Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

© Frontier Economics Ltd, London. Γενική Μελέτη Προοπτικών Ανάπτυξης της Ελλάδος Παρουσίαση αρχικών προτάσεων της μελέτης της Frontier Economics 2 ο Εθνικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "© Frontier Economics Ltd, London. Γενική Μελέτη Προοπτικών Ανάπτυξης της Ελλάδος Παρουσίαση αρχικών προτάσεων της μελέτης της Frontier Economics 2 ο Εθνικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 © Frontier Economics Ltd, London. Γενική Μελέτη Προοπτικών Ανάπτυξης της Ελλάδος Παρουσίαση αρχικών προτάσεων της μελέτης της Frontier Economics 2 ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο – Πολυχώρος Αθηναϊς 9 Δεκεμβρίου 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ costas.meghir@frontier-economics.com george.houpis@frontier-economics.com

2 2

3 3 Περιεχόμενα Γενική ανασκόπηση Γενικές αρχές Τομείς προτεραιότητας για ανάπτυξη στην Ελλάδα

4 4 Εισαγωγή και γενική ανασκόπηση Ανατέθηκε στη Frontier Economics η εκπόνηση μελέτης για τη στρατηγική ανάπτυξης της Ελλάδας, μεσοπρόθεσμα (2007-2012) και μακροπρόθεσμα (2013-2025). Αυτή είναι μια παρουσίαση του σχεδίου προτάσεων της ομάδας που βασίζεται πάνω σε: Συγκριτική ανάλυση της οικονομικής επίδοσης της Ελλάδας Ανάλυση των εθνικών, περιφερειακών και διεθνών τάσεων, Κριτική επισκόπηση διεθνούς εμπειρίας, Επισκόπηση της Ελληνικής οικονομικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των προτάσεων των φορέων σε σχέση με την επόμενη προγραμματική περίοδο Έμφαση στον εντοπισμό δυνατοτήτων για προγράμματα με άμεσες θετικές επιπτώσεις

5 5 Γενικές Αρχές Δεν υπάρχουν μεμονωμένοι παράγοντες που να μπορούν να ‘πυροδοτήσουν’ την αειφόρο ανάπτυξη στην Ελλάδα Ιεράρχηση των προτεραιοτήτων βασισμένη: Σημερινή κατάσταση Ανάλυση των πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, ευκαιριών και απειλών για την Ελληνική Οικονομία – SWOT Μελλοντικές τάσεις

6 6 Γενικές Αρχές - Σημερινή κατάσταση Σχετικά χαμηλά επίπεδα συμμετοχής στην αγορά εργασίας Συγκριτική θέση της Ελλάδας στον τομέα της παιδείας υποδεικνύει περιθώρια βελτίωσης Το ίδιο ισχύει και σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του Δημόσιου τομέα Η σημερινή κλαδική διάρθρωση της Ελληνικής οικονομίας, υποδεικνύει δυνατότητα ‘υιοθέτησης’ Ε&Α

7 7 Γενικές Αρχές:Ανάλυση των πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, ευκαιριών και απειλών για την Ελληνική Οικονομία – SWOT Έμφαση σε μέτρα που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη τομέων όπου η Ελλάδα έχει, και θα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα Λαμβάνοντας υπόψη στόχους περιφερειακής ανάπτυξης και αναμενόμενες διαρθρωτικές αλλαγές Πρόταση για ‘οριζόντιες’ πολιτικές που υποστηρίζουν τομείς όπως τουρισμός, ναυτιλία, διαβαλκανικό εμπόριο, αγροτικά προϊόντα και προϊόντα μεταποίησης υψηλότερης προστιθέμενης αξίας

8 8 Γενικές Αρχές: Μελλοντικές τάσεις Γήρανση πληθυσμού Ευρώπης: αυξανόμενος πληθυσμός ατόμων με σημαντική αγοραστική δύναμη Περιφερειακή θέση: Ανάπτυξη Βαλκανίων και Δια-βαλκανικού εμπορίου Νέες αγορές: Το 2020 η Κίνα θα έχει 300,000,000 πολίτες με εισόδημα ίσο με το σημερινό Ευρωπαϊκό μέσο όρο: δημιουργία νέων αγορών και ευκαιριών

9 9 Έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και μείωση της γραφειοκρατίας Βελτίωση του ανταγωνισμού Βελτίωση των κινήτρων για αποτελεσματικότερες δαπάνες Ε&Α Αναμόρφωση του δημόσιου τομέα Προτεινόμενοι άξονες προτεραιότητας......με ολοκλήρωση των επενδύσεων σε υποδομές

10 10 Τομείς προτεραιότητας για ανάπτυξη – Ανθρώπινο δυναμικό Η παιδεία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα διότι: αυξάνει την παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού αποτελεί κλειδί για την παροχή ευκαιριών για επιτυχημένη συμμετοχή στην αγορά εργασίας για όλους – διευκολύνει και προωθεί την κοινωνική συνοχή Η προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι το θεμέλιο της παραπέρα επιτυχίας. Αρνητικές επιδόσεις σε αυτό το επίπεδο έχουν μακροχρόνια αρνητικές συνέπειες. Συγκριτική ανάλυση του επιπέδου και της ποιότητας της παιδείας στις χώρες του ΟΟΣΑ, δείχνει ότι η Ελλάδα υστερεί.

11 11 Ενδεικτικοί άξονες πολιτικής προς την παιδεία Εισαγωγή κρατικής στήριξης για προσχολική εκπαίδευση, ενισχύοντας έτσι παιδεία και γυναικεία απασχόληση Προτάσεις για καλυτέρευση της ποιότητας εκπαίδευσης Ορισμός και μέτρηση δεικτών επίδοσης των σχολείων Αποκέντρωση των αποφάσεων με μεγαλύτερη αντιπροσώπευση γονέων.... από μόνη της η παιδεία δεν αρκεί για να προωθήσει την ανάπτυξη.

12 12 Μία αγορά εργασίας που λειτουργεί καλά είναι απαραίτητη για την εκμετάλλευση των ανθρώπινων πόρων Μέτρα που θα τονώσουν την απασχόληση – θέμα κλειδί για την ανάπτυξη. Καλύτερη και συστηματική υποστήριξη ανέργων για ανεύρεση εργασίας Συνεργασία με τους εργοδότες για καλύτερη στόχευση και οργάνωση της επαγγελματικής κατάρτισης Επιδότηση εταιρειών για προώθηση της κατάρτισης Κατάρτιση κατ’ επιλογή της εταιρείας (θέμα και άτομα) Προγράμματα τοποθέτησης ανέργων (Active Labour Market Programmes) Επιδότηση εργασίας για τους μακροχρόνια άνεργους. Επιδότηση εργασίας και κατάρτισης από εταιρείες για τους νέους άνεργους (κάτω των 30). Διερεύνηση ενοποίησης υπαρχόντων προγραμμάτων;

13 13 Τομείς προτεραιότητας για ανάπτυξη – Επιχειρηματικότητα Η επιχειρηματικότητα είναι κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας Χρειάζεται να μελετηθούν μεταρρυθμίσεις ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία (χωρίς να αυξάνεται ο κίνδυνος για αθέμιτη συμπεριφορά) Άλλες προτεινόμενες πολιτικές: Η εκπαίδευση των υπευθύνων που θεσμοθετούν για τις επιχειρήσεις Εξέταση της χρήσης (και διάχυσης) μεθοδολογιών που ποσοτικοποιούν το καθαρό όφελος των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις Επανεξέταση του συστήματος με το οποίο εκτιμάται η ποιότητα ενός σχεδίου νομοθεσίας Κατανόηση της σχετικής θέσης της Ελλάδας στο θέμα του σχετικού ‘βάρους’ του κανονιστικού πλαισίου, ιδιαίτερα σε τομείς όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και αναμένεται ότι θα αντιμετωπίσει αυξανόμενο ανταγωνισμό, όπως ο τουρισμός. Υπάρχει κατανόηση του τι πρέπει να γίνει. Το θέμα είναι η εφαρμογή.

14 14 Τομείς προτεραιότητας για ανάπτυξη – Ε&Α (R&D) Κύριος στόχος της Ε&Α στην Ελλάδα η αποτελεσματική δυνατότητα «μεταφοράς και αντιγραφής» διεθνών τεχνολογιών. Η Ε&Α είναι και δείκτης επιτυχίας Οι προτάσεις σε αυτό τον τομέα είναι: Η εισαγωγή συγκεκριμένων προγραμμάτων με σκοπό την παροχή κινήτρων για ιδιωτική Ε&Α: «φορολογική πίστωση» Η ανάπτυξη ενός κατάλληλου μηχανισμού για το μοίρασμα της δημόσια χρηματοδοτούμενης Ε&Α. Μια πιο μεγάλη έμφαση στη συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τον προσδιορισμό, ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων Ε&Α.

15 15 Τομείς προτεραιότητας για ανάπτυξη – Δημόσιος τομέας Κάθε μέρος του Δημόσιου Τομέα πρέπει να αξιολογηθεί ξεχωριστά προκειμένου να αναλυθούν οι τρόποι για τη βελτίωσή του. Κύρια κοινά χαρακτηριστικά που προτείνουμε: Καθορισμός στόχων Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης Δημοσιοποίηση της απόδοσης. Αυτό θα οδηγήσει σε βελτίωση της διαφάνειας και υπευθυνότητας απέναντι στον πολίτη.

16 16 Ευχαριστώ !!

17 17 Frontier Economics Limited in Europe is a member of the Frontier Economics network, which consists of separate companies based in Europe (London & Cologne) and Australia (Melbourne & Sydney). The companies are independently owned, and legal commitments entered into by any one company do not impose any obligations on other companies in the network. All views expressed in this document are the views of Frontier Economics Limited.

18 18  Source: Η εμπειρική μελέτης της ΕΕ για την ανάπτυξη οδήγησε στην εξειδίκευση ενός οικονομετρικού υποδείγματος ενδογενούς ανάπτυξης που βασίστηκε σε 21 χώρες του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας για την περίοδο 1975-2000. Μόνιμη αύξηση ενός χρόνου στο μέσο επίπεδο εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού Μόνιμη αύξηση 1% στο μερίδιο της Ε&Α στο ΑΕΠ Μόνιμη αύξηση (εφάπαξ) 1% στις επενδύσεις σε ακαθάριστο πάγιο κεφάλαιο [επίδραση πάνω στη παραγωγικότητα της εργασίας] Μόνιμη αύξηση 10% στο εμπόριο μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης

19 19 THE FRONTIER ECONOMICS NETWORK LONDON | COLOGNE | MELBOURNE | SYDNEY Frontier Economics Ltd, 71 High Holborn, London, WC1V 6DA Tel. +44 (0)20 7031 7000 Fax. +44 (0)20 7031 7001 www.frontier-economics.com


Κατέβασμα ppt "© Frontier Economics Ltd, London. Γενική Μελέτη Προοπτικών Ανάπτυξης της Ελλάδος Παρουσίαση αρχικών προτάσεων της μελέτης της Frontier Economics 2 ο Εθνικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google