζημίωση Επιστημόνων Εξωτερικού. Αποζημίωση τεχνικού επιστημονικού προσωπικού. Αποζημίωση τεχνικού επιστημονικού προσωπικού. Αμοιβές Νομικών Προσώπων. Αμοιβές Νομικών Προσώπων. Δαπάνες Μετακινήσεων. Δαπάνες Μετακινήσεων. Δαπάνες Προμήθειας και συντήρησης Εξοπλισμού / Λογισμικού. Δαπάνες Προμήθειας και συντήρησης Εξοπλισμού / Λογισμικού. Δαπάνες για την Προμήθεια Ερευνητικού Υλικού (δαπάνες για έντυπο, ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό και για δικαίωμα χρήσης λογισμικού). Δαπάνες για την Προμήθεια Ερευνητικού Υλικού (δαπάνες για έντυπο, ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό και για δικαίωμα χρήσης λογισμικού). Δαπάνες Αναλωσίμων (δαπάνες για γραφική, γραφιστική και υπολογιστική ύλη, για αγορά αναλωσίμων στα περιφερειακά των Η/Υ, καθώς και δαπάνες για προμήθεια ανταλλακτικών του υφιστάμενου εργαστηριακού εξοπλισμού, εργαστηριακά υλικά και αντιδραστήρια). Δαπάνες Αναλωσίμων (δαπάνες για γραφική, γραφιστική και υπολογιστική ύλη, για αγορά αναλωσίμων στα περιφερειακά των Η/Υ, καθώς και δαπάνες για προμήθεια ανταλλακτικών του υφιστάμενου εργαστηριακού εξοπλισμού, εργαστηριακά υλικά και αντιδραστήρια). Δαπάνες Δημοσιότητας. Δαπάνες Δημοσιότητας. Άλλες Δαπάνες. Άλλες Δαπάνες. Δαπάνες εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας. Δαπάνες εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας. Δαπάνες εκτέλεσης Σεμιναρίων. Δαπάνες εκτέλεσης Σεμιναρίων.

6 Διάρκεια Πράξεων Ορίζεται η διάρκεια των πράξεων (έργων)  Ημερομηνία έναρξης το νωρίτερο ………  Ημερομηνία ολοκλήρωσης το αργότερο …………,  Οι ημερομηνίες αυτές καθορίζουν αντίστοιχα την έναρξη & τη λήξη της επιλεξιμότητας δαπανών

7 Απαιτούμενα έντυπα – έγγραφα Συνήθως τα έντυπα που απαιτούνται για κάθε πρόταση (Υποέργο) είναι: το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ) το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ) το Έντυπο Υποβολής Πρότασης το Έντυπο Υποβολής Πρότασης το Έντυπο Βεβαίωσης το Έντυπο Βεβαίωσης Σύντομο ή αναλυτικό Βιογραφικό Σημειώματα του Επιστημονικού Υπεύθυνου και Σύντομο ή αναλυτικό Βιογραφικό Σημειώματα του Επιστημονικού Υπεύθυνου και Σύντομα ή αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των μελών της ερευνητικής ομάδας, Σύντομα ή αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των μελών της ερευνητικής ομάδας, Σύντομα ή αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ, Σύντομα ή αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ, Σύντομα ή αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των έμπειρων ερευνητών και των ερευνητών για τους οποίους προβλέπεται αμοιβή. Σύντομα ή αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των έμπειρων ερευνητών και των ερευνητών για τους οποίους προβλέπεται αμοιβή.

8 Προθεσμία, τόπος και τρόπος υποβολής προτάσεων Οι Προτάσεις θα πρέπει, με ευθύνη των φορέων υλοποίησης, να υποβληθούν αποκλειστικά στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (ΥΠΕΠΘ, ΓΓΕΤ κλπ) ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. Οι Προτάσεις θα πρέπει, με ευθύνη των φορέων υλοποίησης, να υποβληθούν αποκλειστικά στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (ΥΠΕΠΘ, ΓΓΕΤ κλπ) ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. Προτάσεις που δεν έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία και δεν έχουν αποσταλεί τα σχετικά έντυπα στην οριζόμενη ημερομηνία, ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ. Προτάσεις που δεν έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία και δεν έχουν αποσταλεί τα σχετικά έντυπα στην οριζόμενη ημερομηνία, ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ.

9 Κριτήρια αξιολόγησης 1. Κριτήρια Αποκλεισμού Σε επίπεδο έργων και υποέργων Ομάδα Κριτηρίων Α: Έλεγχος του παραδεκτού της πρότασης Ομάδα Κριτηρίων Α: Έλεγχος του παραδεκτού της πρότασης Ομάδα Κριτηρίων Β: Φύση και είδος της πράξης στο πλαίσιο του Μέτρου Ομάδα Κριτηρίων Β: Φύση και είδος της πράξης στο πλαίσιο του Μέτρου Ομάδα Κριτηρίων Γ: Συμβατότητα με εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τήρηση κανονισμών Ομάδα Κριτηρίων Γ: Συμβατότητα με εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τήρηση κανονισμών

10 Κριτήρια αξιολόγησης 2. Κριτήρια Αξιολόγησης Σε επίπεδο επιμέρους υποέργων Κριτήριο Δ : Πληρότητα Πράξης (29%) Κριτήριο Δ : Πληρότητα Πράξης (29%)  Δ1. Ποιότητα και Θεματολογία του έργου (29%)  Δ2. Ορθολογικότητα Προϋπολογισμού και Αξιοπιστία Χρονοδιαγράμματος Κριτήριο Ε : Ωριμότητα Πράξης (55%) Κριτήριο Ε : Ωριμότητα Πράξης (55%)  Ε1. Εμπειρία και επιστημονική αναγνώριση του ΕΥ (10%)  Ε2. Εμπειρία και επιστημονική αναγνώριση των λοιπών (25%)  Ε3. Πληρότητα της ομάδας (10%)  Ε4. Συγκρότηση ομάδας (5%)  Ε5. Επάρκεια και καταλληλότητα εργαστηριακής υποδομής (5%) Κριτήριο ΣΤ : Σκοπιμότητα Πράξης (16%) Κριτήριο ΣΤ : Σκοπιμότητα Πράξης (16%)  ΣΤ1. Ανάπτυξη συνεργασιών και βιωσιμότητα της πράξης (7%)  ΣΤ2. Συμπληρωματικότητα και συνέργια με άλλα συναφή έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση) (8%)  ΣΤ3. Επιπτώσεις στην απασχόληση (1%)

11 Διαδικασία Αξιολόγησης & Ένταξης των προτάσεων Οι ερευνητικές προτάσεις συνήθως προωθούνται για συγκριτική αξιολόγηση Σκοπός της αξιολόγησης Στάδια αξιολόγησης Έλεγχος κριτηρίων αποκλεισμού - Προκαταρκτικός έλεγχος Έλεγχος κριτηρίων αποκλεισμού - Προκαταρκτικός έλεγχος Αξιολόγηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες (60%) Αξιολόγηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες (60%) Αξιολόγηση των υποέργων ανά θεματική περιοχή ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης από αντίστοιχες θεματικές επιτροπές (40%) Αξιολόγηση των υποέργων ανά θεματική περιοχή ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης από αντίστοιχες θεματικές επιτροπές (40%) Αποτελέσματα αξιολόγησης Κοινοποίηση αποτελεσμάτων στους τελικούς δικαιούχους Κοινοποίηση αποτελεσμάτων στους τελικούς δικαιούχους Επανυποβολή των εγκεκριμένων ΤΔΕ/Υ Έκδοση Απόφασης Ένταξης

12 Υποχρεώσεις των τελικών δικαιούχων  τήρηση του θεσμικού πλαισίου για τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 1159/2000.  υλοποίηση της πράξης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο των φάσεων και των πακέτων εργασίας όπως αναγράφονται στο ΤΔΕ/Υ.  τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας για την πράξη και οικονομικών φακέλων με παραστατικά και δικαιολογητικά στοιχεία δαπανών.  σαφή απολογισμό των τόκων που δημιουργούνται από ενδεχόμενες προκαταβολές όπως και των εσόδων.  εμπρόθεσμη αποστολή μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης, σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα.  παροχή πληροφοριών, τη σύνταξη εκθέσεων προόδου και τη δημόσια παρουσίαση προόδου της πράξης οποτεδήποτε ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.  σύνταξη τελικής έκθεσης υλοποίησης της πράξης μετά την ολοκλήρωσή της.  αποδοχή κοινοτικών και εθνικών ελέγχων και τη διευκόλυνση αυτών.  διευκόλυνση της διαδικασίας ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης των πράξεων και την παροχή πληροφοριών στην διαχειριστική αρχή.


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Βασικά σημεία μιας πρόσκλησης Γενικές πληροφορίες Γενικές πληροφορίες Περιεχόμενο Προτάσεων Περιεχόμενο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google